Poszukiwany stypendysta – student/studentka II stopnia w dyscyplinach nauk socjologicznych w ramach projektu finansowanego ze środków NCN

Nazwa jednostki:

Katedra Socjologii Kultury

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

 

Nazwa stanowiska: Stypendysta – student/studentka II stopnia w dyscyplinach nauk socjologicznych w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Post-transformacja w perspektywie doświadczeń biograficznych osób urodzonych w latach 1980-2005. Analiza socjologiczna” w ramach konkursu OPUS 21.

 

Wymagania:
1.    Spełnianie wymogów opisanych w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki" (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.);
2.    Bycie studentem studiów II stopnia w dyscyplinach nauk socjologicznych;
3.    Dobra znajomość jakościowych metod badawczych oraz doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych i analizie danych jakościowych;
4.    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1;
5.    Bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, kreatywność i wysoka motywacja w realizacji postawionych zadań i celów badawczych;
6.    Dyspozycyjność w terminach uprzednio uzgodnionych z kierownikiem projektu;
7.    Deklaracja włączenia pracy nad projektem w późniejszą pracę doktorską.

Opis zadań:
1.    Ścisła współpraca z zespołem projektowym;
2.    Przeprowadzenie 31 autobiograficznych wywiadów narracyjnych oraz sprawdzenie jakości transkrypcji przekazywanych przez firmę zewnętrzną;
3.    Analiza i interpretacja danych jakościowych pochodzących z 80 wywiadów;
4.    Udział w analizie porównawczej 80 wywiadów zebranych w ramach projektu OPUS 21 oraz 20 wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu w poprzedniej edycji konkursu OPUS;
5.    Krytyczna analiza dyskursu medialnego dotyczącego post-transformacji ustrojowej;
6.    Prace pomocnicze przy projekcie w tym: upowszechnianie i popularyzacja wyników badań;
7.    Udział w sporządzaniu publikacji naukowych współtworzonych z zespołem badawczym;
8.    Administrowanie oraz aktualizowanie strony internetowej projektu.
Typ konkursu NCN: OPUS 21
Termin składania ofert:  21.12.2022 r.
Forma składania ofert: email: kaja.kazmierska@uni.lodz.pl
Warunki zatrudnienia:
Umowa stypendialna na okres 24 miesięcy od 01.01.2023-31.12.2024
Wynagrodzenie: 84 000,00 zł brutto
Dodatkowe informacje:
Informacje o projekcie:
Celem projektu jest analiza doświadczeń biograficznych osób urodzonych w latach 1980-2005 i charakterystyka wzajemnego wpływu między perspektywą indywidualną a makroprocesami społeczno-kulturowymi (odzwierciedlonymi także w dyskursie medialnym) charakterystycznymi dla okresu określanego jako post-transformacja. Badania będą koncentrowały się na dwóch ostatnich dekadach, które jednocześnie pozostają pod wpływem (zbiorowego) doświadczenia transformacji systemowej w Polsce.

Forma składania ofert: na adres email kierownika projektu (kaja.kazmierska@uni.lodz.pl) podając w tytule wiadomości : „OPUS21-sttypendium student”
Termin składania zgłoszeń mija 21.12.2022r.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami do stypendium.
Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o postanowienia załącznika do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.


Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać następujące dokumenty w ponumerowanych załącznikach:
1.    Życiorys zawodowy (CV) zawierający informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych (w szczególności: udziale w projektach badawczych, publikacjach, stypendiach, nagrodach, doświadczeniach naukowych zdobytych w kraju lub za granicą, wystąpieniach na konferencjach naukowych, udziale w warsztatach i szkoleniach).
2.    Dyplom (lub odpis dyplomu) w dziedzinie socjologii bądź ekonomii.
3.    Zaświadczenie o odbywaniu lub przedłużeniu ukończenia studiów doktoranckich.
4.    List motywacyjny z argumentacją posiadania kompetencji do realizacji zadań w projekcie, zawierający oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”
5.    Oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego.