WPROWADZENIE

Wewnętrzny system jakości kształcenia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego zakłada sprawność działania związaną z profesjonalnym zarządzaniem i innowacjami organizacyjnymi. Doskonalenie jakości kształcenia rozumiane jest jako nieprzerwany proces w dążeniu
do osiągania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest procesem ciągłym, na który składają się następujące rodzaje działań:

 • monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów,
 • analiza wyników monitoringu,
 • planowanie i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących.

System obowiązuje na wszystkich typach i kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych. Elementami konstytuującymi ten system są: Rady Konsultacyjne Kierunku/Instytutu, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, Rada Wydziału oraz Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia.

Szczególny nacisk kładziony jest na dostosowanie obowiązujących programów studiów do potrzeb rynku pracy. W tym celu prowadzona jest ścisła współpraca z Radą Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, której zadaniem jest stworzenie efektywnej platformy porozumienia w zakresie tworzenia wysokiej jakości dorobku naukowego, usprawniania procesów edukacyjnych, uaktywnienia kontaktów biznesowych i podejmowania działań promocyjno-marketingowych. Środowiska akademickie i biznesowe mogą w ten sposób racjonalnie wykorzystać posiadane zasoby i potencjał oraz wpłynąć na poprawę jakości bazy naukowo-edukacyjnej w regionie łódzkim. Współpraca przyczynia się do rozwoju nauk ekonomiczno-socjologicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

W wewnętrznym systemie jakości kluczową rolę zajmują studenci. Biorą czynny udział w tworzeniu programów studiów oraz ocenie procesu dydaktycznego. Opinie studentów o programach studiów, stosowanych metodach nauczania, warunkach studiowania, jakości obsługi studenta przez Centrum Obsługi Studenta, działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich, stanowią istotny materiał pomocniczy przy podejmowaniu decyzji przez kierownictwo Wydziału.

WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wewnętrzny system jakości kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ  zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego z dnia 20.06.2022 r., jest zgodny ze standardami Procesu Bolońskiego, Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK), Polskimi Ramami Kwalifikacji (PRK), misją i strategią UŁ (Uchwała Senatu UŁ nr 195 z dnia 18.06.2021 r.) oraz misją i strategią Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ zatwierdzoną uchwałą Rady Wydziału z dnia 26.06.2017 r.,  Uchwałą Senatu nr 28 z dnia 28.09.2020 r., w sprawie zapewniania jakości kształcenia w UŁ, Uchwałą Senatu nr  620 z dnia 18.11.2019 r. (ze. zm.) w sprawie wytycznych w zakresie  tworzenia programów studiów w UŁ, Zarządzeniem nr 53 Rektora UŁ z dnia 18.12.2019r. w sprawie określenia procedury tworzenia i modyfikowania programów studiów (harmonogram działań).

Celem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jest doskonalenie procesu dydaktycznego i dostosowanie go do wymogów zmieniającego się rynku pracy.  Wydział realizuje ten cel poprzez:

 • zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd planów, programów studiów oraz związanych z nimi efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji/postaw społecznych,
 • doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, metod kształcenia, stosowanych kryteriów i procedur oceniania studentów,
 • dbanie o wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej,
 • włączenie w proces zapewnienia jakości kształcenia studentów oraz pracodawców, poprzez zbieranie opinii studentów i absolwentów na temat realizacji procesu dydaktycznego, oraz opinii pracodawców o poziomie wykształcenia zatrudnianych absolwentów,
 • wspieranie rozwoju aktywności kół naukowych i dbałość o uczestnictwo studentów w realizacji projektów badawczych,
 • zapewnienie zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej,
 • dbałość o sprawy studenckie, rozwijanie samorządności studenckiej,
 • gromadzenie, analizowanie oraz regularne publikowanie aktualnych informacji dotyczących jakości oferowanych usług edukacyjnych.

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia sprawuje kierownik jednostki – Dziekan Wydziału.

 

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

Ankieta oceniająca wykonywanie obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich przeprowadzana jest na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym co semestr, w formie elektronicznej, w systemie komputerowym USOS. Wzór kwestionariusza ankiety ustala Senat UŁ (załącznik do ZR nr 157 Rektora UŁ z dnia 02.06.2021r.). Badanie ma charakter anonimowy, a udział w nim jest dobrowolny.  Wyniki oceny przekazywane są w sposób poufny kierownikom jednostek organizacyjnych (instytutów)  oraz dziekanowi Wydziału, a każdy z pracowników ma dostęp do ocen przeprowadzonych przez siebie zajęć na własnym koncie w serwisie USOS. 

         W semestrze zimowym  w badaniu wzięło udział 36,1% studentów. Wypełnili oni łącznie 17,7% wszystkich możliwych ankiet. Ocenionych zostało 1054 zajęć i 386 pracowników, w tym także wykładowcy z innych Wydziałów UŁ, którzy przeprowadzili zajęcia dydaktyczne na EkSocu. W semestrze letnim było to odpowiednio 21,5% studentów, którzy  wypełnili 9,6% wszystkich możliwych ankiet, oceniając 975 zajęć i 365 pracowników.

Studenci chętnie korzystali z możliwości wystawiania komentarzy; w sem. zimowym było ich 647, a w letnim 266.

Studenci również odpowiadali na pytania zamknięte: 

Według Pani/Pana osoba prowadząca zajęcia:

  1. odnosiła się z szacunkiem do studentów/doktorantów
  2. prowadziła zajęcia w sposób zrozumiały i uporządkowany
  3. stosowała metody pracy adekwatne do formy zajęć i omawianych treści
  4. prowadziła zajęcia zgodnie z treściami i informacjami zamieszczonymi w sylabusie przedmiotu
  5. efektywnie wykorzystywała czas zajęć (w tym nie spóźniała się oraz bez uzasadnionej przyczyny nie skracała i nie przedłużała zajęć)
  6. była dostępna podczas konsultacji/dyżurów

 

Struktura ocen była następująca:

zdecydowanie nie    1

raczej nie                2

średnio                   3

raczej tak                4

zdecydowanie tak    5

W roku akademickim 2021/2022 średnia ocen zajęć dydaktycznych wynosiła odpowiednio:

semestr zimowy 2021/2022

oceny

 

 

Pytania

1

2

3

4

5

suma

średnia

1. Według Pani/Pana osoba prowadząca zajęcia:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  odnosiła się z szacunkiem do studentów/doktorantów

114

103

239

1382

8833

10671

4,75

1.2.  prowadziła zajęcia w sposób zrozumiały i uporządkowany

302

252

791

2047

7269

10661

4,48

1.3.  stosowała metody pracy adekwatne do formy zajęć i omawianych treści

184

175

508

2111

7627

10605

4,59

1.4.  prowadziła zajęcia zgodnie z treściami i informacjami zamieszczonymi w sylabusie przedmiotu

116

106

307

2164

7686

10379

4,66

1.5.  efektywnie wykorzystywała czas zajęć (w tym nie spóźniała się oraz bez uzasadnionej przyczyny nie skracała i nie przedłużała zajęć)

217

176

445

1728

8001

10567

4,62

1.6.  była dostępna podczas konsultacji/dyżurów

68

40

155

1730

6544

8537

4,72

Ek-Soc.

1001

852

2445

11162

45960

61420

4,63

        

semestr letni 2021/2022

oceny

 

 

Pytania

1

2

3

4

5

suma

średnia

1. Według Pani/Pana osoba prowadząca zajęcia:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  odnosiła się z szacunkiem do studentów/doktorantów

63

35

129

590

3781

4598

4,75

1.2.  prowadziła zajęcia w sposób zrozumiały i uporządkowany

161

117

333

851

3132

4594

4,47

1.3.  stosowała metody pracy adekwatne do formy zajęć i omawianych treści

88

87

231

869

3289

4564

4,58

1.4.  prowadziła zajęcia zgodnie z treściami i informacjami zamieszczonymi w sylabusie przedmiotu

50

43

149

895

3366

4503

4,66

1.5.  efektywnie wykorzystywała czas zajęć (w tym nie spóźniała się oraz bez uzasadnionej przyczyny nie skracała i nie przedłużała zajęć)

132

76

204

722

3433

4567

4,58

1.6.  była dostępna podczas konsultacji/dyżurów

38

17

74

698

2921

3748

4,71

Ek-Soc.

532

375

1120

4625

19922

26574

4,62