baner laboratorium Badań Społecznych i Rynkowych

O LABORATORIUM BADAŃ SPOŁECZNYCH I RYNKOWYCH (LBSIR)

Laboratorium Badań Społecznych i Rynkowych (LBSiR) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest podmiotem działającym przy wydziałowym Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych. LBSiR umożliwia studentom samodzielne inwestowanie w rozwój wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności, potrzebnych w pracy zawodowej. Studenci już w trakcie studiów włączają się w ten sposób w działania, które przynoszą poczucie satysfakcji, jak również wymierne korzyści finansowe. 

Tworzymy interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą studenci różnych kierunków i wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiązujemy także celowe partnerstwa z innymi uczelniami.

Realizujemy prace badawcze i analizy rynkowe szybko, rzetelnie i w konkurencyjnej cenie. Dopasowujemy się do potrzeb klientów i angażujemy się w działania na 100%. 

Pracę studentów koordynują doświadczone badaczki i analityczki statystyczne, posiadające wieloletnie doświadczenie naukowe, pozwalające skutecznie implikować metody analizy danych w projektach komercyjnych i badawczo-rozwojowych. Ich doświadczenie pozwala na wykorzystanie potencjału i wiedzy studentów w procesach badawczych. 

Organizacja działania: ​

 1. ​Podpisanie umowy na realizację usługi przez Studentów LBSiR. Strony umowy: Zamawiający oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.​
 2. Realizacja zlecenia/ dzieła przez Studentów LBSiR i odbiór przez Zamawiającego.​
 3. Rozliczenie projektu.​


Zrealizowane projekty (wybrane):

 • raport dla OPG Property Professionals Sp. z o.o. - „Rynek biurowy w Łodzi. Raport lato 2017”​;
 • raport dla Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. - analiza ukraińskiego rynku materiałów budowlanych;​
 • analiza i raport z badań dla ŁSSE - „Rozpoznanie potrzeb edukacyjno-szkoleniowych inwestorów ŁSSE w odniesieniu do planowanej placówki edukacyjnej – Technikum Automatyki i Robotyki”.

KOORDYNATORKI PROJEKTU

Dr Dorota Kałuża-Kopias

Dorota Kałuża-Kopias

dr Dorota Kałuża-Kopias – dr n. ekonom., adiunkt w Katedrze Demografii UŁ. Członkini Rady Programowej Centrum Studiów Migracyjnych UŁ. Współpracowniczka Komitetu Badań nad Migracjami PAN w sekcji migracji wewnętrznych i badań regionalnych. Menadżer ds. prognoz gospodarczych w Centrum Szkoleń i Praktyk Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Główne obszary badawcze to migracje ludności w kontekście rynku pracy oraz starzenia się ludności i jego gospodarcze i demograficzne konsekwencję w ujęciu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Uczestniczka krajowych projektów badawczych: „Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze Ziemi Łódzkiej,” „Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku”, „Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym”, „Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski – przyczyny, etapy, następstwa”, „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, „Opieka nad seniorami z perspektywy dwóch pokoleń – udzielających wsparcia i wspieranych. Implikacje dla systemu opieki nad osobami starszymi”. Efektem prowadzonych analiz są liczne publikacje.

 

Dr Agnieszka Kretek-Kamińska

dr Agnieszka Kretek-Kamińskadr Agnieszka Kretek-Kamińska - doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych UŁ, menadżer ds. sektora społecznego w Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z rozwojem metodologii i metod badań społecznych, problematyką partycypacji społecznej oraz socjologią nauki i edukacji. Jako badaczka uczestniczyła w projektach poświęconych m.in. analizom różnych aspektów funkcjonowania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, kształtowania i wdrażania polityk publicznych oraz innowacji społecznych, realizacji konsultacji społecznych, partycypacji obywatelskiej, wytwarzania i upowszechniania wiedzy naukowej oraz szeregu badań ewaluacyjnych dotyczących programów z zakresu edukacji ekonomiczno-finansowej, przedsiębiorczości oraz rozwiązań i narzędzi stosowanych w obszarze pomocy społecznej. Jest także autorką/współautorką publikacji naukowych oraz raportów badawczych dotyczących wyżej wspomnianych obszarów problemowych. 

 

Prof. Elżbieta Roszko-Wójtowicz

Elżbieta Roszko-Wójtowicz

dr hab. Elżbieta Roszko-Wójtowicz w roku 2020 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od roku 2021 pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku profesor uczelni. Z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym związana jest od roku 2008.

Główne zainteresowania naukowe dr hab. Elżbiety Roszko-Wójtowicz koncentrują się na pomiarze i ocenie zjawisk społecznych i ekonomicznych, szczególnie w zakresie: innowacyjności gospodarek, rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego. Kolejnym polem zainteresowań badawczych dr hab. Elżbiety Roszko-Wójtowicz jest rozwój firm rodzinnych obejmujący proces sukcesji międzypokoleniowej. Od 2007 roku aktywnie uczestniczy jako ekspert, zewnętrzny ewaluator lub koordynator w projektach badawczych i aplikacyjnych prowadzonych na poziomie regionalnym lub krajowym (Europejski Fundusz Społeczny lub Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz na poziomie międzynarodowym (Leonardo da Vinci). Kierowała również dwoma projektami edukacyjnymi realizowanymi w okresie 2009-2015, które otrzymały finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W listopadzie 2018 była członkiem grupy zadaniowej powołanej na potrzeby konsultacji założeń metodologicznych w obszarze pomiaru innowacyjności. Uczestniczyła w charakterze eksperta w spotkaniu pt. „Rethinking the European Innovation Scoreboard: perspectives for 2020 and beyond” zorganizowanym pod przewodnictwem koordynatora inicjatywy European Innovation Scoreboard oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Dr hab. Elżbieta Roszko-Wójtowicz prezentowała wyniki swoich badań na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych. Publikuje zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim Dorobek naukowy dr hab. Elżbiety Roszko-Wójtowicz mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

OFERTA BADAŃ DLA FIRM/INSTYTUCJI

Szanowni Pracodawcy, zapraszamy do współpracy. Prosimy o zapoznanie się z poniższą ofertą Laboratorium Badań Społecznych i Rynkowych (LBSiR) adresowaną do przedsiębiorstw, instytucji publicznych i pozarządowych.

LBSiR przede wszystkim:

 • prowadzi projekty badawcze, których wyniki wykorzystywane są do wspomagania decyzji menadżerskich w zarządzaniu firmą,
 • realizuje badania ankietowe na zlecenie instytucji zewnętrznych, w tym podmiotów prywatnych,
 • współpracuje z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi w zakresie projektowania badań i prowadzenia analiz statystycznych.

Szeroka oferta obejmuje m.in.:

 • badania rynków krajowych i zagranicznych,
 • badania preferencji konsumentów,
 • opracowanie strategii promocji produktów/usług,
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów,
 • działania wspierające umiędzynarodowienie przedsiębiorstw,
 • opracowanie lokalnych i regionalnych strategii rozwoju,
 • badania rynku pracy,
 • badania oferty edukacyjnej,
 • organizowanie konferencji, konkursów innych wydarzeń naukowych i popularnonaukowych,
 • promowanie współpracy nauki, biznesu i sfery publicznej.

Jesteśmy też otwarci na nowe wyzwania.

STUDENCIE - DOŁĄCZ DO NAS

Studenci zainteresowani udziałem w pracach Laboratorium Badań Społecznych i Rynkowych (LBSiR) proszeni są o wypełnienie KWESTIONARIUSZA.

Do Laboratorum mogą dołączyć studenci EkSocu ze wszystkich kierunków, trybów i poziomów studiów.

Zapraszamy.

KONTAKT

Laboratorium Badań Społecznych i Rynkowych

Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5​

90-255 Łódź​

 

Prosimy o kontakt poprzez Koordynatorki projektu:

dr Dorota Kałuża-Kopiasdorota.kaluza@uni.lodz.pl

dr Agnieszka Kretek-Kamińska, agnieszka.kaminska@uni.lodz.pl

dr hab. Elżbieta Roszko-Wójtowiczelzbieta.roszko@uni.lodz.pl