Konferencja Naukowa „Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne”

Miejsce konferencji: POW 3/5, 90-255 Łódź
Czas: 18 maja 2023 (czwartek) - 19 maja 2023 (piątek) Cały dzień

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań” pt. „Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne”, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2023 roku w Łodzi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Konferencja „Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne”

Impulsem do organizacji wydarzenia jest zamiar dalszego integrowania wokół Sekcji Socjologii Sztuki PTS środowiska polskich badaczy i badaczek społecznych zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką sztuki i kultury artystycznej oraz edukacją kulturalną i artystyczną. Jesteśmy przekonani, że proponowana konferencja stanie się miejscem swobodnej wymiany pomysłów i idei w tej dziedzinie.

Chcielibyśmy, aby w ramach konferencji pojawiły się nie tylko prezentacje wyników badań empirycznych, ale też rozważania teoretyczne i metodologiczne, relacje z praktyk podejmowanych w polu działań edukacji kulturalnej i doświadczeń artystycznych. W trakcie obrad przewidujemy organizację sesji plenarnych, panelowych, a także sesji posterowej (plakatowej).

Problematyka konferencji 

Proponujemy, by problematyka wydarzenia dotyczyła m.in. następujących zagadnień:

 • Ramy teoretyczne i metodologiczne społecznie zorientowanych badań sztuki i kultury artystycznej: dylematy teoretyczne (paradygmaty, szkoły, aparatura pojęciowa), problemy metodologiczne, związki nauk społecznych i humanistycznych z naukami o sztuce, wyzwania stojące przed społecznymi badaniami sztuki, kondycja socjologii sztuk wizualnych, werbalnych, fabularnych, niefabularnych, polska socjologia sztuki.
 • Instytucje artystyczne: instytucje związane ze sztuką a wyzwania współczesności (strategie adaptacji, kierunki działania), szkolnictwo artystyczne, marketing kultury i relacje z odbiorcami/publicznością, demokratyzacja sztuki.
 • Wspólnoty estetyczne: wspólnoty, środowiska, grupy i więzi artystyczne, wspólnoty odbiorców, zagadnienia doświadczenia estetycznego, pokoleniowość w sztuce, mity artystyczne, sztuka narodowa, kanon artystyczny.
 • Edukacja artystyczna: stan kształcenia artystycznego w Polsce, edukacja formalna i nieformalna, działalność amatorska, studia przypadków wybranych inicjatyw artystyczno-edukacyjnych, edukacja estetyczna.
 • Ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania systemu artystycznego: społeczne światy artystyczne, proces stawania się artystą/artystką, dynamika karier artystycznych, sytuacja socjalna i bytowa artystów/artystek, prestiż zawodów artystycznych, marketing kultury, relacje między sztuką a strukturą społeczną.
 • Sztuka a nowe i stare media: sztuka a czas, formy i funkcje sztuki wobec rozwoju mediów, przekształcenia relacji artystycznych z odbiorcami/widownią.
 • Sztuki popularne: literatura, film, seriale, komiks, gry (cyfrowe i niecyfrowe) i inne. Analizy dzieł, zagadnienia definicyjne oraz dyskursywne związane z podziałami na sztukę elitarną i popularną, wysoką i niską, komercyjną i niekomercyjną.
 • Antropologia sztuki nieprofesjonalnej: zjawiska marginalne dla pola sztuki zawodowej, a także związane z nimi identyfikacje, praktyki artystyczne i ekonomiczne, waloryzacje, popularyzacje, (nie)komercjalizacje – ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk powstałych w ostatnich latach dzięki rozwojowi nowych mediów.
 • Sztuka wobec społeczeństwa obywatelskiego i polityki: sztuka zaangażowana, sztuka i ruchy społeczne, miasto i sztuka, sztuka protestu, sztuka i wpływ polityczny, instrumentalizacja sztuki, problemy społeczne w sztuce, relacje sztuki z państwem, wojną, pamięcią.
 • Sztuka i życie codzienne: funkcje sztuki w życiu codziennym jednostki, sztuka a rozwój osobisty, związki sztuki z emocjami, płcią, tożsamością, znaczenie sztuki w budowaniu, podtrzymywaniu i przekształcaniu relacji społecznych.
 • Wykluczenie w sztuce: sztuka jako element reintegracji społecznej, sztuka w środowiskach zmarginalizowanych, sztuka odrzucona, kicz, tabu w sztuce, działania twórcze na pograniczu sztuk.

Call for papers 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych problematyką funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej. Zapraszamy zatem badaczy sztuk plastycznych, wizualnych, muzyki, literatury, fotografii, teatru, filmu, architektury, wzornictwa przemysłowego, muzeów i galerii sztuki, a także innych, mniej oczywistych obszarów świata sztuki. Ponadto do uczestnictwa w konferencji zachęcamy pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz artystów, którym bliska jest problematyka społecznego charakteru sztuki.

Ważne terminy

 • 11 kwietnia 2023 r. – termin nadsyłania zgłoszeń
 • 21 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie przyjęcia referatów
 • 30 kwietnia 2023 r. – termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Organizatorzy

Organizatorami Konferencji są: 

 • Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Katedra Socjologii Kultury Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Katedra Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Materiał: Organizatorzy Konferencji 
Redakcja: Centrum Rozwoju Wydziału EkSoc UŁ

 

Szczegóły konferencji

Miejsce konferencji: POW 3/5, 90-255 Łódź

Data i godziny konferencji: 18 maja 2023 (czwartek) - 19 maja 2023 (piątek) Cały dzień

Dane kontaktowe

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB