Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wznowienie studiów może nastąpić na konkretny semestr. Podanie o wznowienie studiów należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) na początku semestru (tj. w okresie luty-marzec lub wrzesień -październik). Wraz z podaniem o wznowienie studiów należy złożyć podanie o dopisanie do grupy seminaryjnej z pisemną zgodą promotora.

1) skreślenie z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

Jeśli wznowienie nastąpi przed upływem roku od daty skreślenia, to konieczne jest powtórzenie seminarium dyplomowego z ostatniego semestru studiów oraz wniesienie opłaty w wysokości 500 zł na swoje indywidualne wirtualne konto bankowe. Studia wznawiane są wyłącznie od semestru letniego. Złożenie pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu letniej sesji egzaminacyjnej najpóźniej do 30.09.

Jeśli wznowienie nastąpi po upływie roku od daty skreślenia, to konieczne jest uzupełnienie różnic programowych – nauka wydłuża się wtedy o dodatkowy semestr lub rok. Student nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z uzupełnieniem różnic programowych.

2) skreślenie z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie

Po wznowieniu studiów konieczne jest uzupełnienie brakujących zaliczeń z semestru lub roku (z którego nastąpiło skreślenie) oraz wniesienie za każdy niezaliczony przedmiot opłaty w wysokości 500 zł na swoje indywidualne wirtualne konto bankowe. Konieczne także jest uzupełnienie różnic programowych – nauka wydłuża się wtedy o dodatkowy semestr lub rok. Student nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z uzupełnieniem różnic programowych.

      Studenci, którzy chcą zrezygnować ze studiów powinni złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) pisemną rezygnację - można skorzystać z zamieszonego powyżej formularza oświadczenia o rezygnacji ze studiów. W przypadku rezygnacji ze studiów, student w elektronicznej karcie obiegowej wypełnia informację o powodach rezygnacji.

     Jeśli nie jest możliwe osobiste stawienie się w Centrum Obsługi Studentów (COS), oświadczenie należy przesłać listownie na adres wydziału, bądź w formie skanu pocztą elektroniczną (wymagany jest potwierdzony podpis np. poprzez ePUAP).

   Od administracyjnej decyzji Dziekana służy prawo wniesienia odwołania do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Odwołanie składa się w Centrum Obsługi Studenta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

   Przed uprawomocnieniem się decyzji (14 dni od daty jej doręczenia) student może, w drodze oświadczenia złożonego w Centrum Obsługi Studenta, zrzec się z prawa do wniesienia odwołania do Rektora.

   Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu, nadto nie przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego.

Oświadczenie wypełniają i składają w Centrum Obsługi Studentów (COS) wszyscy nowo przyjęci studenci na początku 1-zimowego semestru I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W nowym wzorze dowodu osobistego obowiązującym od  1 marca 2015 roku nie zamieszczono informacji dotyczących adresu zamieszkania.
Studenci posiadający nowy dowodów osobistych wydany po 1 marca 2015 roku proszeni są o złożenie w Centrum Obsługi Studentów (COS) kserokopii dowodu osobistego wraz z oświadczeniem o aktualnym adresie zamieszkania.

Wypełniają studenci starający się o udzielenie w banku kredytu studenckiego po złożeniu wypełnionego oświadczenia w Centrum Obsługi Studentów (COS), student otrzymuje zaświadczenie do banku.

Należy wypełnić przy pracowniku Centrum Obsługi Studentów (COS) można upoważnić dowolną osobę podając jej dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym.

Podanie należy złożyć w Centrum Kształcenia (pokój A 22) w ciągu 2 tygodni od zakończenia rejestracji żetonowej. Na podaniu konieczna jest pisemna zgoda promotora.

Studenci, którzy powracają na zajęcia po dłuższej przerwie np. w przypadku wznowienia studiów, powtarzania semestru lub po powrocie z urlopu, powinni podanie złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS). Podanie należy złożyć wraz z podaniem o powtarzaniu semestru/wznowieniu studiów. Na podaniu konieczna jest pisemna zgoda promotora.

 

Podanie należy złożyć w Centrum Kształcenia (pokój A 22) w ciągu 2 tygodni od zakończenia rejestracji żetonowej. Wypełniają studenci, którzy chcą zmienić promotora. Na podaniu konieczne są pisemne zgody obecnego i przyszłego promotora.

Podanie należy złożyć w Centrum Kształcenia (pokój A 22) w ciągu 2 tygodni od zakończenia rejestracji żetonowej. Wypełniają studenci, którzy nie uczestniczyli w rejestracji żetonowej.

Podanie należy złożyć w Centrum Kształcenia (pokój A 22) w ciągu 2 tygodni od zakończenia rejestracji żetonowej.

Wniosek należy składać w Centrum Obsługi Studentów (COS) do 10.10 w semestrze zimowym lub do 20.02 w semestrze letnim. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o ilości osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta np. kserokopie zaświadczenia z urzędu skarbowego lub od pracodawcy. Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację finansową studenta oraz dodatkowe oświadczenie studenta znajdują się poniżej.

Nieudokumentowane wnioski nie są rozpatrywane. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana studentowi/doktorantowi pierwszego semestru studiów.

          Osoba, która uiściła opłatę za studia, a studiów nie podjęła (tj. nie była immatrykulowana) może, na swój wniosek, otrzymać zwrot wpłaconej kwoty. Wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za studia, należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS).
        
          W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie roku akademickiego (poprzez złożenie w Centrum Obsługi Studentów (COS) pisemnego oświadczenia), Student może wystąpić, za pośrednictwem właściwego Centrum Obsługi Studentów (COS), do Dziekana o zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej proporcjonalnie do okresu odbytej nauki. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną albo roczną dzieli się przez liczbę tygodni w semestrze albo roku i mnoży się przez liczbę tygodni nauki pozostałych Studentowi do zakończenia semestru albo roku.

Oświadczenie do faktury VAT dla firm

Wypełnia upoważniony pracownik firmy w celu uzyskania faktury Vat za opłatę semestralną / roczną nauki studenta
oświadczenie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) na początku każdego semestru / roku lub w ciągu 8 dni od dokonania opłaty.

Oświadczenie do faktury dla osób fizycznych

Wypełnia student w celu uzyskania faktury Vat za opłatę semestralną / roczną. Oświadczenie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) w ciągu 8 dni od dokonania opłaty.

Aby starać się o IOS w danym semestrze / roku akademickim student najpierw musi złożyć podanie, a następnie wypełnić kartę IOS w porozumieniu z wykładowcami i złożyć ją w Centrum Obsługi Studentów (COS).

Podanie o IOS należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) w ciągu dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia semestru. Wypełnioną kartę IOS w oryginale należy zwrócić do Centrum Obsługi Studentów (COS) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru, na który został przyznany IOS.

Podanie wraz z kartą IOS stanowi komplet dokumentów koniecznych do uzyskania zgody na IOS w danym semestrze / roku akademickim.

Podanie oraz harmonogram podpisany i zatwierdzony przez opiekuna naukowego powinny być złożone w pokoju T-107 nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru poprzedzającego przejście na Indywidualny Plan Studiów. Decyzja jest podejmowana przez dziekana najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.

Do zaliczenia okresów studiów realizowanych w uczelniach zagranicznych służy LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES ERASMUS+ (LAS) oraz ANEKS DO LAS.  LAS składa się z następujących części:

  • Before the mobility - tą część wniosku LAS student wypełnia przed wyjazdem do uczelni partnerskiej. W tabeli A należy wpisać proponowany program zajęć w uczelni przyjmującej, natomiast w tabeli B wskazać te komponenty edukacyjne w uczelni macierzystej, dla których efekty kształcenia są zbliżone do efektów, które student osiągnie w wyniku zrealizowania programu w uczelni przyjmującej (kserokopię tej części wraz z podaniem o przyznanie IOS student powinien złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) przed wyjazdem za granicę)
  • During the mobility - tą część należy wypełnić w przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja przedmiotów w uczelni zagranicznej ustalonych przed wyjazdem. W tabeli C powinny być ujęte wszystkie moduły, które są wykreślane lub dodawane do programu zajęć z zaznaczeniem przy każdym przyczyny wprowadzenia zmiany
  • After the mobility - ta część powinna być wypełniona jako część składowa LAS lub przygotowana w formie odrębnego dokumentu przez uczelnię przyjmującą w zakresie tabeli E lub przez uczelnię macierzystą w zakresie tabeli F (po powrocie należy dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów (COS) kserokopię tej części oraz wniosek o zaliczenie semestru-aneks do LAS)

UWAGA! Zaliczenie semestru wymaga przedstawienia w Centrum Obsługi Studentów (COS) poza kserokopią części After the mobility oryginału  wniosku o zaliczenie semestru (aneks do LAS)

Wniosek należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu komisyjnego zostanie wyznaczony w ciągu 10 dni od pozytywnej decyzji Dziekana.

Podanie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) najpóźniej do 26 lutego (po semestrze zimowym) i do 30 września (po semestrze letnim). Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia uzasadniającego udzielenie przedłużenie terminu zaliczenia przedmiotu.

Podanie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) najpóźniej do 26 lutego (po semestrze zimowym) i do 30 września (po semestrze letnim).
W roku akademickim można mieć maksymalnie 2 przedmioty objęte warunkiem opłata za jeden przedmiot objęty warunkiem to 500 zł, płatne do 15.12. w semestrze zimowym lub do 15.05. w semestrze letnim
Przedmioty objęte warunkiem z semestru zimowego są zaliczane w przyszłym semestrze zimowym, a przedmioty z semestru letniego – w przyszłym semestrze letnim.

Podanie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) najpóźniej do 26 lutego (po semestrze zimowym) i do 30 września (po semestrze letnim). Wraz z podaniem o powtarzanie należy złożyć podanie o dopisanie do grupy seminaryjnej z pisemną zgodą promotora.
Opłata za jeden przedmiot objęty powtarzaniem to 500 zł, płatne do 15.10. w semestrze zimowym lub do 25.02. w semestrze letnim.
Przedmioty objęte powtarzaniem z semestru zimowego są zaliczane w przyszłym semestrze zimowym, a przedmioty z semestru letniego – w przyszłym semestrze letnim.

Przedmioty z semestru zimowego są zaliczane w semestrze zimowym, a przedmioty z semestru letniego – w semestrze letnim.
Nie można zaliczać awansem: seminarium dyplomowego, zajęć do wyboru, przedmiotów specjalizacyjnych, przedmiotu, którego zajęcia trwają dwa semestry.

W czasie studiów student może ubiegać się o udzielenie urlopu w związku z chorobą, zdarzeniem losowym, urodzeniem dziecka lub sprawowaniem nad nim opieki albo z innych uzasadnionych powodów. Do wniosku o przyznanie urlopu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia uzasadniającego udzielenie urlopu (np. odpis aktu urodzenia dziecka). Wniosek należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.

Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem urlopu student jest obowiązany zgłosić swój powrót na studia. Niedotrzymanie wskazanego terminu jest równoznaczne z niepodjęciem studiów.

Urlop z powodu choroby jest udzielany na podstawie opinii lekarskiej wydanej przez uprawnionego lekarza z jednostki służby zdrowia sprawującej opiekę medyczną nad uczelnią, do której student jest skierowany przez Dziekana.

Skierowanie na badania oraz opinię lekarską z CENTRUM MEDYCZNEGO Szpital Św. Rodziny w Łodzi ul. Wigury 19 (tel. 042 254 96 00) należy dołączyć do wniosku o urlop od zajęć, aby móc starać się o urlop zdrowotny.

Podanie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) do końca sesji poprawkowej.
O przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej mogą się strać studenci na ostatnim semestrze studiów. Termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach (np. długotrwała choroba, urodzenie dziecka) Wszystkie przedmioty, oprócz seminarium muszą być zaliczone. Konieczne jest pisemne poparcie promotora wraz z przewidywalnym terminem obrony. Maksymalny termin przedłużenia to trzy miesiące od zakończenia się sesji poprawkowej.

Dokument potwierdzający temat pisanej pracy oraz umożliwiający udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej od różnych firm i instytucji.
Konieczny jest podpis promotora oraz pieczęć kierunkowa z Centrum Obsługi Studentów (COS).

Dwa załączniki, które należy umieścić na końcu egzemplarza pracy dyplomowej składanego do Centrum Obsługi Studentów (COS).
Załącznik nr 1 – potwierdzenie samodzielnego pisania pracy dyplomowej oraz wyrażenie / nie wyrażenie zgody na udostępnianie pracy – konieczny podpis studenta.
Załącznik nr 2 – przetłumaczenie tytułu pracy dyplomowej na język angielski – konieczny podpis studenta i podpis promotora.

Absolwent może złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) wniosek o wydanie: odpisu dyplomu i/lub odpisu suplementu w języku angielskim. Do wniosku należy dołączyć dodatkową opłatę 40zł oraz jedno dodatkowe zdjęcie identyczne jak do dyplomu w języku polskim.

W przypadku zagubienia/kradzieży legitymacji lub zmiany danych osobowych student może wystąpić z prośbą o wydanie kolejnej legitymacji. Do podania należy dołączyć potwierdzenie opłaty za kolejną legitymację (kwota 25.50 zł - kradzież/zagubienie; 17 zł - zmiana danych).

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź