Piątek, 24 listopada 2017, tydzień nieparzysty (47)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na organizacje studenckie działające na Wydziale.

§1

Przyznawaniem środków finansowych na działalność organizacji studenckich z budżetu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ zajmuje się Komisja ds. przyznawania środków na studencką działalność, zwana dalej Komisją.

§2

Przez pojęcie ‘organizacja studencka’ rozumie się studenckie i doktoranckie koła naukowe, rady samorządu studentów i doktorantów, krajowe i międzynarodowe zrzeszenia studentów.

§3

W skład Komisji wchodzą:

 1. Prodziekan ds. rozwoju - dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ
 2. Prodziekan ds. ekonomicznych - dr hab. Michał Mackiewicz prof. UŁ
 3. Prodziekan ds. projektów i toku studiów - dr hab. Mariusz Sokołowicz
 4. Kierownik Sekcji Finansowej - mgr Izabela Popiel 
 5. Starszy Specjalista w Centrum Rozwoju Wydziału - mgr Małgorzata Leśniewska

§4

Każda organizacja studencka zarejestrowana w Uniwersytecie Łódzkim i działająca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie swojej działalności ze środków finansowych Wydziału.

§5

Komisja przyznaje środki finansowe w jednej transzy, tj.: na okres styczeń – grudzień, biorąc pod uwagę aktywność organizacji studenckich. Komisja wypełnia kartę oceny punktowej dla poszczególnych organizacji (załącznik nr 4).

§6

Podstawą przyznania środków na działalność statutową organizacji studenckiej jest terminowe złożenie:

 • udokumentowanego, pisemnego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności organizacji studenckiej za poprzedni okres, zwanego dalej sprawozdaniem (załącznik nr 1, załącznik nr 2),
 • poprawnie sformułowanego wniosku o dofinansowanie działalności organizacji studenckich na kolejny okres, zwanego dalej wnioskiem o dofinansowanie (załącznik nr 1, załącznik nr 2),
 • terminowe rozliczenie finansowe zrealizowanych projektów.

§7

Sprawozdanie roczne oraz wniosek o dofinansowanie, muszą być podpisane przez prezesa organizacji studenckiej i jej opiekuna. Podpis poświadcza zgodność działań zrealizowanych i planowanych przez organizację z jej statutem.

§8

Złożenie sprawozdania i wniosku o dofinansowanie w terminie innym niż wyznaczony skutkować będzie nieprzyznaniem ww. środków.

§9

Nowo utworzone organizacje studenckie, w momencie dopełnienia formalności związanych z rejestracją, nabywają prawo do otrzymania środków finansowych na działalność statutową, po uprzednim złożeniu wniosku o dofinansowanie w terminie określonym w  §10.

§10

Terminy składania sprawozdania:

 1. 10 grudnia za okres styczeń – grudzień.

Terminy składania wniosku o dofinansowanie:

 1.   10 grudnia. Decyzja dotycząca wysokości dofinansowania jest podejmowana do dnia 5 stycznia.

Ww. dokumenty należy złożyć do wydziałowej sekcji promocji.

§11

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie konkretnego projektu (załącznik nr 3), który nie został wcześniej ujęty we wniosku o dofinansowanie. Wnioski te należy złożyć do wydziałowej sekcji promocji. Wnioski  rozpatrywane będą przez Komisję w ciągu czternastu dni od terminu ich złożenia.

§12

Komisja przyznaje fundusze według określonych kryteriów ogólnych:

 1. Przyczynianie się do szerzenia dobrego imienia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w regionie, w Polsce i na świecie oraz działalność na rzecz promocji Wydziału.
 2. Podejmowanie przedsięwzięć zgodnych z misją i strategią Wydziału w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Racjonalne dysponowanie przyznanymi wcześniej środkami oraz rozliczanie się z nich w wyznaczonym terminie.
 4. Składanie rzetelnego i udokumentowanego sprawozdania oraz wniosku o dofinansowanie.

§13

Środki przyznawane są głównie na działalność naukową organizacji studenckich, w tym:

 1. publikacje,
 2. organizację konferencji pod warunkiem wprowadzenia opłaty konferencyjnej lub uzyskania dofinansowania zewnętrznego,
 3. udział w konferencji z referatem - finansowanie kosztów transportu, noclegu oraz opłaty konferencyjnej
 4. prowadzenie badań,
 5. inne działania zapisane w statucie organizacji - dofinansowania materiałów promocyjnych (plakatów, koszulek, rollupów, banerów itp.)  pod warunkiem zamieszczenia aktualnego logotypu Wydziału w widocznym miejscu.

§14

Środki przyznane przez Komisję uzyskuje się poprzez:

 1. Płatność przelewem na rzecz wystawcy noty księgowej lub faktury VAT z 21-dniowym terminem płatności[1].
 2. Zwrot wydatków na konto opiekuna lub członka organizacji, na podstawie przedstawionych oryginałów faktur VAT lub rachunków.
 3. Zaliczkę pobraną przez opiekuna organizacji, rozliczaną na podstawie przedstawionych oryginałów faktur VAT lub rachunków.
 4. Zwrot kosztów podróży na konto delegowanego na podstawie zgłoszonej w sekcji finansowej delegacji.

§15

Wszystkie faktury i rachunki muszą być wystawione na:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
NIP 724-000-32-43

§16

Zasady przyznawania środków są dostępne na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

§17

Zasady wchodzą w życie od dnia 1 grudnia 2016 roku.[1] Istnieje obowiązek dokonywania zakupu zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Zakup musi uwzględniać umowy przetargowe UŁ lub uzyskać zgodę Centrum Gospodarczego UŁ (bg@uni.lodz.pl).

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź