Poniedziałek, 27 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

STYPENDIA

Stypendia dla doktorantów

Uniwersytet Łódzki oferuje studentom i doktorantom następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. stypendium socjalne
  2. zapomoga
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
  4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania w/w świadczeń reguluje Zarządzenie Rektora nr 71 z dnia 05.05.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego (zm. zarządzeniem nr 120 z dnia 2015-09-07).

Wnioski o udzielenie pomocy materialnej w zakresie świadczeń, o których mowa w punktach 1, 2 i 4 składa się w siedzibie COS-SBS UŁ (ul. Lumumby 1/3). Szczegółowe informacje dotyczące tych świadczeń dostępne są na stronie internetowej COS-SBS UŁ www.cos.uni.lodz.pl.

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów należy składać w dziekanacie D-106 w terminie do 16 września 2016 roku.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich (szczegółowe warunki przyznawania stypendium ministra).

Stypendium na rok akademicki 2015/2016 może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskła w okresie tych studiów doktoranckich:

- wybitne osiągnięcia naukowe albo artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub

- wybitne osiągnięcia w sporcie

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom i doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl. (Dział Szkolnictwo Wyższe - Sprawy Studentów i Doktorantów)

Wniosek o stypendium doktoranckie należy składać w dziekanacie D-106 w terminie do 30 września, a w przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

Stypendium może być przyznane na wniosek uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich. Na pierwszym roku studiów o stypendium może ubiegać się doktorant, ktory uzyskał  bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Na drugim i kolejnych latach studiów doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego uzyskał bardzo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów, wykazał się postępami w pracy naukowej.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wyplacania stypendium określają Zarządzenia Rektora nr 43,44,45,46  z dnia 22.12.2015r w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Łódzkim.

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku 2016

Starając się o w/w stypendium należy złożyć w dziekanacie kartę okresowych osiągnięć wraz z ankietą najpóźniej do 30 września (wszystkie oceny muszą być wpisane w karcie okresowych osiągnięć doktoranta oraz w systemie USOSweb).

OŚWIADCZENIE o dorobku naukowo-badawczym

 XII edycja konkursu o stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Od 01 lutego 2017 w systemie OSF  (osf.opi.org.pl) można składać, w formie elektronicznej, wnioski o stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

Termin składania  wydrukowanych z systemu OSF ww. wniosków upływa 

24 lutego 2017r.  (pokój D107) Centrum Nauki i Spraw Pracownika

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.

Pełna informacja o naborze wniosków wraz z Rozporządzeniem MNiSW znajduje się na stronie http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/


Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź