Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Informacje ogólneDziałanie wewnętrznego systemu jakości kształceniaWyniki badań ankietowych

Jednym z podstawowych zadań Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego jest dbałość o jakość kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania programów nauczania do obowiązujących regulacji prawnych. W związku z powyższym, po wejściu w życie nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym dostosowano obowiązujące programy kształcenia do Krajowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem efektów kształcenia w obszarze wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Szczególny nacisk położono na dostosowanie obowiązujących programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. W tym celu prowadzona jest ścisła współpraca z Radą Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, której zadaniem jest stworzenie efektywnej platformy porozumienia w zakresie tworzenia wysokiej jakości dorobku naukowego, usprawniania procesów edukacyjnych, uaktywnienia kontaktów biznesowych i podejmowania działań promocyjno-marketingowych. Środowisko akademickie i biznesowe mogą w ten sposób racjonalnie wykorzystać posiadane zasoby i potencjał oraz wpłynąć na poprawę jakości bazy naukowo - edukacyjnej w regionie łódzkim. Współpraca przyczynia się do rozwoju nauk ekonomiczno-socjologicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Odbywają się także cykliczne zebrania dydaktyczne (Rady Konsultacyjne dla poszczególnych kierunków studiów oraz Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia), na których omawiane są treści merytoryczne przedmiotów oraz metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych. Co roku dokonywany jest w ramach każdego kierunku przegląd programów kształcenia z punktu widzenia treści merytorycznych i ich zgodności z efektami kształcenia. Programy kształcenia i wszelkie w nich zmiany są omawiane przez Rady Konsultacyjne, Wydziałową Komisji d.s. Jakości Kształcenia i Radę Wydziału. W Komisji d.s. Jakości Kształcenia i w Radzie Wydziału zasiadają przedstawiciele studentów, którzy również biorą udział w dyskusjach i akceptacji planów i programów kształcenia.

Wewnętrzny system jakości kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ  zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego z dnia 23.04.2012 r., jest zgodny ze standardami Procesu Bolońskiego, Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK), Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK), misją i strategią UŁ (Uchwała Senatu UŁ nr 141 z dnia 23 listopada 2009 r.) oraz misją i strategią Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ zatwierdzoną uchwałą Rady Wydziału z dnia 15.04.2013 r,  Uchwałą Senatu UŁ nr 221 z dnia 21.06.2010 w sprawie zapewniania jakości kształcenia w UŁ, Uchwałą Senatu nr  192 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wytycznych w zakresie  tworzenia programów kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim, Zarządzeniem nr 177 Rektora UŁ z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia nowych kierunków studiów (harmonogram działań).

Celem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jest doskonalenie procesu dydaktycznego i dostosowanie go do wymogów zmieniającego się rynku pracy.  Wydział realizuje ten cel poprzez:

 • zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd planów studiów i programów kształcenia i związanych z nimi efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji/postaw społecznych,
 • doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, metod kształcenia, stosowanych kryteriów i procedur oceniania studentów,
 • dbanie o wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej,
 • włączenie w proces zapewnienia jakości kształcenia studentów oraz pracodawców, poprzez zbieranie opinii studentów i absolwentów na temat realizacji procesu dydaktycznego, oraz opinii pracodawców o poziomie wykształcenia zatrudnianych absolwentów,
 • wspieranie rozwoju aktywności kół naukowych i dbałość o uczestnictwo studentów w realizacji projektów badawczych,
 • zapewnienie zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej,
 • dbałość o sprawy studenckie, rozwijanie samorządności studenckiej,
 • gromadzenie, analizowanie oraz regularne publikowanie aktualnych informacji dotyczących jakości oferowanych usług edukacyjnych.

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia sprawuje kierownik jednostki – Dziekan Wydziału.

W semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 ankietę wypełniło 7,5 % studentów. Wypełnili oni łącznie 2,2 % ankiet. Ocenionych zostało 326 pracowników, w tym także wykładowcy z innych Wydziałów UŁ, którzy przeprowadzili zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Natomiast w semestrze letnim było to odpowiednio 8,5 % studentów, którzy  wypełnili 3,2 % ankiet, oceniając 378 pracowników.

W semestrze zimowym studenci dokonali oceny 658 zajęć i wstawili 77 komentarzy zajęć, natomiast w semestrze letnim ocenili 882 przedmioty i wprowadzili 223 komentarze.

Analizie poddano tylko ankiety, w które wypełniło minimum 5 studentów. Średnia ocen wystawionych przez studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 mieściła się w przedziale od 3,06 do 5,0. Studenci ocenili 88 przedmiotów. Struktura ocen była następująca:

 •  3,06 - 4,0                         -  3,41 %
 • 4,01 – 4,5                         - 19,32 %

 • powyżej 4,5                       - 77,27 %

Natomiast w semestrze letnim studenci ocenili 88 przedmiotów, które uzyskały średnią ocen od 3,39 do 5,0. Procentowe zestawienie ocen przedstawia się następująco: 

 • 3,39 – 4,0                          - 5,68 %,

 • 4,01 – 4,5                          - 30,68 %

 • powyżej 4,5                      - 63,64 %

Z analizy powyższych danych wynika, że zajęcia realizowane w roku akademickim 2015/2016 były bardzo pozytywnie ocenione przez studentów. Wręcz marginalny jest odsetek studentów niezadowolonych z przeprowadzonych zajęć na Wydziale w roku akademickim 2015/2016. Natomiast w stosunku do lat ubiegłych utrzymuje się wysoki poziom studentów zadowolonych z jakości zajęć dydaktycznych przeprowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Porównując do ubiegłego roku nastąpił gwałtowny spadek zainteresowania studentów wypełnianiem ankiet oceniających dydaktyków Wydziału.

Również została przeprowadzona ankieta oceniająca wykonywanie obowiązków przez pracowników administracyjnych Wydziału przeprowadzona w semestrze zimowym i letnim 2015/2016.
W roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym wzięło w niej udział 1,5 % studentów Wydziału. Studenci biorący udział w ankiecie wypełnili 1,4 % ankiet i wstawili 6 komentarzy. W semestrze letnim wzięło udział 1,8 % studentów Wydziału, studenci biorący udział w ankiecie wypełnili 1,7 % ankiet i wstawili 5 komentarzy.

Ankieta ogólna składała się 14 pytań otwartych, które dotyczyły zagadnień obsługi administracyjnej studentów, w szczególności:

 • pracy dziekanatów i sekretariatów katedr/zakładów
 • pracy biblioteki
 • infrastruktury Wydziału (wyposażenia sal dydaktycznych, dostępności komputerów i Internetu, dostępności dla osób niepełnosprawnych, czystości Wydziału itp.)

Studenci infrastrukturę Wydziału generalnie ocenili bardzo pozytywnie. W skali odpowiedzi od -2 do 2 średnia wartość odpowiedzi dotycząca infrastruktury Wydziału wyniosła 1,57. Najwyżej została oceniona przez studentów estetyka budynku Wydziału. W skali od -3 do 3 wartość odpowiedzi wyniosła 2,41. W tej samej skali najniżej studenci ocenili Wydział pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, wartość odpowiedzi wyniosła 1,42. Pracę biblioteki Wydziału studenci ocenili w skali od -3 do 3 średnio na 1,85. Sprawność działania dziekanatu ogólnie rzecz biorąc oceniona została przez studentów na średnią wartość 1,31 w skali od -2 do 2. W zakresie pracy dziekanatu studenci najwyżej ocenili pod względem możliwości różnych dróg kontaktu (e-mail, telefon, strona internetowa), w skali od -3 do 3 uzyskana wartość 1,98. Najniżej został oceniony dziekanat pod względem dostępności dla studentów (godziny, dni otwarcia) 1,57.

Wyniki ankiety i uwagi studentów pomogą Władzom Wydziału usprawnić jego funkcjonowanie.

Wyniki przeprowadzonych ankiet do zajęć i wyniki ankiety ogólnej zostały przekazane Dziekanowi Wydziału oraz Prodziekanowi ds. kształcenia i toku studiów.

Poza ankietami dostępnymi w USOS, w roku akademickim 2015/2016 przeprowadzono na Wydziale, podobnie jak w latach ubiegłych,  ankiety w formie papierowej. Wzięło w niej udział 1207 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (tj. 52,82% ogółu studiujących na pierwszym roku).
Ankieta składała się z 15 pytań, które dotyczyły następujących zagadnień:

 •  organizacji procesu dydaktycznego
 • oceny programu studiów
 • wymagań egzaminacyjnych
 • sposobu przekazywania wiedzy
 • korzystania z dyżurów wykładowców
 • pracy Dziekanatu
 • innych problemów, z którymi studenci zetknęli się podczas studiowania

 Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zarówno studenci I i II stopnia ankietowanych kierunków studiów zwracają uwagę na: 

 • rozkłady zajęć, które zawierają zbyt wiele przerw między zajęciami tzw. „okienek”
 • powtarzanie się treści programowych na niektórych przedmiotach
 • formy prowadzenia zajęć, które uniemożliwiają im aktywnie uczestniczenie w wykładach
 • zbyt małą liczbę zajęć praktycznych, które lepiej przygotowałyby ich do przyszłej pracy zawodowej

 Ankietowani studenci postulowali o dokładniejsze informacje w formie elektronicznej dotyczące: 

 • nieobecności wykładowców
 • zmian w planie zajęć
 • dyżurów pracowników
 • zamieszczania informacji o dyżurach wykładowców w systemie USOS

 Pozytywnie oceniają współpracę z wykładowcami zarówno na konsultacjach jak i poprzez internet.

Według ankietowanych studentów funkcjonowanie Dziekanatu jest raczej dobre, chociaż, godziny otwarcia powinny być bardziej   ostosowane do potrzeb studentów poprzez wydłużenie otwarcia np. na początku roku akademickiego, w czasie sesji egzaminacyjnych.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź