DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ

Rafał MAtera 

prof. dr hab. Rafał Matera

pokój: D 103
e-mail: rafal.matera@uni.lodz.pl
telefon: +48 42 635 5356

Dyżury: wtorki 9.00-10.00, czwartki 9.00 - 10.00

 

Dziekan

(obowiązki określone w Statucie UŁ)

 1. Kieruje Wydziałem i jest jego reprezentantem (§ 70);
 2. Jest przełożonym pracowników, studentów wchodzących w skład Wydziału na podstawie upoważnienia Rektora (§ 70);
 3. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Wydziału nienależące do kompetencji organów Uniwersytetu (§ 70),w szczególności:
 4. opracowuje strategię rozwoju Wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uczelni;
 5. podejmuje decyzje w imieniu Rektora w ramach udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa;
 6. kieruje gospodarką finansową Wydziału;
 7. przedkłada Radzie Wydziału projekt planu rzeczowo- finansowego
 8. Wydziału;
 9. zaciąga zobowiązania i dokonuje wydatków w imieniu Uniwersytetu w
 10. zakresie dotyczącym Wydziału, a także dokonuje innych czynności prawnych dotyczących mienia Uniwersytetu będącego w dyspozycji Wydziału z wyjątkiem zbywania i obciążania nieruchomości, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora;
 11. koordynuje działalność dydaktyczną na Wydziale;
 12. podejmuje działania zmierzające do rozwoju działalności badawczej wynikające z decyzji kolegium do spraw nauki;
 13. podejmuje decyzje lub przedkłada wnioski w sprawie powołania i odwołania kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału;
 14. podejmuje decyzje i przedkłada wnioski w innych sprawach związanych z działalnością Wydziału (§70).

Ponadto Dziekan:

 1. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rad Wydziału (§ 62, § 63).

 2. Przewodniczy Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

 3. Określa zasady działania Kolegium Dziekańskiego (§ 71).

 4. Tworzy instytucje włączające pracowników, zarówno do pracy na rzecz Wydziału, jak i do współdecydowania o wyborze sposobów jego rozwoju.

 5. Dba o dobrą atmosferę w pracy (przekonanie wewnętrzne).

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA

Dyżury:  wtorki 10.00 - 11.00,  czwartki 9.00 - 10.00

 

Prodziekan ds. kształcenia

(obowiązki określone przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ)

Kształcenie:

 1. Koordynuje ofertę dydaktyczną WES.
 2. Nadzoruje proces powstawania i zmian w planach studiów i programach kształcenia.
 3. Nadzoruje ustalanie rozkładu zajęć oraz prawidłowy przebieg ich realizacji.
 4. Akceptuje Karty Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych pracowników WES.
 5. Koordynuje proces rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.
 6. Zatwierdza zapisy na zajęcia do wyboru, specjalności, seminaria, zajęcia w ramach programów wymiany międzynarodowej.
 7. Nadzoruje system jakości kształcenia i go doskonali, w tym czuwa nad opracowaniem studenckich ankiet oceniających jakość zajęć.
 8. Nadzoruje funkcjonowanie studiów podyplomowych oraz podpisuje świadectwa ukończenia tych studiów.
 9. Powołuje i nadzoruje prace zespołów przygotowujących raporty dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 10. Nadzoruje i wspiera prace Centrum Kształcenia.
 11. Pełni funkcję zastępcy Dziekana.
 12. Wspiera Dziekana w opracowaniu i realizacji strategii rozwoju WES.
 13. Wspiera Dziekana w zakresie doskonalenia kwestionariusza oceny pracownika. 14.Wykonuje inne obowiązki ustalone wspólnie z Dziekanem i Kolegium Dziekańskim.

Infrastruktura:

1.Nadzoruje zagospodarowanie przestrzeni Wydziału.
2. Nadzoruje i wspiera prace Centrum Administracyjno- Technicznego Wydziału.

PRODZIEKAN DS. FINANSÓW

Dyżury: wtorki 12.00-13.00, czwartki 12.00-13.00

Prodziekan ds. finansów

(obowiązki określone przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ)

Finanse:

 1. Koordynuje przygotowane prowizorium budżetowego i planu rzeczowo- finansowego WES.
 2. Nadzoruje bieżące wykonanie planu rzeczowo-finansowego WES.
 3. Nadzoruje i wspiera prace Sekcji Finansowej.
 4. Podpisuje dokumenty finansowe i akceptuje je w systemie EOD w ramach środków z rezerwy dziekana.
 5. Podpisuje kosztorysy studiów podyplomowych i inne dokumenty związane z funkcjonowaniem tych studiów a niebędące w kompetencjach innych osób.
 6. Deleguje pracowników na wyjazdy krajowe i podpisuje wszystkie dokumenty związane z tymi wyjazdami.
 7. Wspiera Dziekana w sprawach decyzji dotyczących podziału subwencji.
 8. Wspiera Dziekana w zakresie systemu premii i nagród pracowników WES.
 9. Wspiera Dziekana w opracowaniu i realizacji strategii rozwoju WES.
 10. Wspiera Dziekana w zakresie doskonalenia kwestionariusza oceny pracownika.
 11. Wykonuje inne obowiązki ustalone wspólnie z Dziekanem i Kolegium Dziekańskim.

Promocja:

Koordynuje działania służące promocji WES:

 • inicjuje i podtrzymuje kontakty Wydziału z mediami;
 • promuje badania prowadzone przez pracowników WES;
 • promuje ofertę edukacyjną WES w mediach społecznościowych; d. nadzoruje funkcjonowanie strony internetowej WES;
 • wspiera akcje promocyjne WES;
 • nadzoruje organizację uroczystości wydziałowych;
 • nawiązuje i utrzymuje kontakty ze szkołami średnimi.
 1. Nadzoruje i wspiera prace Centrum Rozwoju Wydziału;
 2. Nadzoruje i wspiera prace Sekcji Informatyki.
 3. Nadzoruje finansowanie organizacji studenckich i doktoranckich.

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

Dyżury: wtorki 12.30-13.30, czwartki 9.00-10.00

 

Prodziekan ds. studenckich (obowiązki określone przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Zajmuje się sprawami dotyczącymi toku studiów w zakresie:

 1. realizacji procesu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia;
 2. podejmowania i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących studentów, w tym podejmowania i wydawania decyzji w sprawie przeprowadzenia egzaminów komisyjnych, przedłużenia terminu uzyskania zaliczeń w celu zaliczenia semestru, dokonywania zaliczeń semestru i wpisu na kolejny semestr, urlopów, oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących studentów w sprawach, dla których odrębne przepisy przewidują obowiązek zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. nadzorowania gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z tokiem studiów oraz jej sporządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. dyscypliny studiów;
 5. wznawiania studiów, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego planu i programu kształcenia (IPS).
 6. egzaminów licencjackich i magisterskich;
 7. zmiany uczelni, wydziału, kierunku studiów, określania różnic programowych
 8. Nadzoruje funkcjonowanie programów krajowych (MOST i inne).
 9. Podejmuje decyzje w sprawach dotyczących ulg w opłatach za studia, oraz zwrotów nadpłat za kształcenie
 10. Nadzoruje i wspiera Centrum Obsługi Studenta Wydziału.
 11. Współpracuje z Pełnomocnikami ds. studenckich
 12. Wspiera Dziekana w opracowaniu i realizacji strategii rozwoju WES.
 13. Wspiera Dziekana w zakresie doskonalenia kwestionariusza oceny pracownika.
 14. Wykonuje inne obowiązki ustalone wspólnie z Dziekanem i Kolegium Dziekańskim.

PRODZIEKAN DS. NAUKI

Dyżury: wtorki 12.00 - 13.00, czwartki 12.00 - 13.00

Prodziekan ds. nauki (obowiązki określone przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ)

 1. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje działania o charakterze naukowym, rozwoju naukowego i promocji naukowej WES.
 2. Prowadzi i nadzoruje przebieg postępowań doktorskich i habilitacyjnych, zawiera i podpisuje umowy związane z przeprowadzanymi postępowaniami oraz wszystkie dokumenty z nimi związane.
 3. Uczestniczy w opracowaniu polityki zatrudnienia kadry naukowej (w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału).
 4. Nadzoruje pracami i podejmuje decyzje w sprawie finansowania czasopism naukowych wydawanych na WES.
 5. Inicjuje i podejmuje decyzje w sprawie finansowania publikacji naukowych przyczyniających się do realizacji celów strategicznych WES.
 6. Nadzoruje procedury nostryfikacyjne na WES;
 7. Przedkłada wnioski o nagrody naukowe Rektora i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 8. Koordynuje i wspiera finansowo konferencje naukowe organizowane na WES.
 9. Nadzoruje i wspiera prace Biblioteki WES.
 10. Nadzoruje i wspiera prace Centrum Nauki i Spraw Pracownika.
 11. Wspiera Dziekana w opracowaniu i realizacji strategii rozwoju WES.
 12. Wspiera Dziekana w zakresie doskonalenia kwestionariusza oceny pracownika.
 13. Wykonuje inne obowiązki ustalone wspólnie z Dziekanem i Kolegium Dziekańskim.

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Dyżury: wtorki 14.00 - 15.00, czwartki 12.00 - 13.00

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą (obowiązki określone przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ)

Współpraca z zagranicą

 I. Koordynuje współpracę z zagranicą:

 • wspiera mobilność zagraniczną studentów i intensyfikuje funkcjonowanie programów międzynarodowych;
 • stymuluje międzynarodową współpracę naukową i edukacyjną z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • wspiera mobilność badawczą i edukacyjną pracowników (staże, konferencje, program Erasmus, szkoła letnia);
 • tworzy i nadzoruje program wizyt dla gości zagranicznych;
 • deleguje pracowników na wyjazdy zagraniczne i podejmuje decyzje w sprawie ich dofinansowania z rezerwy Dziekana, podpisuje dokumenty związane z tymi wyjazdami.
 1. Nadzoruje działalność organizacji studenckich i doktoranckich.
 2. Pozyskuje i podpisuje umowy z uczelniami zagranicznymi.
 3. Koordynuje wizyty gości zagranicznych, w tym EkSoc Fellowship Programme.
 4. Nadzoruje funkcjonowanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).
 5. Koordynuje zapisy na zajęcia do wyboru, specjalności, seminaria w ramach programów wymiany.
 6. Koordynuje umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej.
 7. Zajmuje się sprawami dotyczącymi toku studiów w zakresie:
 • realizacji procesu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia;
 • podejmowania i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących studentów, w tym podejmowania i wydawania decyzji w sprawie przeprowadzenia egzaminów komisyjnych, przedłużenia terminu uzyskania zaliczeń w celu zaliczenia semestru, dokonywania
 • zaliczeń semestru i wpisu na kolejny semestr, urlopów, oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących studentów w sprawach, dla których odrębne przepisy przewidują obowiązek zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego;
 • nadzorowania gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z tokiem studiów oraz jej sporządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dyscypliny studiów;
 • wznawiania studiów, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego planu i programu kształcenia (IPS).
 • egzaminów licencjackich i magisterskich;
 • zmiany uczelni, wydziału, kierunku studiów, określania różnic programowych
 1. Podczas nieobecności Prodziekana ds. studenckich zajmuje się sprawami dotyczącymi toku studiów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale, podejmuje decyzje oraz podpisuje dokumenty.
 2. Nadzoruje inicjatywy i realizację wszystkich projektów realizowanych na WES oraz wspiera wszystkich pracowników oraz doktorantów WES w pozyskiwaniu nowych projektów
 3. Nadzoruje i wspiera prace Sekcji ds. Projektów.
 4. Wspiera Dziekana w opracowaniu i realizacji strategii rozwoju WES.
 5. Wspiera Dziekana w zakresie doskonalenia kwestionariusza oceny pracownika.
 6. Wykonuje inne obowiązki ustalone wspólnie z Dziekanem i Kolegium Dziekańskim.

II. Współpraca z otoczeniem:

 1. Nadzoruje współpracę z Radą Biznesu.
 2. Współpracuje z jednostkami gospodarczymi, organizacjami biznesowymi, administracją państwową i samorządową w zakresie działalności edukacyjnej.
 3. Intensyfikuje udział praktyków w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na WES.
 4. Koordynuje praktyki i staże zawodowe studentów WES.
 5. Współpracuje z Pełnomocnikiem studentów z potencjalnymi pracodawcami.

 

SPRAWY KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO