FORMULARZE DO POBRANIA

Szanowni Państwo dla osób ubiegających się o finansowanie projektu ze źródeł zewnętrznych przedstawiamy poniżej wzory wniosków, które pracownicy powinni złożyć, aby uzyskać zgodę Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

W przypadku ubiegania się o granty na realizację projektów ze środków zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych) należy zapoznać się z następującą procedurą:

► PROCEDURA APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE 

Wniosek o zgodę na projekt – dotyczy tylko projektów składanych do NCN

Wniosek o zgodę na projekt – na projekty inne niż składane do NCN

Wniosek o wydanie zgody na wystąpienie o dofinansowanie projektu należy złożyć do Sekcji ds. projektów pok. c 138 lub c 137


Dla osób realizujących projekty 

 

Jeśli Pracownik jest zainteresowany skorzystaniem z pomocy Sekcji ds. projektów w zakresie procedowania wygranego projektu powinien dostarczyć do Sekcji pełną wersję złożonego projektu oraz uzgodnić indywidualnie zakres oraz formę takiego wsparcia.

Aby skorzystać z kosztów pośrednich będących do dyspozycji kierownika projektu należy wypełnić ► WNIOSEK o zgodę Dziekana (wersja edytowalna do pobrania tutaj oraz po kliknięciu w poniższą inkonkę) oraz dostarczyć podpisany wniosek do Sekcji ds. Projektów, pokój C138.


Program publikowania otwartego Springer
Program OA Springer został wznowiony w dniu 15. lipca 2022 r.

Lista czasopism - do pobrania TUTAJ

Program publikowania otwartego SPRINGER

WNIOSKI

AKTUALNIE W PROJEKTACH

Zachęcamy do przeglądania bieżących informacji o projektach realizowanych na Wydziale.  

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki opublikowali listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2021r.

Pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego zdobyli dwa granty w ramach konkursu OPUS 21: 

► prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN - "Modelowanie procesów inflacyjnych w warunkach szoków strukturalnych. Zastosowanie nieliniowego skointegrowanego modelu VAR ze zmianą strukturalną"  

(budżet: 288 130 zł) 

 ► dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ - "Post-transformacja w perspektywie doświadczeń biograficznych osób urodzonych w latach 1980-2005. Analiza socjologiczna" 

(budżet: 1 166 160 zł)

Projekt Enable kierowany przez prof. Jakuba Kronenberga otrzymał nagrodę

"BiodivERsA for Excellence and Impact".

Wręczenie wyróżnienia odbyło się w Brukeli na konferencji zamykającej program BiodivERsA3

 

Szósta edycja konkursu Miniatura zakończyła się kolejnym sukcesem pracowników naszego Wydziału.

Laureatami konkursu zostali:

  • dr Michał Comporek - projekt pn "Zarządzanie wrażeniem czy preparowanie informacji? Motywy i ścieżki intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego w dobie pandemii COVID-19" (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 24 354 zł); Projekt przewiduje wielowymiarową analizę zjawiska earnings management na polskim rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19.
  • dr Łukasz Kozar - projekt pn "Reintegracja społeczna i zawodowa w perspektywie zielonej transformacji spółdzielni socjalnych" (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 38 500 zł); w ramach projektu przeprowadzone zostaną badania jakościowe, których celem jest rozpoznanie podstawowych czynników determinujących zieloną transformację spółdzielni socjalnych oraz znaczenie tego procesu dla zachodzącej w tych podmiotach reintegracji społecznej i zawodowej.

 

 

Pełna lista 23 laureatów szóstej edycji konkursu MINIATURA została opublikowana na stronie Uniwersytetu Łódzkiego » MINIATURY dla naukowców UŁ (lodz.pl) «

 

 


Z przyjemnością informujemy o kolejnych dwóch projektach, które otrzymały finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki

– Miniatura 6.

Są to:

  • Projekt pn. „Amerykańskie stosunki przemysłowe w latach 1933-1955 w perspektywie nowej ekonomii instytucjonalnej” dr. Kamila Kowalskiego z Katedry Historii Ekonomii. Projekt przewiduje wyjazd konsultacyjny oraz zgromadzenie materiałów źródłowych w Stanach Zjednoczonych.
  • Projekt pn. „Usankcjonowana pamięć konfliktów klasowych w Finlandii i Polsce: studium porównawcze” dr Magdaleny Rek-Woźniak z Katedry Socjologii Struktur i Zmian Społecznych. W ramach projektu zebrany zostanie unikatowy materiał porównawczy dotyczący Finlandii i Polski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Po kolejnym etapie oceny projektów złożonych w konkursie Miniatura 6 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w gronie laureatów znalazły się 3 projekty naukowe badaczy z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, z Instytutu Gospodarki Międzynarodowej.

Są to:

  • projekt pt. "Jakość wyniku finansowego raportowanego przez nowe spółki giełdowe – problematyka oceny i konceptualizacja badań" dra Tomasza Sosnowskiego z Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych, w ramach którego zrealizowany zostanie staż naukowy w Ghent University w Belgii;
  • projekt pt. "Konsekwencje zdarzeń nadzwyczajnych dla stabilności finansowej Unii Europejskiej" dr Klaudii Zielińskiej-Lont z Katedry Biznesu i Handlu Międzynarodowego, która zrealizuje wyjazdy konsultacyjne do Brukseli i Paryża.
  • projekt „Międzynarodowe czynniki ryzyka na światowych rynkach giełdowych. Wpływ nieprzewidzianych wydarzeń na relację stopy zwrotu i ryzyka portfeli inwestycyjnych” dr Ewy Feder-Sempach z Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych Projekt badawczy obejmuje realizację jednomiesięcznego wyjazdu do University of London, Bayes Business School w 2023 roku.

Laureatom serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne rozstrzygnięcia w konkursie Miniatura 6.

Konsorcjum projektowe skupia sześć różnych organizacji partnerskich: 

Uniwersytet Łódzki (koordynator), 

Cypr (LT Synergy LTD), 

Węgry (Izba Handlowo-Przemysłowa Okręgu Csongrád-Csanád), 

Cypr (PCX Computers & Information Systems Ltd), 

Grecję (EUROCERT), 

Włochy (PRISM Impresa Sociale s.r.l.).

Partnerzy konsorcjum mają możliwość uczestniczenia w innowacyjnym projekcie transnarodowym, który posłuży jako kompleksowy przewodnik dla przedsiębiorstw społecznych oraz wyjątkową okazję do podniesienia swoich umiejętności i wiedzy fachowej, które z kolei mogą przekazać innym zainteresowanym stronom.

Więcej: https://senima.eu/pl/projekt/; aktualności również na profilu fb KPiPS: www.facebook.com/profile.php

KONFIGURATOR GRANTÓW

.

Zachęcamy do odwiedzenia strony NCN i skorzystania z konfiguratora ► Konfigurator grantu | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)