Poniedziałek, 27 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZASADY PRZYZNAWANIA URLOPÓW/STYPENDIÓW

URLOPY NAUKOWE

Nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może otrzymać płatny urlop naukowy, nie częściej niż raz na siedem lat, w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią (art. 134, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).

Zgodnie z postanowieniami  Kolegium Dziekańskiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, płatny urlop naukowy nauczycielom akademickim posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora może być przyznany na okres jednego semestru na takie badania, które przyczynią się do zakończenia ścieżki awansowej, związanej z uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora. Badania teoretyczne ukierunkowane na dokończenie prac związanych ze ścieżką awansu naukowego także będą traktowane jako „badania poza uczelnią”.

 

Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy (art. 134, ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o urlop naukowy skierowany do Rektora UŁ, zawierający:
  1. jasno sprecyzowany cel urlop naukowego, tj. przygotowanie ostatecznej wersji rozprawy doktorskiej lub prowadzenie badań poza uczelnią, prowadzących do zakończenia ścieżki awansowej, związanej z uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora
  2. uzasadnienie we wniosku konieczności prowadzenia badań poza uczelnią, potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego
  3. informację o dotychczasowym dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 2. Opinia bezpośredniego przełożonego (lub promotora pracy w przypadku osoby przygotowującej pracę doktorską), zawierająca:
  1. ocenę, w jakim stopniu urlop przyczyni się do przygotowania ostatecznej wersji rozprawy doktorskiej (urlop dla nauczyciela akademickiego przygotowującego rozprawę doktorską) lub pozytywnego zakończenia ścieżki awansowej przez Pracownika (urlop na prowadzenie badań poza uczelnią)
  2. informację, czy i w jakim wymiarze przyznanie urlopu zwiększa liczbę nadgodzin w jednostce oraz podjętych działaniach w celu przekazania zajęć prowadzonych przez urlopowanego pracownika innej jednostce, której pracownicy są niedopensowani
  3. potwierdzenie konieczności prowadzenia badań poza uczelnią
 3. Potwierdzenie od dowolnej(ych) instytucji, że Pracownik będzie prowadził badania poza siedzibą uczelni (dokument rekomendowany do załączania, ale nie obligatoryjny)
 4. Informację o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej oraz informację czy Uniwersytet Łódzki jest podstawowym miejscem pracy.

Termin składania wniosków:

-         do 30 maja (semestr zimowy)

-         do 30 grudnia (semestr letni)

 

STYPENDIA DOKTORSKIE

Osobom, którym wszczęto przewód doktorski  mogą być przyznawane stypendia doktorskie (art. 22 ust. 1, Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki . Warunki przyznawania stypendiów określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r., w tym:

 1. Tryb i kryteria przyznawania stypendiów, uzależniając możliwość ich otrzymania od stopnia zaawansowania rozprawy
 2. Tryb i kryteria cofania i zwrotu stypendiów w przypadku niewykazywania dostatecznych postępów w pracy naukowej
 3. Organ uprawniony do podejmowania decyzji, o których mowa w pkt 1 i 2
 4. Maksymalny okres, na który stypendia mogą być przyznawane
 5. Wysokość stypendiów doktorskich w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonego dla asystenta w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Zasady ogólne i kryteria oceny wniosków:

 1. Stypendia przyznawane są na podstawie konkursu wniosków, w oparciu o następujące kryteria:
  1. Wszczęty przewód doktorski
  2. Stopień zaawansowania pracy doktorskiej, oceniony na podstawie:
 • przedstawionych rozdziałów dotyczących podstaw teoretycznych pracy
 • przedstawionego przeglądu literatury przedmiotu/dotychczasowych badań w zakresie tematu pracy
 • prezentacji zebranego materiału empirycznego
 • przewidywanego terminu złożenia pracy
 1. Wartość naukową pracy doktorskiej, ocenioną na podstawie:
 • przedstawionej koncepcji badań
 • szczegółowego planu pracy doktorskiej
 1. Dotychczasową działalność naukową kandydata, w tym:
 • udokumentowany udział w stażach naukowych
 • udokumentowany udział w konferencjach krajowych i zagranicznych
 • liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach i monografiach naukowych.
 1. Przy większej liczbie zgłoszeń stypendia przyznawane są osobom, które prace są najbardziej zaawansowane
 2. Konkurs wniosków realizuje Komisja ds. opiniowania urlopów, stypendiów i projektów

Termin składania wniosków:

-         30 maja (semestr zimowy)

-         30 grudnia (semestr letni).

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź