Piątek, 19 stycznia 2018, tydzień nieparzysty (03)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ERASMUS PLUS DLA PRACOWNIKÓW

Program Erasmus Plus umożliwia wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich jak i wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.


Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie Łódzkim mogą realizować wyjazdy do uczelni zagranicznych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Podstawą zatrudnienia może być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Wyjeżdżający nauczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum zalecanego programu tj. 8 godzin zajęć dydaktycznych podczas tygodniowego pobytu w uczelni zagranicznej. Przy pobytach krótszych obowiązuje również 8 godzin zajęć, zaś przy pobytach dłuższych liczba godzin zwiększa się relatywnie do długości pobytu według schematu 8+ (8/5 pomnożone przez liczbę dni). Pobyt może trwać od 2 dni do 2 miesięcy, przy czym stypendium w Uniwersytecie Łódzkim wypłacane będzie maksymalnie na 5 dni potwierdzonych przez instytucję przyjmującą w Confirmation oraz w Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement. Szczegóły dotyczące wysokości stypendium ze środków Programu Erasmus Plus dla nauczycieli akademickich znajdują się w Zasadach finansowania zagranicznych wyjazdów dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w Programie Erasmus + STA w roku 2017/18.

Pracownicy administracyjni mogą wyjeżdżać w celach szkoleniowych aby podnosić kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Pracownik, któremu przyznano wyjazd musi być związany stosunkiem pracy z UŁ. Pobyt może trwać od 2 dni do 2 miesięcy, przy czym stypendium w Uniwersytecie Łódzkim wypłacane będzie maksymalnie na 5 dni potwierdzonych przez instytucję przyjmującą w Confirmation oraz Staff Mobility for Training Mobility Agreement

Szczegóły dotyczące wysokości stypendium ze środków Programu Erasmus Plus dla pracowników administracyjnych znajdują się w Zasadach finansowania wyjazdów szkoleniowych pracowników UŁ w programie Erasmus Plus STT w roku akademickim 2017/18, które zostaną zaktualizowane w czerwcu 2017 r.

 

Pracownicy Wydziału wyjeżdżający w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu Erasmus Plus mogą wnioskować do Prodziekan ds. rozwoju dr hab. Agnieszki Kurczewskiej, prof. UŁ o jednorazowe dofinansowanie kosztów podróży do kwoty 1200 zł.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus Plus mogą odbywać się wyłącznie do zagranicznych uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Łódzki podpisał stosowne umowy, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc, dyscyplin naukowych i/lub problematyki zajęć dydaktycznych. Lista uczelni, z którymi współpracuje Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny obejmuje ponad 140 pozycji i liczba ta nieustannie rośnie. 

 

Wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych mogą być realizowane w zagranicznych instytucjach, w szczególności w szkołach wyższych, z którymi współpracuje uczelnia jak również w instytucjach nieakademickich. Miejscami odbycia szkoleń na uczelniach mogą być dziekanaty, biblioteki oraz działy: BWZ, księgowości, finansowe, promocji, komputerowe i inne, jak i przedsiębiorstwa, z wyjątkiem instytucji zarządzającymi funduszami UE. Instytucja zagraniczna musi posiadać ważną kartę ECHE (kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego). Instytucje bez ECHE (karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego) pozostają nieuprawnionym miejscem odbywania szkoleń. Obowiązkiem wyjeżdżającego pracownika jest sprawdzenie czy uczelnia lub instytucja nieakademicka, do której się wybiera posiada ECHE.

Procedura składania aplikacji na wyjazd dydaktyczny Erasmus + Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)[1]

ETAP I

1.      Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien dokonać wyboru uczelni spośród jednostek wyszczególnionych w wykazie uczelni, z którymi Wydział ma podpisane umowy Erasmus+.

2.     Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien dowiedzieć się, jakie zajęcia może prowadzić w wybranej przez siebie uczelni zagranicznej (instytucji przyjmującej) poprzez kontakt z osobą prowadzącą/koordynującą tamże zajęcia z dziedziny, w której pracownik chciałby prowadzić zajęcia w uczelni zagranicznej.

Zajęcia mogą być zrealizowane od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r.

3.      Następnie pracownik naukowo-dydaktyczny powinien nawiązać kontakt z koordynatorem programu Erasmus + w instytucji przyjmującej (receiving institution) i uzyskać aprobatę zaproponowanej tematyki wykładów oraz zgodę na przyjazd w umówionym terminie.

4.    Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien wysłać (e-mail i skan akceptowalne), wypełniony zgodnie z ustaleniami z koordynatorem programu Erasmus+ w instytucji przyjmującej, Teaching Staff Mobility Agreement do instytucji przyjmującej w celu uzyskania podpisu osoby upoważnionej do podpisania tego dokumentu.

5.     Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien przedstawić podpisany przez instytucję przyjmującą Teaching Staff Mobility Agreement z punktu 4 (wydruk skanu dokumentu) w chwili składania kompletnych dokumentów (wykaz poniżej) podczas rekrutacji na wyjazdy dydaktyczne STA.

ETAP II

Warunkiem przyznania miejsca pracownikowi naukowo-dydaktycznemu na wyjazd dydaktyczny (STA) dla pracowników dydaktyczno-naukowych jest:

1.     Wzięcie udziału w rekrutacji (rekrutacja trwa od 26 kwietnia 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.), koordynowanej przez pełnomocnika dziekana ds. programów mobilnościowych (dr Tomasz Schabek)

2.       Wypełnienie formularza rekrutacyjnego

https://goo.gl/forms/fmFgcQVRZqhGeQRv1

3.      Złożenie do pokoju C-14 kompletu wymaganych dokumentów  (wyszczególnione poniżej) zgodnie z corocznym harmonogramem konkursu:

Dokument 1 Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2017

Dokument 2 Formularz-zgłoszeniowy-STA-2017-2018

Dokument 3 Zlecenie_przekazywania_dofinansowania_STA_Erasmus+

Dokument 4 Oswiadczenie_odbior-grantu

Po przyznaniu miejsca wyjazdowego na wyjazd dydaktyczny za granicą, pracownik zobowiązany jest do wypełnienia wniosku wyjazdowego i dołączeniu go do kompletu wyżej wymienionych dokumentów.

 

ETAP III

III A. W trakcie wyjazdu dydaktycznego: pracownik zobowiązany jest uzyskać podpis na dokumencie poświadczającym odbycie wyjazdu - proponowany wzór: Confirmation_STA_ERASMUS+

III B. Po zrealizowanym wyjeździe pracownik naukowo-dydaktyczny zobowiązany jest do:

1. Wypełnienia ankiety wydziałowej: https://goo.gl/forms/5zVMBMIRbHZNmfby1

2. Dostarczenia do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ), http://bwz.uni.lodz.pl/, Dom Studenta XIV, ul. Matejki 21/23 90-237 Łódź, adres email: bwz@uni.lodz.pl:

a)      Oryginalnego Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement,

b)    Oryginalnego potwierdzenia (Confirmation STA Erasmus+) z uczelni przyjmującej wskazującego datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności, a także liczbę przeprowadzonych godzin zajęć dydaktycznych (min. 8/tydzień)
oraz:

c)      Złożenia sprawozdania poprzez wypełnienie ankiety on-line EU survey za pomocą narzędzia Mobility Tool

 

 [1] Dla pracowników administracyjnych procedura wygląda analogicznie. Więcej informacji: http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-szkoleniowe-stt

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź