Niedziela, 28 maja 2017, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

STYPENDIA

Stypendia dla doktorantów

Uniwersytet Łódzki oferuje studentom i doktorantom następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne
 2. zapomoga
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
 4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Od 19 kwietnia 2017 r. procedura składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę odbywać się będzie za pomocą systemu USOSweb (zakładka „DLA WSZYSTKICH” > „WNIOSKI”).

Dla Państwa wygody elektroniczne wnioski zastąpią obecnie obowiązujące.

Osoby wnioskujące o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych muszą zarejestrować swoje orzeczenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień.

Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o stypendium socjalne?

Zastanawiasz się, jakie dokumenty załączyć do wniosku o stypendium socjalne? Pomoże Ci w Tym narzędzie. Odpowiedz na wskazane pytania i zobacz, jakie dokumenty należy złożyć: dokumentysocjalne.uni.lodz.pl .

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów należy składać w dziekanacie D-106 w terminie do 16 września 2016 roku.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich (szczegółowe warunki przyznawania stypendium ministra).

Stypendium na rok akademicki 2015/2016 może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskła w okresie tych studiów doktoranckich:

- wybitne osiągnięcia naukowe albo artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub

- wybitne osiągnięcia w sporcie

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom i doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl. (Dział Szkolnictwo Wyższe - Sprawy Studentów i Doktorantów)

Wniosek o stypendium doktoranckie należy składać w dziekanacie D-106 w terminie do 30 września, a w przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

Stypendium może być przyznane na wniosek uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich. Na pierwszym roku studiów o stypendium może ubiegać się doktorant, ktory uzyskał  bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Na drugim i kolejnych latach studiów doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego uzyskał bardzo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów, wykazał się postępami w pracy naukowej.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wyplacania stypendium określają Zarządzenia Rektora nr 88,89,100,101  z  kwietnia 2017r w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Łódzkim.

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku 2017

Starając się o w/w stypendium należy złożyć w dziekanacie kartę okresowych osiągnięć wraz z ankietą najpóźniej do 30 września (wszystkie oceny muszą być wpisane w karcie okresowych osiągnięć doktoranta oraz w systemie USOSweb).

OŚWIADCZENIE o dorobku naukowo-badawczym

Osobom, którym wszczęto przewód doktorski  mogą być przyznawane stypendia doktorskie (art. 22 ust. 1, Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki . Warunki przyznawania stypendiów określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r., w tym:

 1. Tryb i kryteria przyznawania stypendiów, uzależniając możliwość ich otrzymania od stopnia zaawansowania rozprawy
 2. Tryb i kryteria cofania i zwrotu stypendiów w przypadku niewykazywania dostatecznych postępów w pracy naukowej
 3. Organ uprawniony do podejmowania decyzji, o których mowa w pkt 1 i 2
 4. Maksymalny okres, na który stypendia mogą być przyznawane
 5. Wysokość stypendiów doktorskich w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonego dla asystenta w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Zasady ogólne i kryteria oceny wniosków:

 1. Stypendia przyznawane są na podstawie konkursu wniosków, w oparciu o następujące kryteria:
  1. Wszczęty przewód doktorski
  2. Stopień zaawansowania pracy doktorskiej, oceniony na podstawie:
 • przedstawionych rozdziałów dotyczących podstaw teoretycznych pracy
 • przedstawionego przeglądu literatury przedmiotu/dotychczasowych badań w zakresie tematu pracy
 • prezentacji zebranego materiału empirycznego
 • przewidywanego terminu złożenia pracy
 1. Wartość naukową pracy doktorskiej, ocenioną na podstawie:
 • przedstawionej koncepcji badań
 • szczegółowego planu pracy doktorskiej
 1. Dotychczasową działalność naukową kandydata, w tym:
 • udokumentowany udział w stażach naukowych
 • udokumentowany udział w konferencjach krajowych i zagranicznych
 • liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach i monografiach naukowych.
 1. Przy większej liczbie zgłoszeń stypendia przyznawane są osobom, które prace są najbardziej zaawansowane
 2. Konkurs wniosków realizuje Komisja ds. opiniowania urlopów, stypendiów i projektów

Termin składania wniosków:

-         30 maja (semestr zimowy)

-         30 grudnia (semestr letni).

Wniosek - stypendium doktorskie

 XII edycja konkursu o stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Od 01 lutego 2017 w systemie OSF  (osf.opi.org.pl) można składać, w formie elektronicznej, wnioski o stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

Termin składania  wydrukowanych z systemu OSF ww. wniosków upływa 

24 lutego 2017 r.  (pokój D107) Centrum Nauki i Spraw Pracownika

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.

Pełna informacja o naborze wniosków wraz z Rozporządzeniem MNiSW znajduje się na stronie http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/


Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź