Niedziela, 28 maja 2017, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

STRATEGIA WYDZIAŁU

CELE STRATEGICZNE WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO

CEL 1. Utrzymanie wysokiej pozycji naukowej wśród polskich uczelni publicznych potwierdzonych osiągnięciem najwyższych kategorii i uprawnień naukowych

N1. Utrzymanie wysokiej oceny Wydziału z punktu widzenia kryteriów parametryzacji                 

N1.1. Zwiększenie liczby publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym z wykazów A i C (A)
N1.2. Zwiększenie liczby monografii naukowych, w tym w językach obcych autorstwa pracowników Wydziału (A)
N1.3. Rozszerzenie uprawnień do nadawania stopni naukowych (A)
N1.4. Zwiększenie punktacji czasopism naukowych wydawanych lub afiliowanych przez Wydział (B)
N1.5 Organizacja konferencji międzynarodowych o statusie kongresów (C)

N2. Pozyskiwanie grantów badawczych i udział pracowników Wydziału w projektach naukowo-badawczych       

N2.1. Zintensyfikowanie aktywności pracowników nauki i doktorantów pozyskiwaniu grantów naukowych i stypendiów wyjazdowych (A)

N3. Rozwój naukowy kadr                                    

N3.1. Przyspieszenie awansów  naukowych pracowników Wydziału (A)
N3.2. Zapewnienie reprezentacji przedstawicieli Wydziału w gremiach naukowych (B)

CEL 2. Osiągnięcie najwyższych standardów w działalności dydaktycznej potwierdzonych wyróżniającą oceną instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

D1. Zmiana modelu kształcenia

D1.1. Na studiach I stopnia (studia licencjackie) stacjonarnych i niestacjonarnych wydzielenie trzech pasm kształcenia: ekonomicznego, społecznego, informatyczno-ekonometrycznego. (A)
D1.2. Wyeliminowanie specjalności na studiach II stopnia (studia magisterskie) stacjonarnych i niestacjonarnych (A)
D1.3. Optymalizacja liczby godzin dydaktycznych w programach kształcenia (A)
D1.4. Zwiększenie elastyczności programów kształcenia (B)
D1.5. Zwiększenie udziału aktywnych metod nauczania (B)
D1.6. Zwiększenie zaangażowania studentów studiów III stopnia w działalność dydaktyczną (A)

D2. Poprawa jakości kształcenia

D2.1. Dokonywanie okresowych przeglądów programów kształcenia i kierunkowych efektów kształcenia (B)
D2.2. Wprowadzenie obowiązkowych hospitacji zajęć (B)
D2.3. Wprowadzenie obowiązku sprawdzania prac dyplomowych systemem antyplagiatowym (A)
D2.4. Szersze wykorzystanie ankiet internetowych (system USOS) oraz papierowych do oceny działalności dydaktycznej pracowników (C)
D2.5. Dostosowanie liczby rekrutowanych studentów do potencjału kadrowego i infrastruktury dydaktycznej Wydziału (A)
D2.6. Poprawa infrastruktury dydaktycznej (B)
D2.7. Zwiększenie świadomości rangi studiowania wśród studentów (B)
D2.8. Rozwijanie kierunków priorytetowych (A)

CEL 3. Wzrost poziomu umiędzynarodowienia procesu badań naukowych i dydaktyki

U1. Umiędzynarodowienie procesu badań naukowych    

U1.1. Realizacja wspólnych programów badawczych z partnerami zagranicznymi (A)
U1.2. Zwiększenie liczby publikacji w językach obcych, przede wszystkim w czasopismach z listy A i C (A)
U1.3. Zwiększenie liczby aplikacji w międzynarodowych postępowaniach o granty naukowe (A)

U2. Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej   

U2.1. Udział wykładowców zagranicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na Wydziale (B)
U2.2. Uruchomienie studiów II stopnia w języku angielskim o profilu ekonomicznym (A)
U2.3. Uruchomienie studiów III stopnia w języku angielskim na kierunku Ekonomia (B)
U2.4. Uruchomienie studiów I i II stopnia w języku angielskim na kierunku Socjologia (B)
U2.5. Zwiększenie oferty wykładów w językach obcych w ramach standardowych programów nauczania (A)

U3. Intensyfikacja współpracy naukowej i dydaktycznej z partnerami zagranicznymi

U3.1. Zwiększenie liczby studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS i innych (A)
U3.2. Zwiększenie liczby studentów krajowych i zagranicznych studiujących na płatnych kierunkach w języku angielskim (A)
U3.3. Prowadzenie wspólnych kierunków studiów z partnerami zagranicznymi (C)
U3.4. Nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi w formie umów ramowych (C)
U3.5. Zwiększenie liczby pracowników i doktorantów przebywających na stażach i stypendiach zagranicznych (A)

CEL 4. Rozwój współpracy z interesariuszami

W1. Udział pracowników Wydziału w instytucjach szczebla lokalnego i regionalnego

W1.1. Uczestnictwo w pracach lub zatrudnienie pracowników Wydziału w organach administracji publicznej i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (B)
W1.2. Udział pracowników w imprezach naukowo-edukacyjnych; współpraca ze szkołami średnimi, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polskim Towarzystwem Socjologicznym, Łódzkim Towarzystwem Naukowym; popularyzacja osiągnięć naukowych i dydaktycznych w środkach masowego przekazu (B)


W2. Udział przedstawicieli lokalnych i regionalnych środowisk biznesowych i samorządowych w procesie dydaktycznym Wydziału

W2.1. Współpraca z przedstawicielami środowisk biznesowych i samorządowych w tworzeniu oferty dydaktycznej (A)
W2.2. Udział przedstawicieli środowisk biznesowych w procesie dydaktycznym (B)

W3. Realizacja projektów doradczych i konsultingowych przez pracowników Wydziału na rzecz przedsiębiorstw i władz samorządowych (B)

CEL 5. Poprawa procesów zarządzania i polityki kadrowej na Wydziale

Z1. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla pracowników naukowo-dydaktycznych i nie będących nauczycielami akademickimi

Z1.1. Przygotowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla pracowników naukowo-dydaktycznych wykorzystującego ankietę oceny osiągnięć pracowników (A)
Z1.2. Przygotowanie i wdrożenie systemu ocen pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (B)

Z2. Polityka kadrowa

Z2.1. Utrzymanie właściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi kategoriami pracowników naukowych (B)
Z2.2. Racjonalizacja zatrudnienia wśród pracowników administracyjnych, naukowo-technicznych i obsługi (B)
Z2.3. Gwarancja zatrudnienia na Wydziale trzech najlepszych absolwentów w ciągu roku (C)

Z3. Zmiany w strukturze organizacyjnej i modelu zarządzania na Wydziale

Z3.1. Dostosowanie struktury organizacyjnej do modelu kształcenia (B)
Z3.2. Utworzenie Centrum Rozwoju koordynującego proces pozyskiwania grantów badawczych (A)
Z3.3. Zwiększanie stopnia decentralizacji decyzji finansowych (B)
Z3.4. Zwiększanie kompetencji kierowników jednostek i projektów dydaktycznych i badawczych w procesie zarządzania finansami (B)
Z3.5. Zwiększenie transparentności decyzji finansowych (A)

CEL 6. Zwiększenie roli działalności naukowej w finansowaniu Wydziału i uzyskanie stabilności finansowej

F1. Zmiana struktury przychodów

F1.1. Zwiększenie udziału przychodów z działalności naukowo-badawczej w przychodach ogółem (A)
F1.2. Zwiększenie udziału środków pozyskiwanych na zasadach konkursowych, w tym z projektów międzynarodowych w przychodach z działalności naukowo-badawczej (A)
F1.3. Zwiększenie udziału przychodów własnych w przychodach dydaktycznych ogółem (A)
F1.4. Optymalizacja struktury dotacji podstawowej (A)

F2. Poprawa wyniku finansowego

F2.1. Uzyskanie stabilnej nadwyżki przychodów nad kosztami na poziomie 6% ROS (rentowności przychodów ogółem) (A)
F2.2. Uzyskanie stabilnej nadwyżki przychodów nad kosztami działalności dydaktycznej na poziomie 3% ROS (rentowności przychodów dydaktycznych)  (A)

MAPA STRATEGII

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź