Niedziela, 19 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

OPŁATY ZA STUDIA

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim obejmują:

 • opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych; 
 • opłaty za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów albo indywidualnym planem studiów i programem kształcenia, w tym za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
 • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów; 
 • opłaty za studia prowadzone w języku obcym.

Zasady odpłatności za zajęcia dydaktyczne reguluje Zarządzenie Rektora UŁ  nr 99z 19.04.2017r.

Opłaty za w/w zajęcia uiszczane są przez doktoranta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w terminach ustalonych powyższą Uchwałą Senatu UŁ. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na indywidualne konto UŁ. Niewniesienie opłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od nieuregulowanej opłaty. Uiszczenie należnej opłaty jest warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych III stopnia:

Opłata jednorazowa za semestr:

 • 15 października;
 • 25 lutego.

 

      Opłata ratalna:

 • 15 października;
 • 15 listopada;
 • 15 grudnia;
 • 25 lutego;
 • 15 marca;
 • 15 kwietnia;
 • 15 maja.

Opłata jednorazowa za rok:

 • 15 października.

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie Rektora nr 99 z dnia 19.04.2017 r.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

 • 4.200 zł za  I rok niestacjonarnych stopniów doktoranckich Ekonomii. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach.
 • 4.000 zł za III rok niestacjonarnych studiów doktranckich Ekonomii. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach.
 • 4.000 zł za I rok niestacjonarnych studiów doktranckich Socjologii. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach.

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 600,00 zł.  Opłatę należy wnieść do 15 grudnia w semestrze zimowym, do 15 maja w semestrze letnim. W przypadku wznowienia termin płatności ustala Dziekan.

Dokonanie jednorazowej opłaty za semestr do 15 października (zimowy) i do 25 lutego (letni) uprawnia do 2,5 % bonifikaty, za każdy semestr, za który jednorazowa opłata została uiszczona.

Dokonanie jednorazowej opłaty za rok do 15 października uprawnia do 5 % bonifikaty, za każdy rok, za który jednorazowa opłata została uiszczona.

Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na indywidualne konto UŁ.

Doktorant, który na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy z UŁ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub z innych szczególnych względów nie jest w stanie ponosić opłat za zajęcia dydaktyczne w pełnej wysokości lub osiągnął wybitne wyniki w nauce może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o ulgę w opłatach. Wniosek należy złożyć w kierunkowym dziekanacie w terminie do 10 października - za semestr zimowy - lub do 20 lutego - za semestr letni. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową doktoranta oraz dodatkowe oświadczenie doktoranta. Nieudokumentowane wnioski nie są rozpatrywane. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana doktorantowi pierwszego semestru studiów.

Od roku akademickiego 2015/2016 doktoranci studiów niestacjonarnych posiadających Kartę Dużej Rodziny będą mogli otrzymać  25% ulgę w opłacie za rok studiów. Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie wniosku o ulgę w opłacie do dnia 10 października.

Osoba, która uiściła opłatę za studia, a studiów nie podjęła (tj. nie była immatrykulowana) może, na swój wniosek, otrzymać zwrot wpłaconej kwoty. Wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za studia, należy złożyć w dziekanacie kierunkowym.
         W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie roku akademickiego (poprzez złożenie w dziekanacie pisemnego oświadczenia), Doktorant może wystąpić, za pośrednictwem  dziekanatu kierunkowego, do Dziekana o zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej proporcjonalnie do okresu odbytej nauki. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną albo roczną dzieli się przez liczbę tygodni w semestrze albo roku i mnoży się przez liczbę tygodni nauki pozostałych Studentowi do zakończenia semestru albo roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 26 z dnia 21.12.2006 r. oraz z Zarządzeniem Rektora nr 134 z dnia 30.09.2014 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz dyplom. Opłaty te należy dokonywać na konto:

Nr konta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji doktoranckiej: 12,00 zł.

Opłata za wydanie dyplomu doktora: 120,00 zł.

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktora w tłumaczeniu na język angielski: 80,00 zł.

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą, niż za wydanie oryginału.

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji doktoranckiej: 25,50 zł.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź