uśmiechnięta starsza pani

Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie zawsze sobie to uświadamiamy. Granica wyznaczająca początek starości jest dość umowna, w dużej mierze można powiedzieć, że jest to kwestia indywidualna. Naukowcy najczęściej przyjmują, że osoba starsza to osoba powyżej 60 roku życia – w Polsce to bardzo często osoba nieaktywna zawodowo, pobierająca rentę lub emeryturę. Ale ten stan nie musi oznaczać bierności, samotności itp., wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może to być czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń.

Istnieje zatem potrzeba nadania stosownych form organizacyjnych działaniom ludzi, którzy chcą być nadal aktywni mimo postępującego wieku. Zgodne są opinie, że aktywność w wieku starszym nadaje życiu sens, motywuje do wychodzenia z domu, do dbania o własny wygląd, zapobiega starzeniu się umysłu i ciała, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną.

 

 

uśmiechnięta starsza pani

AKADEMIA SENIORA ACTIVUS

Akademia Seniora Activus jest dla wszystkich, którzy pragną zachować aktywność: intelektualną, emocjonalną, ruchową, pragną zachować możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Chcemy stworzyć możliwość realizacji pragnień,  odkrywania swoich pasji, zdolności, czy choćby tylko chęci uczestniczenia w życiu społecznym, czerpania wiedzy o zmieniającym się świecie, by uniknąć nudnego, często samotnego przesiadywania w domu.

Dobrze czują się w gronie uczestników AS Activus panie i panowie, którzy:

 • niedawno przeszli na emeryturę i mają poczucie niedostatku aktywności (po uwolnieniu się od obowiązków zawodowych);
 • chcieliby się spotykać, dyskutować, stawiać pytania i szukać odpowiedzi;
 • zdobywać wiedzę i umiejętności (stosownie do swojego wieku) związane z wszechogarniającym nas postępem technologicznym;
 • odczuwają potrzebą poznawania świata;
 • gotowi są włączyć się z własnymi propozycjami i własna aktywnością w budowanie przestrzeni wiedzy i aktywności ludzi o podobnych zapatrywaniach.

czyli: do Activusa przychodzą wszyscy, którzy aktywnie chcą przeciwdziałać procesowi własnego starzenia się.

Wśród aktywności Akademii Seniora Activus prowadzone są m.in.:

 • edukacja z różnych dziedzin nauk, w formie wykładów ogólnych, itp.;
 • spotkania tematyczne, bądź warsztaty, w ramach kół zainteresowań;
 • zajęcia wspomagających aktywność ruchową, np. gimnastyka, Nordic walking, gra w kręgle, itp.;
 • udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych;
 • współpraca z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi, biznesowymi, itp.;
 • i inne projekty, zgodne ze statutowymi celami działania, w szczególności proponowane przez samych uczestników.

Siedzibą Akademii Seniora Activus oraz jej podstawowym miejscem aktywności jest Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, z którym podpisano Porozumienie w sprawie ścisłej współpracy.

 

FUNDACJA ACTIVUS

Celem głównym powołania Fundacji Activus zapisanym w statucie jest: aktywizacja intelektualna, fizyczna i społeczna ludzi starszych.

Cele Fundacji Activus zawierają się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., z późniejszymi zmianami, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności pkt 10) i inne punkty art. 4 owej ustawy.  

Fundacja Activus została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 marca 2015 roku, pod numerem 0000546509; jest fundacją non-profit (bez prowadzenia działalności gospodarczej).

Inicjatorem założenia Fundacji Activus i pierwszym fundatorem jest Marek Chałas.

Na bazie przemyśleń i obserwacji uznaliśmy, że najlepszymi formami organizacyjnymi dla wspierania aktywności ludzi starszych  będą:

 • Fundacja Activus – podmiot prawny zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Akademia Seniora Activus – bezpośrednia forma organizacyjna realizacji celów statutowych Fundacji Activus, wzorowana na funkcjonowaniu uniwersytetów trzeciego wieku.

Chałas Marek – absolwent dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Wydziału Matematyki (1972) i Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego (1978); jego życie zawodowe obfitowało w  zróżnicowane i wszechstronne doświadczenia. Ma na swym koncie wiele inicjatyw, był organizatorem licznych przedsięwzięć od podstaw. Pracował m.in. w administracji państwowej i organizacji pozarządowej, zaś w ostatnich latach aktywności zawodowej w NBP. Autor książek, m.in.: „Celtycki tygrys a fundusze Unii Europejskiej” (2010), „Unia Europejska w liczbach” (2005); oraz innych publikacji i materiałów szkoleniowych. Członek stowarzyszeń biznesowych w różnych okresach życia: KLUBu-500, Business Centre Club.

Dane formalne:

 

Fundacja Activus    

                                                                 

KRS 0000546509

NIP 725-208-34-72

REGON 36092527100000

Konta, NestBank:

PL 80 2530 0008 2059 1059 5336 0001  PLN

 

PL 05 1870 1045 2078 1059 5336 0001  EUR

Statut Fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Activus, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Marka Chałasa zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jakuba Skonecznego w kancelarii notarialnej w Łodzi, ul. Piotrkowskiej 60, w dniu 28 stycznia 2015 roku. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o fundacjach” i innych obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji Activus jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

2. Fundacja może tworzyć oddziały i/lub filie poza siedzibą.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, inne gratyfikacje honorowe oraz nagrody i wyróżnienia, i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

1. Aktywizacja intelektualna, fizyczna i społeczna ludzi starszych, w różnych formach.
2. Wykorzystanie potencjału osób starszych, ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego.

§ 8

1. Fundacja swoje cele realizuje między innymi poprzez Akademię Seniora, której działanie jest wzorowane na formule Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2. Akademia Seniora może używać również nazwy UTW Akademia Seniora.
3. Akademia Seniora działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Fundacji.
4. Fundacja dopuszcza inne formy działania, które wykształcą się w trakcie jej działania i będą zgodne z celami
określonymi w § 7.

§ 9

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja jest organizacją non-profit.
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację, a także dochody uzyskane w toku działania.
2. Majątek Fundacji może być użyty dla pokrycia wszelkich wydatków związanych z realizacją jej celu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa, umowa, przez którą Fundacja nabyła dany składnik majątku, lub wola darczyńcy stanowi inaczej.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. wpłat od sponsorów,
4. środki finansowe przekazywane na zlecone Fundacji wykonywanie zadań,
5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
6. dochodów z majątku Fundacji,
7. wpłat od uczestników działań Fundacji,
8. dochody z lokat i z obrotu papierami wartościowymi.

§ 12

1. Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b. przekazywać swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
2. Fundacja podejmuje wszelkie niezbędne środki dla uniknięcia konfliktu interesów albo nieuczciwych praktyk.
3. W ramach swojej działalności Fundacja zachowuje standardy postępowania zapewniające dochowanie należytej staranności przez członków jej organów, jak również pracowników, w związku z realizacją przez Fundację jej celów.
W szczególności:
a. osoby te nie będą uczestniczyły z ramienia Fundacji w procesie wyboru, współpracy z organizacjami przez nich kontrolowanymi lub takimi, w które osoby te są istotnie zaangażowane lub mają interes majątkowy;
b. osoby te nie będą uczestniczyły w transakcjach z organizacjami lub podmiotami, z którymi osoby te negocjują umowy, na podstawie których osoby te będą zarządzać tymi organizacjami lub podmiotami, albo z którymi osoby te zawarły umowy dotyczące ich zatrudnienia;
c. osoby takie nie będą ubiegać się ani otrzymywać od kontrahentów i potencjalnych kontrahentów Fundacji nieodpłatnych świadczeń i darowizn.
Władze Fundacji

§ 13

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Po początkowym okresie rozwoju Fundacji mogą zostać powołane organy kontrolne i rewizyjne Fundacji; decyzje w tej sprawie podejmie Rada Fundacji.
3. Zarząd jako organ wykonawczy Fundacji jest właściwy, we wszystkich sprawach Fundacji nie zastrzeżonych
dla Rady Fundacji.
Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada Fundacji w trybie uchwały.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu albo na wniosek Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały lub decyzje Rady Fundacji podejmowane są na zebraniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Na żądanie, co najmniej dwóch członków Rady Fundacji lub w sprawach personalnych, przeprowadza się głosowanie tajne.
Z decyzji podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien być sporządzony protokół.
5. W okresach między zebraniami Rady Fundacji, prawo podejmowania decyzji, w pilnych sprawach bieżących, wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, przysługuje Przewodniczącemu Rady Fundacji. Decyzje takie powinny być przedstawione na najbliższym zebraniu Rady Fundacji do wiadomości i akceptacji.
6. W pracach Rady Fundacji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Fundacji (np. audytorzy, biegli, eksperci), jednak bez prawa udziału w głosowaniach.
7. Zebrania Rady Fundacji w uzasadnionych przypadkach mogą być zamknięte – zgodnie z decyzją przewodniczącego zebrania.
8. Rada może powoływać, spośród naukowców i praktyków, doradców albo zespoły doradców w celu oceny przedsięwzięć Fundacji i powierzać im sporządzenie odpowiednich sprawozdań.

§ 16

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
4. Ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych (bilansu) oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5. Uchwalanie wszelkich zmian Statutu Fundacji, zgodnie z zapisem § 22 niniejszego Statutu.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Rada Fundacji ma prawo zdecydować by Prezes Zarządu, okresowo, jednoosobowo, wypełniał obowiązki Zarządu Fundacji.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Rada może odwołać członka Zarządu w przypadku gdy:
a. z powodu stanu zdrowia nie jest w stanie sprawować funkcji, co zostało stwierdzone właściwym zaświadczeniem lekarskim;
b. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej lub naruszył postanowienia § 10 ust. 3 i 4;
c. w sposób zawiniony spowodował majątkową szkodę dla Fundacji, stwierdzoną orzeczeniem sądu lub w postępowaniu przeprowadzonym przez zespół powołany przez Radę;
d. zaistniały inne szczególnie uzasadnione powody.
7. Mandat członka zarządu wygasa również z chwilą jego śmierci oraz złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.
8. W przypadkach określonych w ust. 6 oraz 7 Rada może powołać nowego członka Zarządu, którego mandat wygasa wraz z upływem kadencji członka odwołanego.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) sprawowanie zwykłego zarządu Fundacji,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) uchwalanie regulaminów,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji, przekazanych na działalność statutową Fundacji lub na działania celowe, i gospodarowanie nimi zgodnie ze wskazaniami darczyńców, sponsorów i grantodawców,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Fundacja w bieżącym działaniu może korzystać z pomocy społeczników i wolontariuszy.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni. Pierwsze sprawozdanie zostanie złożone po pierwszym pełnym roku działalności.

§ 20

Zarząd Fundacji, w swojej działalności, może powołać Radę Programową dla uzyskania wsparcia w sprawach programowania działania i uzyskania opinii o działaniu Fundacji i podejmowanych inicjatywach.
Sposób Reprezentacji

§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają:
Prezes Zarządu, lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 250 000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych, oświadczenie woli, zgodnie z zapisem w pkt. 1 niniejszego paragrafu, powinno uzyskać kontrasygnatę przynajmniej jednego członka Rady Fundacji.
Dokument dotyczący oświadczenia woli kontrasygnowany przez członka Rady Fundacji pozostaje w dokumentach Fundacji.
3. Filie oraz inne jednostki organizacyjne Fundacji mogą składać oświadczenia, w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w granicach umocowania przez Zarząd.
Zmiana Statutu

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością co najmniej dwóch trzecich głosów na wniosek Zarządu Fundacji.
Połączenie z inną fundacją

§ 23

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. W przypadku gdy Rada Fundacji nie powoła likwidatora, likwidację przeprowadza Zarząd.

§ 26

Wniosek o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

WŁADZE FUNDACJI ACTIVUS

ZARZĄD

Aktualnie, w skład zarządu Fundacji Activus wchodzi jedna osoba, pełniąc równocześnie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Activus – Marek Chałas.

RADA FUNDACJI

W skład Rady Fundacji Activus wchodzą:

1. Andrzej Rajchert - Przewodniczący Rady Fundacji

2. Włodzimierz Andrzej Rostocki

3. Anna Jakubowska

SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ SENIOREM

Jaki moment w życiu człowieka należy uznać za początek starości? W jakim momencie naszego życia stajemy się seniorami? Kto to jest osoba starsza? 

W tradycyjnym sposobie odpowiedzi na powyższe pytania usiłuje się wskazać granicę wieku, obliczonego (od daty urodzenia); ustalony próg wieku chronologicznego wyznacza początek starości (według ustalającego arbitralnie wiek draniczny).

W nowoczesnym sposobie odpowiedzi na powyższe pytania zakłada się, że starość nie powinna trwać dłużej niż 15 lat, ostatnich lat życia. W oparciu o nowoczesne podejście sformułowano definicję wieku prospektywnego1 (potencjalnego). Zgodnie z tą definicją:

Każda z poniższych Tablic trwania życia (dane dla 2020 r.) zawiera dwie kolumny:

Lewą (1) – wiek aktualny, obliczony tradycyjnie, na podstawie daty urodzenia kobiety lub mężczyzny;

Prawą (2), w której znajduje się oczekiwane dalsze trwanie życia, które ma przed sobą osoba w danym wieku kalendarzowym.

By sprawdzić, czy jestem już seniorem/ seniorką należy:

 • a/ odnaleźć w lewej kolumnie (1) dla mężczyzn lub lewej kolumnie (1) dla kobiet, swój aktualny wiek,
 • b/ sprawdzić w tym samym wierszu w prawej kolumnie (2), jakie jest oczekiwane dalsze trwanie życia dla mojego wieku. Jeśli zgodnie z moim wiekiem sytuuję się w wierszach zaznaczonych żółtym kolorem – jestem już seniorem/ seniorką.

Tablice trwania życia

Rok 2021

      Mężczyźni       Kobiety
 WiekPrzeciętne dalsze trwanie życia w wieku (kol. 1)  WiekPrzeciętne dalsze trwanie życia w wieku (kol. 1)
 [Kolumna 1][kolumna 2]  [Kolumna 1][Kolumna 2]
 0 lat

71,75

  0 lat79,68
 40 lat33,55  40 lat40,60
 45 lat29,11  45 lat35,83
 50 lat24,87  50 lat31,19
 55 lat20,91  55 lat26,68
 60 lat17,28  60 lat22,38
 61 lat16,60  61 lat21,55
 62 lata15,93  62 lata20,73
 63 lata15,29  63 lata19,93
 64 lata14,66  64 lata19,14
 65 lat14,05  65 lat18,37
 66 lat13,46  66 lat17,60
 67 lat12,89  67 lat16,85
 68 lat12,34  68 lat16,11
 69 lat11,79  69 lat15,39
 70 lat11,26  70 lat14,67
 71 lat10,75  71 lat13,97
 72 lata10,24  72 lata13,29
 73 lata9,74  73 lata12,62
 74 lata9,26  74 lata11,96
 75 lat8,78  75 lat11,31
 76 lat8,32  76 lat10,69
 77 lat7,88  77 lat10,07
 78 lat7,44  78 lat9,48
 79 lat7,02  79 lat 8,90
 80 lat 6,62  80 lat8,33
 81 lat6,22  81 lat 7,79
 82 lata 5,85  82 lata7,27
 83 lata5,49  83 lata6,77
 84 lata 5,15  84 lata6,30
 85 lat4,83  85 lat 5,86
 86 lat 4,54  86 lat5,45
 87 lat4,27  87 lat 5,07
 88 lat 4,02  88 lat4,72
 89 lat3,79  89 lat 4,39
 90 lat 3,58  90 lat4,10

Źródło danych: Dziedzinowa Baza Wiedzy Demografia, Główny Urząd Statystyczny; dane dla roku 2021.

 

Wiersze z czcionką zaznaczoną żółtym kolorem rozpoczynają wiek (i kolejne lata), w którym średnie dalsze trwanie życia jest krótsze niż 15 lat. Czyli, osoby, które przekroczyły ów próg wieku chronologicznego są osobami starszymi (seniorami), zgodnie z definicją wieku prospektywnego.

 Koncepcja wieku prospektywnego

Zgodnie z zasadą wieku prospektywnego, kobietę lub mężczyznę zalicza się do grupy osób starszych/ seniorów wówczas, gdy ich oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 15 lub mniej lat.

Taki pogląd został  sformułowany przez Sanderson’a i Scherbov’a już w 2008 r. Pogląd ten bazuje na definicji przyjmowanej przez wielu demografów, że okres wieku starszego (senioralnego) powinien trwać co najwyżej 15 lat (ostatnich lat życia).

Wiek kalendarzowy związany jest z liczbą lat, którą osoba już przeżyła, natomiast wiek prospektywny (potencjalny) oparty jest na liczbie lat, które jednostka może jeszcze przeżyć w swoim życiu.

Jeszcze trochę wyjaśnień.

Różne sposoby określania progu starości.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) uznała w World Population Aging 2013 osoby starsze/ seniorów jako osoby w wieku 60 lat i więcej.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła, że osoby starsze w krajach o rozwiniętej gospodarce są definiowane jako te w wieku 65 lat i więcej. WHO używa również inne progi wiekowe, od których osoby uznawane są za starsze.

W Polsce, w ustawie z 11 września 2015 r. o osobach starszych zdefiniowano, że: osoba starsza to osoba, która ukończyła 60. rok życia. Definicja taka jest niedoskonała, bowiem stosowane są rozliczne odstępstwa od tej definicji, np.:

 • Minister Zdrowia zdefiniował seniorów uprawnionych do bezpłatnych leków dopiero po ukończeniu 75. roku życia;
 •  zwolnienie z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej – najczęściej dla seniorów w wieku 70+;
 •  i inne.

W Unii Europejskiej, Eurostat przyjmuje:

 • osoby starsze – osoby w wieku 65 lat i więcej;
 • osoby bardzo stare - osoby w wieku 85 lat i więcej.

Utożsamianie początku okresu starości/ okresu seniorskiego równocześnie z uzyskaniem uprawnień emerytalnych i rozpoczęciem pobierania świadczeń emerytalnych również nie jest dobrą definicją, bowiem:

 •  jest wiele osób pobierających emeryturę i ciągle aktywnych zawodowo lub społecznie - czy można je określać, że są seniorami - zobacz prezentację z konferencji: www.activus.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/kiedy-zaczyna-sie-starosc_01_chalas.pdf
 •  kobiety uzyskują uprawnienia emerytalne po ukończeniu 60. roku życia, zaś mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia; czy zatem, mężczyzna 61, 62, 63, 64-letni jest seniorem, czy jeszcze nie?
 • w wielu zawodach, lub po ukończeniu pracy zawodowej w szczególnych warunkach, lub wskutek uprawnień specjalnych, uprawnienia emerytalne uzyskują osoby przed ukończeniem 60. roku życia; czy zatem np. osoba w wieku 52 lat lub 58 lat, pobierająca emeryturę, jest seniorem czy nie?

Wszystkie wyżej wskazane sposoby wyznaczają próg, od którego uznaje się osoby za starsze/ seniorów według granicy wieku chronologicznego.

* Powyżej, na całej stronie określenia osoba starsza i senior/ka używane są zamiennie.


Addendum

Czy pandemia - lata 2020 i 2021 - spowodowała istotne zmiany w obserwowanych danych demograficznych?

Pewną odpowiedź na to pytanie ukazuje poniższa tabela - zestawienie danych statystycznych GUS - przecietnego dalszego trwania życia, uwzględniające dane z lat 2020 i 2021.

  Wiek

Przeciętne dalsze trwanie życia,

wg. danych GUS dla roku:

   2016201920202021
       
 Mężczyźni6019,2819,2617,9217,28
 6516,0015,9514,6414,05
 7013,0112,9911,7611,26
       
 Kobiety6024,4624,2123,2222,38
 6520,3720,1019,1318,37
 7016,4916,2415,3214,67
       
 Źródło: GUS, stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-tablice,1,1.html

 

dla tych którzy zechcą pogłębić wiedzę o wieku prospektywnym albo zweryfikować zamieszczone na tej stronie informacje.

Aging Demographic Data Sheet 2020, IIASA, iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/PublicationsMediaCoverage/ModelsData/AgingDemDataSheet2020.pdf

Gratton L., Scott A.100-letnie życie, Kurhaus Publishing, 2017

Growing Old in America: Expectations vs. Reality, Pew Research Center (2009), www.pewsocialtrends.org/2009/06/29/growing-old-in-america-expectations-vs-reality

Kotowska I., wywiad TVN24, 9.02.2019 r. Najwięcej zgonów w Polsce od II wojny światowej. A liczba urodzeń spada, tvn24bis.pl/z-kraju,74/demografia-polski-ekspert-sgh-i-pan-o-programie-500-plus,908039.html

Murkowski R. Metody pomiaru zaawansowania procesu starzenia się ludności, 2017, „Humanities and Social Sciences”,  tom 23 (XXIII), nr 25 (3),  s.213 ̶ 29.

Sanderson W., Scherbov S. Rethinking Age and Aging, “Population Bulletin”, tom 63, nr 4,   www.prb.org/wp-content/uploads/2008/12/63.4aging.pdf

ZAPISY NA ROK 2022/23

Akademia Seniora Activus zaprasza na cykl zajęć, prowadzonych w formie wykładów, sesji dyskusyjnych i tematycznych kół zainteresowań semestrze zimowym r.a. 2022/23; zajęcia planowane są w okresie od października ’22 do grudnia ’22. Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym, tj. stacjonarnie i on-line.

Fundacja Activus prowadzi aktualnie międzynarodowe projekty dla uczestników AS Activus, w ramach programu Erasmus+, dlatego planowany cykl spotkań jest nieco odmienny, niż w minionych latach akademickich.

Wspominane wyżej plany obejmują:

 1. wykłady stacjonarne: wtorek 11.10, od godz. 14.00 - inauguracja;  środy 9.11, 23.11;  14.12, od godz. 15.00;
 2. jeden wykład on-line, termin zostanie ustalony w trakcie semestru;
 3. spotkania w kołach zainteresowań: sekcja fotograficzna, sekcja quizowa, sekcja brydżowa, i inne (jeśli zadeklaruje udział minimum 5 osób chętnych); spotkania w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych;
 4. kontynuacja projektów, krajowych i międzynarodowych, Erasmus+.

Większość zajęć odbędzie się w trybie stacjonarnym (zgodnie z aktualnymi zasadami epidemiologicznymi w Polsce i w UŁ), w salach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (campus uniwersytecki na rogu ulic Rewolucji 1905 r. i POW).

Niektóre zajęcia, planowo lub doraźnie, mogą zostać przeniesione na formułę on-line.

Oczekiwania wobec osób chętnych do uczestniczenia w zajęciach Akademii Seniora Activus pozostają takie same jak w ubiegłych latach.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie 20 września do 7 października 2022 r.

W ramach procedury zapisu, zapraszamy do:

 • wypełnienia Deklaracji uczestnictwa i podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów – w czasie spotkania, bezpośrednio w siedzibie Fundacji Activus; siedziba Fundacji Activus: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, wejście od ul Rewolucji 1905 r. nr 35/37, III piętro, pok. E326;
 • zapraszamy, w okresie 20.09 do 7.10, we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 – 14.00; dokonania przelewem opłaty semestralnej i wpisowego – szczegółowe informacje dotyczące konta, spotkaniu i wypełnieniu Deklaracji uczestnictwa, jak w pkt. a

Informacje wstępne o zapisach na zajęcia Akademii Seniora Activus w semestrze zimowym r.a. 2022/23

 • Zajęcia w Akademii Seniora Activus w semestrze zimowym 2022/23, planowane są w okresie od października ’22 do grudnia ’22
 • Szczegółowe informacje o procedurze zapisu i odpłatności zamieścimy w niniejszej zakładce na przełomie września i października 2022 r.

 

Osobom odwiedzającym naszą stronę internetową po raz pierwszy, polecamy prezentację filmową relacjonującą działania Akademii Seniora Activus sprzed okresu pandemii:

 

Zapraszamy!

PROJEKTY UE

Cele projektu:

Modernizacja Fundacji Activus prowadzącej Akademię Seniora Activus. Poprawa kompetencji i umiejętności kadry, które będą służyć lepszej organizacji i jakości kształcenia osób 55+ w Akademii Seniora Activus.

Dofinansowanie projektu z UE
Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 60 545,57 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

 

Cele projektu

 1. Zdobycie i wymiana doświadczeń Fundacji Activus we współpracy międzynarodowej z organizacją szkoleniową z Malty.
 2. Wzmocnienie świadomości i poczucia tożsamości europejskiej wśród grup docelowych Partnerstwa FA-FFL.
 3.  Zwiększenie zdolności do aktywnego włączania się 20 uczestników/czek 60+ Akademii Seniora Activus w życie społeczności lokalnej oraz procesy demokratyczne.

Projekt realizują: Koordynator - Fundacja Activus i Partner - Future Focus Ltd.

Budżet całkowity projektu, obejmujący działania Koordynatora i Partnera = 30 000 €

Rezultay projektu, wg. fragmentu z przygotowanego wniosku.

Rezultaty indywidualne uczestników projektu.
1. Zwiększona świadomość kulturowa (świadomość wspólnych europejskich wartości, wspólnej historii, mechanizmów, działania Unii Europejskiej, korzyści i ograniczeń wynikających z przynależności Polski do UE)
2. Lepsze kompetencje kluczowe, szczególnie:

 • w zakresie tworzenia i rozumienia informacji (działania proponowane w projekcie nastawione są na aktywizację i włączenie uczestników w debaty, dyskusje i rozmowy);
 • kompetencje cyfrowe;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności.

3. Networking indywidualny.

KONTAKT

 

Fundacja Activus
Akademia Seniora Activus

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
(pok. E 326)

Ze względu na ograniczenia sanitarno epidemiologiczne, biuro nie jest czynne w stałych godzinach.

W roku akademickim 2021/2022 biuro czynne po wcześniejszym umówieniu

tel.: +48 503 750 260
e-mail: akademiaseniora@uni.lodz.pl