Niedziela, 19 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

OPŁATY ZA STUDIA

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim obejmują:

 • opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych; 
 • opłaty za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów albo indywidualnym planem studiów i programem kształcenia, w tym za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
 • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów; 
 • opłaty za studia prowadzone w języku obcym.

Zasady odpłatności za zajęcia dydaktyczne reguluje Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 379 z dnia 2014-09-22 podjęta na 21 roboczym posiedzeniu w sprawie: zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim (zmieniona uchwałą nr 453 z dnia 16.03.2015)

Zasady odpłatności dla cudzoziemców za zajęcia dydaktyczne reguluje Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 505 z dnia 2012-05-14 (zm. uchwałą z dnia 20.02.2017) podjęta na 38 roboczym posiedzeniu w sprawie: zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim (zmieniona uchwałą nr 471 z dnia 13.04.2015)


Opłaty za w/w zajęcia uiszczane są przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w terminach ustalonych powyższą Uchwałą Senatu UŁ. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na indywidualne konto UŁ. Niewniesienie opłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od nieuregulowanej opłaty. Uiszczenie należnej opłaty jest warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim:

Opłata jednorazowa za semestr:

 • 15 października;
 • 25 lutego.

 

      Opłata ratalna:

 • 15 października;
 • 15 listopada;
 • 15 grudnia;
 • 25 lutego;
 • 15 marca;
 • 15 kwietnia;
 • 15 maja.

Opłata jednorazowa za rok:

 • 15 października.

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie Rektora nr 97 z dnia 23.04.2018 r.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 wynosi:

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2018/2019 wynosi:

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku 2018/2019:

 • 1.250,00 zł za semestr na 3-letnich studiach stacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku angielskim. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach. Załącznik nr 17 do Zarządzenia Rektora nr 97
 • 1.250,00 zł za semestr na 2-letnich studiach stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach. Załącznik nr 17 do Zarządzenia Rektora nr 97.

Studenci będący na II i III roku studiów (przyjęci na studia w poprzednich latach):

 • 1.500,00 zł za semestr na 3-letnich studiach stacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku angielskim. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach. Załącznik nr 17 do Zarządzenia Rektora nr 97
 • 1.500,00 zł za semestr na 2-letnich studiach stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach. Załącznik nr 17 do Zarządzenia Rektora nr 97.

Wysokość opłat za studia w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 99 z dnia 10.05.2018 wynosi:

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 500,00 zł. Załącznik nr 16 do Zarządzenia Rektora nr 97  Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć / semestru należy uiścić do 15 października w semestrze zimowy oraz do 25 lutego w semestrze letni. Opłaty za zajęcia objęte zaliczeniem warunkowym należy wnieść do 15 grudnia w semestrze zimowym, do 15 maja w semestrze letnim. W przypadku wznowienia termin płatności ustala Dziekan.

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2018/2019 - studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi 300,00 zł (za jeden przemiot w ciągu semestru). Załącznik nr 15 do Zarządzenia Rektora nr 97.

Dokonanie jednorazowej opłaty za semestr do 15 października (zimowy) i do 25 lutego (letni) uprawnia do 2,5 % bonifikaty, za każdy semestr, za który jednorazowa opłata została uiszczona.

Dokonanie jednorazowej opłaty za rok do 15 października uprawnia do 5 % bonifikaty, za każdy rok, za który jednorazowa opłata została uiszczona.

Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na indywidualne konto UŁ.

Student, który na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy z UŁ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub z innych szczególnych względów nie jest w stanie ponosić opłat za zajęcia dydaktyczne w pełnej wysokości lub osiągnął wybitne wyniki w nauce może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o ulgę w opłatach. Wniosek należy złożyć w kierunkowym dziekanacie w terminie do 10 października - za semestr zimowy - lub do 20 lutego - za semestr letni. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta oraz dodatkowe oświadczenie studenta. Nieudokumentowane wnioski nie są rozpatrywane. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana studentowi pierwszego semestru studiów.

Od roku akademickiego 2015/2016 studenci studiów niestacjonarnych posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli otrzymać  25% ulgę w opłacie za rok studiów. Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie wniosku o ulgę w opłacie do dnia 10 października.

          Osoba, która uiściła opłatę za studia, a studiów nie podjęła (tj. nie była immatrykulowana) może, na swój wniosek, otrzymać zwrot wpłaconej kwoty. Wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za studia, należy złożyć w dziekanacie kierunkowym.
        
          W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie roku akademickiego (poprzez złożenie w dziekanacie pisemnego oświadczenia), Student może wystąpić, za pośrednictwem właściwego dziekanatu kierunkowego, do Dziekana o zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej proporcjonalnie do okresu odbytej nauki. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną albo roczną dzieli się przez liczbę tygodni w semestrze albo roku i mnoży się przez liczbę tygodni nauki pozostałych Studentowi do zakończenia semestru albo roku.

Ze wszystkimi studentami Uniwersytetu Łódzkiego są podpisywane umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Łódzki. Wzory umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Łódzki:

Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych, opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim dla obywateli polskich oraz cudzoziemców odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, oraz opłaty za wpis warunkowy i powtarzanie dokonywane są na indywidulane konto studenta podane w USOSweb https://usosweb.uni.lodz.pl/

 

Opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności dokonywane są w euro na rachunek Uniwersytetu Łódzkiego

numer konta: 13 1240 3028 1978 0000 2822 2550
BIC banku odbiorcy (kod SWIFT): BIC: PKO PPLPW
IBAN: PL

Szczegóły dotyczące konta bankowego:
dane odbiorcy: UNIWERSYTET ŁÓDZKI
adres odbiorcy (ulica i numer): Narutowicza 68
kod pocztowy, miasto: 90 - 131 ŁÓDŹ
kraj: POLSKA
nazwa banku odbiorcy: Bank Pekao S.A. II / O ŁÓDŹ
adres banku odbiorcy: PIOTRKOWSKA 270, Łódź, 90 - 361, POLSKA

W tytule przelewu należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz nazwę naszego Wydziału (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz nazwę kierunku. Ponadto należy upewnić się, że nie ma żadnych ukrytych kosztów transferu.

 

Opłaty za legitymację elektroniczną oraz dyplom należy dokonywać na poniższe konto

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz dyplom.

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł.

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł.

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł.

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą, niż za wydanie oryginału.

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej: 25,50 zł.

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów: 90,00 zł.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź