Nominacje profesorskie dla pracowników UŁ w roku akademickim 2022/2023

Nominacje profesorskie z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy w roku akademickim 2022/2023 odebrało 14 naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Najwięcej aktów nominacyjnych wręczono pracownikom Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Filologicznego UŁ.

element dekoracyjny
fot. Kancelaria Prezydenta RP

Nominacje profesorskie otrzymali:  

To wyjątkowe osiągnięcie, które wymagało nieustającego wysiłku i poświecenia, jest dowodem pasji oraz zaangażowania w rozwój nauki, także w ujęciu międzynarodowym. Serdecznie gratulujemy Naszym Profesorom i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej! 

Na Uniwersytecie Łódzkim jest zatrudnionych obecnie 210 osób posiadających tytuł profesora. Zgodnie z tzw. Ustawą 2.0 (ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), tytuł profesora może być́ nadany osobie, która posiada stopień́ naukowy doktora habilitowanego oraz wybitne osiągniecia naukowe krajowe lub zagraniczne, a także uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, albo prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.   

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora następuje na wniosek, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Ustawy 2.0. Więcej informacji na stronie Rady Doskonałości Naukowej.  

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 

 

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB