Wtorek, 21 października 2014, tydzień nieparzysty (43)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

OPŁATY ZA STUDIA

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim obejmują:

 • opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych; 
 • opłaty za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów albo indywidualnym planem studiów i programem kształcenia, w tym za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
 • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów; 
 • opłaty za studia prowadzone w języku obcym.

Zasady odpłatności za zajęcia dydaktyczne reguluje Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 379 z dnia 2014-09-22 podjęta na 21 roboczym posiedzeniu w sprawie: zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim

Opłaty za w/w zajęcia uiszczane są przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w terminach ustalonych powyższą Uchwałą Senatu UŁ. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na indywidualne konto UŁ. Niewniesienie opłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od nieuregulowanej opłaty. Uiszczenie należnej opłaty jest warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim:

Opłata jednorazowa za semestr:

 • 15 października;
 • 25 lutego.

 

      Opłata ratalna:

 • 15 października;
 • 15 listopada;
 • 15 grudnia;
 • 25 lutego;
 • 15 marca;
 • 15 kwietnia;
 • 15 maja.

Opłata jednorazowa za rok:

 • 15 października.

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie Rektora nr 79 z dnia 19.05.2014 r. (zm. zarz. nr 126 z dnia 26.09.2014 r.)

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 wynosi:

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2014/2015 wynosi:

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ w roku akademickim 2014/2015 zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 138 z dnia 02.08.2012 r. (zm. zarz. nr 115 z dnia 26.08.2014 r.) wynosi:

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 500,00 zł. Załącznik nr 16 do Zarządzenia Rektora nr 79 (ze zm.)  Opłatę należy wnieść do 15 grudnia w semestrze zimowym, do 15 maja w semestrze letnim. W przypadku wznowienia termin płatności ustala Dziekan.

Dokonanie jednorazowej opłaty za semestr do 15 października (zimowy) i do 25 lutego (letni) uprawnia do 2,5 % bonifikaty, za każdy semestr, za który jednorazowa opłata została uiszczona.

Dokonanie jednorazowej opłaty za rok do 15 października uprawnia do 5 % bonifikaty, za każdy rok, za który jednorazowa opłata została uiszczona.

Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na indywidualne konto UŁ.

Student, który na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy z UŁ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub z innych szczególnych względów nie jest w stanie ponosić opłat za zajęcia dydaktyczne w pełnej wysokości lub osiągnął wybitne wyniki w nauce może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o ulgę w opłatach. Wniosek należy złożyć w kierunkowym dziekanacie w terminie do 10 października - za semestr zimowy - lub do 20 lutego - za semestr letni. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta oraz dodatkowe oświadczenie studenta. Nieudokumentowane wnioski nie są rozpatrywane. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana studentowi pierwszego semestru studiów.

Ze wszystkimi studentami Uniwersytetu Łódzkiego są podpisywane umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Łódzki. W roku akademickim 2014/2015 zostają wprowadzone nowe wzory umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Łódzki:

Mając na względzie rozstrzygniecie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r. (Sygn. akt K 35/11) w Uniwersytecie Łódzkim odstępuje się od pobierania opłaty za kształcenie w latach akademickich 2013/2014 i 2014/2015 na studiach stacjonarnych na drugim albo kolejnym kierunku studiów (z wyjątkiem osób, które nie zaliczyły pierwszego roku studiów, o których wyżej mowa).

Trybunał postanowił, że zakwestionowane przepisy utracą moc obowiązującą z upływem 30 września 2015 r., dlatego nie ulegają zmianie zawarte wcześniej umowy dotyczące studiów stacjonarnych na drugim albo kolejnym kierunku oraz z kandydatami na pierwszy rok studiów stacjonarnych na drugi albo kolejny kierunek, zawierane będą umowy przewidujące odpłatność za te studia na dotychczasowych zasadach (w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego umowy powyższe zostaną zmienione w drodze aneksów). 

W związku z brakiem pewności, co do przyszłych rozwiązań ustawowych, Władze Uniwersytetu Łódzkiego nie mogą wykluczyć powrotu do jakiejś formy odpłatności albo wprowadzenia innego instrumentu reglamentacji studiów stacjonarnych na drugim albo kolejnym kierunku po roku akademickim 2014/2015 zarówno w odniesieniu do osób nowo przyjmowanych na te studia, jak i osób będących już studentami.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych uiszczane są przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w terminach ustalonych Uchwałą nr 457 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. (zmienioną Uchwałą nr 147 Senatu UŁ z 08.04.2013 r.; Uchwałą nr 194 Senatu UŁ z 10.06.2013 r.; Uchwałą nr 336 Senatu UŁ z 28.04.2014 r.) Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na indywidualne konto UŁ. Niewniesienie opłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od nieuregulowanej opłaty. Uiszczenie należnej opłaty jest warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Terminy

Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za zajęcia dydaktyczne na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych:

STUDIA I I II STOPNIA ORAZ PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

Rok

Opłaty jednorazowe

Opłaty ratalne

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

Studia rozpoczynające się od semestru letniego

Dotyczy studiów na drugim kierunku

I

w terminie do końca pierwszego semestru II roku studiów, a w przypadku skreślenia z listy studentów na I roku studiów - w terminie miesiąca od dnia skreślenia.

brak możliwości opłaty ratalnej

brak możliwości opłaty ratalnej

Dotyczy studiów na trzecim lub kolejnym kierunku

I

brak możliwości opłaty jednorazowej

I rata – 15 października

II rata – 15 listopada

III rata – 15 grudnia

IV rata – 25 lutego

V rata – 15 marca

VI rata – 15 kwietnia

VII rata – 15 maja

I rata – 25 lutego

II rata – 15 marca

III rata – 15 kwietnia

IV rata – 15 maja

V rata – 15 października

VI rata – 15 listopada

VII rata – 15 grudnia

Dotyczy studiów na drugim lub kolejnym kierunku

II

brak możliwości opłaty jednorazowej

I rata – 15 października

II rata – 15 listopada

III rata – 15 grudnia

IV rata – 25 lutego

V rata – 15 marca

VI rata – 15 kwietnia

VII rata – 15 maja

I rata – 25 lutego

II rata – 15 marca

III rata – 15 kwietnia

IV rata – 15 maja

V rata – 15 października

VI rata – 15 listopada

VII rata – 15 grudnia

III


Dokonanie jednorazowej opłaty za rok studiów nie uprawnia do bonifikaty.

Wysokość opłat

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2014/2015 określa Zarządzenie Rektora nr 80 z dnia 19.05.2014 r.

 

 • 1.960,00 zł za rok na drugim lub kolejnym kierunku na studiach stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Rektora nr 80;
 • 3.000,00 zł za rok na drugim lub kolejnym kierunku na studiach stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych w języku angielskim (ekonomia, informatyka i ekonometria) w roku akademickim 2013/2014. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Rektora nr 80.

 

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na drugim lub kolejnym kierunku na studiach stacjonarnych wynosi 500,00 zł. Załącznik nr 14 do Zarządzenia Rektora nr 80.  Opłatę należy wnieść do 15 grudnia w semestrze zimowym, do 15 maja w semestrze letnim. W przypadku wznowienia termin płatności ustala Dziekan.

 

Zwolnienia i ulgi

Opłat nie pobiera się za pierwszy/kolejny rok studiów od studentów studiujących na drugim kierunku studiów stacjonarnych, którzy w poprzednim roku tych studiów uzyskali wysoką średnią ocen (uprawniającą do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów) lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w rozumieniu przepisów regulujących przyznawanie pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Łódzkiego i którym na tej podstawie przyznane zostało stypendium Rektora UŁ dla najlepszych studentów.

Student, który na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy z UŁ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub z innych szczególnych względów nie jest w stanie ponosić opłat za zajęcia dydaktyczne w pełnej wysokości lub osiągnął wybitne wyniki w nauce może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o ulgę w opłatach. Wniosek należy złożyć w kierunkowym dziekanacie w terminie do 10 października - za semestr zimowy - lub do 20 lutego - za semestr letni. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta oraz dodatkowe oświadczenie studenta. Nieudokumentowane wnioski nie są rozpatrywane. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana studentowi pierwszego semestru studiów.


Wzory umów

Ze wszystkimi studentami Uniwersytetu Łódzkiego są podpisywane umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Łódzki. W roku akademickim 2013/2014 zostają wprowadzone nowe wzory umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Łódzki:

Wykaz obowiązujących na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ umów o warunkach odpłatności za zajęcia dydaktyczne na drugim, trzecim albo kolejnym kierunku studiów stacjonarnych:

 • Wzór umowy o warunkach odpłatności za zajęcia dydaktyczne na drugim kierunku studiów stacjonarnych;
 • Wzór umowy o warunkach odpłatności za zajęcia dydaktyczne na trzecim albo kolejnym kierunku studiów stacjonarnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 26 z dnia 21.12.2006 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz dyplom. Opłaty te należy dokonywać na konto:

Nr konta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł.

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł.

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł.

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą, niż za wydanie oryginału.

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej: 25,50 zł.

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów: 90,00 zł.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 550 pracowników, z których 416 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, 36 katedr i 11 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź