WPROWADZENIE

Wewnętrzny system jakości kształcenia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego zakłada sprawność działania związaną z profesjonalnym zarządzaniem i innowacjami organizacyjnymi. Doskonalenie jakości kształcenia rozumiane jest jako nieprzerwany proces w dążeniu do osiągania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest procesem ciągłym, na który składają się następujące rodzaje działań:

 • monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów,
 • analiza wyników monitoringu,
 • planowanie i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących.

System obowiązuje na wszystkich typach i kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych. Elementami konstytuującymi ten system są: Rady Konsultacyjne Kierunku/Instytutu, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, Rada Wydziału oraz Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia.

Szczególny nacisk kładziony jest na dostosowanie obowiązujących programów studiów do potrzeb rynku pracy. W tym celu prowadzona jest ścisła współpraca z Radą Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, której zadaniem jest stworzenie efektywnej platformy porozumienia w zakresie tworzenia wysokiej jakości dorobku naukowego, usprawniania procesów edukacyjnych, uaktywnienia kontaktów biznesowych i podejmowania działań promocyjno-marketingowych. Środowiska akademickie i biznesowe mogą w ten sposób racjonalnie wykorzystać posiadane zasoby i potencjał oraz wpłynąć na poprawę jakości bazy naukowo-edukacyjnej w regionie łódzkim. Współpraca przyczynia się do rozwoju nauk ekonomiczno-socjologicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

W wewnętrznym systemie jakości kluczową rolę zajmują studenci. Biorą czynny udział w tworzeniu programów studiów oraz ocenie procesu dydaktycznego. Opinie studentów o programach studiów, stosowanych metodach nauczania, warunkach studiowania, jakości obsługi studenta przez Centrum Obsługi Studenta, działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich, stanowią istotny materiał pomocniczy przy podejmowaniu decyzji przez kierownictwo Wydziału.

WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wewnętrzny system jakości kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ  zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego z dnia 20.06.2022 r., jest zgodny ze standardami Procesu Bolońskiego, Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK), Polskimi Ramami Kwalifikacji (PRK), misją i strategią UŁ (Uchwała Senatu UŁ nr 195 z dnia 18.06.2021 r.) oraz misją i strategią Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ zatwierdzoną uchwałą Rady Wydziału z dnia 26.06.2017 r.,  Uchwałą Senatu nr 28 z dnia 28.09.2020 r., w sprawie zapewniania jakości kształcenia w UŁ, Uchwałą Senatu nr  620 z dnia 18.11.2019 r. (ze. zm.) w sprawie wytycznych w zakresie  tworzenia programów studiów w UŁ, Zarządzeniem nr 53 Rektora UŁ z dnia 18.12.2019r. w sprawie określenia procedury tworzenia i modyfikowania programów studiów (harmonogram działań).

Celem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jest doskonalenie procesu dydaktycznego i dostosowanie go do wymogów zmieniającego się rynku pracy.  Wydział realizuje ten cel poprzez:

 • zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd planów, programów studiów oraz związanych z nimi efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji/postaw społecznych,
 • doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, metod kształcenia, stosowanych kryteriów i procedur oceniania studentów,
 • dbanie o wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej,
 • włączenie w proces zapewnienia jakości kształcenia studentów oraz pracodawców, poprzez zbieranie opinii studentów i absolwentów na temat realizacji procesu dydaktycznego, oraz opinii pracodawców o poziomie wykształcenia zatrudnianych absolwentów,
 • wspieranie rozwoju aktywności kół naukowych i dbałość o uczestnictwo studentów w realizacji projektów badawczych,
 • zapewnienie zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej,
 • dbałość o sprawy studenckie, rozwijanie samorządności studenckiej,
 • gromadzenie, analizowanie oraz regularne publikowanie aktualnych informacji dotyczących jakości oferowanych usług edukacyjnych.

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia sprawuje kierownik jednostki – Dziekan Wydziału.

 

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

Ankieta oceniająca wykonywanie obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich przeprowadzana jest na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym co semestr, w formie elektronicznej, w systemie komputerowym USOS.Od semestru letniego roku akademickiego 2020/21 obowiązuje nowy wzór ankiety (załącznik do ZR nr 157 Rektora UŁ z dnia 02.06.2021r.). Nowością są pytania otwarte, które pozwalają respondentom na szczegółowe opisanie zarówno zalet, jak i uwag dotyczących prowadzonych zajęć.  Badanie ma charakter anonimowy, a udział w nim jest dobrowolny.  Wyniki oceny przekazywane są w sposób poufny kierownikom jednostek organizacyjnych (instytutów)  oraz dziekanowi Wydziału, a każdy z pracowników ma dostęp do ocen przeprowadzonych przez siebie zajęć na własnym koncie w serwisie USOS.

W roku akademickim 2020/2021 ankieta została przeprowadzona już po raz dziesiąty.

W semestrze zimowym  w badaniu wzięło udział 41% studentów. Wypełnili oni łącznie 20,4% wszystkich możliwych ankiet. Ocenionych zostało 1061 zajęć i 386 pracowników, w tym także wykładowcy z innych Wydziałów UŁ, którzy przeprowadzili zajęcia dydaktyczne na EkSocu.

W semestrze letnim było to odpowiednio 31,3% studentów, którzy  wypełnili 15,4% wszystkich możliwych ankiet, oceniając 1088 zajęć i 379 pracowników.

Studenci chętnie korzystali z możliwości wypowiedzi na pytania otwarte oraz wystawiania komentarzy.

Analizie poddano tylko ankiety, które wypełniło minimum 5 studentów. Średnia ocen wystawionych przez studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 mieściła się w przedziale od 3,06 do 5,0. Studenci ocenili 473 przedmioty. Struktura ocen była następująca:

3,06 - 4,0                  - 5,7 %
4,03 – 4,5                  - 22,62 %
powyżej 4,5               - 71,67 %
Natomiast w semestrze letnim studenci ocenili 288 przedmiotów, które uzyskały średnią ocen od 3,2 do 5,0. Procentowe zestawienie ocen przedstawia się następująco:

2,32 – 4,0                 - 8,56 %,
4,01 – 4,5               - 17,11 %
powyżej 4,5            - 74,33 %
Z analizy powyższych danych wynika, że zajęcia realizowane w roku akademickim 2020/2021, podobnie jak w latach poprzednich,  zostały bardzo pozytywnie ocenione przez studentów.

Jak co roku, w systemie USOS studentom udostępniona była również ankieta oceniająca wykonywanie obowiązków przez pracowników administracyjnych Wydziału (tzw. Ankieta ogólna)

Dotyczy ona takich zagadnień, jak:

- obsługa administracyjna studentów, w szczególności: praca dziekanatów,

- funkcjonowanie biblioteki,

- infrastruktura Wydziału (wyposażenie sal dydaktycznych, dostępność komputerów i Internetu, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, czystość pomieszczeń, itp.).

Ze względu na to, że przez większość roku akademickiego zajęcia odbywały się zdalnie, ocena Wydziału pod względem czystości/estetyki budynku była niemożliwa.

Semestr zimowy

Praca Centrum Obsługi Studenta (COS) w warunkach covidowych została oceniona  pozytywnie.

Pod względem możliwości różnych dróg kontaktu (e-mail, telefon, strona internetowa), w skali od -3 do 3 uzyskana wartość to 1,77. Z kolei  sprawność działania COS  oceniona została  przez studentów na 1,67 w skali od -3 do 3.

Jeśli chodzi  o pracę dziekanatu, najbardziej doceniono „uprzejmość i taktowność pracowników wobec studentów” (ocena 1,82 na skali od -3 do 3).

Pracę biblioteki pod względem jej dostępności (godziny otwarcia, możliwości korzystania z czytelni) studenci ocenili w skali od -3 do 3 średnio na 1,44, natomiast pod względem zasobów bibliotecznych na 1,53.

Semestr letni

Praca w semestrze letnim Centrum Obsługi Studenta (COS) również w warunkach covidowych, została oceniona  pozytywnie.

Pod względem możliwości różnych dróg kontaktu (e-mail, telefon, strona internetowa), w skali od -3 do 3 uzyskano najwyższą wartość - 1,86. Z kolei  praca COS pod względem możliwości uzyskania pełnej i jasnej informacji  oceniona została  przez studentów na 1,68 w skali od -3 do 3.

Jeśli chodzi  o pracę dziekanatu,  w kategorii „uprzejmość i taktowność pracowników wobec studentów” (ocena 1,75 na skali od -3 do 3).

Pracę biblioteki pod względem jej dostępności (godziny otwarcia, możliwości korzystania z czytelni) studenci ocenili w skali od -3 do 3 średnio na 1,53, natomiast pod względem zasobów bibliotecznych na 1,47.

Dziękujemy studentom za wyrażone opinie! Wyniki ankiety i zgłoszone uwagi pomogą Władzom Wydziału usprawnić jego funkcjonowanie.