Wtorek, 28 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZASADY DOFINANSOWYWANIA KOREKT JĘZYKOWYCH ARTYKUŁÓW PISANYCH W JĘZYKACH OBCYCH

Zasady dofinansowywania z rezerwy Dziekana korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych

obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

1. Przez korektę językową artykułu pisanego w języku obcym (ang. proofreading) rozumie się profesjonalne usługi służące poprawie jakości tekstu poprzez usunięcie z niego błędów stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych a także wykrycie niejasności merytorycznych i weryfikację użytej terminologii. Najczęściej korekta językowa artykułu dokonywana jest przez osobę posługującą się danym językiem jako językiem ojczystym (ang. native speakera) i specjalizującą się w danej dziedzinie.

2. O dofinansowanie korekt językowych artykułów z rezerwy Dziekana mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy:

  •  są zatrudnieni na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ na podstawie stosunku pracy oraz Uniwersytet Łódzki jest ich pierwszym miejscem pracy,
  •  przygotowali artykuł w języku obcym, który został wysłany do czasopisma znajdującego się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i w którym podana jest afiliacja Wydziału.

3. Kwota dofinansowania z rezerwy Dziekana nie może przekroczyć 1000 zł. W przypadku, gdy koszt korekty jest wyższy niż 1000 zł, różnica może być pokrywana ze środków jednostki przeznaczonych na działalność statutową (po akceptacji kierownika jednostki).

4. Dofinansowanie z rezerwy Dziekana ma formę refundacji kosztów poniesionych przez autora na zewnętrzne usługi korekty językowej. Refundacja kosztów następuje po przedstawieniu faktury wystawionej na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ przez firmę czy osobę dokonującą korekty językowej (dane do faktury: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, NIP: 724-000-32-43).

5. Podanie o dofinansowanie korekty językowej należy kierować do prodziekana ds. nauki w terminie do 4 tygodni od daty wystawienia faktury, nie później jednak niż do 15 grudnia każdego roku. W podaniu należy podać nazwę czasopisma, do którego został wysłany artykuł wraz z jego aktualną punktacją wynikającą z oceny parametrycznej MNiSW. Do podania należy dołączyć: oryginał faktury za dokonaną korektę językową, tekst artykułu w języku obcym oraz zaświadczenie złożenia artykułu wydane przez redakcję czasopisma (dopuszcza się wydruk maila). Dokumentację należy składać w Sekcji Nauki.

6. Pracownik może otrzymać dofinansowanie z rezerwy Dziekana na dokonanie korekty językowej artykułu jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, niezależnie od liczby współautorów artykułu i ich afiliacji. Warunkiem otrzymania kolejnego dofinansowania jest opublikowanie artykułu w czasopiśmie znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

7. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z rezerwy Dziekana.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź