Niedziela, 19 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

STYPENDIA

Stypendia dla studentów

Uniwersytet Łódzki oferuje studentom i doktorantom następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne
 2. zapomoga
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
 4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

     Zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania w/w świadczeń reguluje Zarządzenie Rektora nr 119 z dnia 22.07.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego (zm. dnia 10.10.2017).

     Wnioski o udzielenie pomocy materialnej w zakresie świadczeń, o których mowa w punktach 1, 2 i 4 składa się w siedzibie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe. UŁ (ul. Lumumby 1/3). Szczegółowe informacje dotyczące tych świadczeń dostępne są na stronie internetowej COSiD SB UŁ www.cos.uni.lodz.pl.

 
Sposób wyliczenia średniej ważonej

W roku akademickim 2017/2018 wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą generowane w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów od 25.09.2017 do 15.10.2017. Wygenerowany za pomocą systemu wniosek wraz z oświadczeniem i załącznikami należy złożyć w okresie od 16.10.2017 do 23.10.2017 w Centrum Obsługi Studentów.

        

     Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do stypendium rektora dla najlepszych studentów wylicza się średnią ważoną z roku studiów z roku akademickiego 2016/2017.

     Wszystkie osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego 2016/2017 (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe) muszą być potwierdzone zaświadczeniami. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcie punkty nie zostaną przyznane.


Szczegółowe warunki przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 • Starając się o stypendium rektora należy zaliczyć rok studiów do 30 września 2017 r. (zaliczenie roku nie może być warunkowe). Zgodnie z regulaminem sesji - wszystkie oceny muszą być wpisane w systemie USOSweb najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 24.09.2017 r.
 • Średnia ważona ocen jest wyliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ.
 • Student studiujący na kilku kierunkach może otrzymać świadczenia tylko na jednym kierunku, wskazanym przez studenta.


     O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolski,jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.


Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo nieobejmujące wymaganych załączników mogą pozostać nierozpatrzone.

     Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

     Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innym wydziale niż Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

     Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 23 października jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

      Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągniecia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademickim, na który został złożony wniosek o stypendium rektora tzn. wniosek złożony w roku akademickim 2017/2018 powinien zawierać osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2016/2017.

       
Za poszczególne rodzaje osiągnięć: średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe przyznane może być nie więcej niż po 50 punktów. Punkty te sumują się. Całkowita suma punktów stypendialnych nie może przekroczyć 200 punktów.

      Stypendium rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ. Stypendium przyznawane jest w skali czterostopniowej. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni ustala Rektor w porozumieniu z URSS.

     Stypendium rektora przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane jest na podany numer konta bankowego studenta począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Wypłaty dokonywane są do końca każdego miesiąca, za wyjątkiem stypendium za październik, które jest wypłacane do końca listopada.

Od negatywnej decyzji UKS-S można odwołać się najwcześniej w dniu jej otrzymania, ale nie później niż 14 dni od jej odbioru.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów należy składać w dziekanacie D-4 w terminie do 17 września 2018 roku. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów (szczegółowe warunki przyznawania stypendium ministra). Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium na rok akademicki 2018/2019 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub,
 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom i doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl. (Dla studentów i uczelni - Studia: dla studentów i doktorantów)

O dofinansowanie mogą ubiegać się studenci spełniający łącznie następujące warunki:

 • posiadają rachunek bankowy w Banku Pekao S.A.,
 • mają zaliczony poprzedni rok studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów,
 • średnia ocen za ostatni rok studiów obliczona na zasadach określonych w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ, służąca do przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów, nie może być niższa niż 4,0,
 • średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym, obliczony zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ w zakresie stypendium socjalnego, nie może przekraczać 950,00 zł netto na osobę,
 • złożyli wniosek o stypendium socjalne zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ do 30.11.2017 r.,
 • złożyli wniosek o stypendium im. dr. M. Kantona w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów –Sprawy Bytowe do 29.12.2017 r., 
 • wyrażają pisemną zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Fundatorowi.

Student może wykazać potwierdzone kryteria dodatkowe, podejmowane w obszarze działań naukowych.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium określa regulamin stypendium Kantona (zarządzenie nr 38)

Wnioski należy składać w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe (ul. Lumumby 1/3) do dnia 29 grudnia 2017 roku.

Stypendia na studia zagraniczne w ramach programu Sokrates/Erasmus www.zagranica.uni.lodz.pl

Stypendia na studia na innych polskich uczelniach w ramach programu wymiany studenckiej MOST

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź