Niedziela, 19 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia Uniwersytetu Łódzkiego:

 • Medal "Za chlubne studia"
 • List gratulacyjny Rektora UŁ
 • Odznaczenie za działalność na rzecz i dla dobra UŁ.

Za pracę na rzecz rozwoju i promocji środowiska studenckiego UŁ oraz za wybitne osiągnięcia sportowe promujące Uczelnię, studentom może zostać przyznana:

 • Nagroda Rektora

Medal „Za chlubne studia” może otrzymać absolwent UŁ, który spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

 • ukończył studia w terminie,
 • uzyskał z egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą,
 • uzyskał średnią ocen z toku studiów, nie niższą niż odpowiednio:
  • absolwent studiów I-go stopnia i jednolitych studiów magisterskich - 4,7450;
  • absolwent studiów II-go stopnia - 4,845.
 • wyróżniał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi i aktywnością naukową, 
  a w szczególności: udziałem w pracach naukowo-badawczych, pracą w kole naukowym, współpracą z innymi ośrodkami akademickimi, publikacjami, dziełami artystycznymi, udziałem w konferencjach naukowych, udziałem w konkursach, otrzymanymi nagrodami, wyróżnieniami,
 • wykazywał się wzorową postawą etyczną i koleżeńską.

Na jednym kierunku studiów danego wydziału mogą być przyznane nie więcej niż:
a) 2 medale dla absolwentów studiów I stopnia;
b) 2 medale dla absolwentów studiów II stopnia.

Szczegółowe warunki przyznawania medalu "Za chlubne studia" określa Zarządzenie Rektora nr 81 z dnia 29.09.2010 r. ze zm. w sprawie zasad przyznawania medalu "Za chlubne studia".

Wnioski o przyznanie medalu "Za chlubne studia" należy składać w dziekanacie D-4 w terminie do 16 października.

Wniosek o przyznanie medalu "Za chlubne studia"

Od roku akademickiego 2017/2018 list gratulacyjny Rektora UŁ za dany rok akademicki może otrzymać 10% nalepszych studentów/absolwentów danego kierunku, wyłonionych spośród studentów/absolwetów spełniających łącznie niżej wymienione warunki:

 • zaliczył rok studiów w danym roku akademickim w terminie do 30 września,
 • uzyskał średnią ocen za ten rok nie mniejszą niż 4,6500.

Szczegółowe zasady przyznawania Listów Gratulacyjnych Rektora określa Zarządzenie Rektora nr 51 z dnia 28.12.2017 r.  w sprawie przyznawania Listów Gratulacyjnych Rektora.

W Uniwersytecie Łódzkim wprowadza się następujące odznaczenia:

- Wyróżnienie - za działalność studencką lub doktorancką na rzecz i dla dobra UŁ.

Wyróżnienie przyznawane jest na uzasadniony wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ  lub dyrektora COSiD  UŁ. Przyznawane jest studentom lub doktorantom za działalność organizacyjną lub naukowo-badawczą na rzecz i dla dobra UŁ (przy uwzględnieniu dobrych wyników w nauce w przypadku studentów).

Po przyznaniu przez właściwego Prorektora UŁ wyróżnienia, laureat powinien aktywnie działać na rzecz i dla dobra UŁ przez okres minimum roku.

- Medal UNIVERSITAS LODZIENSIS ALUMNO LAUDE DIGNISSIMO - za wybitną działalność studencką lub doktorancką na rzecz i dla dobra UŁ.

Medal przyznawany jest przez Senat UŁ na uzasadniony wniosek właściwego Prorektora UŁ. Kandydatów do medalu może rekomendować właściwemu Prorektorowi UŁ kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. Przyznawany jest studentom lub doktorantom za wybitną działalność organizacyjną lub naukowo-badawczą na rzecz i dla dobra UŁ (przy uwzględnieniu dobrych wyników w nauce w przypadku studentów).

Student/doktorant odznaczony medalem powinien aktywnie działać na rzecz i dla dobra UŁ przez okres minimum 3 lat.

Szczegóły zasad przyznawania wyróżnień określa Zarządzenie Rektora  nr 48 z dnia 27.02.2014 r
w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu łódzkiego

Nagrody Rektora mogą być przyznane studentom Uniwersytetu Łódzkiego aktywnie działającym w następujących organach samorządu studenckiego:

1)      Uczelniana Rada Samorządu Studentów,

2)      Wydziałowe Rady Samorządu Studentów,

3)      Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne Studentów,

4)      Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna Studentów,

5)      Rada Osiedla Akademickiego,

6)      Rady Mieszkańców poszczególnych Domów Studenckich,

a także studentom Uniwersytetu Łódzkiego:

7)      będącym członkami Senatu UŁ,

8)      będącym członkami pocztu sztandarowego,

9)      wybitnie angażującym się w rozwój i promocję Uczelni również poprzez osiąganie wysokich wyników sportowych.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub działającego z jego upoważnienia Wiceprzewodniczącego w siedzibie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w terminie: od 2 do 20 stycznia w semestrze zimowym, oraz od 2 do 20 maja w semestrze letnim.

 

Regulamin przyznawania nagród wraz z wnioskiem

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź