AMERYKAŃSKA AKREDYTACJA DLA KIERUNKÓW BUSINESS MANAGEMENT ORAZ ECONOMICS

Kierunki: Business Management (prowadzony na naszym Wydziale) oraz Economics (prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym) otrzymały prestiżową, amerykańską akredytację przyznawaną przez lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej International Accreditation Council for Business Education.

 

Akredytacja potwierdza spełnienie przez Uniwersytet Łódzki wymogów, takich jak: sprawne funkcjonowanie, wysoki poziom dydaktyki, innowacyjne zarządzanie, dobre relacje z biznesem oraz wysoka wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy. Decyzja ta zamyka trzyletni okres prac nad przygotowaniem wniosku o członkostwo w IACBE, wniosku o uzyskanie statusu kandydata do akredytacji, a wreszcie raportu samooceny i wniosku o przyznanie pierwszej akredytacji wybranym programom.

Inicjatorem złożenia wniosku był dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ, od września 2020 r. prorektor ds. rozwoju UniLodz. Wnioski akredytacyjne przygotował zespół w składzie: dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ (od września 2020 r. prorektor ds. współpracy z otoczeniem UniLodz), dr Justyna Wieloch (EkSoc), mgr Aneta Żak (WZ), dr Jerzy S. Czarnecki (WZ), dr Piotr Gabrielczak (EkSoc), dr Tomasz Uryszek (EkSoc) oraz dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ (WZ), który kierował pracą zespołu.

Studia I i II stopnia na kierunkach Business Management oraz Economics podlegały wieloetapowej procedurze akredytacji począwszy od 2018 r. – w tym czasie kilkukrotnie gościliśmy na UniLodz przedstawicieli IACBE, ostatnio w formule zdalnej we wrześniu 2020 roku, opracowany został także obszerny i szczegółowy raport samooceny.

Absolwenci kierunku Business Management posiadają umiejętność wielowymiarowego postrzegania biznesu i z łatwością odnajdą się w pracy w międzynarodowym środowisku na pozycjach związanych z zarządzaniem, analizą czy podejmowaniem decyzji w firmie. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności biznesowej. W toku studiów studenci uzyskują wiedzę na temat roli powiązań międzynarodowych oraz relacji między gospodarką a jej otoczeniem.

IACBE, czyli International Accreditation Council for Business Education (dawniej znana jako International Assembly for Collegiate Business Education) z siedzibą w stanie Kansas w USA, jest uznawana za lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej. IACBE akredytowała dotąd ponad 1800 programów biznesowych w uczelniach na całym świecie. Do tego grona dołączył właśnie UniLodz, jako pierwsza polska uczelnia publiczna.

EUROPEAN MASTER IN OFFICIAL STATISTICS (EMOS)

W roku akademickim 2023/2024 studia magisterskie na kierunku Ekonometria i analityka danych (EKAD) umożliwiają studentom uzyskanie międzynarodowego certyfikatu European Master in Official Statistics (EMOS) nadawanego przez Komitet Europejskiego Systemu Statystycznego (European Statistical System Committee, ESSC) oraz Europejski Urząd Statystyczny (European Statistical Office, Eurostat).

logotyp EMOS

Specjalna ścieżka kształcenia, w tym  praktyki zawodowe EMOS, oferują specjalistyczny program i efekty kształcenia spełniające restrykcyjne wymogi ESS i Eurostatu. Wybór ścieżki EMOS umożliwia, równolegle do tytułu magistra Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskanie tytułu magistra European Master in Official Statistics.

Szczegółowe informacje dotyczące pojektu EMOS dostępne są na stronie Komisji Europejskiej oraz na stronie GUS.Za realizację ścieżki EMOS w Uniwersytecie Łódzkim odpowiedzialny jest Instytut Statystyki i Demografii (isd@uni.lodz.pl).certyfikat EMOS