REALIZACJA PROGRAMU NA WYDZIALE

Uniwersytet Zawsze Otwarty to jeden z kilku programów współpracy Uniwersytetu Łódzkiego ze szkołami, w którym od początku jego istnienia uczestniczy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Program adresowany jest przede wszystkim do uczennic i uczniów szkół średnich z Łodzi i województwa łódzkiego, ale z przyjemnoscią gościmy na zajęciach również dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez nauczycielki/li akademickich naszego Wydziału młodzież ma możliwość poszerzać swoją wiedzę słuchając i dyskutując o zachodzących wokół nas zjawiskach społecznych z perspektywy ekonomicznej i socjologicznej. Oferta proponowanych przez nas tematów jest bardzo różnorodna, dzięki czemu młodzi ludzie mają szeroki wachlarz wyboru: od zajęć, na których dowiedzą się od czego zależy wzrost gospodarczy, czym jest giełda, poprzez takie, które podejmują palące kwestie środowiskowe, po rozważania na temat miłości, hejtu, czy tego jak być atrakcyjnym. Wizyta w wydziałowym kampusie to również okazja do poznania jak w praktyce wygląda studiowanie. Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na zajęcia.
 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Często całkiem nieświadomie w życiu codziennym uczestniczymy w grach strategicznych. Nasza decyzja wpływa na decyzję innych, a decyzje innych na nasze. Teoria gier dotyczy właśnie interaktywnego podejmowania decyzji. Rozpatrzymy to na przykładzie gwarancji najniższej ceny, czyli sytuacji, w której sprzedawca gwarantuje, że jeśli ten sam towar lub usługę można kupić u konkurenta taniej, to on sprzeda po tej właśnie cenie lub odda różnicę w cenie. W ten sposób gwarantuje nam, że na pewno za towar czy usługę nie zapłacimy więcej niż u konkurenta. Czy do dobre dla kupujących? Czy to dobre dla sprzedających? Gdzie w tym "haczyk"? Odpowiedzi na te pytania są troszkę zaskakujące.

Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Często całkiem nieświadomie w życiu codziennym uczestniczymy w grach strategicznych. Nasza decyzja wpływa na decyzję innych, a decyzje innych na nasze. Teoria gier dotyczy właśnie interaktywnego podejmowania decyzji.  Wyjaśnimy podstawowe pojęcia i zagramy w kilka gier. Łatwiej będzie potem zrozumieć to, co dzieje się w życiu codziennym, w polityce, czy na wojnie. 

Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Dlaczego alkohol, papierosy i paliwa są drogie? Czy powinny być droższe? Ile wynoszą podatki nakładane na te wyroby? Czy wpływy z nich powinny być przeznaczane np. na leczenie chorób przez nie spowodowanych oraz budowę dróg? Czy papierosy bez nikotyny i piwo bez alkoholu powinny być opodatkowane? A auta elektryczne i wodorowe? Odpowiedzi na te pytania mogą Cię bardzo zaskoczyć.

Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

1.Wprowadzenie do inwestowania, podstawowe pojęcia,

2.Prezentacja funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych za pomocą aplikacji Thomson Reuters EIKON,

3.Analiza bieżącej sytuacji na rynkach giełdowych, wyświetlanie kursów, indeksów, informacji ekonomicznych przy użyciu aplikacji w czasie rzeczywistym,

4.Podsumowanie i wnioski dla „młodych” inwestorów.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Badacze z różnych dyscyplin nauki próbują zrozumieć, jak funkcjonują miasta. Zadanie to nie należy do łatwych, ponieważ na ogół trudno uzyskać dane, które odzwierciedlałyby najróżniejsze aspekty miejskiego życia. Jednak za sprawą popularności telefonów i mediów społecznościowych, badacze miast uzyskują dostęp do zupełnie nowych zbiorów danych. Niemal za każdym razem, gdy publikujemy wiadomość na Facebooku, umieszczamy zdjęcie na Instagramie lub oznaczamy się na Foursquare, pozostawiamy po sobie wirtualny ślad, który można powiązać z przestrzenią realnego miasta. Zatem, co o miastach mówią dane z mediów społecznościowych?

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią istotną grupę wśród ogółu przedsiębiorstw sektora MŚP w większości gospodarek na świecie. Również w Polsce, pomimo dość krótkiej historii gospodarki rynkowej, widoczne są sukcesy jakie odnoszą polskie firmy rodzinne, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Warto byłoby wiedzieć, które z powszechnie znanych nam krajowych jak i zagranicznych marek są wytworem przedsiębiorczości rodzinnej. Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorczości rodzinnej na rynku. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość zaznajomienia się z fazami cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego i poznania dylematów jakie towarzyszą sukcesji międzypokoleniowej. Wykład będzie zawierał również elementy quizów, gier i testów.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 35 osób

Celem wykładu jest wskazanie roli i znaczenia transportu dla gospodarki i społeczeństwa współczesnych miast z prezentacją kluczowych problemów transportowych jakie są generowane przez transport drogowy. Wykład ma na celu zaprezentować możliwe do zaimplementowania narzędzia w miastach, które przyczynią się do kształtowania transportu zrównoważonego oraz redukcji uciążliwości problemów transportowych na przykładzie miast europejskich. Końcowa część wykładu skoncentruje się na zestawieniu szans i zagrożeń jakie stoją przed kształtowaniem transportu zrównoważonego w polskich miastach z próbą odpowiedzi na zagadnienie, czy kształtowanie transportu zrównoważonego jest możliwe czy wyłącznie oparte na fikcji?

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem wykładu jest ukazanie znaczenia bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa dla mieszkańców miast. Wykład podejmie próbę zestawienia jakimi cechami powinna charakteryzować się przestrzeń publiczna tak aby charakteryzowała się wysoką jakością i atrakcyjnością a w rezultacie przyczyniała się do budowy bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa jej użytkowników. Zaprezentowane zostaną przykłady przekształcenia wybranych przestrzeni publicznych miast z tych o charakterze niebezpiecznych i nieatrakcyjnych na charakteryzujące się wyższym poziomem bezpieczeństwa.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

1.Tereny otwarte wokół miast 2.Tereny zielone w miastach (parki, cmentarze, drzewa w ulicy) 3.Wody (doliny rzeczne, stawy, ochrona przeciwpowodziowa) 4.Klimat miasta

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Zajęcia dla licealistów promujące pojęcie i rolę gospodarki przestrzennej w urzeczywistnianiu koncepcji rozwoju zrównoważonego. Omówienie podstawowych pojęć i budowanie świadomości znaczenia omawianych problemów.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Cele i instrumenty polityki spójności UE – szansa dla rozwoju Polski.

  • Fundusze strukturalne dla Polski
  • Krajowe dokumenty programowania 2014-2020
  • Doświadczenia Polski w realizacji polityki regionalnej UE.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Zajęcia są dyskusją na temat tego jak być świadomym obywatelem w otaczającej nas rzeczywistości. Prezentują w jaki sposób każdy z członków społeczeństwa może kształtować postawy obywatelskie wobec różnych procesów zachodzących w mieście. Uczestnicy dowiadują się na czym powinna polegać odpowiedzialność społeczna w gospodarowaniu zasobami miasta i w jaki praktyczny sposób mogą partycypować w zarządzaniu nim.

 


Forma zajęć: Wykład/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Czy mogą istnieć duże miasta bez korków drogowych? W jaki sposób planować transport miejski by zaspakajał on potrzeby różnych odbiorców? Odpowiedzi na powyższe pytania odnajdą uczestnicy spotkania poświęconego prezentacji wybranych narzędzi służących do planowania zrównoważonego transportu w mieście takich jak plany mobilności miejskiej.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

  • Gospodarka doświadczeń - nowe trendy w rozwoju miast (24-hour city, sharing city i co-city, smart city, eko-city) [prezentacja multimedialna: słowo+obraz+dźwięk]
  • Funkcje i rodzaje przestrzeni publicznych - studia przypadków wzorowych [metoda: analiza zdjęć, map i rysunków]
  • Miejskie salony, pokoje i kuchnie - dobre praktyki tworzenia przestrzeni publicznych
  • Ekonomia dóbr wspólnych - kierunki kreowania przestrzeni miejskich

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Płace są złożona kategorią społeczno-ekonomiczną. Od 1 stycznia 2017r w życie wchodzą nowe przepisy dla osób wykonujących prace w oparciu o umowy cywilno-prawne. Czy ta forma "zatrudnienia" jest szansą dla potencjalnych wykonawców pracy, czy być może stanowi barierę kosztową dla przedsiębiorców. warsztaty mają na celu przybliżyć problematykę polityki wynagrodzeń w warunkach polskiego prawodawstwa. czy nowy poziom płacy minimalnej jest ważnym elementem decydującym o sytuacji na rynku pracy, a być może jest jedynie efektem zbyt silnej roli związków zawodowych stanowiąc tym samym mocna kartę rozgrywek politycznych.

 


Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: Wykład 90 min. + warsztat 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Zmiany w gospodarce mogą mieć dwojaki charakter - ilościowy i jakościowy. Które z nich stanowią o rozwoju a które o wzroście gospodarczym. jak tworzymy "bogactwo" narodowe, kto wpływa na jego potęgowanie a kto je zaniża ? czy praca mająca charakter nieprodukcyjny tworzy PKB ? Czy podawane do publicznej wiadomości informacje o tempie zmian PKB jest odzwierciedleniem rzeczywistości ? na te i inne pytania zostanie udzielona odpowiedź podczas wykładu.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Poziom wynagrodzeń w gospodarce polskiej zależy od wielu czynników, o zróżnicowanym charakterze zarówno mikro- mezo- jak i makroekonomicznym. dlaczego istnieje tak duża różnica pomiędzy płaca brutto a płaca netto. czy lukę te wypełniają jedynie podatki czy też inne obciążenia "parapodatkowe". jak wykorzystać istniejące przepisy dla zoptymalizowania płacy i tym samym zmniejszenia dystansu pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto.

ZAJĘCIA TYLKO DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO!

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 180 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Wykład interaktywny na temat tego, jak dziś rozumiemy miłość, czego oczekujemy od partnera, jak wyobrażamy sobie udany związek. Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań m.in.: Po czym poznajemy, że jesteśmy zakochani? W kim najczęściej się zakochujemy? Jak okazujemy sobie uczucia? Dlaczego tak wielu ludzi dziś jest singlami? Dlaczego tyle związków się rozpada?Wykład bazuje na wynikach badań socjologicznych i psychologicznych. Obejmuje prezentację multimedialną, wykład, dyskusje z publicznością oraz krótkie pokazy video.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Panuje przekonanie, że osoby, które są atrakcyjne, dbają o swój wygląd łatwiej zjednują sobie przyjaciół i znajomych, szybciej znajdują partnera, łatwiej dostają pracę i awanse. Okazuje się, że słynne powiedzenie „jak cię widzą, tak cię piszą” znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych, o ile nasz wygląd to nie sama uroda, atrakcyjny strój czy dodatki, ale także bycie sympatycznym, miłym i życzliwym dla innych. Podczas wykładu spróbujemy ustalić fakty i mity dotyczące znaczenia jakie ma nasz wygląd dla nas samych i innych. Wykład bazuje na wynikach badań socjologicznych, psychologii społecznej oraz komunikacji interpersonalnej. Obejmuje prezentację multimedialną, wykład, dyskusje z publicznością.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem warsztatów jest zapoznanie licealistów z podstawowymi narzędziami Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS), które dają możliwość wizualizacji zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych i demograficznych na mapach. Prezentacja materiału statystycznego w postaci mapy czy wykresu daje przejrzysty i klarowny obraz kształtowania się zjawiska w przestrzeni. Ponadto, umożliwia szybką interpretację i analizę regionalnego zróżnicowania wybranych zmiennych ekonomicznych i społecznych.

Uczestnicy warsztatów nauczą się nie tylko wykonywać mapy dla Polski, Europy i świata, ale również interpretować je. Dokonają samodzielnej wizualizacji wybranych zmiennych i zaprezentują innym uczestnikom warsztatów swoje wyniki. Dzięki czemu poznają podstawowe funkcje oprogramowania ArcMap oraz GeoDa.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 osób

Mowa nienawiści oraz internetowy hejting stały się znakiem naszych czasów: są coraz częściej obecne w polityce, mediach i komunikacji codziennej. Według badań społecznych 40 proc. nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu był obiektem hejtingu.

Uczestnicy warsztatu nauczą się rozróżniać odmiany hejtingu i mowy nienawiści oraz poznają społeczne i psychologiczne przyczyny tych zjawisk.

Druga część zajęć poświęcona jest ćwiczeniom konstruktywnego reagowania na mowę nienawiści i hejting oraz omówieniu obywatelskich i prawnych środków przeciwdziałania tym problemom społecznym.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 osób

Warsztat mający na celu przygotowanie do dokonania przez uczniów świadomego wyboru ścieżki kariery oraz dalszego kierunku kształcenia z prezentacją oferty Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Podczas zajęć uczniowie maja możliwość:

1. porozmawiać o swoich planach, wartościach i nadziejach dotyczących życia zawodowego, w tym naukowego, oraz

2. poznać możliwości ich realizacji dzięki Ek-Soc UŁ.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Dlaczego piekarz piecze chleb, dentysta leczy zęby a skład opału sprzedaje opał? Jaka jest odpowiedź w gospodarce rynkowej, a jaka była w gospodarce socjalistycznej i jaka jest we współczesnej Polsce? Na kanwie problemu węglowego opowiem jak funkcjonuje gospodarka rynkowa i w jaki sposób zapewnia ona ludziom to, czego potrzebują.

Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Mathematics is considered the queen of sciences because it enables an accurate, numerical description of the surrounding reality. However, there are situations in which our intuition fails us, and the mathematical solution to the problem turns out to be contrary to our experience. We are then talking about mathematical paradoxes. The aim of the workshop is to present the basics of probability theory with illustrations and experiments, and then to face the basic paradoxes of probability theory: searching for an intuitive answer and confronting it with correct mathematical reasoning.

Matematyka jest uznawana za królową nauk, gdyż umożliwia ścisły, liczbowy opis otaczającej na rzeczywistości. Są jednak sytuacje, w których intuicja nas zawodzi, a matematyczne rozwiązanie problemu okazuje się być sprzeczne z naszym doświadczeniem. Mówimy wówczas o paradoksach matematycznych. Celem warsztatów jest przybliżenie podstaw rachunku prawdopodobieństwa wraz z ilustracjami i doświadczeniami, a następnie zmierzenie się z podstawowymi paradoksami rachunku prawdopodobieństwa: poszukiwanie intuicyjnej odpowiedzi oraz jej konfrontacja z poprawnym rozumowaniem matematycznym.

Forma zajęć: Warsztat w języku angielskim
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

KONTAKT

mgr Dorota Cierniak-Dymarczyk
e-mail: dorota.cierniak@uni.lodz.pl
pokój: C14
tel.: (48) 42 635 4818