MISJA | WIZJA

Misja Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Kreowanie procesów społecznych poprzez tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy zapewniającej rozwój studentów (poprzez dbałość o solidność dydaktyczną i tworzenie atrakcyjnej przestrzeni do studiowania), pracowników Wydziału (poprzez dążenie do doskonałości naukowej i zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy) oraz podmiotów działających w jego otoczeniu społeczno-gospodarczym (poprzez otwartość na współpracę i wymianę doświadczeń).


Wizja Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w 2022+

  • Wydział jako znaczący ośrodek badawczy myśli ekonomicznej i socjologicznej, rozpoznawalny w Europie;
  • Wydział jako ośrodek opiniotwórczy w skali kraju, dostarczający wiedzy eksperckiej z zakresu gospodarki, społeczeństwa i rozwoju zrównoważonego;
  • Wydział przyciągający i kształcący najlepszych absolwentów szkół średnich z Polski oraz znaczną liczbę studentów z zagranicy;
  • Wydział przygotowujący absolwentów do wymogów dynamicznego rynku pracy, przy jednoczesnej wrażliwości na problemy społeczne;
  • Wydział wspierający rozwój pracowników – przyjazne miejsce pracy dla świetnych naukowców i znakomitych dydaktyków;
  • Wydział będący animatorem współpracy z otoczeniem gospodarczo-społecznym;
  • Wydział będący atrakcyjną przestrzenią w centrum miasta dla rozwoju inicjatyw społecznych i kulturalnych.

Strategia Wydziału 

Szanowni profesorowie, wykładowcy, wszyscy pracownicy Wydziału,

Drodzy doktoranci i studenci oraz wszyscy Współpracujący z Naszą Instytucją,

Przekazujemy Wam dokument Strategii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na lata 2017-2022+.

Chcemy zapewnić, że nie jest to dokument zamknięty. W wypadku znaczących zmian w regułach działania uczelni wyższych oraz Uniwersytetu Łódzkiego, pozostaniemy otwarci na jego modyfikację. Z pewnością natomiast będziemy weryfikować trafność i monitorować skuteczność realizacji strategii. Zakładamy, że wszelkie działania zmierzające do podniesienia pozycji Wydziału na zewnątrz muszą zaczynać się od przemian wewnętrznych. Dlatego równie ważne co cele i działania operacyjne, są dla nas eksponowane wartości, na których zbudowaliśmy strategię. Aby tworzyć dobrą perspektywę na przyszłość, wszyscy związani z Wydziałem powinni czuć odpowiedzialność i starać się angażować w jego bieżące prace. Strategia służyć ma nam, by istotne zmiany nie wynikały z chaosu czy przypadku, ale z przemyślanych i przedyskutowanych na różnych forach koncepcji. Przypominamy w tym miejscu ważne słowa ojca Europy Jeana Monneta o tym, że nic nie może powstać bez ludzi, ale nic nie może trwać bez instytucji. Monneta zainspirował szwajcarski filozof Henri-Frédéric Amiel, który pisał, że „na początku zaczynają się doświadczenia każdego człowieka. Same instytucje stają się mądrzejsze, bo akumulują zbiorowe doświadczenie i wskutek tych doświadczeń i z tej mądrości ludzie poddają się tym samym regułom, nie zmieniając przy tym własnej natury, ale stopniowo zmieniając swoje zachowania”.

Pamiętajmy to przesłanie, kiedy będziemy pracować w najbliższych latach na rzecz własnego rozwoju, ale i rozwoju miejsca naszej pracy.

 

Kolegium dziekańskie

Łódź, lipiec 2017