Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PRACE I EGZAMINY DYPLOMOWE

Przygotowanie pracy licencjackiej/magisterskiej

 1. Warunkiem zaliczenia ostatniego roku studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów, złożenie zatwierdzonej pracy dyplomowej (wydruk z APD) oraz jej obrona (egzamin dyplomowy).
 2. Po ustaleniu z promotorem tematu pracy i ukończeniu jej pisania należy wysłać e-mail do pracownika COS z informacją o tytule pracy w języku polskim i angielskim, nazwisku promotora oraz recenzenta (jeśli już jest ustalony). Mail powinien zawierać dane studenta: imię i nazwisko, numer indeksu oraz kierunek studiów.
 3. Po tym jak pracownik COS otrzyma dane dotyczące Twojej pracy i wprowadzi je do systemu USOS, zostanie rozpoczęty proces jej obsługi w systemie APD - Archiwum Prac Dyplomowych (instrukcja znajduje się pod adresem https://apd.uni.lodz.pl/ lub http://apdhelp.uni.lodz.pl/).
 4. W systemie APD student uzupełnia: tytuł w języku polskim i angielskim (dane muszą być zgodne z danymi przesłanymi do pracownika COS), streszczenia w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 5. Student wgrywa pracę dyplomową do systemu APD. Całą pracę (pierwszą stronę, wstęp i kolejne rozdziały, spis treści, bibliografię etc. oraz jeśli występują załączniki stanowiące integralną część z pracą np. ankiety, tabele, badania, inne) należy dodać jako jeden plik w formacie PDF (jeśli są załączniki, należy je zapakować do jednego pliku RAR, ZIP, 7Z). Plik z pracą dyplomową nie powinien zawierać dodatkowych oświadczeń studenta np. oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy. Dołączanie oświadczeń do pliku z Pracą może wpłynąć podczas weryfikacji antyplagiatowej na podwyższenie współczynników podobieństwa plagiatu.
 6. Promotor, po otrzymaniu z systemu APD powiadomienia o przesłaniu pracy, w pierwszej kolejności powinien dokonać akceptacji danych dotyczących pracy oraz weryfikacji jej oryginalności w systemie antypalgiatowym. W dalszej kolejności promotor wraz z recenzentem dołączają o niej recenzję, a następnie promotor dokonuje ostatecznego zatwierdzenia pracy. System APD sam poinformuje autora pracy o jej akceptacji.
 7. Zaakceptowaną pracę należy wydrukować z systemu APD (druk dwustronny). Wersja takiej pracy będzie zawierała numery kontrolne nałożone na wszystkie strony dokumentu.
 8. Egzemplarz pracy przeznaczony do COS powinien na końcu pracy zawierać dwa wypełnione załączniki: oświadczenie autora dotyczące samodzielnego przygotowania pracy, zgody lub jej braku na udostępnianie pracy oraz zgodności pracy w wersji papierowej z wersją elektroniczną (załącznik nr 1), oraz formularz zawierający tytuł pracy w języku polskim i angielskim podpisany zarówno przez promotora jak i studenta (załącznik nr 2). Załączników tych nie umieszcza się w APD w pliku z pracą tylko jako osobny plik z załącznikami ZIP.
 9. Egzemplarz pracy przeznaczony do COS musi mieć miękką oprawę a jej grzbiet musi być zgrzany, nie bindowany spiralą. Pracę można oprawić w punkcie Ksero mieszczącym się w szatni budynku D naszego Wydziału. Na wewnętrzną stronę okładki należy przykleić płytę CD, na której znajdzie się elektroniczna wersja pracy (format PDF). Na płycie należy umieścić markerem: imię, nazwisko studenta, numer albumu oraz tytuł pracy.
 10. Najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem obrony należy złożyć gotową pracę w COS. Na pierwszej stronie pracy oraz na załączniku nr 2 powinien znaleźć się podpis promotora (wraz z datą przyjęcia).
 11. Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/magisterskiego student zobowiązany jest oddać w COS:
 • cztery zdjęcia (format 4,5 x 6,5) podpisane: imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu; fotografia powinna być wykonana profesjonalną techniką fotograficzną (czarno-białą lub kolorową) i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby; w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim należy dołączyć 1 dodatkowe zdjęcie
 • dowód opłaty 60zł za druk dyplomu w języku polskim, w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim należy uiścić opłatę w wysokości łącznie 100 zł na konto: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Bank Polska Kasa Opieki S. A. II Oddział w Łodzi 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436,
 • w przypadku dyplomu w języku angielskim wspomniane 1 dodatkowe zdjęcie, łączna opłata za dyplom 100 zł oraz podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim,
 • legitymację studencką (dotyczy tylko studentów studiów II stopnia). Absolwenci studiów I stopnia mają prawo do zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym kończyli studia. Po upływie tego terminu absolwenci tracą prawo do posiadania legitymacji studenckiej i są zobowiązani zwrócić ją uczelni.
 • rozliczyć się z elektronicznej karty obiegowej (online w USOSweb),

    12. Informacje o uzyskanych ocenach, średniej z całego toku studiów oraz numer dyplomu znajdują się w zakładce
          "dyplomy" na koncie w USOSweb. Dane te będą niezbędne do rekrutacji na kolejny stopień studiów. W tym samym
          miejscu znajduje się informacja o tym, czy dyplom jest już gotowy do odbioru (pojawi się data dostępności dyplomu).
          Dyplom należy odbierać osobiście w pokoju D1 po okazaniu się dowodem osobistym.

 

Wersje pracy dla promotora i recenzenta powinny spełniać wymogi przedstawione na seminarium licencjackim/magisterskim

Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej

Wymogi formalne pisania pracy dyplomowej

Struktura pracy dyplomowej


Instrukcje korzystania z APD:
- dla studenta;
- dla promotora;
- dla recenzenta.


Terminy składania prac dyplomowych w COS

Zaakceptowaną przez promotora pracę licencjacką/magisterską wraz z datą jej przyjęcia należy złożyć w COS nie później niż 7 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu licencjackiego/magisterskiego i nie później niż do końca sesji poprawkowej w semestrze końcżacym studia.

Na wniosek studenta termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach o trzy miesiące od końca sesji poprawkowej. Podania z uzasadnieniem typu „studia na dwóch kierunkach”, „praca zawodowa” nie będą uwzględniane.

Zasady organizacji egzaminu licencjackiego/magisterskiego


Terminy egzaminów dyplomowych

Prace dyplomowe powinny być złożone w COS do 30.09.

Egzaminy licencjackie/magisterskie mogą odbyć się odbywać się od początku letniej sesji egzaminacyjnej oraz od początku poprawkowej sesji egzaminacyjnej i muszą odbyć się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pracy.

W celu zapewnienia drożności między pierwszym a drugim stopniem studiów zaleca się, aby egzaminy licencjackie w semestrze letnim odbywały się w pierwszej turze do 15 lipca oraz w drugiej turze do 13 września.Zagadnienia na egzamin licencjacki, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Zagadnienia na egzamin magisterski, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź