SZKOŁA LETNIA NAUK SPOŁECZNYCH

 

Logotypy UE PL NAWA

Projekt pn. Szkoła letnia nauk społecznych realizowany w ramach programu SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów

Jednym z największych wyzwań przed jakimi stoi Uniwersytet Łódzki w dobie pandemii jest zachowanie możliwości prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej na takim samym, wysokim poziomie, jak przy funkcjonowaniu stacjonarnym. Kolejnym problemem, na który będzie starał się odpowiedzieć projekt jest potrzeba potwierdzenia swojej pozycji jako jednostki, która cyklicznie realizuje wysokiej jakości szkoły letnie. Kolejnym zwiększenie rozpoznawalności UŁ jako jednostki kształcącej zarówno studentów jak i doktorantów (w tym m.in. w rejonach, w których wcześniej UŁ nie był promowany), co przekłada się na możliwość współpracy międzynarodowej w zakresie badań. 

Cel projektu: 

Celem projektu w obszarze umiędzynarodowienia jest uatrakcyjnianie oferty dydaktycznej w językach obcych, rekrutacji zagranicznych kandydatów na pełne cykle studiów, promowanie mobilności przyjazdowej na semestr lub dwa, jak również wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ na wymianę do uczelni partnerskich. 

Grupa docelowa: 

Grupę docelową stanowić będą studenci i doktoranci zagraniczni na całym świecie, których zainteresowania i praca badawcza skupiona jest wokół tematyki nauk społecznych. 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 6 szkół letnich dla ponad 240 uczestników. 

 1.  "Metodologiczne aspekty badań społecznych”, zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym (2022 rok) 
 2.  “Problemy wielokulturowości z perspektywy nauk społecznych”, zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym (2023 rok) 
 3.  "Międzynarodowa szkoła metody biograficznej", zajęcia prowadzone w trybie zdalnym (2022 rok) 
 4.  "Społeczne i ekonomiczne aspekty narodowych i globalnych wyzwań dla zdrowia publicznego”, zajęcia prowadzone w trybie zdalnym (2022 rok) 
 5.  "Zasady sprawiedliwego rozwoju w czasach dobrobytu i w czasach kryzysu”, zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym (2022 rok) 
 6. "Środowiskowe aspekty globalnego rozwoju społecznego i ekonomicznego”, zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym (2023 rok) 

W ramach projektu powstanie 6 Intensywnych Międzynarodowych Programów Nauczania, a wytworzone podczas prac materiały zostaną dostarczone uczestnikom spotkań, jak również zostaną dystrybuowane poprzez kanały on-line. 

Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu poziomu umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego. Ze względu na istniejącą sytuację podejmowane działania mają na celu nie tylko umocnienie dotychczas wypracowanych kontaktów międzynarodowych, ale przede wszystkim wskazanie UŁ jako ośrodka, który pomimo pandemii nadal jest atrakcyjnym miejscem do współpracy międzynarodowej zarówno w zakresie działań dydaktycznych jak i badawczych.Wszelkie działania przełożą się na zwiększenie liczby studentów i doktorantów przyjeżdżających do Łodzi zarówno w celu podjęcia studiów jak i w ramach programów mobilności. 

 


Social Science Summer School

The project entitled "Summer school of social sciences" implemented within the SPINAKER programme - intensive international study programmes co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge Education Development, non-competition project entitled "Supporting institutional capacity of Polish higher education institutions through the creation and implementation of international study programmes". "Support for institutional capacity of Polish HEIs through the creation and implementation of international study programmes".

One of the greatest challenges facing the University of Lodz in the era of the pandemic is the preservation of the possibility to conduct research and teaching activities at the same high level as in the case of full-time operation. Another problem that the project will try to address is the need to confirm its position as a unit that periodically runs high quality summer schools. One more is the need to increase the recognition of the UL as a unit educating both students and doctoral candidates (including, among others, in regions where the UL had not previously been promoted), which translates into the possibility of international cooperation in the field of research.

Project Objective:

The aim of the project in the area of internationalisation is to make the didactic offer in foreign languages more attractive, to recruit foreign candidates for full study cycles, to promote inbound mobility for a semester or two, as well as visits of UL students, doctoral students and staff to partner universities.

Target group:

The target group will be international students and doctoral candidates worldwide whose research interests and work are focused on the social sciences.

The project plans to run 6 summer schools for over 240 participants.

 1.  "Methodological aspects of social research", classes taught in a hybrid system (2022)
 2.  "Problems of multiculturalism from the perspective of social sciences", classes taught in a hybrid system (2023)
 3.  "Social and economic aspects of national and global public health challenges", classes conducted remotely (2021)
 4.  "Principles of equitable development in times of prosperity and in times of crisis", classes taught in hybrid mode (2022)
 5. "Environmental aspects of global social and economic development", classes taught in hybrid mode (2023)
 6.  "International school of biographical method", classes conducted remotely (2021)

The project will develop 6 Intensive International Study Programmes (IISP) and the materials produced during the work will be delivered to the participants of the meetings as well as distributed through online channels.

The implementation of the Project will contribute to an increase in the level of internationalisation of the University of Lodz. Due to the existing situation, the activities undertaken are aimed not only at strengthening existing international contacts, but most of all at indicating the University of Lodz as a centre which, despite the pandemic, is still an attractive place for international cooperation both in terms of teaching and research activities. All these activities will translate into an increased number of students of all levels coming to Lodz both to study and as part of mobility programmes.

 

IMPK

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych 

„Metodologiczne aspekty badań społecznych” (IMPK1) 

Założenia:

 • 4 bloki tematyczne usytuowane w różnych podejściach badawczych (np. biograficzno-narracyjnym, historyczno-opisowym, ilościowym, partycypacyjne badania aktywizujące, badania porównawcze itd.)
 • 1 moduł wspólny (ogólnometodologiczny) dla wszystkich doktorantów/studentów oraz moduł wprowadzający w kulturę polską i łódzką. Ostatni moduł, poza częścią “ogólnokulturową” będzie zogniskowany na polskich i łódzkich tradycjach metodologicznych

DSSS Summer School

"Methodological aspects of social research" (IISP1)

 

Assumptions:

 • 4 thematic blocks situated in different research approaches (e.g. biographical-narrative, historical-descriptive, quantitative, participatory-activist research, comparative research, etc.).
 • 1 common (general methodological) module for all doctoral students and a module introducing Polish culture and Lodz. The last module, apart from the "general cultural" part, will focus on methodological traditions of Polish and Lodz academics

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych 

"Problemy wielokulturowości z perspektywy nauk społecznych" (IMPK2) 

 

 • Dyskusja wokół zaproponowanego wstępnie tematu “Najlepsze muzeum w mieście”, w tym wskazania określonych kryteriów wyłonienia obiektów, sposobu zastosowania metod badawczych wiążących się z dyscypliną nauk społecznych, założeń wyodrębnienia grup badawczych, monitorowania badań.
 • Doprecyzowanie modułu specjalistycznego. W tym wypadku w dyskusji oprócz naukowców polskich będą uczestniczyli zaproszeni goście, wykładowcy z zagranicy, z którymi omówiona będzie koncepcja webinariów metodologicznych, różnorodnych podejść do wielokulturowości ze szczególnym uwzględnieniem czterech dominujących kultur w Łodzi.

 Cele:

 • Wzrost udziału zagranicznych studentów w polskich programach kształcenia
 • Poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej i mieszanej
 • Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UŁ.
 • Zwiększenie międzynarodowej wymiany studenckiej

DSSS Summer School

"Multicultural issues from a social science perspective" (IISP2)

 

Assumptions:

 • The discussion will concern the initially proposed theme of "The Best Museum in the City", including the indication of specific criteria for the selection of sites, the way of applying research methods related to the discipline of social sciences, the assumptions for the separation of research groups, the monitoring of the research.
 • Clarifying possible research methods in confrontation with the aims of empirical research (specialist module) and naming those features of Polish culture, tradition and social behaviour which may result from empirical studies e.g. the students will name those features of Polish culture that may emerge from empirical research such as love of freedom and patriotism, heterogeneity of Polish culture, differences in the mechanisms of cultural development in Poland compared to the West, continuity of Polish culture, presence of habits and customs originating in pre-partition Poland, defining the concept of a bridge between the culture of the East and the West - finding, among others, these values in museum exhibitions in Lodz (a module popularising Polish culture and social behaviour of Poles).
 • Clarification of the speciality module. In this case, in addition to Polish researchers, the discussion will include invited guests, lecturers from abroad, with whom the concept of methodological webinars, various approaches to multiculturalism with a special focus on the four dominant cultures in Lodz, will be discussed.

Instytut Socjologii 

"Międzynarodowa szkoła metody biograficznej" 

(IMPK3) 

 

Międzynarodowa Szkoła Metody Biograficznej odbędzie się on-line w ostatnich dwóch tygodniach września (19-29.09) 2022 roku. Zajęcia w formie krótkich wykładów oraz kilkugodzinnych warsztatów realizowane będą on-line dla niewielkiej, 12-osobowej grupy studentów przez grono wybitnych badaczy i badaczek – specjalistów w zakresie badań biograficznych, w tym twórców i współtwórców technik badawczych:  Daniela Bertaux, Maggie O’Neill, Gerharda Riemanna, Inę Alber-Armenat i Lisę Moran, a z Polski – Kaję Kaźmierską, Katarzynę Waniek, Agnieszkę Golczyńską-Grondas i Renatę Dopierałę. Studenci zapoznają się z podstawowymi orientacjami w ramach metody biograficznej – podejściem Bertaux, szkołą Gabrielle Rosenthal, metodologią Fritza Schuetze, walking sociology oraz BNIM. Każda z osób prowadzących zajęcia będzie dostępna dla uczestniczek i uczestników szkoły w kontakcie indywidualnym w ramach konsultacji, jakie będą miały miejsce podczas trwania MSMB. 

Założenia:

 • Przygotowanie curriculum edukacyjnego/ IMPK dla ISSOBM
 • Opracowanie intensywnego międzynarodowego programu kształcenia (IMPK) dla adeptów metody biograficznej dostępnego on-line lub w formie blended learning
 • Rozwój profesjonalnej wiedzy i kompetencji uczestników warsztatów w zakresie metody biograficznej
 • Zaznajomienie studentów z podstawami nowatorskich, specjalistycznych technik badawczych metody biograficznej
 • Wsparcie studentów i środowiska naukowego w realizacji i upowszechnianiu dobrych praktyk badawczych, jak również wysokich standardów zawodowych

Cele:

 • Wzrost udziału zagranicznych studentów w polskich programach kształcenia
 • Poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej i mieszanej
 • Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UŁ.
 • Zwiększenie międzynarodowej wymiany studenckiej

 

IS Summer School

"International school of biographical method" (IISP3)

 

Assumptions:

 • Preparation of educational curriculum/IISP for ISSOBM
 • Development of an intensive international study programme (IISP) for students of the biographical method available on-line or as blended learning
 • Development of professional knowledge and competences of workshop participants in the biographical method
 • Familiarising students with the basics of innovative, specialised research techniques of the biographical method
 • Support for the students and the research community in the implementation and dissemination of good research practice as well as high professional standards

 

Szkoła letnia ESS 

„Społeczne i ekonomiczne aspekty narodowych i globalnych wyzwań dla zdrowia publicznego" 

(IMPK 4) 

31.01.2022 - 11.02.2022 

Założenia: 

Realizacja cyklu zajęć w trybie zdalnym w ramach modułów:

Moduł 1:  Organisation of the public health care systems / Organizacja systemów publicznej opieki zdrowotnej; 

Moduł 2:  The impact of common shocks on mental well-being and lifestyles of the society / Wpływ powszechnych szoków na samopoczucie psychiczne i styl życia społeczeństwa; 

Moduł 3:  Global response to global challenges / Globalna odpowiedź na globalne wyzwania; przeprowadzonych zostanie 48 godzin zajęć (wykładów/ warsztatów/ seminariów); po zajęciach organizowane będą także sesje dyskusyjne. 

 • Realizacja wydarzeń edukacyjno-integracyjnych – uczestnicy będą mogli wziąć udział w przygotowanym dla nich wirtualnym spacerze po Łodzi oraz Polsce; uczestnicy zostaną także zaproszeni na wirtualny koncert fortepianowy muzyki polskiej; ponadto dla uczestników zostanie stworzona grupa na FB, która posłuży za platformę integracji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Cele:  

 1. Wzrost udziału zagranicznych studentów w polskich programach kształcenia;
 2. Poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej i mieszanej;
 3. Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UŁ;
 4. Zwiększenie międzynarodowej wymiany studenckiej;
 5. Zwiększenie umiędzynarodowienia prowadzonych badań naukowych.

Do pobrania: 


 

ESS summer school

"Social and economic aspects of national and global public health challenges"

(IISP 4)

31.01.2022 - 11.02.2022

Assumptions:

 • Delivering a series of online classes as part of the modules:

Module 1: Organisation of the public health care systems;

Module 2: The impact of common shocks on mental well-being and lifestyles of the society / The impact of common shocks on mental well-being and lifestyles of the society;

Module 3: Global response to global challenges; 48 class hours (lectures/workshops/seminars) will be provided and discussion sessions will be organised after the class.

 • Implementation of educational and integration events - participants will be able to take part in a virtual walk around Lodz and Poland prepared for them; participants will also be invited to a virtual piano concert of Polish music; moreover, a group on FB will be created for participants, which will serve as a platform for integration and exchange of knowledge and experience.

Download:

Szkoła letnia ESS 

"Zasady sprawiedliwego rozwoju w czasach dobrobytu i w czasach kryzysu" 

(IMPK 5) 

27.06.2022 - 8.07.2022

 

Założenia: 

 • Realizacja cyklu zajęć w trybie hybrydowym w ramach modułów: 

Moduł 1: The essence of fair development / Istota sprawiedliwego rozwoju; 

Moduł 2: Components of fair development / Elementy sprawiedliwego rozwoju; 

Moduł 3: The expectations towards fair development in times of prosperity and in times of crises / Oczekiwania względem sprawiedliwego rozwoju w czasach dobrobytu i w czasach kryzysu 

 • Realizacja wydarzeń edukacyjno-integracyjnych – uczestnicy będą mogli wziąć udział w przygotowanym dla nich wirtualnym spacerze po Łodzi oraz Polsce; uczestnicy zostaną także zaproszeni na wirtualny koncert fortepianowy muzyki polskiej; ponadto dla uczestników zostanie stworzona grupa na FB, która posłuży za platformę integracji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. 

Cele:  

 • Wzrost udziału zagranicznych studentów w polskich programach kształcenia; 

 • Poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej i mieszanej; 

 • Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UŁ; 

 • Zwiększenie międzynarodowej wymiany studenckie; 

 • Zwiększenie umiędzynarodowienia prowadzonych badań naukowych. 

Do pobrania: 


ESS summer school

"Principles of equitable development in times of prosperity and in times of crisis"

(IISP 5)

Assumptions:

 • Delivering a series of classes in a hybrid mode within the modules:

Module 1: The essence of fair development;

Module 2: Components of fair development / Elements of fair development;

Module 3: The expectations towards fair development in times of prosperity and in times of crises

 • Implementation of educational and integration events - participants will be able to take part in a virtual walk around Lodz and Poland prepared for them; participants will also be invited to a virtual piano concert of Polish music; moreover, a group on FB will be created for participants, which will serve as a platform for integration and exchange of knowledge and experience.

Download:

Szkoła letnia ESS 

"Środowiskowe aspekty globalnego rozwoju społecznego i ekonomicznego" 

(IMPK 6) 

26.06.2023 - 7.07.2023

Założenia: 

Realizacja cyklu zajęć w trybie hybrydowym w ramach modułów:

Moduł 1: Climate change – it does exist / Zmiana klimatyczna – ona istnieje

Moduł 2:  Society and economy towards climate change / Społeczeństwo i gospodarka wobec zmian klimatycznych 

Moduł 3:  Sustainable development / Zrównoważony rozwój 

 

Cele:  

 • Realizacja cyklu zajęć w trybie hybrydowym w ramach modułów: 

 • Realizacja wydarzeń edukacyjno-integracyjnych – uczestnicy będą mogli wziąć udział w przygotowanym dla nich wirtualnym spacerze po Łodzi oraz Polsce; uczestnicy zostaną także zaproszeni na wirtualny koncert fortepianowy muzyki polskiej; ponadto dla uczestników zostanie stworzona grupa na FB, która posłuży za platformę integracji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. 

 • Wzrost udziału zagranicznych studentów w polskich programach kształcenia; 

 • Poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej i mieszanej; 

 • Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UŁ; 

 • Zwiększenie międzynarodowej wymiany studenckie; 

 • Zwiększenie umiędzynarodowienia prowadzonych badań naukowych

Formularz rejestracyjny (udział online)https://forms.office.com/e/UFzphN6R67

Do pobrania: 

 


ESS summer school

"Environmental aspects of global social and economic development"

(IISP 6)

26.06.2023 - 7.07.2023

 

Assumptions:

 • Delivering a series of classes in a hybrid mode within the modules:

Module 1: Climate change - it does exist

Module 2: Society and economy towards climate change

Module 3: Sustainable development

 • Implementation of educational and integration events - participants will be able to take part in a virtual walk around Lodz and Poland prepared for them; participants will also be invited to a virtual piano concert of Polish music; moreover, a group on FB will be created for participants, which will serve as a platform for integration and exchange of knowledge and experience.

Registration form (online participation):https://forms.office.com/e/UFzphN6R67 

Download: