Poniedziałek, 20 lutego 2017, tydzień parzysty (08)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZASADY PODZIAŁU ŚRODKÓW STATUTOWYCH I DYDAKTYCZNYCH

ZASADY PODZIAŁU I WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ
NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM UŁ
(zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 13 stycznia 2014 roku,
ze zm. wprowadzonymi na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 29.06.2015 roku )

I. Ogólne zasady

1. Środki dydaktyczne są przekazywane:
a) instytutom i katedrom odpowiadającym za koordynację realizacji zadań dydaktycznych na poszczególnych kierunkach i specjalnościach;
b) instytutom, katedrom i zakładom realizującym projekty naukowo-badawcze, prace zlecone na rzecz jednostek zewnętrznych i prowadzącym studia podyplomowe.
2. Środki dydaktyczne są przekazywane w następujących transzach:
a) I transza po przyjęciu prowizorium budżetowego,
b) II po zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego Wydziału,
c) kolejne transze przekazywane są w zależności od sytuacji finansowej Wydziału.
3. Środki niewykorzystane przechodzą do następnych transz.
4. Wpływy z tytułu dydaktyki związane z refundacją kosztów poniesionych przez jednostki zwiększają budżet dydaktyczny jednostek.

II. Zasady podziału środków na działalność dydaktyczną dla instytutów i samodzielnych katedr - zadania dydaktyczne

1. Wartość przyznanych środków zależy od:
a) liczby efektywnych godzin dydaktycznych przepracowanych przez pracowników instytutu/katedry na wszystkich kierunkach studiów, w tym również na innych wydziałach UŁ – waga 0,55,
b) liczby doktorantów niezatrudnionych na stanowiskach asystentów będących pod opieką naukową pracowników instytutów/katedr – waga 0,2,
c) skorygowanej liczby studentów na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez instytut/katedrę – waga 0,25:
- liczby studentów na studiach niestacjonarnych,
- liczby studentów na studiach stacjonarnych ważonej wskaźnikami kosztochłonności studiów (zał. 1).
- liczby studentów na kierunkach obcojęzycznych – wskaźnik 3.
2. Ustalona w poprzednim punkcie pula środków dydaktycznych podlega korekcie o saldo wykorzystania środków dydaktycznych przez instytut/katedrę za poprzedni rok kalendarzowy.

III. Zasady podziału środków na działalność dydaktyczną dla instytutów, katedr i zakładów - projekty, prace zlecone, studia podyplomowe

1. Wartość przyznanych środków zależy od:
a) narzutu kosztów pośrednich naliczonych w poprzednim roku kalendarzowym w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez katedrę/zakład; w przypadku projektów, w których biorą udział pracownicy różnych jednostek o podziale decyduje kierownik projektu;
b) narzutu kosztów pośrednich naliczonych w poprzednim roku kalendarzowym w projektach (pracach zleconych) realizowanych przez katedrę/zakład na rzecz jednostek zewnętrznych; w przypadku projektów, w których biorą udział pracownicy różnych jednostek o podziale decyduje kierownik projektu;
c) narzutu kosztów pośrednich naliczonych w poprzednim roku kalendarzowym w studiach podyplomowych realizowanych w instytucie/katedrze/zakładzie.
2. Wartość przyznanych środków jest dzielona proporcjonalnie do sumy określonych wyżej narzutów kosztów pośrednich.

IV. Zasady wykorzystania środków na działalność dydaktyczną
1. Ze środków dydaktycznych przekazanych instytutom/katedrom/zakładom mogą być finansowane m.in. następujące wydatki:
a) udział w konferencjach doktorantów niezatrudnionych na stanowiskach asystentów,
b) udział w konferencjach dydaktycznych, szkoleniach, kursach doszkalających pracowników katedr/zakładów,
c) publikacje podręczników,
d) zakup podręczników,
e) zakup baz danych wykorzystywanych do celów dydaktycznych,
f) zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącej realizacji procesu dydaktycznego,
g) dofinansowanie studenckich kół naukowych,
h) inne wydatki związane z procesem dydaktycznym.
2. Dla doktorantów, którzy złożyli w poprzednim roku kalendarzowym wniosek o projekt naukowo-badawczy uwzględniany przy ustalaniu kwoty dotacji podstawowej dla Wydziału według składnika badawczego, niezależnie od wyników postępowania konkursowego, koszty udziału w konferencjach do kwoty 2 000 zł są pokrywane ze środków dydaktycznych Dziekana Wydziału.
3. Kierownik jednostki prowadzi na bieżąco kontrolę wykonania budżetu dydaktycznego. Przekroczenie budżetu wymaga zatwierdzenia przez Dziekana Wydziału.
4. Środki przekazane z rezerwy Dziekana wchodzą do budżetu dydaktycznego jednostki.

 

Załącznik 1 - Wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów

 

Kierunek

Obszar

Dziedzina

Wskaźnik dla dziedziny

Wskaźnik ważony dla kierunku

Analityka gospodarcza

Nauk społecznych

Nauk ścisłych

Nauki ekonomiczne 50%

Nauki matematyczne 50%

1,5

2,0

1,75

Analityka społeczna

 

Nauk społecznych

Nauki społeczne 100%

1,0

1,0

Bankowość i finanse cyfrowe

Nauk społecznych

Nauk ścisłych

Nauki ekonomiczne 65%

Nauki matematyczne 35%

1,5

2,0

1,675

Ekobiznes

Nauk społecznych

Nauk przyrodniczych

Nauki ekonomiczne 80%

Nauki biologiczne 20%

1,5

2,5

1,7

Ekonomia

Ekonomia sektora publicznego

Nauk społecznych

Nauki ekonomiczne 100%

1,5

1,5

Europeistyka

Nauk społecznych

Nauki ekonomiczne 50%

Nauki społeczne 50%

1,5

1,0

1,25

Finanse i rachunkowość

 

Nauk społecznych

Nauki ekonomiczne 100%

1,5

1,5

Informatyka

Nauk społecznych

Nauk ścisłych

Nauki ekonomiczne 23%

Nauki matematyczne 77%

1,5

2,0

1,885

Informatyka i ekonometria

Nauk społecznych

Nauk ścisłych

Nauki ekonomiczne 65%

Nauki matematyczne 35%

1,5

2,0

1,675

Inwestycje i nieruchomości

Nauk społecznych

Nauki ekonomiczne 100%

1,5

1,5


Gospodarka przestrzenna, Regionalistyka

Nauk społecznych

Nauk przyrodniczych

Nauk technicznych

Nauki ekonomiczne 88%

Nauki biologiczne 4%

Nauki techniczne 8%

1,5

2,5

2,5

1,62

Logistyka, Innowacyjne technologie materiałowe

Nauk społecznych

Nauk technicznych

Nauki ekonomiczne 75%

Nauki techniczne 25%

1,5

2,5

1,75

MSG, Biznes międzynarodowy, Finanse międzynarodowe

Nauk społecznych

Nauki ekonomiczne 100%

1,5

1,5

Praca socjalna

 

Nauk społecznych

Nauki społeczne 100%

1,0

1,0

Polityka społeczna

 

Nauk społecznych

Nauki społeczne 100%

1,0

1,0

Rynek finansowy

Nauk społecznych

Nauki ekonomiczne

1,5

1,5


Socjologia

 

Nauk społecznych

Nauki społeczne 100%

1,0

1,0

ZASADY PODZIAŁU I WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM UŁ

(zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 19 grudnia 2016 roku)

 I.     Ogólne zasady

 1. Środki z dotacji statutowej są dzielone po otrzymaniu transzy środków z MNiSW i zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego Wydziału.
 2. Środki statutowe są przekazywane katedrom i samodzielnym zakładom. Przekazana kwota dotacji obejmuje koszty bezpośrednie i narzut kosztów pośrednich.
 3. Ze środków statutowych wydziela się część na Rezerwę Dziekana.
 4. Dziekan Wydziału ustala narzut kosztów pośrednich na działalności statutowej na dany rok kalendarzowy.

 II.   Zasady podziału środków na działalność statutową

 1.  Wartość przyznanych środków zależy od:

  a)       
  Składnika publikacji
  Liczba punktów za publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych katedry/zakładu w roku poprzednim zgodnie z wykazem MNiSW; pod uwagę brane są tylko publikacje od 10  pkt wzwyż – waga 0,60.
  Jeżeli w roku podziału dotacji pracownik zmienia miejsce zatrudnienia, przypadająca na pracownika kwota dotacji wynikająca ze składnika publikacji pozostaje w jednostce, w której pracownik był zatrudniony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

  b)       
  Składnika kadrowego
  Przeliczeniowe etaty naukowo-dydaktyczne i naukowe (bez starszych wykładowców) – waga 0,2:
  - prof. – wskaźnik 1,
  - dr. hab. – wskaźnik 0,8,
  - dr – wskaźnik 0,6,
  - mgr – wskaźnik – 0,4.
  Do wyznaczenia składnika brany jest pod uwagę stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Jeżeli w roku podziału dotacji pracownik zmienia miejsce zatrudnienia, przypadająca na pracownika kwota dotacji wynikająca ze składnika kadrowego jest przenoszona do nowej jednostki, proporcjonalnie do czasu zatrudnienia.

  c)        
  Składnika badawczego I
  Liczba projektów naukowo-badawczych uwzględnionych przy ustalaniu kwoty dotacji podstawowej dla Wydziału według składnika badawczego za poprzedni rok – waga 0,15:
  - krajowe UŁ liderem - x 1
  - międzynarodowe - UŁ liderem - x 2
  - HORYZONT 2020 - UŁ liderem - x 4
  - krajowe UŁ nie jest liderem - x 0,5
  - międzynarodowe - UŁ nie jest liderem - x 1
  - HORYZONT 2020 - UŁ nie jest liderem - x 2
  W przypadku projektów realizowanych przez zespoły składające się z pracowników zatrudnionych w różnych jednostkach, o proporcjach alokacji składnika badawczego dotacji decyduje kierownik projektu.

  d)       
  Składnika badawczego II
  Liczba wniosków na projekty naukowo-badawcze złożonych w poprzednim roku, w konkursach uwzględnianych przy ustalaniu kwoty dotacji podstawowej dla Wydziału według składnika badawczego – waga 0,05:
  - krajowe UŁ liderem - x 1
  - międzynarodowe - UŁ liderem - x 2
  - HORYZONT 2020 - UŁ liderem - x 4
  - krajowe UŁ nie jest liderem - x 0,5
  - międzynarodowe - UŁ nie jest liderem - x 1
  - HORYZONT 2020 - UŁ nie jest liderem - x 2
  W przypadku projektów zgłaszanych przez zespoły składające się z pracowników zatrudnionych w różnych jednostkach, o proporcjach alokacji składnika badawczego dotacji decyduje kierownik projektu.

 2. Przy ustalaniu kwoty środków na działalność statutową przydzielonych jednostkom dla danego roku stosuje się stałą przeniesienia z roku poprzedniego:
  - 0,6 środków jest dzielonych według algorytmu i wskaźników dla bieżącego roku,
  - 0,4 środków jest dzielonych według algorytmu i wskaźników dla poprzedniego roku.

III. Zasady wykorzystania środków na działalność statutową

 1. Środki statutowe z Rezerwy Dziekana są przeznaczone na wydatki związane z:
  a)  wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych na etatach naukowych,
  b)  utrzymaniem Biblioteki,
  c)  zakupem baz danych wykorzystywanych do celów naukowych,
  d)  Internetem,
  e)  dofinansowaniem czasopism naukowych afiliowanych przez Wydział,
  f)  dofinansowaniem działalności naukowej katedr/zakładów, w szczególności:
  - publikowaniem monografii naukowych lub artykułów w czasopismach z listy A,
  - wyjazdami na konferencje naukowe zagraniczne z referatem,
  - pozostałą działalnością.

 2. Szczegółowe zasady dofinansowania określają członkowie Kolegium Dziekańskiego:
  a)  Prodziekan ds. nauki – dofinansowanie publikacji,
  b)  Prodziekan ds. rozwoju – dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe zagraniczne,
  c)  Dziekan – pozostałe.

 3. Szczegółowe zasady dofinansowania publikacji:
  a)  o dofinansowanie wydania publikacji mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy są zatrudnieni na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ na podstawie stosunku pracy oraz Uniwersytet Łódzki jest ich pierwszym miejscem pracy;
  b) dofinansowanie może pokryć wydatki związane z publikacją:
  - monografii  jedno- lub wieloautorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie załączonego kosztorysu lub oferty cenowej,
  - artykułu naukowego w czasopiśmie umieszczonym w wykazie A  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (po ukazaniu się artykułu, na podstawie faktury VAT wystawionej na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ);
  c)  dofinansowanie przyznaje się na podstawie wniosku autora (autorów), skierowanego do Prodziekana ds. nauki, z załączonym wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w pkt III.4.b. Wniosek powinien być zaopiniowany przez kierownika jednostki
  d)  dofinansowanie stanowić może do 50% kosztów, określonych w  kosztorysie lub fakturze, jednak nie więcej niż 3000 zł. Pozostałe wydatki pokrywa autor na koszt własny lub ze środków jednostki;
  e)  koszty refundowane będą na podstawie noty księgowej lub faktury VAT lub dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wystawionych na jednostkę wydziałową w roku przyznania dofinansowania;
  f)  przyznanie dofinansowania zobowiązuje autora (autorów) do:
  - umieszczenia w publikacji afiliacji Wydziału,
  - zamieszczenia wzmianki, iż publikacja została dofinansowana przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ,
  - w przypadku monografii – dostarczenia nieodpłatnie dwóch egzemplarzy książki do biblioteki Wydziału (po jej wydaniu),
  - w przypadku artykułu w czasopiśmie – dostarczenia do dziekanatu kserokopii artykułu;
  g)  pracownik może jeden raz w ciągu roku kalendarzowego otrzymać dofinansowanie publikacji;
  h)  wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 4. Szczegółowe zasady dofinansowania wyjazdów na konferencje zagraniczne określone są w oddzielnym regulaminie.

 5. Ze środków statutowych przekazanych katedrom/zakładom mogą być finansowane m.in. następujące wydatki związane z:
  a)  udziałem w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych pracowników katedr/zakładów,
  b)  publikowaniem monografii naukowych, artykułów w czasopismach naukowych,
  c)  zakupem książek naukowych,
  d)  prenumeratą czasopism naukowych,
  e)  zakupem baz danych wykorzystywanych do celów naukowych,
  f)  zakupem sprzętu komputerowego, aparatury naukowo-badawczej (z wyłączeniem kserokopiarek, sprzętu audiowizualnego, telefonów, niszczarek, bindownic),
  g)  naprawą i konserwacja sprzętu komputerowego,
  h)  zakupem materiałów biurowych, papieru, kopert, tonerów itp.,
  i)  wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia, dotyczące wyłącznie technicznej strony przygotowania procesu badawczego,
  j)  wynagrodzeniami z tytułu umów o dzieło wyłącznie dla osób spoza UŁ (tłumaczenia, recenzje),
  k)  usługi obce (tłumaczenia).

 6. Środki statutowe przekazane katedrom/zakładom powinny zostać wykorzystane do końca następnego roku.

ZASADY PODZIAŁU I WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM UŁ

(zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 13 stycznia 2014 roku,
ze zm. wprowadzonymi na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 16.11.2015 roku)

I.     Ogólne zasady

 1. Środki z dotacji statutowej są dzielone po otrzymaniu transzy środków z MNiSW i zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego Wydziału.
 2. Środki statutowe są przekazywane katedrom i samodzielnym zakładom. Przekazana kwota dotacji obejmuje koszty bezpośrednie i narzut kosztów pośrednich.
 3. Ze środków statutowych wydziela się część na Rezerwę Dziekana.
 4. Dziekan Wydziału ustala narzut kosztów pośrednich na działalności statutowej na dany rok kalendarzowy.

 II.   Zasady szczegółowe podziału środków na działalność statutową

 1. Wartość przyznanych środków zależy od:
  a)
  Składnika publikacji
  Liczba punktów za publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych katedry/zakładu w roku poprzednim zgodnie z wykazem MNiSW; pod uwagę brane są tylko publikacje od 7  pkt wzwyż – waga 0,55.
  Jeżeli w roku podziału dotacji pracownik zmienia miejsce zatrudnienia, przypadająca na pracownika kwota dotacji wynikająca ze składnika publikacji pozostaje w jednostce, w której pracownik był zatrudniony w poprzednim roku.
  b)
  Składnika kadrowego
  Przeliczeniowe etaty naukowo-dydaktyczne i naukowe (bez starszych wykładowców) – waga 0,2:
  - prof., dr. hab. – wskaźnik 1,
  - dr – wskaźnik 0,7,
  - mgr – wskaźnik – 0,4.
  Do wyznaczenia składnika brany jest pod uwagę stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Jeżeli w roku podziału dotacji pracownik zmienia miejsce zatrudnienia, przypadająca na pracownika kwota dotacji wynikająca ze składnika kadrowego jest przenoszona do nowej jednostki, proporcjonalnie do czasu zatrudnienia.
  c)
  Składnika badawczego I
  Liczba projektów naukowo-badawczych uwzględnionych przy ustalaniu kwoty dotacji podstawowej dla Wydziału [1] według składnika badawczego za poprzedni rok – waga 0,2:
  - krajowe UŁ liderem x 1,
  - międzynarodowe-UŁ liderem x2,
  - HORYZONT 2020-UŁ liderem x 4,
  - krajowe-UŁ nie jest liderem x 0,5,
  - międzynarodowe-UŁ nie jest liderem x 1,
  - HORYZONT 2020-UŁ nie jest liderem x 2.
  W przypadku projektów realizowanych przez zespoły składające się z pracowników zatrudnionych w różnych jednostkach, o proporcjach alokacji składnika badawczego dotacji decyduje kierownik projektu.
  d)
  Składnika badawczego II
  Liczba wniosków na projekty naukowo-badawcze złożonych w poprzednim roku, w konkursach uwzględnianych przy ustalaniu kwoty dotacji podstawowej dla Wydziału według składnika badawczego – waga 0,05:
  - krajowe UŁ liderem x 1,
  - międzynarodowe-UŁ liderem x2,
  - HORYZONT 2020-UŁ liderem x 4,
  - krajowe-UŁ nie jest liderem x 0,5,
  - międzynarodowe-UŁ nie jest liderem x 1,
  - HORYZONT 2020-UŁ nie jest liderem x 2.
  W przypadku projektów zgłaszanych przez zespoły składające się z pracowników zatrudnionych w różnych jednostkach,
  o proporcjach alokacji składnika badawczego dotacji decyduje kierownik projektu.
 2. Przy ustalaniu kwoty środków na działalność statutową przydzielonych jednostkom dla danego roku stosuje się stałą przeniesienia z roku poprzedniego:
  - 0,6 środków jest dzielonych według algorytmu i wskaźników dla bieżącego roku,
  - 0,4 środków jest dzielonych według algorytmu i wskaźników dla poprzedniego roku.

III. Zasady wykorzystania środków na działalność statutową

 1. Środki statutowe z Rezerwy Dziekana są przeznaczone na wydatki związane z:
  a) wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych na etatach naukowych,
  b) utrzymaniem Biblioteki,
  c) zakupem baz danych wykorzystywanych do celów naukowych,
  d) kosztami Internetu,
  e) dofinansowaniem czasopism naukowych afiliowanych przez Wydział,
  f) dofinansowaniem działalności naukowej katedr/zakładów, w szczególności:
  -  kosztów publikacji monografii naukowych lub artykułów w czasopismach z listy A,
  -  wyjazdów na konferencje naukowe zagraniczne z referatem,
  -  pozostałej działalności.
 2. O dofinansowanie, o którym mowa w punkcie III.1.f. mogą ubiegać się jednostki, które w całości wykorzystały otrzymaną kwotę dotacji statutowej za poprzedni rok.
 3. Szczegółowe zasady dofinansowania określają członkowie Kolegium Dziekańskiego:
  a) Prodziekan ds. nauki – dofinansowanie publikacji,
  b) Prodziekan ds. współpracy z zagranicą – dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe zagraniczne,
  c) Dziekan – pozostałe.
 4. Szczegółowe zasady dofinansowania publikacji:
  a) o dofinansowanie wydania publikacji mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy są zatrudnieni na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ na podstawie stosunku pracy oraz Uniwersytet Łódzki jest ich pierwszym miejscem pracy;
  b) dofinansowanie może pokryć koszty publikacji:
  - monografi jedno- lub wieloautorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie załączonego kosztorysu lub oferty cenowej,
  -  artykułu naukowego w czasopiśmie umieszczonym w wykazie A Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (po ukazaniu się artykułu, na podstawie faktury VAT wystawionej na Wydział Ekponomiczno-Socjologiczny UŁ);
  c) dofinansowanie przyznaje się na podstawie wniosku autora (autorów), skierowanego do Prodziekana ds. nauki,
  z załączonym wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w pkt III.4.b. Wniosek powinien być zaopiniowany przez kierownika jednostki;
  d) dofinansowanie stanowić może do 50% kosztów, określonych w  kosztorysie lub fakturze, jednak nie więcej niż 3000zł. Pozostałe wydatki pokrywa autor na koszt własny lub ze środków jednostki;
  e) koszty refundowane będą na podstawie noty księgowej lub faktury VAT lub dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wystawionych na jednostkę wydziałową w roku przyznania dofinansowania;
  f)  przyznanie dofinansowania zobowiązuje autora (autorów) do:
  - umieszczenia w publikacji afiliacji Wydziału,
  - zamieszczenia wzmianki, iż publikacja została dofinansowana przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ,
  - w przypadku monografii – dostarczenia nieodpłatnie dwóch egzemplarzy książki do biblioteki Wydziału (po jej wydaniu),
  - w przypadku artykułu w czasopiśmie – dostarczenia ido dziekanatu kserokopii artykułu;
  g) pracownik może jeden raz w ciągu roku kalendarzowego otrzymać dofinansowanie publikacji;
  h) wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
 5. Szczegółowe zasady dofinansowania wyjazdów na konferencje zagraniczne:
  a) o dofinansowanie mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy:
   - wyjeżdżają w celu wygłoszenia referatu. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć potwierdzenie, że referat (jego abstrakt) został przyjęty przez organizatorów konferencji;
   - opublikowali w ciągu ostatnich 2 lat pracę naukową (artykuł, monografię), która uzyskała co najmniej 10 pkt w ocenie parametrycznej lub złożyli w ciągu ostatniego roku jako kierownicy projektu wniosek o grant w konkursach uwzględnianych przy ustalaniu kwoty dotacji podstawowej dla Wydziału według składnika badawczego;
  b) pracownik może jeden raz w ciągu roku kalendarzowego otrzymać dofinansowanie wyjazdu na konferencję zagraniczną;
  c) dofinansowanie może pokryć koszty opłaty konferencyjnej, podróży, zakwaterowania, diet;
  d) w przypadku referatów przygotowanych przez kilku autorów, dofinansowanie wyjazdu uzyska tylko jeden z nich;
  e) dofinansowanie może pokryć nie więcej niż 50% kosztów wyjazdu, do kwoty 3000 zł; pozostałe wydatki pokrywane są  ze środków jednostki przeznaczonych na działalność statutową lub przez osobę wyjeżdżającą;
  f) preferowane będą wyjazdy na kongresy i na konferencje o wysokim prestiżu naukowym (organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenia naukowe i uczelnie z pierwszej setki rankingu szanghajskiego);
  g) wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
 6. Ze środków statutowych przekazanych katedrom/zakładom mogą być finansowane m.in. następujące wydatki:
  a) udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych pracowników katedr/zakładów,
  b) publikacje monografii naukowych, artykułów w czasopismach naukowych,
  c) zakup książek naukowych,
  d) prenumerata czasopism naukowych,
  e) zakup baz danych wykorzystywanych do celów naukowych,
  f) zakup sprzętu komputerowego, aparatury naukowo-badawczej (z wyłączeniem kserokopiarek, sprzętu audiowizualnego, telefonów, niszczarek, bindownic),
  g) naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,
  h) zakup materiałów biurowych, papieru, kopert, tonerów itp.,
  i) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, dotyczące wyłącznie technicznej strony przygotowania procesu badawczego,
  j) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło wyłącznie dla osób spoza UŁ (tłumaczenia, recenzje),
  k) usługi obce (tłumaczenia).
 7. Środki statutowe przekazane katedrom/zakładom powinny zostać wykorzystane do końca następnego roku.


[1] Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 550 pracowników, z których 416 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, 36 katedr i 11 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź