Wtorek, 28 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ERASMUS DLA STUDENTÓW

Najbardziej popularną formą udziału studentów w Erasmusie są wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta;
  • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta.

Istnieją też inne możliwości skorzystania z wymiany i współpracy międzynarodowej. Studenci mogą uczestniczyć w kursach intensywnych Erasmusa – jeżeli w danym projekcie tego typu bierze udział ich wydział, a kurs dotyczy ich dziedziny studiów. Mogą także uczęszczać na zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców lub specjalistów przyjeżdżających na ich uczelnię w ramach Erasmusa.

O wyjazd w ramach Erasmusa mogą się ubiegać:

  • studenci uczelni, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzą wymianę studentów,
  • studenci zarejestrowani na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora.

Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: Twój macierzysty wydział musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu. 

Studenci studiów doktoranckich na uczelniach, które uczestniczą w Erasmusie ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa na podobnych zasadach, jak studenci np. studiów magisterskich. Muszą więc wziąć udział w rekrutacji kandydatów na wyjazdy, w której dwa najważniejsze kryteria to wyniki w nauce i znajomość języka wykładowego zagranicznej uczelni. Wyjazd może nastąpić już na pierwszym roku studiów doktoranckich.

Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem ustalony program studiów w uczelni zagranicznej, a ich pobyt za granicą musi obejmować udział w zajęciach.

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus możesz się ubiegać tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

Rekrutacja stypendystów Erasmusa może być prowadzona na uczelni centralnie albo na poszczególnych wydziałach.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w Erasmusie szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, wydziału, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w biurze współpracy z zagranicą. 

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia i Szwajcaria, oraz kraj kandydujący - Turcja.

Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Możesz wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła sie przyjąć Cię na praktykę w ramach Erasmusa. Przed Twoim przyjazdem przedsiębiortswo/instytucja przyjmująca musi podpisać dokument "Porozumienie o programie praktyki" (Training agreement).

Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.

Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. 

Tak samo, jak w przypadku wyjazdów na studia - na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź