Jeśli student zaliczył już zajęcia z W-F w poprzednim roku akademickim może starać się o przepisanie uzyskanej oceny. Wypełniony wniosek należy złożyć w COS do końca października.

Wniosek o przepisanie zajęć WF

Student przed obroną powinien złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) wniosek o wydanie: dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwoma odpisami, w tym ich jeden odpis w języku obcym.

Odpis dyplomu może być wydany w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski.
Odpis suplementu może być wydany w tłumaczeniu na język angielski.

Wniosek o wydanie dyplomu 

Dokumenty: dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu, odpisy dyplomu oraz inne dokumenty z przebiegu kształcenia na pisemny wniosek studenta, absolwenta mogą być wysłane pocztą na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za przesyłkę poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wysokość opłat wynika ze stawek z podpisanej umowy pomiędzy UŁ a aktualnym operatorem pocztowym - obecnie Pocztą Polską

Wniosek o  przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty

Wznowienie studiów może nastąpić na konkretny semestr. Podanie o wznowienie studiów należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) na początku semestru (tj. w okresie luty-marzec lub wrzesień -październik). Wraz z podaniem o wznowienie studiów należy złożyć podanie o dopisanie do grupy seminaryjnej z pisemną zgodą promotora.

1) skreślenie z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

Jeśli wznowienie nastąpi przed upływem roku od daty skreślenia, to konieczne jest powtórzenie seminarium dyplomowego z ostatniego semestru studiów oraz wniesienie opłaty na swoje indywidualne wirtualne konto bankowe. Studia wznawiane są wyłącznie od semestru letniego. Złożenie pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu letniej sesji egzaminacyjnej najpóźniej do 30.09.

Jeśli wznowienie nastąpi po upływie roku od daty skreślenia, to konieczne jest uzupełnienie różnic programowych – nauka wydłuża się wtedy o dodatkowy semestr lub rok. Student nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z uzupełnieniem różnic programowych.

2) skreślenie z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie

Po wznowieniu studiów konieczne jest uzupełnienie brakujących zaliczeń z semestru lub roku (z którego nastąpiło skreślenie) oraz wniesienie za każdy niezaliczony przedmiot opłaty na swoje indywidualne wirtualne konto bankowe. Konieczne także jest uzupełnienie różnic programowych – nauka wydłuża się wtedy o dodatkowy semestr lub rok. Student nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z uzupełnieniem różnic programowych.

Podanie o wznowienie studiów

Do podania należy dołączyć:

  1. Pisemną zgodę na przeniesienie z uczelni macierzystej.
  2. Zaświadczenie potwierdzające status studenta z uczelni macierzystej.
  3. Potwierdzoną przez uczelnię macierzystą informację o przebiegu studiów zawierającą nazwy zrealizowanych przedmiotów, uzyskane oceny, liczbę godzin oraz liczbę punktów ECTS.
  4. Kopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy przeniesienia na studia II stopnia), kopie świadectwa dojrzałości(dotyczy przeniesienia na studia I stopnia).

Podanie o przeniesienie z innej uczelni

Kandydaci na studia, którzy nie chcą podejmować studiów po rekrutacji (chcą zrezygnować ze studiów) ai nie podpisali jeszcze ślubowania ani umowy z uczelnią powinni złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) pisemne oświadczenie o niepodejmowaniu studiów - można skorzystać z zamieszonego poniżej formularza.

     Jeśli nie jest możliwe osobiste stawienie się w Centrum Obsługi Studentów (COS), oświadczenie należy przesłać listownie na adres wydziału, bądź w formie skanu pocztą elektroniczną (wymagany jest potwierdzony podpis np. poprzez ePUAP).

oświadczenie_o_niepodjęciu_studów

Studenci, którzy po podjęciu studiów (tj. po podpisaniu ślubowania i umowy z uczelnią) chcą zrezygnować ze studiów powinni złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) pisemną rezygnację - można skorzystać z zamieszonego poniżej formularza oświadczenia o rezygnacji ze studiów. W przypadku rezygnacji ze studiów, student w elektronicznej karcie obiegowej wypełnia informację o powodach rezygnacji.

     Jeśli nie jest możliwe osobiste stawienie się w Centrum Obsługi Studentów (COS), oświadczenie należy przesłać listownie na adres wydziału, bądź w formie skanu pocztą elektroniczną (wymagany jest potwierdzony podpis np. poprzez ePUAP).

oświadczenie_o_rezygnacji_ze_studiów

Od administracyjnej decyzji Dziekana służy prawo wniesienia odwołania do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Odwołanie składa się w Centrum Obsługi Studenta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Przed uprawomocnieniem się decyzji (14 dni od daty jej doręczenia) student może, w drodze oświadczenia złożonego w Centrum Obsługi Studenta, zrzec się z prawa do wniesienia odwołania do Rektora.
Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu, nadto nie przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego.

zrzeczenie_się_z_odwołania_od_decyzji_dziekana

Oświadczenie wypełniają i składają w Centrum Obsługi Studentów (COS) wszyscy nowo przyjęci studenci na początku 1-zimowego semestru I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

oświadczenie_o_kierunku_podstawowym_i_dodatkowym.pdf

Wypełniają studenci starający się o udzielenie w banku kredytu studenckiego po złożeniu wypełnionego oświadczenia w Centrum Obsługi Studentów (COS), student otrzymuje zaświadczenie do banku.

oświadczenie_do_zaświadczenia_o_kredycie_studenckim.pdf

Należy wypełnić przy pracowniku Centrum Obsługi Studentów (COS) można upoważnić dowolną osobę podając jej dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym.

upoważnienie_do_odbioru_dokumentow.pdf

 

Podanie należy złożyć w Centrum Kształcenia (pokój A 22) w ciągu 2 tygodni od zakończenia rejestracji żetonowej. Na podaniu konieczna jest pisemna zgoda promotora.

Studenci, którzy powracają na zajęcia po dłuższej przerwie np. w przypadku wznowienia studiów, powtarzania semestru lub po powrocie z urlopu, powinni podanie złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS). Podanie należy złożyć wraz z podaniem o powtarzaniu semestru/wznowieniu studiów. Na podaniu konieczna jest pisemna zgoda promotora.

Podanie należy złożyć w Centrum Kształcenia (pokój A 22) w ciągu 2 tygodni od zakończenia rejestracji żetonowej. Wypełniają studenci, którzy chcą zmienić promotora. Na podaniu konieczne są pisemne zgody obecnego i przyszłego promotora.

podanie_o_zmianę_grupy_seminaryjnej.pdf

Podanie należy złożyć w Centrum Kształcenia (pokój A 22) w ciągu 2 tygodni od zakończenia rejestracji żetonowej. Wypełniają studenci, którzy nie uczestniczyli w rejestracji żetonowej.

podanie_o_dopisanie_do_przedmiotów_do_wyboru.pdf

Podanie należy złożyć w Centrum Kształcenia (pokój A 22) w ciągu 2 tygodni od zakończenia rejestracji żetonowej.

podanie_o_zmianę_przedmiotu_do_wyboru.pdf

Wniosek należy składać w Centrum Obsługi Studentów (COS) do 10.10 w semestrze zimowym lub do 20.02 w semestrze letnim. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o ilości osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta np. kserokopie zaświadczenia z urzędu skarbowego lub od pracodawcy. Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację finansową studenta oraz dodatkowe oświadczenie studenta znajdują się poniżej.

Nieudokumentowane wnioski nie są rozpatrywane. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana studentowi/doktorantowi pierwszego semestru studiów.

Osoba, która uiściła opłatę za studia, a studiów nie podjęła (tj. nie była immatrykulowana) może, na swój wniosek, otrzymać zwrot wpłaconej kwoty. Wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za studia, należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS).
        
          W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie roku akademickiego (poprzez złożenie w Centrum Obsługi Studentów (COS) pisemnego oświadczenia), Student może wystąpić, za pośrednictwem właściwego Centrum Obsługi Studentów (COS), do Dziekana o zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej proporcjonalnie do okresu odbytej nauki. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną albo roczną dzieli się przez liczbę tygodni w semestrze albo roku i mnoży się przez liczbę tygodni nauki pozostałych Studentowi do zakończenia semestru albo roku.

Oświadczenie do faktury VAT dla firm

Wypełnia upoważniony pracownik firmy w celu uzyskania faktury Vat za opłatę semestralną / roczną nauki studenta
oświadczenie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) na początku każdego semestru / roku lub w ciągu 8 dni od dokonania opłaty.

oświadczenie_do_faktury_dla_firm.pdf

Oświadczenie do faktury dla osób fizycznych

Wypełnia student w celu uzyskania faktury Vat za opłatę semestralną / roczną. Oświadczenie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) w ciągu 8 dni od dokonania opłaty.

oświadczenie_do_faktury_dla_osób_fizycznych.pdf

Aby starać się o IOS w danym semestrze / roku akademickim student najpierw musi złożyć podanie, a następnie wypełnić kartę IOS w porozumieniu z wykładowcami i złożyć ją w Centrum Obsługi Studentów (COS).

Podanie o IOS należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) w ciągu dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia semestru. Wypełnioną kartę IOS w oryginale należy zwrócić do Centrum Obsługi Studentów (COS) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru, na który został przyznany IOS.

Podanie wraz z kartą IOS stanowi komplet dokumentów koniecznych do uzyskania zgody na IOS w danym semestrze / roku akademickim.  
 

karta_ios.pdf             karta_ios.docx         podanie_o_ios.pdf

 

 

Podanie oraz harmonogram podpisany i zatwierdzony przez opiekuna naukowego powinny być złożone w pokoju D4 nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru poprzedzającego przejście na Indywidualny Plan Studiów. Decyzja jest podejmowana przez dziekana najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.

podanie o ips           harmonogramu_ips.pdf     harmonogramu_ips.docx​  

Wniosek należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia. Termin zaliczenia komisyjnego zostanie wyznaczony w ciągu 10 dni od pozytywnej decyzji Dziekana.

wniosek_o_udzielenie_zgody_na_zaliczenie_komisyjne.pdf

Wniosek należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu komisyjnego zostanie wyznaczony w ciągu 10 dni od pozytywnej decyzji Dziekana.

wniosek_o_udzielenie_zgody_na_egzamin_komisyjny.pdf

Podanie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej (zgodnie z terminami podanymi w Regulaminie Sesji).
Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia uzasadniającego udzielenie przedłużenie terminu zaliczenia przedmiotu.
podanie_o_przedlużenie_terminu_zaliczenia_przedmiotu.pdf

Podanie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS)  w terminie 7 dni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej (zgodnie z terminami podanymi w Regulaminie Sesji).
W roku akademickim można mieć maksymalnie 2 przedmioty objęte warunkiem opłata za jeden przedmiot objęty warunkiem to 600 zł (studia rozpoczęte w 22/23 i później) 500 zł (studia rozpoczęte w 21/22 i wcześniej), płatna do 15.12. w semestrze zimowym lub do 15.05. w semestrze letnim
Przedmioty objęte warunkiem z semestru zimowego są zaliczane w przyszłym semestrze zimowym, a przedmioty z semestru letniego – w przyszłym semestrze letnim. W przypadku wystąpienia różnic w ilości punktów ECTS przyznanych podczas realizacji warunku, należy uzupełnić brakujące punkty ECTS poprzez zaliczenie przedmiotu do wyboru.

podanie_o_warunkowe_zaliczenie_semestru.pdf

Za zgodą prowadzącego przedmioty z przedostatniego semestru studiów objęte warunkiem mogą być realizowane na ostatnim semestrze studiów.

podanie_o_warunkowe_zaliczenie_przedostatniego_semestru.pdf

Podanie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS)  w terminie 7 dni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej (zgodnie z terminami podanymi w Regulaminie Sesji).
Wraz z podaniem o powtarzanie należy złożyć podanie o dopisanie do grupy seminaryjnej z pisemną zgodą promotora.
Opłata za jeden przedmiot objęty powtarzaniem to 600 zł (studia rozpoczęte w 22/23 i później) 500 zł (studia rozpoczęte w 21/22 i wcześniej), płatne do 15.10. w semestrze zimowym lub do 25.02. w semestrze letnim.
Przedmioty objęte powtarzaniem z semestru zimowego są zaliczane w przyszłym semestrze zimowym, a przedmioty z semestru letniego – w przyszłym semestrze letnim.

wniosek_o_udzielenie_zgody_na_powtarzanie_semestru.pdf

Przedmioty z semestru zimowego są zaliczane w semestrze zimowym, a przedmioty z semestru letniego – w semestrze letnim.

Student skierowany na powtarzanie semestru ma prawo do zaliczenia maksymalnie dwóch przedmiotów objętych planem studiów wyższego semestru, przy czym „awansem" nie mogą być realizowane:
-przedmioty objęte warunkiem,
-przedmioty z puli zajęć do wyboru,
-seminaria,
-przedmioty z modułów specjalnościowych i wybieralnych.
Niezaliczenie przedmiotu objętego „awansem” wiąże się z koniecznością zaliczenia tego przedmiotu w trybie warunkowym, w związku z tym student posiadający nierozliczony jeden wpis warunkowy może ubiegać się o realizację „awansem” tylko jednego przedmiotu, a student mający nierozliczone dwa wpisy warunkowe nie ma możliwości ubiegania się o zaliczenia przedmiotów „awansem”.

podanie-o-awans.pdf

W czasie studiów student może ubiegać się o udzielenie urlopu w związku z chorobą, zdarzeniem losowym, urodzeniem dziecka lub sprawowaniem nad nim opieki albo z innych uzasadnionych powodów. Do wniosku o przyznanie urlopu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia uzasadniającego udzielenie urlopu (np. odpis aktu urodzenia dziecka). Wniosek należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.

Wypełnioną kartę do urlopu w oryginale należy zwrócić do Centrum Obsługi Studentów (COS) niezwłocznie, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się.

Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem urlopu student jest obowiązany zgłosić swój powrót na studia. Niedotrzymanie wskazanego terminu jest równoznaczne z niepodjęciem studiów.

skierowanie.pdf

Urlop z powodu choroby jest udzielany na podstawie opinii lekarskiej wydanej przez uprawnionego lekarza z jednostki służby zdrowia sprawującej opiekę medyczną nad uczelnią, do której student jest skierowany przez Dziekana.

Skierowanie na badania oraz opinię lekarską z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi należy dołączyć do wniosku o urlop od zajęć, aby móc starać się o urlop zdrowotny.

wniosek_o_przyznanie_urlopu.pdf                    karta-do-urlopu.pdf    karta-do-urlopu.docx​

Podanie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) do końca sesji poprawkowej.
O przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej mogą się strać studenci na ostatnim semestrze studiów. Termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach (np. długotrwała choroba, urodzenie dziecka) Wszystkie przedmioty, oprócz seminarium muszą być zaliczone. Konieczne jest pisemne poparcie promotora wraz z przewidywalnym terminem obrony. Maksymalny termin przedłużenia to jeden miesiąc od zakończenia się sesji poprawkowej.

podanie_o_przedłużenie_terminu_złożenia_pracy_dyplomowej.pdf

Dokument potwierdzający temat pisanej pracy oraz umożliwiający udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej od różnych firm i instytucji.
Konieczny jest podpis promotora oraz pieczęć kierunkowa z Centrum Obsługi Studentów (COS).

udostępnienie_materiałów_do_pracy_dyplomowej.pdf

W przypadku zagubienia/kradzieży legitymacji/brak wolnych miejsc na hologramy lub zmiany danych osobowych student może wystąpić z prośbą o wydanie kolejnej legitymacji. Do podania należy dołączyć potwierdzenie opłaty za kolejną legitymację:

kradzież/zagubienie/brak wolnych miejsc na hologramy
- 25,50 zł (rozpoczęcie studiów w roku akad. 2018/2019 i wcześniej)
- 33,00 zł (rozpoczęcie studiów w roku akad. 2019/2020 i później)

zmiana danych
- 17,00 zł (rozpoczęcie studiów w roku akad. 2018/2019 i wcześniej)
- 22,00 zł (rozpoczęcie studiów w roku akad. 2019/2020 i później)

podanie-o-wydanie-kolejnej-legitymacji.pdf