Poniedziałek, 20 lutego 2017, tydzień parzysty (08)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZASADY DOFINANSOWYWANIA OPŁAT ZA ZŁOŻENIE PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM

Zasady dofinansowywania opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym (ang. submission fee) z rezerwy Dziekana

obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

1. O dofinansowanie z rezerwy Dziekana opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy:

  • są zatrudnieni na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ na podstawie stosunku pracy oraz Uniwersytet Łódzki jest ich pierwszym miejscem pracy,
  • przygotowali artykuł, który został wysłany do czasopisma znajdującego się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i w którym podana została podana afiliacja Wydziału.

2. Kwota dofinansowania z rezerwy Dziekana nie może przekroczyć 1000 zł. W przypadku, gdy wysokość opłaty za złożenie publikacji jest wyższa niż 1000 zł, różnica może być pokrywana ze środków jednostki przeznaczonych na działalność statutową (po akceptacji kierownika jednostki).

3. Dofinansowanie z rezerwy Dziekana ma formę refundacji. Refundacja kosztów następuje po przedstawieniu faktury wystawionej na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ przez czasopismo naukowe, do którego został wysłany artykuł (dane do faktury: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, NIP: 724-000-32-43).

4. Podanie o refundację opłaty za złożenie publikacji należy kierować do prodziekana ds. nauki w terminie do 4 tygodni od daty wystawienia faktury, nie później jednak niż do 15 grudnia każdego roku. W podaniu należy podać nazwę czasopisma, do którego został wysłany artykuł wraz z jego aktualną punktacją wynikającą z oceny parametrycznej MNiSW. Do podania należy dołączyć oryginał faktury za opłatę za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym oraz tekst artykułu. Dokumentację należy składać w Sekcji Nauki.

5. Pracownik może otrzymać dofinansowanie z rezerwy Dziekana na dokonanie opłaty za złożenie publikacji jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, niezależnie od liczby współautorów artykułu i ich afiliacji. Warunkiem otrzymania kolejnego dofinansowania jest opublikowanie artykułu w czasopiśmie znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

6. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z rezerwy Dziekana.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 550 pracowników, z których 416 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, 36 katedr i 11 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź