Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KALENDARZ AKADEMICKI

Zarządzenie Rektora UŁ nr 96 z dnia 2018-04-23 w sprawie: podziału roku akademickiego 2018/2019

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), § 22 Statutu UŁ z dnia 23 stycznia 2012 r. (ze zm.) oraz § 25 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego Uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

I semestr (zimowy) trwa od 1 października 2018 r. do 17 lutego 2019 r.

1) Centralna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 1 października 2018 r.

2) Wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się 27. 28 i 29 września 2018 r.

3) Zajęcia rozpoczynają się 2 października 2018 r. i trwają do 20 stycznia 2019 r.

4) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 2 litopada – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne);

- od 24 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. - wakacje zimowe;

- od 4 do 10 lutego 2019 r. - przerwa międzysemestralna.

5) Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:

a) od 21 stycznia do 3 lutego 2019 r. - zimowa sesja egzaminacyjna;

b) od 11 do 17 lutego 2019 r. - zimowa sesja poprawkowa.

 

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.


II semestr (letni) trwa od 18 lutego do 30 września 2019 r.

1) Zajęcia rozpoczynają się 18 lutego i trwają do 9 czerwca 2019 r.

2) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- od 19 do 23 kwietnia 2019 r. - wakacje wiosenne;

- 2 maja - dzień rektorski;

- 24 maja - dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego oraz Juwenaliów (studia stacjonarne i niestacjonarne);

3) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 16 czerwca 2019 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi dniami wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

4) Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 10 do 30 czerwca 2019 r.

5) Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

6) Od 1 lipca do 30 września 2019 r. trwa przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.

§ 2


Praktyki pedagogiczne ciągłe rozpoczynają się odpowiednio 18 lutego 2019 r. lub 9 września 2019 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne następuje po zakończeniu praktyk.

§ 3


1) Liczba poszczególnych dni tygodnia w I i II semestrze w roku ak. 2018/2019 wynosi:


w I semestrze:

Pn

Wt

Śr

Czw.

Pt

Sb

Nd

13

14

14

14

14

15

13


w II semestrze:

Pn

Wt

Śr

Czw.

Pt

Sb

Nd

15

15

15

15

13

15

14

 

2) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ustala terminy zajęć tak, aby zajęcia z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Antoni Różalski

Regulamin sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018/2019

Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

 

Zarządzeniem Rektora UŁ nr 96 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie: podziału roku akademickiego 2018/2019 ustala się w roku akademickim 2018/2019 następujące terminy sesji egzaminacyjnych:

od 21 stycznia do 3 lutego 2019r. - zimowa sesja egzaminacyjna
od 11 lutego do 17 lutego 2019r. - zimowa sesja poprawkowa
od 10 czerwca do 30 czerwca 2019r.- letnia sesja egzaminacyjna
od  9 września do 22 września 2019r. – letnia sesja poprawkowa

Nie należy organizować zaliczeń oraz egzaminów po zakończeniu terminów sesji.

17 lutego 2019r. – ostateczny termin na wpisanie ocen do systemu USOSweb za semestr zimowy

22 września 2019r. – ostateczny termin na wpisanie ocen do systemu USOSweb za semestr letni i przy rozliczeniach rocznych


A. Zaliczenie przedmiotu

Warunki i terminy zaliczenia przedmiotów

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób i terminy zaliczenia semestru zimowego i letniego w roku akademickim 2018/2019.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  • sesji egzaminacyjnej – rozumie się przez to podstawową (zasadniczą) zimową i letnią sesję egzaminacyjną,
  • sesji poprawkowej – rozumie się przez to zimową i letnią sesję poprawkową,
  • COS – Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
 3. Studenci zobowiązani są do odbycia obowiązkowych szkoleń: BHP, Prawa Autorskiego i Przysposobienia bibliotecznego w semestrze, który jest ich pierwszym semestrem nauki w UŁ. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.eksoc.uni.lodz.pl
 4. Wydział przedstawia ofertę zajęć do wyboru i w określonych terminach umożliwia rejestrację żetonową na te zajęcia. Student ma obowiązek zarejestrować się na taką ilość godzin zajęć do wyboru, która jest określona w programie studiów danego semestru i kierunku. Zajęcia do wyboru nie mogą się powtórzyć w całym toku studiów.
 5. Warunki i tryb uzyskania zaliczenia przedmiotu podawane są przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. Warunki nie mogą naruszać Regulaminu studiów i Regulaminu sesji egzaminacyjnej.
 6. Egzaminy składane są w czasie sesji egzaminacyjnej, która dzieli się na podstawową i poprawkową. Dla każdego egzaminu ustalone są dwa terminy:
  • pierwszy – w sesji podstawowej,
  • drugi – w sesji poprawkowej,

          odległe od siebie o co najmniej 7 dni. Terminy i miejsce egzaminów ustala egzaminator w porozumieniu ze
          studentami. Student nie może być zobligowany do zdawania więcej niż jednego egzaminu w jednym dniu.

 1. Co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji podstawowej Centrum Kształcenia tworzy w bazie USOS elektroniczne formularze protokołów oraz określa datę ich zwrotu.
 2. Prowadzący zajęcia wpisuje ocenę uzyskaną przez studenta do protokołu zaliczeniowego bądź egzaminacyjnego. Do wpisywania ocen ogólnych zobowiązani są koordynatorzy przedmiotu. Wpisów do protokołów zaliczeniowych, egzaminacyjnych oraz ogólnych należy dokonać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu, przy czym ostatecznym terminem uzupełnienia ocen jest ostatni dzień poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
 3. Regulamin studiów w UŁ przewiduje, że w przypadku, gdy student nie stawił się w wyznaczonym pierwszym terminie na zaliczenie lub egzamin, prowadzący zajęcia nie później niż w ostatnim dniu sesji poprawkowej wpisuje do protokołu w systemie USOSweb ocenę niedostateczną.
 4. Po wpisaniu przez prowadzącego ocen do protokołu elektronicznego, student ma obowiązek zweryfikowania ocen zapisanych w USOSweb poprzez swoje konto w tym systemie i zgłoszenia niezwłocznie prowadzącemu przedmiot ewentualnych niezgodności.
 5. Student, który do dnia egzaminu w podstawowej sesji egzaminacyjnej nie uzyskał zaliczenia ćwiczeń (z przedmiotu objętego egzaminem), traci pierwszy termin egzaminu i jest to równoznaczne z wpisaniem do systemu USOSweb w I terminie oceny niedostatecznej.
 6. W przypadku, gdy student otrzymał z zaliczenia przedmiotu ocenę niedostateczną przysługuje mu prawo do odwołania się do kierownika jednostki organizacyjnej realizującej dany przedmiot w terminie 7 dni.
 7. Jeżeli w terminie poprawkowym student otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną, Dziekan – na złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, wniosek studenta uzasadniony okolicznościami wskazującymi na nieprawidłowy przebieg egzaminu – może zarządzić egzamin komisyjny. Egzamin komisyjny powinien się odbyć w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji przez Dziekana. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.
 8. W przypadku nieuzyskania zgody na zaliczenie/egzamin komisyjny lub jeśli student nie zdał zaliczenia/egzaminu komisyjnego, może wystąpić o wpis warunkowy na następny semestr lub o powtarzanie semestru.
 9. Ocena z zaliczenia/egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę, od której student się odwołał.

Zatwierdzenie protokołu

 1. Protokoły elektroniczne zostaną automatyczne zamknięte przez system USOS z dniem 17 lutego 2019r. o godz. 23:59 po zimowej sesji poprawkowej oraz z dniem 22 września 2019r. o godz. 23:59 po letniej sesji poprawkowej. W wyniku automatycznego zatwierdzenia protokołu (zgodnie z datą zamieszczoną w protokole) wygasają uprawnienia prowadzącego do dokonywania w nim zmian. Oceny wpisane przez prowadzącego do tego momentu przyjmowane są przez COS jako oceny ostateczne. W uzasadnionych przypadkach COS na mailową prośbę prowadzącego odblokuje protokół. Prośba musi zwierać uzasadnienie otwarcia protokołu. Po zamknięciu elektronicznych protokołów pracownicy COS generują  protokoły w postaci wydruków danych elektronicznych z systemu USOS. Wydruki nie wymagają podpisu prowadzących i będą archiwizowane w COS.

B. Zaliczenie semestru

Zasady ogólne

 1. Student, który spełnił warunki zaliczenia semestru zostaje wpisany na kolejny semestr.
 2. W przypadku niezaliczenia do końca sesji poprawkowej wymaganych planem studiów przedmiotów student może starać się o wpis warunkowy na kolejny semestr lub powtarzanie semestru.
 3. Student składa stosowne podanie  o wpis warunkowy lub o powtarzanie semestru/roku najpóźniej do 28 lutego 2019r. (po semestrze zimowym) i do 30 września 2019r. (po semestrze letnim).
 4. Student może ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr:
  • z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy,
  • z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości,

          Uzupełnianie przedmiotów objętych warunkiem powinno być ściśle związane z planem studiów. Przedmioty ujęte
          planem studiów w semestrze zimowym są realizowane do końca tego semestru, natomiast przedmioty ujęte planem
          studiów w semestrze letnim są realizowane do końca semestru letniego. Wyjątkowo przedmioty z przedostatniego
          semestru studiów objęte warunkiem mogą być realizowane na ostatnim semestrze studiów.

 1. Student skierowany na powtarzanie semestru/roku ma prawo za zgodą Dziekana w czasie urlopu wymuszonego powtarzaniem zaliczać wybrane przedmioty objęte planem studiów wyższego semestru/roku, za wyjątkiem seminarium licencjackiego/magisterskiego. Student jest związany wyborem przedmiotów dokonanym na początku semestru/roku. Wyboru przedmiotów należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć. Student, który powtarza semestr decyzją Dziekana ma zaliczone zdane przedmioty objęte programem studiów.
 2. Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem urlopu długoterminowego student jest obowiązany zgłosić na piśmie swój powrót na studia. Niedotrzymanie wskazanego terminu jest równoznaczne z niepodjęciem studiów.
 3. Studenci podejmujący powtarzanie roku/semestru, studia po urlopie, wznowienia lub zmieniający kierunek studiów zobowiązani są do wyrównania różnic wynikających
  z planu studiów i programu kształcenia w trybie i terminach określonych przez Dziekana.
 4. W przypadku:
  • powtarzania roku,
  • zmiany kierunku studiów,
  • wznowienia studiów,
  • podjęcia studiów po urlopie,
  • udziału w programie wymiany studenckiej, do którego Uniwersytet Łódzki przystąpił,
  • podjęcia dodatkowych studiów na innym kierunku,
  • zaliczenia przedmiotów na innym kierunku lub w innej uczelni,

           Dziekan uznaje zaliczone już przedmioty oraz uzyskane w związku z tym punkty ECTS. Podejmując decyzję Dziekan
           kieruje się zbieżnością efektów kształcenia przedmiotu, uwzględniając w szczególności brak różnic w treściach
           programowych danego przedmiotu, formę i wymiar zajęć, formę ich zaliczenia oraz wymagania procesu
           dydaktycznego.

 1. Podanie o IOS student winien złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia semestru/roku. Nie można ubiegać się o IOS na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia. Harmonogram zaliczeń należy złożyć w COS w ciągu 14 dni od daty uzyskania zgody na IOS.

Zakończenie studiów

 1. Jeśli student ostatniego semestru studiów nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zaliczenie seminarium dyplomowego najwyżej na okres do jednego miesięca. Na wniosek studenta termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach. Podania z uzasadnieniem typu „studia na dwóch kierunkach”, praca zawodowa nie będą uwzględniane. Podanie do Dziekana w tej sprawie, zaopiniowane przez promotora (konieczne jest wskazanie stanu zaawansowania pracy licencjackie/magisterskiej), należy składać w ciągu 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej.
 2. Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/magisterskiego student zobowiązany jest rozliczyć się z elektronicznej karty obiegowej, oraz oddać w COS:
  • cztery zdjęcia (format 4,5 x 6,5) podpisane: imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu; fotografia powinna być wykonana profesjonalną techniką fotograficzną (czarno-białą lub kolorową) i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby;
  • dowód opłaty 60 zł za druk dyplomu w języku polskim (konto: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Bank Polska Kasa Opieki S. A. II Oddział w Łodzi 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436);
  • legitymację studencką (dotyczy tylko studentów studiów II stopnia).             

          Absolwent może złożyć w COS wniosek o wydanie: odpisu dyplomu w języku obcym i/lub odpisu suplementu
          w języku angielskim. Do wniosku należy dołączyć dowód dodatkowej opłaty 40 zł oraz jedno dodatkowe zdjęcie
          identyczne jak do dyplomu w języku polskim.

          Elektroniczną kartę obiegową w systemie USOSweb generuje COS w dniu złożenia pracy dyplomowej. Absolwenci studiów
          I stopnia mają prawo do zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym zakończyli studia.
          Po upływie tego terminu absolwenci tracą prawo do posiadania legitymacji studenckiej i są zobowiązani zwrócić ją
          uczelni.

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź