Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

STYPENDIA

Stypendia dla doktorantów

Uniwersytet Łódzki oferuje studentom i doktorantom następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. stypendium socjalne
  2. zapomoga
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
  4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Od 19 kwietnia 2017 r. procedura składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę odbywać się będzie za pomocą systemu USOSweb (zakładka „DLA WSZYSTKICH” > „WNIOSKI”).

Dla Państwa wygody elektroniczne wnioski zastąpią obecnie obowiązujące.

Osoby wnioskujące o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych muszą zarejestrować swoje orzeczenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień.

Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o stypendium socjalne?

Zastanawiasz się, jakie dokumenty załączyć do wniosku o stypendium socjalne? Pomoże Ci w Tym narzędzie. Odpowiedz na wskazane pytania i zobacz, jakie dokumenty należy złożyć: dokumentysocjalne.uni.lodz.pl .

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów należy składać w Centrum Nauki i Spraw Pracownika C-143 w terminie do 17 września 2018 roku.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich (szczegółowe warunki przyznawania stypendium ministra).

Stypendium na rok akademicki 2018/2019 może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskła w okresie tych studiów doktoranckich:

- wybitne osiągnięcia naukowe albo artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub

- wybitne osiągnięcia w sporcie

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom i doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl. (Dział Szkolnictwo Wyższe - Sprawy Studentów i Doktorantów)

Wniosek o stypendium doktoranckie należy składać w Centrum Nauki i Spraw Pracownika C-143 w terminie do 30 września, a w przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

Stypendium może być przyznane na wniosek uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich. Na pierwszym roku studiów o stypendium może ubiegać się doktorant, ktory uzyskał  bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Na drugim i kolejnych latach studiów doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego uzyskał bardzo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów, wykazał się postępami w pracy naukowej.

Zarządzenie Rektora nr 65 w sprawuie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego

Szczegółowye kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w  Uniwersytecie Łódzkim (Zarządzenie Rektora nr 63z dnia 12.01.2018r)

Zarządzenie Rektora nr 66 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim (Zarządzenie Rektora nr 64 z 12.01.2018r.)

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku 2017

Starając się o w/w stypendium należy złożyć w Centrum Nauki i Spraw Pracownika kartę okresowych osiągnięć wraz z  opinią opiekuna naukowego oraz ankietą najpóźniej do 30 września (wszystkie oceny muszą być wpisane w karcie okresowych osiągnięć doktoranta oraz w systemie USOSweb).

OŚWIADCZENIE o dorobku naukowo-badawczym

PUNKTACJA ZA PUBLIKACJE NAUKOWE W 2017

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź