Poniedziałek, 27 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Dr Monika Słupińska

Dr Justyna Wiktorowicz

Dr Anna Kacperczyk


Dr Grzegorz Bywalec

Dr Monika Mularska-Kucharek

Dr Magdalena Kalisiak-Mędelska

postępowanie zakończone

Dr Cezary Brzeziński

postępowanie zakończone

Dr Mariusz Sokołowicz

postępowanie zakończone

Dr Alicja Łaska-Formejster

postępowanie zakończone

Dr inż. Jacek Białek

postępowanie zakończone

Dr Dorota Pekasiewicz

postępowanie zakończone

Dr Rafał Wisła - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

postępowanie zakończone

Dr Jakub Kronenberg

postępowanie zakończone

Dr Leszek Kucharski

postępowanie zakończone

Dr Agnieszka Kurczewska

postępowanie zakończone

Dr Agnieszka Golczyńska-Grondas

postępowanie zakończone

Dr Piotr Chomczyński

postępowanie zakończone

Dr Paweł Baranowski

postępowanie zakończone

Dr Emilia Zimnica-Kuzioła

postępowanie zakończone

Dr Grzegorz Krzykowski - Uniwersytet Gdański

postępowanie zakończone

Dr Sebastian Sitarz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

postępowanie zakończone

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kierowany do Centralnej Komisji ze wskazaniem jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybranej do przeprowadzania postępowania habilitacyjnego. 
  Warunkiem wszczęcia postępowania habilitacyjnego jest posiadanie stopnia doktora oraz osiągnięć naukowych uzyskanych po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiących znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazywanie istotnej aktywności naukowej. Osiągnięcie, o których mowa powyżej może stanowić dzieło opublikowane w całości lub zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji, albo część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, szczegółowo określonych w art. 16 ust. 2 znowelizowanej Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w języku polskim i w języku angielskim.
 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, sporządzony w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawie art.16 ust. 4 ustawy.
 5. Kwestionariusz osobowy.
 6. Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 7. Informacja o:
  • osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,
  • współpracy z instytucjami  lub organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
  • odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,
  • działalności popularyzującej naukę.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

W przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenia określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najminiej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź