Wtorek, 28 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PRACE I EGZAMINY DYPLOMOWE

Przygotowanie pracy licencjackiej/magisterskiej

W kierunkowym dziekanacie student składa jeden egzemplarz pracy licencjackiej/magisterskiej, który powinien:

  • być wydrukowany dwustronnie;
  • być oprawiony w okładki miękkie, zgrzewane (bindowanie bez spirali);
  • posiadać na pierwszej stronie datę zatwierdzenia i podpis promotora;
  • zawierać na końcu dwa wypełnione załączniki:
    • oświadczenia autora dotyczące: samodzielnego przygotowania pracy, zgody lub jej braku na udostępnianie pracy oraz zgodności pracy w wersji papierowej z wersją elektroniczną (załącznik nr 1),
    • formularz zawierający tytuł pracy w języku polskim i angielskim podpisany zarówno przez promotora jak i studenta (załącznik nr 2).
  • zawierać przyklejoną do okładki kopertę z płytą CD z wersją elektroniczną pracy w formacie PDF. Płyta CD powinna być opisana (imię, nazwisko, tytuł pracy).

Wersje pracy dla promotora i recenzenta powinny spełniać wymogi przedstawione na seminarium licencjackim/magisterskim. W dniu złożenia pracy dyplomowej w kierunkowym dziekanacie student otrzymuje kartę obiegową.

Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej

Wymogi formalne pisania pracy dyplomowej

Struktura pracy dyplomowej


Terminy składania prac dyplomowych w dziekanacie

Zaakceptowaną przez promotora pracę licencjacką/magisterską wraz z datą jej przyjęcia należy złożyć w kierunkowym dziekanacie nie później niż 7 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu licencjackiego/magisterskiego i nie później niż do końca sesji poprawkowej w semestrze końcżacym studia.

Na wniosek studenta termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach o trzy miesiące od końca sesji poprawkowej.

Zasady organizacji egzaminu licencjackiego/magisterskiego


Przed przystąpieniem do egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/magisterskiego student zobowiązany jest oddać w kierunkowym dziekanacie:

 - wypełnioną i podstemplowaną kartę obiegową;
 - cztery zdjęcia (format 4,5 x 6,5) podpisane: imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu; fotografia powinna być wykonana profesjonalną techniką fotograficzną (czarno-białą lub kolorową) i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby;
 - dowód opłaty 60zł za druk dyplomu w języku polskim (konto: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Bank Polska Kasa Opieki S. A. II Oddział w Łodzi 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436);
 - legitymację studencką (dotyczy tylko studentów studiów II stopnia).
Absolwenci studiów I stopnia mają prawo do zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym kończyli studia. Po upływie tego terminu absolwenci tracą prawo do posiadania legitymacji studenckiej i są zobowiązani zwrócić ją uczelni.


Terminy egzaminów dyplomowych

Egzaminy licencjackie/magisterskie odbywają się w semestrze letnim od początku letniej sesji egzaminacyjnej do 15 lipca oraz od 15 września do 15 grudnia, a w semestrze zimowym od 01 stycznia do końca zimowej sesji poprawkowej.

W celu zapewnienia drożności między pierwszym a drugim stopniem studiów zaleca się, aby egzaminy licencjackie w semestrze letnim odbywały się do 7 lipca.


Zagadnienia na egzamin licencjacki, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Zagadnienia na egzamin magisterski, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź