Poniedziałek, 27 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW

Możliwości oferowane pracownikom uczelni w programie Erasmus:

  • Wyjazdy zagraniczne:
    • do szkół wyższych w innych krajach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów – oferta dla nauczycieli akademickich;
    • do zagranicznych instytucji, w tym szkół wyższych, w celach szkoleniowych (doskonalenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy, wymiana doświadczeń) – oferta dla wszystkich pracowników uczelni.
  • Współpraca w projektach typu kurs intensywny Erasmusa (Intensive Programmes - IP) - udział nauczycieli akademickich w przygotowaniu i prowadzeniu kursów intensywnych - zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów.
  • Udział  w projektach wielostronnych (Multilateral projects), dotyczących np. rozwoju współpracy między szkołami wyższymi i środowiskiem pozaakademickim, zwiększania dostępu do szkolnictwa wyższego, likwidowania barier ograniczających mobilność, modernizacji programów kształcenia, rozwoju potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni, zwiększania innowacyjności kształcenia, zacieśniania związków między kształceniem i badaniami.
  • Współpraca w ramach sieci akademickich (sieci to projekty o ogólno-europejskim zasięgu, realizowane przez liczną grupę partnerów. Każda sieć stanowi rodzaj międzynarodowego forum wymiany doświadczeń w wybranej dyscyplinie akademickiej).

Pracownik uczelni może korzystać z możliwości, jakie stwarza program Erasmus, jeżeli zatrudniająca go szkoła wyższa uczestniczy w tym programie tj. posiada Kartę Uczelni Erasmusa, nadaną przez Komisję Europejską, i w danym roku akademickim podpisała z Narodową Agencją umowę obejmującą wyjazdy pracowników.

W Erasmusie mogą współpracować szkoły wyższe z krajów członkowskich UE, z czterech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, a także z Turcji.

O wyjazd można się ubiegać tylko w miejscu zatrudnienia. To szkoły wyższe wnioskują o fundusze na wyjazdy pracowników, prowadzą kwalifikację kandydatów, określają wysokość stypendium i wypłacają je. Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie Erasmus i współpracy z partnerami w innych krajach oferowanych przez Państwa uczelnię udzieli uczelniany lub wydziałowy koordynator programu Erasmus oraz  pracownicy działu współpracy z zagranicą.

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych lub tygodniowych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

Stawki obowiązujące w programie "Uczenie się przez całe życie" podane są w dokumencie "Zaproszenie do składania wniosków" (na dany rok akademicki).

Koszty podóży: z programu Erasmus mogą być pokryte rzeczywiste koszty podróży do wysokości maksymalnych stawek ustalonych w wyżej podanym dokumencie.

Koszty utrzymania (i ubezpieczenia) nie mogą przekroczyć maksymalnych stawek obowiązujących w programie.

Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź