Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Przypominamy o obowiązujących terminach letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018:
od 11 czerwca do 30 czerwca 2018 r. - letnia sesja egzaminacyjna
od 10 września do 23 września 2018 r. - letnia sesja poprawkowa

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 05.05.2014 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.


Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 186 ust. 1 oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2012 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc Zarządzenie nr 100 Rektora UŁ z dnia 06.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego (ze zm.).

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego


Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Kto może się ubiegać o ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Uniwersytet Łódzki?

Uniwersytet Łódzki zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składki na ubezpieczenie za studenta/doktoranta, który:

 • ukończył 26 rok życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia jako członek rodziny ubezpieczonego opłacającego składkę lub za którego jest opłacana składka (np. rodzica lub współmałżonka);
 • nie ukończył 26 roku życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiada rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego);
 • nie pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym, nie prowadzi działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem społecznym;
 • nie jest zatrudniony na umowę zlecenie;
 • nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego;
 • nie pobiera stypendium sportowego;
 • nie pobiera renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego lub gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej;
 • nie jest uprawniony do pobierania świadczeń alimentacyjnych;
 • nie jest osobą bezrobotną;
 • nie jest rolnikiem ani pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z pozostałych tytułów wymienionych w art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r.

Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego reguluje Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. oraz Zarządzenie Rektora UŁ nr 89 z dnia 20.06.2011 r.

Co należy zrobić i kiedy, aby skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?

Aby student/doktorant mógł być zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki do ubezpieczenia zdrowotnego musi stawić się osobiście w dziekanacie kierunkowym w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 roku życia w celu wypełnienia druku ZZA i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Niezgłoszenie się w terminie powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta i obciążenie finansowe studenta/doktoranta za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Obowiązki ubezpieczonego

Student/doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Łódzki, ma obowiązek:

 • zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny (współmałżonka, dziecko itd.), którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu;

W przypadku, jeśli osoba zgłaszana przez Uniwersytet Łódzki do ubezpieczenia zdrowotnego lub którykolwiek ze zgłaszanych członków rodziny ma orzeczony stopień niepełnosprawności, student/doktorant zobowiązany jest dostarczyć do kierunkowego dziekanatu dokument potwierdzający ten fakt (do wglądu).

 • poinformować osobiście pracownika kierunkowego dziekanatu o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (np. stosunku pracy) w ciągu 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej;

W celu zgłoszenia powstania innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego należy wypełnić

 • poinformować osobiście pracownika kierunkowego dziekanatu o zmianie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego (zmiany: numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwiska, kodu tytułu ubezpieczenia, adresu zamieszkania, oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia) – swoich lub zgłoszonych członków rodziny – w ciągu 7 dni od daty zmiany lub uzyskania dokumentu potwierdzającego ten fakt, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W celu zgłoszenia zmian danych osobowych należy wypełnić Druk zgłoszeniowy zmiany danych do ubezpieczenia zdrowotnego ZIUA

Zaświadczenie o opłacaniu składek

Zaświadczenie o opłacaniu składek na prośbę studenta/doktoranta wystawia kierunkowy dziekanat oraz poświadcza je Centrum Obsługi Studenta Rekrutacja i Tok Studiów, ul. Lindleya 3, pokój 5a. lub wydruk RMUA wydany przez Dział Płac UŁ, ul. Lindleya 3, pokój 103a.

W przypadku nie przedstawienia dokumentu w placówce opieki medycznej świadczenie jest udzielane na koszt studenta/doktoranta.

Szkolenie z BHP w UŁ

(podstawa prawna: Zarządzenie Rektora UŁ  nr 155 z dnia 28.09.2012 r.)

 1. Szkolenie BHP i jego zaliczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line) na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus https://moodle.uni.lodz.pl.
  • kurs "Szkolenie z BHP - materiały szkoleniowe",
  • kurs "OSH course - informational materials".
  Szkolenie z BHP jest obowiązkowe i polega na samodzielnej pracy bez udziału nauczycieli akademickich.
 2. Do odbycia szkolenia BHP są zobowiązani wszyscy studenci i doktoranci:
  • rozpoczynający naukę w Uniwersytecie Łódzkim na pierwszym semestrze studiów;
  • przeniesieni do UŁ z innych uczelni na wyższe semestry nauki (nie jest honorowane szkolenie, które zostało odbyte poza UŁ)
 3. Nie ma możliwości "przepisania" zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już szkolenie BHP w UŁ) - zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do szkolenia. Dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta oraz przyjętych w ramach programu Erasmus, Mobility i in. programów wymiany.
 4. Studenci i doktoranci odbywają szkolenie BHP w semestrze, który jest ich pierwszym semestrem nauki w UŁ. Student, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku studiów, obowiązany jest odbyć szkolenie w zakresie bhp na kierunku, na którym szkolenie to ma najszerszy zakres.
 5. Studentów i doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ obowiązuje zakres materiału szkoleniowego Szkolenie z BHP w UŁ:
  • Moduł I – Wybrane regulacje prawne.
  • Moduł II – Warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia uczelni.
  • Moduł III – Postępowanie w razie wypadku studenta (doktoranta), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Moduł IV – Zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska.
 6. Logowanie na platformie e-learningowej https://moodle.uni.lodz.pl odbywa się poprzez Centralny System Uwierzytelniania, czyli tak, jak do USOSweb (ta sama nazwa użytkownika i hasło).
 7. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy podejść do testu sprawdzającego zamieszczonego na platformie e-learningowej. Szkolenie BHP kończy test złożony z pytań jednokrotnego wyboru. By zaliczyć szkolenie należy uzyskać co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Kod dostępu do testu: ES97. Wynik testu widoczny jest po zalogowaniu się do kursu w zakładce "ocena".
 8. Ostateczny termin odbycia szkolenia BHP upływa: 30.11 dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze zimowym, 30.04 dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim. Po tym terminie platforma zostaje zablokowana. W uzasadnionych przypadkach może być wyznaczony dodatkowy termin zaliczenia.
 9. Odbycie szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego semestru studiów. Wobec studentów, którzy w wymaganym terminie nie odbyli szkolenia BHP i nie zaliczyli testu z wynikiem pozytywnym mają zastosowanie przepisy Regulaminu studiów i Regulaminu studiów doktoranckich dotyczące zaliczania semestru.
 10. Po zaliczeniu testu, wynik zostanie zaimportowany do w systemie USOS. Protokoły zbiorcze są drukowane i podpisywane, a następnie przesyłane przez upoważnionych pracowników Inspektoratu BHP UŁ.
 11. W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do Inspektoratu BHP w UŁ (bhp@uni.lodz.pl).
 12. W sprawach technicznych (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy)  należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ e-mail: helpdesk@uni.lodz.pl W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE
dla studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia
(podstawa prawna: uchwała Rady Wydziału z dnia 26 września 2011r.)

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ mają obowiązek zaliczenia Przysposobienia bibliotecznego na pierwszym semestrze studiów (nie później niż do 21.12.2017r.).
 2. Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami korzystania z zasobów Biblioteki UŁ, zarówno analogowych, jak i elektronicznych. Dostęp do kursu jest możliwy z dowolnego komputera podłączonego do sieci.
 3. Kurs internetowy Przysposobienie biblioteczne znajduje się na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus https://moodle.uni.lodz.pl. Logowanie odbywa się przez Centralny System Uwierzytelniania, czyli tak, jak do USOSweb. Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2017.
  Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu - należy zastosować ten sam klucz, co w przypadku szkolenia BHP. Klucz dostępu dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ to ES97.
 4. Uzyskanie zaliczenia (wpis do USOS-a ) odbywa się na podstawie wyniku testu zawartego w kursie (łącznie 15 pytań jednokrotnego wyboru). Czas na rozwiązanie testu: 15 minut. Pytania w teście odnoszą się do informacji i ćwiczeń zawartych w kursie. Możliwe jest trzykrotne podejście do testu. Test jest zaliczony po uzyskaniu 60% prawidłowych odpowiedzi.
 5. W przypadku niezaliczenia testu w terminie należy skontaktować się z Joanną Mróz - pracownikiem Biblioteki UŁ, Oddział Informacji Naukowej, e-mail: joanna.mroz@lib.uni.lodz.pl; tel.: 426356058.
 6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ e-mail: helpdesk@uni.lodz.pl
 7. Dostępna jest także angielska wersja kursu Library Training 2017.

Realizując postanowienia uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym, Studium Języków Obcych udostępnia Państwu testy diagnostyczne z sześciu języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego). Celem testów jest określenie Państwa kompetencji językowych i przypisanie Państwa do właściwych grup (poziomów) na lektoratach z języka obcego.

Testy diagnostyczne są dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl) od 6 listopada 2017r. Po zalogowaniu do platformy (logowanie odbywa się poprzez Centralny System Uwierzytelniania, czyli tak, jak do USOSweb), prosimy o wybranie kursu z testem z języka, którego znajomość chcecie Państwo sprawdzić. Należy przy tym podać klucz dostępu właściwy dla Wydziału (klucz dostępu dla Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ: ES97). Test należy rozwiązać w terminie do 7 stycznia 2018r.

Test diagnostyczny w roku akademickim 2017/2018 jest testem obowiązkowym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

Macie Państwo prawo do rozwiązania testu tylko z jednego języka!

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu (ale nie z egzaminu) oraz nabycia prawa do wyboru innego języka na dowolnym poziomie, jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.
Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom kompetencji językowych, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

Jeśli okaże się, że osiągnęliście Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymacie Państwo fachową poradę.

Jeśli osiągnęliście Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+), prosimy również o podjęcie przemyślanej decyzję odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ ten test nie zwalnia Państwa z egzaminu na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów. Również w takiej sytuacji sugerujemy kontakt z Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 161/163, 90-236 Łódź, Sekretariat - tel. 42 635-52-72.

W przypadku problemów technicznych (logowanie do platformy, dostęp do kursów z testami), prosimy o kontakt z administratorem platformy.

Studenci, którzy w wyniku rozwiązania testu diagnostycznego uzyskali innym poziom znajomości języka niż deklarowany podczas składania dokumentów w procesie rekrutacji lub podchodzili do testu z innego języka niż deklarowany, proszeni są o złożenie odpowiednich deklaracji w kierunkwoym Centrum Obsługi Studenta do 8 stycznia 2018r.

Szkolenie z przedmiotu „Prawo autorskie” w UŁ

dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia, rozpoczynających studia od pierwszego semestru studiów 1 października 2016 r.

(podstawa prawna: Zarządzenie Rektora UŁ  nr 68 z dnia 06.04.2016 r.

 1. W celu zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w UŁ, został przewidziany obowiązek zaliczenia przez studentów szkolenia z zakresu prawa autorskiego.
 2. Szkolenie i jego zaliczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line) na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus.
 3. Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie”, należy otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl; zalogować się na platformie eCampus UŁ; wejść do e-kursu „Prawo autorskie 2017” i zarejestrować się, używając klucza dostępu: ES97.
  Po zapoznaniu się z materiałami należy rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru.
  Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS.
 4. Uzyskanie zaliczenia szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów. Ostateczny termin odbycia kursu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia upływa  18.02.2018 r. Wobec studentów, którzy w wymaganym terminie nie odbyli szkolenia „Prawo autorskie” i nie zaliczyli testu z wynikiem pozytywnym mają zastosowanie przepisy Regulaminu studiów i Regulaminu studiów doktoranckich dotyczące zaliczania semestru.
 5. W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu „Prawo autorskie” (informacje dot. obowiązku odbycia e-kursu, klucza dostępu do e-kursu itp.) należy kontaktować się z Centrum Obsługi Studenta.
 6. W sprawach technicznych dotyczących realizacji e-kursu „Prawo autorskie” (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy itp.) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email: helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.
 7. Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.

Indywidualny Plan i Program Kształcenia (IPS) umożliwia wzbogacenie wiedzy studenta w ramach studiowanego kierunku lub kierunków pokrewnych, zmianę niektórych przedmiotów na inne, ewentualne skrócenie okresu studiów.

Szczegółowe zasady IPS określa Regulamin IPS.

O indywidualny plan i program kształcenia (IPS) mogą ubiegać się szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się studenci, którzy uzyskali średnią ocen minimum 4,0 z dotychczasowego toku studiów oraz są na:

 • drugim roku studiów I stopnia;
 • drugim semestrze studiów II stopnia.

Decyzje w sprawie przyznania IPS podejmuje Prodziekan na wniosek studenta. Do podania student załącza harmonogram obejmujący jego indywidualny plan studiów zaopiniowany przez opiekuna IPS.

Student, który nie realizuje należycie IPS może być skierowany przez Prodziekana na kontynuowanie studiów w zwykłym trybie. Student może również z własnej inicjatywy zrezygnować z kontynuowania indywidualnego programu studiów. Prodziekan określa wówczas terminy uzyskania brakujących zaliczeń i złożenia brakujących egzaminów przewidzianych na danym kierunku studiów.

Jeżeli nie otrzymujesz wiadomości e-mail z uczelni, prawdopodobnie aktywowałeś/aś konto w Active Directory. Powoduje to zmianę sposobu logowania do systemu USOS i nadanie adresu mailowego o formacie imie.nazwisko@unilodz.eu
Aby móc odczytywać wszystkie wiadomości zapoznaj się z załączoną instrukcją.
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź