Piątek, 20 kwietnia 2018, tydzień parzysty (16)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KALENDARZ AKADEMICKI

Przypominamy o obowiązujących terminach letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018:
od 11 czerwca do 30 czerwca 2018 r. - letnia sesja egzaminacyjna
od 10 września do 23 września 2018 r. - letnia sesja poprawkowa

Zarządzenie Rektora UŁ nr 103 z dnia 2017-04-05 w sprawie: podziału roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), § 22 Statutu UŁ z dnia 23 stycznia 2012 r. (ze zm.) oraz § 25 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego Uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

I semestr (zimowy) trwa od 1 października 2017 r. do 18 lutego 2018 r.

1) Centralna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 2 października 2017 r.

2) Wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się 28. 29 i 30 września 2017 r.

3) Zajęcia rozpoczynają się 3 października 2017 r. i trwają do 21 stycznia 2018 r.

4) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 31 października – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne);

- od 23 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. - wakacje zimowe;

- od 5 do 11 lutego 2018 r. - przerwa międzysemestralna.

5) Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:

a) od 22 stycznia do 04 lutego 2018 r. - zimowa sesja egzaminacyjna;

b) od 12 do 18 lutego 2017 r. - zimowa sesja poprawkowa.

 

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.


II semestr (letni) trwa od 19 lutego do 30 września 2018 r.

1) Zajęcia rozpoczynają się 19 lutego i trwają do 10 czerwca 2018 r.

2) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r. - wakacje wiosenne;

- 30 kwietnia - dzień rektorski;

- 2 maja - dzień rektorski;

- 23 maja - dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne);

- jeden piątek w maju - dzień rektorski z okazji Juwenaliów (studia stacjonarne i niestacjonarne).

3) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 17 czerwca 2018 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi dniami wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

4) Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 11 do 30 czerwca 2018 r.

5) Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

6) Od 1 lipca do 30 września 2018 r. trwa przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.

§ 2


Praktyki pedagogiczne ciągłe rozpoczynają się odpowiednio 19 lutego 2018 r. lub 10 września 2018 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne następuje po zakończeniu praktyk.

§ 3


1) Liczba poszczególnych dni tygodnia w I i II semestrze w roku ak. 2017/2018 wynosi:


w I semestrze:

Pn

Wt

Śr

Czw.

Pt

Sb

Nd

13 (14)*

13 (14)*

14

15 (14)*

15 (14)*

12

14

 

       * jeden poniedziałek należy odpracować w czwartek

       * jeden wtorek należy odpracować w piątek


w II semestrze:

Pn

Wt

Śr

Czw.

Pt

Sb

Nd

14

14

14

13

15

15

14

 

2) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ustala terminy zajęć tak, aby zajęcia z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Antoni Różalski

Regulamin sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2017/2018

Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

 

Zarządzeniem Rektora UŁ nr 103 z dnia 4 maja 2017r. w sprawie: podziału roku akademickiego 2017/2018 ustala się w roku akademickim 2017/2018 następujące terminy sesji egzaminacyjnych:

od 22 stycznia do 4 lutego 2018r. - zimowa sesja egzaminacyjna
od 12 lutego do 18 lutego 2018r. - zimowa sesja poprawkowa
od 11 czerwca do 30 czerwca 2018r.- letnia sesja egzaminacyjna
od 10 września do 23 września 2018r. – letnia sesja poprawkowa

Nie należy organizować zaliczeń oraz egzaminów po zakończeniu terminów sesji.

18 lutego 2018r. – ostateczny termin na wpisanie ocen do systemu USOSweb za semestr zimowy

23 września 2018r. – ostateczny termin na wpisanie ocen do systemu USOSweb za semestr letni i przy rozliczeniach rocznych

30 września 2018r. – ostateczny termin zaliczenia semestru letniego i roku studiów dla studentów

A. Zaliczenie przedmiotu

Warunki i terminy zaliczenia przedmiotów

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób i terminy zaliczenia semestru zimowego i letniego w roku akademickim 2017/2018.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  • sesji egzaminacyjnej – rozumie się przez to podstawową (zasadniczą) zimową i letnią sesję egzaminacyjną,
  • sesji poprawkowej – rozumie się przez to zimową i letnią sesję poprawkową,
  • COS – Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
 3. Studenci zobowiązani są do odbycia obowiązkowych szkoleń: BHP, Prawa Autorskiego i Przysposobienia bibliotecznego w semestrze, który jest ich pierwszym semestrem nauki w UŁ. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.eksoc.uni.lodz.pl
 4. Wydział przedstawia ofertę zajęć do wyboru i w określonych terminach umożliwia rejestrację żetonową na te zajęcia. Student ma obowiązek zarejestrować się na taką ilość godzin zajęć do wyboru, która jest określona w programie studiów danego semestru i kierunku. Zajęcia do wyboru nie mogą się powtórzyć w całym toku studiów.
 5. Warunki i tryb uzyskania zaliczenia przedmiotu podawane są przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. Warunki nie mogą naruszać Regulaminu studiów i Regulaminu sesji egzaminacyjnej.
 6. Egzaminy składane są w czasie sesji egzaminacyjnej, która dzieli się na podstawową i poprawkową. Dla każdego egzaminu ustalone są dwa terminy:
  • pierwszy – w sesji podstawowej,
  • drugi – w sesji poprawkowej,

          odległe od siebie o co najmniej 7 dni. Terminy i miejsce egzaminów ustala egzaminator w porozumieniu ze
          studentami. Student nie może być zobligowany do zdawania więcej niż jednego egzaminu w jednym dniu.

 1. Co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji podstawowej dziekanat tworzy w bazie USOS elektroniczne formularze protokołów oraz określa datę ich zwrotu.
 2. Prowadzący zajęcia wpisuje ocenę uzyskaną przez studenta do protokołu zaliczeniowego bądź egzaminacyjnego. Do wpisywania ocen ogólnych zobowiązani są koordynatorzy przedmiotu. Wpisów do protokołów zaliczeniowych, egzaminacyjnych oraz ogólnych  należy dokonać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu, przy czym ostatecznym terminem uzupełnienia ocen jest ostatni dzień poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
 3. Regulamin studiów w UŁ przewiduje, że w przypadku, gdy student nie stawił się w wyznaczonym pierwszym terminie na zaliczenie lub egzamin, prowadzący zajęcia nie później niż w ostatnim dniu sesji poprawkowej wpisuje do protokołu w systemie USOSweb ocenę niedostateczną.
 4. Po wpisaniu przez prowadzącego ocen do protokołu elektronicznego, student ma obowiązek zweryfikowania ocen zapisanych w USOSweb poprzez swoje konto w tym systemie i zgłoszenia niezwłocznie prowadzącemu przedmiot ewentualnych niezgodności.
 5. Student, który do dnia egzaminu w podstawowej sesji egzaminacyjnej nie uzyskał zaliczenia ćwiczeń (z przedmiotu objętego egzaminem), traci pierwszy termin egzaminu i jest to równoznaczne z wpisaniem do systemu USOSweb w I terminie oceny niedostatecznej.
 6. W przypadku, gdy student otrzymał z zaliczenia przedmiotu ocenę niedostateczną przysługuje mu prawo do odwołania się do kierownika jednostki organizacyjnej realizującej dany przedmiot w terminie 7 dni.
 7. Jeżeli w terminie poprawkowym student otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną, Dziekan – na złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, wniosek studenta uzasadniony okolicznościami wskazującymi na nieprawidłowy przebieg egzaminu – może zarządzić egzamin komisyjny. Egzamin komisyjny powinien się odbyć w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji przez Dziekana. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.
 8. W przypadku nieuzyskania zgody na zaliczenie/egzamin komisyjny lub jeśli student nie zdał zaliczenia/egzaminu komisyjnego, może wystąpić o wpis warunkowy na następny semestr lub o powtarzanie semestru.
 9. Ocena z zaliczenia/egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę, od której student się odwołał.

Zatwierdzenie protokołu

 1. Protokoły elektroniczne zostaną automatyczne zamknięte przez system USOS z dniem 23.09.2018r. Po zamknięciu protokołów, koordynator przedmiotu drukuje protokół i potwierdza własnoręcznym podpisem. W roku akademickim 2017/2018 protokół winien być złożony w COS do 27 lutego 2018r. (za semestr zimowy) i do 2 października 2018r. (za semestr letni). W wyniku automatycznego zatwierdzenia protokołu (zgodnie z datą zamieszczoną w protokole) wygasają uprawnienia prowadzącego do dokonywania w nim zmian. Oceny wpisane przez prowadzącego do tego momentu przyjmowane są przez COS jako oceny ostateczne. W uzasadnionych przypadkach COS na mailową prośbę prowadzącego odblokuje protokół. Prośba musi zwierać uzasadnienie otwarcia protokołu.

B. Zaliczenie semestru

Zasady ogólne

 1. Student, który spełnił warunki zaliczenia semestru zostaje wpisany na kolejny semestr.
 2. W przypadku niezaliczenia do końca sesji poprawkowej wymaganych planem studiów przedmiotów student może starać się o wpis warunkowy na kolejny semestr lub powtarzanie semestru.
 3. Student składa stosowne podanie  o wpis warunkowy lub o powtarzanie semestru/roku najpóźniej do 28 lutego 2018r. (po semestrze zimowym) i do 30 września 2018r. (po semestrze letnim).
 4. Student może ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr:
  • z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy,
  • z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości,

          Uzupełnianie przedmiotów objętych warunkiem powinno być ściśle związane z planem studiów. Przedmioty ujęte
          planem studiów w semestrze zimowym są realizowane do końca tego semestru, natomiast przedmioty ujęte planem
          studiów w semestrze letnim są realizowane do końca semestru letniego. Wyjątkowo przedmioty z przedostatniego
          semestru studiów objęte warunkiem mogą być realizowane na ostatnim semestrze studiów.

 1. Student skierowany na powtarzanie semestru/roku ma prawo za zgodą Dziekana w czasie urlopu wymuszonego powtarzaniem zaliczać wybrane przedmioty objęte planem studiów wyższego semestru/roku, za wyjątkiem seminarium licencjackiego/magisterskiego. Student jest związany wyborem przedmiotów dokonanym na początku semestru/roku. Wyboru przedmiotów należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć. Student, który powtarza semestr decyzją Dziekana ma zaliczone zdane przedmioty objęte programem studiów.
 2. Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem urlopu długoterminowego student jest obowiązany zgłosić na piśmie swój powrót na studia. Niedotrzymanie wskazanego terminu jest równoznaczne z niepodjęciem studiów.
 3. Studenci podejmujący powtarzanie roku/semestru, studia po urlopie, wznowienia lub zmieniający kierunek studiów zobowiązani są do wyrównania różnic wynikających
  z planu studiów i programu kształcenia w trybie i terminach określonych przez Dziekana.
 4. W przypadku:
  • powtarzania roku,
  • zmiany kierunku studiów,
  • wznowienia studiów,
  • podjęcia studiów po urlopie,
  • udziału w programie wymiany studenckiej, do którego Uniwersytet Łódzki przystąpił,
  • podjęcia dodatkowych studiów na innym kierunku,
  • zaliczenia przedmiotów na innym kierunku lub w innej uczelni,

           Dziekan uznaje zaliczone już przedmioty oraz uzyskane w związku z tym punkty ECTS. Podejmując decyzję Dziekan
           kieruje się zbieżnością efektów kształcenia przedmiotu, uwzględniając w szczególności brak różnic w treściach
           programowych danego przedmiotu, formę i wymiar zajęć, formę ich zaliczenia oraz wymagania procesu
           dydaktycznego.

 1. Podanie o IOS student winien złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia semestru/roku. Nie można ubiegać się o IOS na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia. Harmonogram zaliczeń należy złożyć w COS w ciągu 14 dni od daty uzyskania zgody na IOS.

Zakończenie studiów

 1. Jeśli student ostatniego semestru studiów nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zaliczenie seminarium dyplomowego najwyżej na okres do trzech miesięcy. Na wniosek studenta termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach. Podania z uzasadnieniem typu „studia na dwóch kierunkach”, praca zawodowa nie będą uwzględniane. Podanie do Dziekana w tej sprawie, zaopiniowane przez promotora (konieczne jest wskazanie stanu zaawansowania pracy licencjackie/magisterskiej), należy składać w ciągu 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej.
 2. Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/magisterskiego student zobowiązany jest oddać w COS:
  • wypełnioną i podstemplowaną kartę obiegową;
  • cztery zdjęcia (format 4,5 x 6,5) podpisane: imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu; fotografia powinna być wykonana profesjonalną techniką fotograficzną (czarno-białą lub kolorową) i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby;
  • dowód opłaty 60 zł za druk dyplomu w języku polskim (konto: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Bank Polska Kasa Opieki S. A. II Oddział w Łodzi 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436);
  • legitymację studencką (dotyczy tylko studentów studiów II stopnia).

          Wraz z kartą obiegową absolwent może złożyć COS wniosek o wydanie: odpisu dyplomu w języku obcym i/lub odpisu
          suplementu w języku angielskim. Do wniosku należy dołączyć dowód dodatkowej opłaty 40 zł oraz jedno dodatkowe
          zdjęcie identyczne jak do dyplomu w języku polskim.

          COS wydaje kartę obiegową w dniu złożenia pracy dyplomowej. Absolwenci studiów I stopnia mają prawo do
          zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym zakończyli studia. Po upływie tego
          terminu absolwenci tracą prawo do posiadania legitymacji studenckiej i są zobowiązani zwrócić ją uczelni.

Zarządzenie Rektora UŁ nr 75 z dnia 2016-04-27 w sprawie: podziału roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 22 Statutu UŁ z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz § 25 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego Uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

I semestr (zimowy) trwa od 1 października 2016 r. do 19 lutego 2017 r.

1) Centralna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 3 października 2016 r.

2) Wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się 30 września i 1 października 2016 r.

3) Zajęcia rozpoczynają się 4 października 2016 r. i trwają do 22 stycznia 2017 r.

4) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 31 października – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne);

- od 23 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. - wakacje zimowe;

- od 6 lutego do 12 lutego 2017 r. - przerwa międzysemestralna.

5) Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:

a) od 23 stycznia do 05 lutego 2017 r. - zimowa sesja egzaminacyjna;

b) od 13 do 19 lutego 2017 r. - zimowa sesja poprawkowa.

 

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.


II semestr (letni) trwa od 20 lutego do 30 września 2017 r.

1) Zajęcia rozpoczynają się 20 lutego i trwają do 11 czerwca 2017 r.

2) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- od 13 do 18 kwietnia 2017 r. - wakacje wiosenne;

- 2 maja - dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne);

- 24 maja - dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne);

- jeden piątek w maju może zostać ogłoszony dniem rektorskim z okazji Juwenaliów.

3) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 18 czerwca 2017 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi dniami wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

4) Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 12 do 30 czerwca 2017 r.

5) Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

6) Od 1 lipca do 30 września 2017 r. trwa przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.

§ 2


Praktyki pedagogiczne ciągłe rozpoczynają się odpowiednio 20 lutego 2017 r. lub 11 września 2017 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne następuje po zakończeniu praktyk.

§ 3


1) Liczba poszczególnych dni tygodnia w I i II semestrze w roku ak. 2016/ 2017 wynosi:


w I semestrze:

Pn

Wt

Śr

Czw.

Pt

Sb

Nd

12 (13)*

14

15 (14)*

15 (14)*

12 (13)*

14

14

 

       * jeden poniedziałek i jeden piątek należy odpracować w środę i czwartek


w II semestrze:

Pn

Wt

Śr

Czw.

Pt

Sb

Nd

14

14

14

15

15 (14)

15

14

 

2) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ustala terminy zajęć tak, aby zajęcia z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Regulamin sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017

Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

 

Zarządzeniem Rektora UŁ nr 75 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: podziału roku akademickiego 2016/2017 ustala się w roku akademickim 2016/2017 następujące terminy sesji egzaminacyjnych:

od 23 stycznia do 5 lutego 2017 r. - zimowa sesja egzaminacyjna
od 13 lutego do 19 lutego 2017 r. - zimowa sesja poprawkowa
od 12 czerwca do 30 czerwca 2017 r.- letnia sesja egzaminacyjna
od 11 września do 24 września 2017 r. – letnia sesja poprawkowa

 

19 lutego 2017r. – ostateczny termin na wpisanie ocen do systemu USOSweb za semestr zimowy

24 września 2017r. – ostateczny termin na wpisanie ocen do systemu USOSweb za semestr letni i przy rozliczeniach rocznych

30 września 2017r. – ostateczny termin zaliczenia semestru letniego i roku studiów dla studentów

 

W semestrze zimowym przewidziane są cztery dni, w których będą odpracowane zajęcia:
23.11.2016 będzie traktowany jako poniedziałek parzysty z I połowy semestru,
24.11.2016 będzie traktowany jako piątek nieparzysty z I połowy semestru,
23.01.2017 będzie traktowany jako poniedziałek parzysty z II połowy semestru,
24.01.2017 będzie traktowany jako piątek nieparzysty z II połowy semestru.


A. Zaliczenie przedmiotu

Warunki i terminy zaliczenia przedmiotów

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób i terminy zaliczenia semestru zimowego i letniego w roku akademickim 2016/2017.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  • sesji egzaminacyjnej – rozumie się przez to podstawową (zasadniczą) zimową i letnią sesję egzaminacyjną,
  • sesji poprawkowej – rozumie się przez to zimową i letnią sesję poprawkową,
 3. Studenci zobowiązani są do odbycia obowiązkowych szkoleń: BHP i Przysposobienia bibliotecznego w semestrze, który jest ich pierwszym semestrem nauki w UŁ. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.eksoc.uni.lodz.pl
 4. Wydział przedstawia ofertę zajęć do wyboru i w określonych terminach umożliwia rejestrację żetonową na te zajęcia. Student ma obowiązek zarejestrować się na taką ilość godzin zajęć do wyboru, która jest określona w programie studiów danego semestru i kierunku. Zajęcia do wyboru nie mogą się powtórzyć w całym toku studiów.
 5. Warunki i tryb uzyskania zaliczenia przedmiotu podawane są przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. Warunki nie mogą naruszać Regulaminu studiów i Regulaminu sesji egzaminacyjnej.
 6. Egzaminy składane są w czasie sesji egzaminacyjnej, która dzieli się na podstawową i poprawkową. Dla każdego egzaminu ustalone są dwa terminy:
  • pierwszy – w sesji podstawowej,
  • drugi – w sesji poprawkowej,
  odległe od siebie o co najmniej 7 dni. Terminy i miejsce egzaminów ustala egzaminator w porozumieniu ze studentami. Student nie może być zobligowany do zdawania więcej niż jednego egzaminu w jednym dniu.
 7. Co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji podstawowej dziekanat tworzy w bazie USOS elektroniczne formularze protokołów oraz określa datę ich zwrotu.
 8. Prowadzący zajęcia wpisuje ocenę uzyskaną przez studenta do protokołu zaliczeniowego bądź egzaminacyjnego. Na tej podstawie koordynator przedmiotu wystawia ocenę w protokole ogólnym w systemie USOSweb. Wpisów tych należy dokonać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu. Ostatecznym terminem uzupełnienia protokołów jest najpóźniej 24.09.2017r.
 9. Regulamin studiów w UŁ przewiduje, że w przypadku, gdy student nie stawił się w wyznaczonym pierwszym terminie na zaliczenie lub egzamin, prowadzący zajęcia nie później niż w ostatnim dniu sesji poprawkowej wpisuje do protokołu w systemie USOSweb ocenę niedostateczną.
 10. Po wpisaniu przez prowadzącego ocen do protokołu elektronicznego, student ma obowiązek zweryfikowania ocen zapisanych w USOSweb poprzez swoje konto w tym systemie i zgłoszenia niezwłocznie prowadzącemu przedmiot ewentualnych niezgodności.
 11. Student, który do dnia egzaminu w podstawowej sesji egzaminacyjnej nie uzyskał zaliczenia ćwiczeń (z przedmiotu objętego egzaminem), traci pierwszy termin egzaminu i jest to równoznaczne z wpisaniem do systemu USOSweb w I terminie oceny niedostatecznej.
 12. W przypadku, gdy student otrzymał z zaliczenia przedmiotu ocenę niedostateczną przysługuje mu prawo do odwołania się do kierownika jednostki organizacyjnej realizującej dany przedmiot w terminie 7 dni.
 13. Jeżeli w terminie poprawkowym student otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną, Dziekan – na złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, wniosek studenta uzasadniony okolicznościami wskazującymi na nieprawidłowy przebieg egzaminu – może zarządzić egzamin komisyjny. Egzamin komisyjny powinien się odbyć w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji przez Dziekana. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.
 14. W przypadku nieuzyskania zgody na zaliczenie/egzamin komisyjny lub jeśli student nie zdał zaliczenia/egzaminu komisyjnego, może wystąpić o wpis warunkowy na następny semestr lub o powtarzanie semestru.
 15. Ocena z zaliczenia/egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę, od której student się odwołał.

Zatwierdzenie protokołu

 1. Protokoły elektroniczne zostaną automatyczne zamknięte przez system USOS z  dniem 24.09.2017r. Po zamknięciu protokołów, koordynator przedmiotu drukuje protokół i potwierdza własnoręcznym podpisem. W roku akademickim 2016/2017 protokół winien być złożony do kierunkowego dziekanatu do 28 lutego 2017r. (za semestr zimowy) i do 6 października 2017r. (za semestr letni). W wyniku automatycznego zatwierdzenia protokołu (zgodnie z datą zamieszczoną w protokole) wygasają uprawnienia prowadzącego do dokonywania w nim zmian. Oceny wpisane przez prowadzącego do tego momentu przyjmowane są przez dziekanat jako oceny ostateczne. W uzasadnionych przypadkach dziekanat na mailową prośbę prowadzącego odblokuje protokół. Prośba musi zawierać uzasadnienie otwarcia protokołu.

B. Zaliczenie semestru

Zasady ogólne

 1. Student, który spełnił warunki zaliczenia semestru zostaje wpisany na kolejny semestr.
 2. W przypadku niezaliczenia do końca sesji poprawkowej wymaganych planem studiów przedmiotów student może starać się o wpis warunkowy na kolejny semestr lub powtarzanie semestru.
 3. Student składa stosowne podanie  o wpis warunkowy lub o powtarzanie semestru/roku najpóźniej do 28 lutego 2017r. (po semestrze zimowym) i do 30 września 2017r. (po semestrze letnim).
 4. Student może ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr:
  • z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy,
  • z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości,
  Uzupełnianie przedmiotów objętych warunkiem powinno być ściśle związane z planem studiów. Przedmioty ujęte planem studiów w semestrze zimowym są realizowane do końca tego semestru, natomiast przedmioty ujęte planem studiów w semestrze letnim są realizowane do końca semestru letniego. Wyjątkowo przedmioty z przedostatniego semestru studiów objęte warunkiem mogą być realizowane na ostatnim semestrze studiów.
 5. Student skierowany na powtarzanie semestru/roku ma prawo za zgodą Dziekana w czasie urlopu wymuszonego powtarzaniem zaliczać wybrane przedmioty objęte planem studiów wyższego semestru/roku, za wyjątkiem seminarium licencjackiego/magisterskiego. Student jest związany wyborem przedmiotów dokonanym na początku semestru/roku. Wyboru przedmiotów należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć. Student, który powtarza semestr decyzją Dziekana ma zaliczone zdane przedmioty objęte programem studiów.
 6. Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem urlopu długoterminowego student jest obowiązany zgłosić na piśmie swój powrót na studia. Niedotrzymanie wskazanego terminu jest równoznaczne z niepodjęciem studiów.
 7. Studenci podejmujący powtarzanie roku/semestru, studia po urlopie, wznowienia lub zmieniający kierunek studiów zobowiązani są do wyrównania różnic wynikających z planu studiów i programu kształcenia w trybie i terminach określonych przez Dziekana.
 8. W przypadku:
  • powtarzania roku,
  • zmiany kierunku studiów,
  • wznowienia studiów,
  • podjęcia studiów po urlopie,
  • udziału w programie wymiany studenckiej, do którego Uniwersytet Łódzki przystąpił,
  • podjęcia dodatkowych studiów na innym kierunku,
  • zaliczenia przedmiotów na innym kierunku lub w innej uczelni,
  Dziekan uznaje zaliczone już przedmioty oraz uzyskane w związku z tym punkty ECTS. Podejmując decyzję, Dziekan kieruje się zbieżnością efektów kształcenia przedmiotu, uwzględniając w szczególności brak różnic w treściach programowych danego przedmiotu, formę i wymiar zajęć, formę ich zaliczenia oraz wymagania procesu dydaktycznego.
 9. Podanie o IOS student winien złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia semestru/roku. Nie można ubiegać się o IOS na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia. Harmonogram zaliczeń należy złożyć w dziekanacie kierunkowym w ciągu 14 dni od daty uzyskania zgody na IOS.

Zakończenie studiów

 1. Jeśli student ostatniego semestru studiów nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zaliczenie seminarium dyplomowego najwyżej na okres do trzech miesięcy. Na wniosek studenta termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach. Podania z uzasadnieniem typu „studia na dwóch kierunkach”, „praca zawodowa” nie będą uwzględniane. Podanie do Dziekana w tej sprawie, zaopiniowane przez promotora (konieczne jest wskazanie stanu zaawansowania pracy licencjackie/magisterskiej), należy składać w ciągu 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej.
 2. Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/magisterskiego student zobowiązany jest oddać w dziekanacie kierunkowym:
  • wypełnioną i podstemplowaną kartę obiegową;
  • cztery zdjęcia (format 4,5 x 6,5) podpisane: imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu; fotografia powinna być wykonana profesjonalną techniką fotograficzną (czarno-białą lub kolorową) i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby;
  • dowód opłaty 60 zł za druk dyplomu w języku polskim (konto: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Bank Polska Kasa Opieki S. A. II Oddział w Łodzi 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436);
  • legitymację studencką (dotyczy tylko studentów studiów II stopnia).

  Wraz z kartą obiegową absolwent może złożyć w dziekanacie wniosek o wydanie: odpisu dyplomu w języku obcym i/lub odpisu suplementu w języku angielskim. Do wniosku należy dołączyć dowód dodatkowej opłaty 40 zł oraz jedno dodatkowe zdjęcie identyczne jak do dyplomu w języku polskim.

  Dziekanat wydaje kartę obiegową w dniu złożenia pracy dyplomowej. Absolwenci studiów I stopnia mają prawo do zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym zakończyli studia. Po upływie tego terminu absolwenci tracą prawo do posiadania legitymacji studenckiej i są zobowiązani zwrócić ją uczelni.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź