Poniedziałek, 21 sierpnia 2017, tydzień parzysty (34)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

DOKUMENTY DO POBRANIA

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

       Od roku akademickiego 2015/2016 wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą generowane w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów od 01.10.2015 do 15.10.2015.     

       W roku akademickim 2015/2016 wygenerowany za pomocą systemu USOSweb wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z załącznikami należy złożyć w dziekanacie kierunkowym w terminie do 20 października 2015 r. więcej szczegółów

Wznowienie studiów może nastąpić na konkretny semestr. Podanie o wznowienie studiów należy złożyć w dziekanacie kierunkowym na początku semestru (tj. w okresie luty-marzec lub wrzesień -październik). 

1) skreślenie z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

Jeśli wznowienie nastąpi przed upływem roku od daty skreślenia, to konieczne jest powtórzenie seminarium dyplomowego z ostatniego semestru studiów oraz wniesienie opłaty w wysokości 500 zł na swoje indywidualne wirtualne konto bankowe. Studia wznawiane są wyłącznie od semestru letniego. Złożenie pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu letniej sesji egzaminacyjnej najpóźniej do 30.09.

Jeśli wznowienie nastąpi po upływie roku od daty skreślenia, to konieczne jest uzupełnienie różnic programowych – nauka wydłuża się wtedy o dodatkowy semestr lub rok. Student nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z uzupełnieniem różnic programowych.

2) skreślenie z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie

Po wznowieniu studiów konieczne jest uzupełnienie brakujących zaliczeń z semestru lub roku (z którego nastąpiło skreślenie) oraz wniesienie za każdy niezaliczony przedmiot opłaty w wysokości 500 zł na swoje indywidualne wirtualne konto bankowe. Konieczne także jest uzupełnienie różnic programowych – nauka wydłuża się wtedy o dodatkowy semestr lub rok. Student nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z uzupełnieniem różnic programowych.

Oświadczenie wypełniają i składają w dziekanacie wszyscy nowo przyjęci studenci na początku 1-zimowego semestru I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

wypełniają studenci starający się o udzielenie w banku kredytu studenckiego po złożeniu wypełnionego oświadczenia w dziekanacie, student otrzymuje zaświadczenie do banku.

Należy wypełnić przy pracowniku dziekanatu można upoważnić dowolną osobę podając jej dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym.

Podanie należy złożyć w dziekanacie (pokój E 006) w ciągu 2 tygodni od zakończenia rejestracji żetonowej. Na podaniu konieczna jest pisemna zgoda promotora.

Studenci, którzy powracają na zajęcia po dłuższej przerwie np. w przypadku wznowienia studiów, powtarzania semestru lub po powrocie z urlopu, powinni podanie złożyć w dziekanacie kierunkowym w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru. Na podaniu konieczna jest pisemna zgoda promotora.

 

Podanie należy złożyć w dziekanacie (pokój E 006) w ciągu 2 tygodni od zakończenia rejestracji żetonowej, wypełniają studenci, którzy chcą zmienić promotora. Na podaniu konieczne są pisemne zgody obecnego i przyszłego promotora.

Wniosek należy składać w dziekanacie kierunkowym do 10.10 w semestrze zimowym lub do 20.02 w semestrze letnim. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o ilości osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta np. kserokopie zaświadczenia z urzędu skarbowego lub od pracodawcy. Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację finansową studenta oraz dodatkowe oświadczenie studenta znajdują się poniżej.

Nieudokumentowane wnioski nie są rozpatrywane. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana studentowi/doktorantowi pierwszego semestru studiów.

      Studenci, którzy chcą zrezygnować ze studiów powinni złożyć w dziekanacie pisemną rezygnację - można skorzystać z zamieszonego niżej formularza oświadczenia o rezygnacji ze studiów.

     Jeśli nie jest możliwe osobiste stawienie się w dziekanacie, oświadczenie należy przesłać listownie na adres wydziału, bądź w formie skanu pocztą elektroniczną (wymagany jest z własnoręczny podpis).

          Osoba, która uiściła opłatę za studia, a studiów nie podjęła (tj. nie była immatrykulowana) może, na swój wniosek, otrzymać zwrot wpłaconej kwoty. Wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za studia, należy złożyć w dziekanacie kierunkowym.
        
          W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie roku akademickiego (poprzez złożenie w dziekanacie pisemnego oświadczenia), Student może wystąpić, za pośrednictwem właściwego dziekanatu kierunkowego, do Dziekana o zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej proporcjonalnie do okresu odbytej nauki. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną albo roczną dzieli się przez liczbę tygodni w semestrze albo roku i mnoży się przez liczbę tygodni nauki pozostałych Studentowi do zakończenia semestru albo roku.

Oświadczenie do faktury VAT dla firm

Wypełnia upoważniony pracownik firmy w celu uzyskania faktury Vat za opłatę semestralną / roczną nauki studenta
oświadczenie należy złożyć w dziekanacie na początku każdego semestru / roku lub w ciągu 8 dni od dokonania opłaty.

Oświadczenie do faktury dla osób fizycznych

Wypełnia student w celu uzyskania faktury Vat za opłatę semestralną / roczną. Oświadczenie należy złożyć w dziekanacie w ciągu 8 dni od dokonania opłaty.

Aby starać się o IOS w danym semestrze / roku akademickim student najpierw musi złożyć podanie, a następnie wypełnić kartę IOS w porozumieniu z wykładowcami i złożyć ją w dziekanacie.

Podanie wraz z kartą IOS stanowi komplet dokumentów koniecznych do uzyskania zgody na IOS w danym semestrze / roku akademickim.

Podanie o IOS należy złożyć w dziekanacie w ciągu dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia semestru. Wypełnioną kartę IOS w oryginale należy zwrócić do dziekanatu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru, na który został przyznany IOS.

Podanie oraz harmonogram podpisany i zatwierdzony przez opiekuna naukowego powinny być złożone w pokoju T-107 nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru poprzedzającego przejście na Indywidualny Plan Studiów. Decyzja jest podejmowana przez dziekana najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.

Do zaliczenia okresów studiów realizowanych w uczelniach zagranicznych służy LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES ERASMUS+ (LAS) oraz ANEKS DO LAS.  LAS składa się z następujących części:

  • Before the mobility - tą część wniosku LAS student wypełnia przed wyjazdem do uczelni partnerskiej. W tabeli A należy wpisać proponowany program zajęć w uczelni przyjmującej, natomiast w tabeli B wskazać te komponenty edukacyjne w uczelni macierzystej, dla których efekty kształcenia są zbliżone do efektów, które student osiągnie w wyniku zrealizowania programu w uczelni przyjmującej (kserokopię tej części wraz z podaniem o przyznanie IOS student powinien złożyć w dziekanacie kierunkowym przed wyjazdem za granicę)
  • During the mobility - tą część należy wypełnić w przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja przedmiotów w uczelni zagranicznej ustalonych przed wyjazdem. W tabeli C powinny być ujęte wszystkie moduły, które są wykreślane lub dodawane do programu zajęć z zaznaczeniem przy każdym przyczyny wprowadzenia zmiany
  • After the mobility - ta część powinna być wypełniona jako część składowa LAS lub przygotowana w formie odrębnego dokumentu przez uczelnię przyjmującą w zakresie tabeli E lub przez uczelnię macierzystą w zakresie tabeli F (po powrocie należy dostarczyć do dziekanatu kierunkowego kserokopię tej części oraz wniosek o zaliczenie semestru-aneks do LAS)

UWAGA! Zaliczenie semestru wymaga przedstawienia w dziekanacie poza kserokopią części After the mobility oryginału  wniosku o zaliczenie semestru (aneks do LAS)

Wniosek należy złożyć w dziekanacie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu komisyjnego zostanie wyznaczony w ciągu 10 dni od pozytywnej decyzji Dziekana.

Podanie należy złożyć w dziekanacie najpóźniej do 26 lutego (po semestrze zimowym) i do 30 września (po semestrze letnim).
W roku akademickim można mieć maksymalnie 2 przedmioty objęte warunkiem opłata za jeden przedmiot objęty warunkiem to 500 zł, płatne do 15.12. w semestrze zimowym lub do 15.05. w semestrze letnim
Przedmioty objęte warunkiem z semestru zimowego są zaliczane w przyszłym semestrze zimowym, a przedmioty z semestru letniego – w przyszłym semestrze letnim.

Podanie należy złożyć w dziekanacie najpóźniej do 26 lutego (po semestrze zimowym) i do 30 września (po semestrze letnim).
Opłata za jeden przedmiot objęty powtarzaniem to 500 zł, płatne do 15.10. w semestrze zimowym lub do 25.02. w semestrze letnim.
Przedmioty objęte powtarzaniem z semestru zimowego są zaliczane w przyszłym semestrze zimowym, a przedmioty z semestru letniego – w przyszłym semestrze letnim.

W czasie studiów student może ubiegać się o udzielenie urlopu w związku z chorobą, zdarzeniem losowym, urodzeniem dziecka lub sprawowaniem nad nim opieki albo z innych uzasadnionych powodów. Do wniosku o przyznanie urlopu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia uzasadniającego udzielenie urlopu (np. odpis aktu urodzenia dziecka). Wniosek należy złożyć w dziekanacie kierunkowym niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.

Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem urlopu student jest obowiązany zgłosić swój powrót na studia. Niedotrzymanie wskazanego terminu jest równoznaczne z niepodjęciem studiów.

Urlop z powodu choroby jest udzielany na podstawie opinii lekarskiej wydanej przez uprawnionego lekarza z jednostki służby zdrowia sprawującej opiekę medyczną nad uczelnią, do której student jest skierowany przez Dziekana.

Skierowanie na badania oraz opinię lekarską z CENTRUM MEDYCZNEGO Szpital Św. Rodziny w Łodzi ul. Wigury 19 (tel. 042 254 96 00) należy dołączyć do wniosku o urlop od zajęć, aby móc starać się o urlop zdrowotny.

Podanie należy złożyć w dziekanacie do końca sesji poprawkowej.
O przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej mogą się strać studenci na ostatnim semestrze studiów. Termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach (np. długotrwała choroba, urodzenie dziecka) Wszystkie przedmioty, oprócz seminarium muszą być zaliczone. Konieczne jest pisemne poparcie promotora wraz z przewidywalnym terminem obrony. Maksymalny termin przedłużenia to trzy miesiące od zakończenia się sesji poprawkowej.

Dokument potwierdzający temat pisanej pracy oraz umożliwiający udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej od różnych firm i instytucji.
Konieczny jest podpis promotora oraz pieczęć kierunkowa z dziekanatu.

Dwa załączniki, które należy umieścić na końcu egzemplarza pracy dyplomowej składanego do dziekanatu.
Załącznik nr 1 – potwierdzenie samodzielnego pisania pracy dyplomowej oraz wyrażenie / nie wyrażenie zgody na udostępnianie pracy – konieczny podpis studenta.
Załącznik nr 2 – przetłumaczenie tytułu pracy dyplomowej na język angielski – konieczny podpis studenta i podpis promotora.

Absolwent może złożyć w dziekanacie wniosek o wydanie: odpisu dyplomu i/lub odpisu suplementu w języku angielskim. Do wniosku należy dołączyć dodatkową opłatę 40zł oraz jedno dodatkowe zdjęcie identyczne jak do dyplomu w języku polskim.

Kwestionariusz wypełniają i składają kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs dokształcający „Podstawy metod ilościowych w analityce gospodarczej”.

W nowym wzorze dowodu osobistego obowiązującym od  1 marca 2015 roku nie zamieszczono informacji dotyczących adresu zamieszkania.
Studenci posiadający nowy dowodów osobistych wydany po 1 marca 2015 roku proszeni są o złożenie w dziekanacie kierunkowym kserokopii dowodu osobistego wraz z oświadczeniem o aktualnym adresie zamieszkania.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź