Środa, 26 kwietnia 2017, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

WIZJA I MISJA WYDZIAŁU

Wprowadzenie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym pod względem liczby studentów i zatrudnionych pracowników wydziałem Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada najwyższą kategorię ‘A’ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest unikatową w skali kraju jednostką naukowo-dydaktyczną o długoletniej tradycji powiązania nauk ekonomicznych z naukami socjologicznymi, zarówno w realizacji procesu dydaktycznego jak i prowadzonych badaniach. Posiada ugruntowaną pozycję wśród innych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Jego absolwenci zajmowali i zajmują znaczące pozycje w życiu publicznym i gospodarczym kraju i regionu.

Głównym celem Wydziału w dobie globalizacji i narastającej wewnętrznej i zewnętrznej  konkurencji jest nadanie jego działalności akademickiej wymiaru europejskiego, łączącego wysoki poziom badań naukowych z równie wysokim poziomem jakości nauczania. Tylko w ten sposób będziemy mogli sprostać narastającym wyzwaniom przyszłości, zapewnić naszym absolwentom jak najlepsze pozycje wyjściowe dla dalszego rozwoju umiejętności zawodowych i kreowania pożądanych postaw obywatelskich, a pracownikom zapewnić atrakcyjne miejsca pracy.

Podstawą dla osiągnięcia tego celu  jest respektowanie określonego systemu wartości, wśród  których do zasadniczych należą dążenie do prawdy w ujęciu arystotelesowskim, respektowanie poglądów innych, racjonalność podejmowanych decyzji oraz wzajemne współdziałanie dla dobra publicznego. W nauczaniu zamierzamy dążyć do przekazywania najnowszej wiedzy, kreowania umiejętności praktycznych oraz odpowiedzialności wobec wspólnoty akademickiej i społeczeństwa. W badaniach naukowych kierujemy  się szacunkiem dla konstruktywnej krytyki, respektowaniem normatywnych zasad roli uczonego, roli studenta  oraz pożytkiem społecznym. Absolwenci Wydziału  wyposażeni w najnowszą wiedzę ogólną i specjalistyczną, będą wnosić istotny wkład w życie gospodarcze, społeczne i polityczne w kraju i za granicą.

Wizja Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny chce być postrzegany jako nowoczesna placówka naukowo-dydaktyczna działająca w innowacyjnym otoczeniu edukacyjnym, realizująca ambitne programy badawcze, oferująca studia na najwyższym poziomie, przyciągająca najlepszych pracowników i studentów z krajowego i europejskiego rynku edukacyjnego.

Misja Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Misją Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego jest rozwój wiedzy w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych przez prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i procesów dydaktycznych, przy współpracy z partnerami biznesowymi, instytucjami sektora publicznego, innymi ośrodkami akademickimi i kołami eksperckimi. Chcemy być instytucją przyczyniającą się do wzrostu ekonomicznego i rozwoju społecznego kraju, a w szczególności Łodzi i regionu łódzkiego. W naszych działaniach kładziemy nacisk na kształcenie profesjonalnych praktyków, wśród pracowników i studentów promujemy nastawienie na wysokie osiągnięcia, innowacyjność i współpracę, co pozwoli nam na skuteczną rywalizację na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź