logo EKO EkSoc z hasłem Żyjmy świadomie i odpowiedzialnie

DOKUMENT PROGRAMOWY

Zapoczątkowany w maju 2018 roku w trakcie corocznego Święta Wydziału, projekt EKO EkSoc jest inicjatywą mającą na celu wdrażanie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

Jako najliczniejszy wydział na Uniwersytecie Łódzkim mamy świadomość skali oddziaływania na otoczenie. Z tego wynika poczucie naszej wyjątkowej odpowiedzialności i dążenie do ograniczania negatywnych skutków tych oddziaływań na środowisko oraz propagowanie proekologicznych postaw.

Wymienione cele będziemy realizować poprzez planowe przedsięwzięcia w następujących obszarach:

1. EDUKACJA

Zakres działań: podniesienie świadomości ekologicznej pracowników i studentów oraz społeczności lokalnej; kształtowanie postaw proekologicznych; promowanie zdrowego stylu życia.

2. INFRASTRUKTURA I OTOCZENIE

Zakres działań: Ochrona bioróżnorodności, powiększanie i wzbogacanie zielonej infrastruktury, udogodnienia sprzyjające rozwojowi ekologicznej komunikacji, zmniejszenie powierzchni uszczelnionych, budowa/renowacja przyjaznych środowisku obiektów.

3. FUNKCJONOWANIE WYDZIAŁU

Zakres działań: Ograniczenie zużycia zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów oraz ścieków, m.in. poprzez racjonalne gospodarowanie energią i wodą, ograniczanie ilości odpadów zgodnie z zasadą 5R (refuse (odmawiaj), reduce (ograniczaj), reuse (używaj ponownie), recycle (segreguj i przetwarzaj), repair (naprawiaj); ograniczanie zakupów i stosowanie zrównoważonych zakupów publicznych; preferowanie dostawców i partnerów respektujących zasady zrównoważonego rozwoju; zapewnienie zdrowego środowiska pracy.

4. MONITOROWANIE REZULTATÓW

Zakres działań: raportowanie rezultatów podjętych działań; opracowanie wskaźników efektywności podejmowanych działań oraz metod obliczania uzyskiwanych oszczędności.

 

Interesariuszami programu EKO EkSoc są:  

 • Społeczność Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego: pracownicy i studenci;
 • Społeczność lokalna (w tym uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych);
 • Pracownicy firm/instytucji zewnętrznych.

 

Korzyści z wdrożenia programu:

Nadrzędną korzyścią programu EKO EkSoc jest Wydział przyjazny środowisku.

Wśród szczegółowych korzyści są następujące:

 • Uzyskanie oszczędności na skutek monitorowania zużycia różnorodnych zasobów oraz nowych inwestycji proekologicznych;
 • Umacnianie wizerunku Wydziału nowoczesnego, odpowiedzialnego, reagującego na społeczne wyzwania;
 • Wzmocnienie prestiżu Wydziału;
 • Wpisanie się w unijną, krajową i lokalną politykę środowiskową;
 • Oddziaływanie na otoczenie oraz wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczności akademickiej;
 • Dostęp do funduszy na cele prośrodowiskowe;
 • Dołączenie do grona ‘zielonych uczelni’.

 

Załącznikiem do Dokumentu jest lista planowanych działań. Ma ona charakter otwarty i będzie uzupełniana o kolejne, zgłaszane inicjatywy.

LISTA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ (Z DOKUMENTU PROGRAMOWEGO 2018)

Obszary działań:

OBSZARY

 • Zajęcia do wyboru, których przedmiotem jest środowisko  i jego ochrona; Docelowo – obowiązkowy (ujęty w siatkę)  kurs o ww. tematyce na wszystkich kierunkach kształcenia;
 • Poradnik metodyczny (w formie e-booka) jak włączyć treści proekologiczne do programów nauczania na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale;
 • E-book z materiałami edukacyjnymi dla wykładowców i studentów;
 • Wykłady dziekańskie, debatypubliczne itp.
 • Uczestnictwo w światowych, ogólnopolskich i lokalnych wydarzeniach o tematyce związanej z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem;
 • Organizacja wydarzeń budujących ekologicznie ukierunkowaną wspólnotę na wydziale.

 • Parkingi i wiata dla rowerów;
 • Aplikacja do carsharingu;
 • Zieleń – łąka miododajna;
 • Stelaż/siatka dla pnączy roślinnych na murze przy muralu;
 • Pszczoły na Wydziale;
 • Budki lęgowe dla ptaków;
 • Solarna ładowarka (np. do telefonów) na dziedzińcu;
 • Podzielnia – miejsce wymiany odzieży, sprzętów, naczyń;
 • Book-sharing.

ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI:

 • GOSPODAROWANIE ENERGIĄ:
  • Energooszczędne żarówki;
  • Tabliczki z grafiką wyczulającą na gaszenie światła;
  • Monitoring zużycia energii elektrycznej przez wydział;
  • Używanie termostatów;
  • Pozyskiwanie energii słonecznej na potrzeby wydziału.
  • gospodarowanie wodą
  • Tabliczki z grafiką wyczulającą na zakręcanie kranów i oszczędzanie wody;
  • Zbieranie deszczówki;
  • Monitoring zużycia wody.
 • GOSPODARKA ODPADAMI:
  • Segregacja śmieci;
  • Zbieranie makulatury;
  • Zbieranie baterii;
  • Akcje edukacyjne, jak sortować odpady;
 • ZIELEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKÓW:
  • Rośliny w ciągach komunikacyjnych, salach wykładowych, gabinetach pracowników.

WYDARZENIA ORGANIZOWANE NA WYDZIALE:

 • Informator/zakładka/baner na temat projektu EKO EkSoc na stronie internetowej Wydziału;
 • Promocja projektu EKO EkSoc wśród studentów i pracowników;
 • Eko-standardy dla konferencji i seminariów w zakresie materiałów informacyjnych i promocyjnych; identyfikatorów, wykorzystywanych naczyń, zakupów usług gastronomicznych i in. materiałów;
 • Eko-standardy dla gości Wydziału;
 • Wideokonferencje.

GASTRONOMIA:

 • Bezwzględny zakaz wykorzystywania na Wydziale naczyń i sztućców jednorazowych;
 • Wymóg uwzględniania w menu opcji wegetariańskiej i wegańskiej;
 • Maszyny vendingowe obsługujące własne kubki;
 • Korzystanie z wydziałowych sprzętów, szklanek, dzbanków, termosów, itp. podczas różnych wydarzeń organizowanych przez koła naukowe/ jednostki wydziałowe;
 • Rezygnacja z wody butelkowanej – woda z kranu serwowana w dzbankach;
 • Jadłodzielnia.

ZAKUPY:

 • Wdrożenie zasady 5R – realizowanie wyłącznie niezbędnych zakupów;
 • Stosowanie zielonych (zrównoważonych) zakupów publicznych;
 • Wyznaczenie docelowych zielonych standardów w zakresie zakupów sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych i długości okresu przejściowego.

OBIEG DOKUMENTÓW:

 • Przejście na elektroniczny obieg dokumentów.

 • Opracowanie zestawu danych i wskaźników kluczowych dla monitorowania procesu zmian.
 • Zidentyfikowanie stanu początkowego odnośnie zużycia wody, energii, produkcji odpadów.

ZESPÓŁ EKO EKSOC

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NA RZECZ BARDZIEJ EKOLOGICZNEGO WYDZIAŁU!

Koordynatorka programu EKO EkSoc:
Dorota Cierniak-Dymarczyk
Centrum Kształcenia, Sekcja ds. Oferty Dydaktycznej i Jakości Kształcenia
e-mail: dorota.cierniak@uni.lodz.pl
pokój: C14
tel.: (48) 42 635 4818

 

Skład Zespołu EKO EkSoc:

(w przygotowaniu)

EKO-WTORKI NA FB WYDZIAŁU