Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

BUDŻET OBYWATELSKI NA EKSOCU

Identyfikowanie się studentów i pracowników z Wydziałem jest ważnym kierunkiem strategii działania Kolegium Dziekańskiego. Jednym z istotnych elementów identyfikacji jest poczucie wpływu na działania i kierunki rozwoju Wydziału.

W związku z tym Kolegium Dziekańskie postanowiło zaproponować nowatorskie w skali Polski rozwiązanie – budżet obywatelski na poziomie Wydziału.

Przedsięwzięcie to ma charakter pilotażowy, który, mamy nadzieję, pokaże zasadność stosowania tego narzędzia w przyszłości. Pozwoli ono również na dopracowanie rozwiązań, które pozwolą na kolejne, coraz bardziej sprawne i efektywne edycje budżetu obywatelskiego. Jednocześnie, mając na uwadze nowatorski i pilotażowy charakter rozwiązania, bardzo prosimy wszystkich studentów i pracowników Wydziału o wyrozumiałość, jeżeli niektóre rozwiązania nie do końca się sprawdzą. W takim przypadku będziemy pracować nad tym, żeby je w kolejnych latach udoskonalać.

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego na naszym Wydziale jest oparte na kilku założeniach:

1)     Wyniki procedury głosowania mają charakter konsultacji. Dziekan Wydziału dołoży wszelkich starań, żeby realizacja budżetu wiernie odzwierciedlała wyniki całej procedury. Rezerwuje sobie jednak prawo do ostatecznego akceptowania poszczególnych wydatków, mając na uwadze dobro Wydziału.

2)     Środki przeznaczone na budżet obywatelski nie zwiększają łącznej kwoty wydatków Wydziału. Są jedynie formą przesunięcia sposobu podziału środków.

3)     Środki przeznaczone do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego wynoszą 50.000 zł i składają się z dwóch pul:

 1. 25.000 zł do rozdysponowania w ramach procedury, w której prawo zgłaszania projektów i prawo głosu mają pracownicy i doktoranci („pula pracownicza”),
 2. 25.000 zł do rozdysponowania w ramach procedury, w której prawo zgłaszania projektów i prawo głosu mają studenci studiów dziennych i zaocznych („pula studencka”).

4)     Procedura budżetu obywatelskiego przebiegać będzie w kilku etapach:

 1. oficjalna inauguracja budżetu obywatelskiego (17 maja 2018)
 2. zgłaszanie projektów (17 maja – 14 czerwca 2018)
 3. weryfikacja projektów pod kątem ich zgodności z kryterium dostępności
 4. publiczna prezentacja projektów („targi pomysłów” – 15 października 2018)
 5. głosowanie (22-28 października 2018)
 6. ogłoszenie wyników (29 października – 5 listopada 2018)

5)     Projekty mogą być zgłaszane w systemie internetowym udostępnionym do tego celu przez Dziekana. Warunkiem zgłoszenia projektu jest, oprócz złożenia wniosku elektronicznego, zebranie i złożenie do Centrum Rozwoju Wydziału na odpowiednim formularzu w wersji papierowej podpisów co najmniej 10 osób

 1. studentów – w przypadku zgłaszania projektu do sfinansowania z puli studenckiej
 2. pracowników lub doktorantów – w przypadku zgłaszania projektu do sfinansowania z puli pracowniczej.

6)     Ze środków budżetu obywatelskiego nie mogą być finansowane projekty, które spełniają jeden lub więcej spośród poniższych warunków („kryterium dostępności”):

 1. są niezgodne z misją Wydziału
 2. mają tematykę religijną
 3. ich realizacja będzie trwała dłużej niż rok kalendarzowy
 4. ich realizacja rozpoczyna się wcześniej niż 5 listopada 2018
 5. ich koszt przekracza daną pulę środków
 6. naruszają strukturę budynku i jego otoczenia (zmiany w bryle wymagające pozwoleń na budowę itp.)
 7. mają miejsce poza siedzibą Wydziału
 8. zaspokajają potrzeby jednostkowe lub służą promocji wybranej jednostki wydziałowej (np. jednej katedry, jednego koła naukowego, jednego studenta czy pracownika)
 9. ich głównym celem jest promocja kierunków lub ofert kształcenia
 10. ich głównym celem jest prowadzenie badań naukowych
 11. nie są z zasady dostępne dla wszystkich studentów (w przypadku puli studenckiej) i pracowników oraz doktorantów (w przypadku puli pracowniczej) Wydziału. W szczególności
 • nikt w ramach danej puli nie może zostać z założenia wykluczony z możliwości skorzystania z efektów projektu,
 • nawet jeśli zakupiony ze środków z budżetu przedmiot będzie znajdował się w zamykanym pomieszczeniu, to wszyscy w ramach danej puli powinni mieć do niego dostęp,
 • jeżeli nie ma możliwości zapewnienia dostępu wszystkim w ramach danej puli, o dostępności decydować powinno losowanie.

7)     Weryfikacja czy projekt spełnia kryterium dostępności przeprowadzona zostanie nie później niż do 15 września 2018 r. przez Komisję ds. wydziałowego budżetu obywatelskiego, powołaną przez Dziekana. W przypadku odrzucenia przez Komisję osoba wnioskująca ma prawo do spotkania się z Komisją celem obrony lub modyfikacji projektu tak, żeby spełnił on kryterium dostępności. Decyzja Komisji dotycząca zmodyfikowanego projektu po takim spotkaniu jest ostateczna.

8)     Publiczna prezentacja projektów odbędzie się w przestrzeni publicznej Wydziału wyznaczonej przez Dziekana i pozwoli projektodawcom na publiczne zaprezentowanie swoich pomysłów i przekonanie do nich głosujących.

9)     Głosowanie na projekty odbędzie się przy użyciu systemu internetowego udostępnionego w tym celu przez Dziekana. Głosowanie odbędzie się oddzielnie dla puli studenckiej i dla puli pracowniczej zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Każdy głosujący może głosować na nie więcej niż trzy projekty ze swojej puli, przy czym przydziela on 3, 2 i 1 punkt odpowiednio projektowi najbardziej, średnio i najmniej preferowanemu, łącznie nie więcej niż 6 punktów.
 2. Do realizacji wybierane są projekty w kolejności począwszy od projektów o największej sumie punktów tak, by ich łączny koszt nie przekroczył przewidzianej puli środków.
 3. W przypadku, gdy realizacja kolejnego projektu spowodowałaby przekroczenie przewidzianej puli środków, do realizacji może zostać wybrany projekt o niższej sumie punktów o ile jego realizacja nie spowoduje przekroczenia puli środków.

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź