Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

AKTY PRAWNE

Regulami pomocy materialnej

szczegółowe zasady pomocy materianej dla studentów i doktorantów

https://baw.uni.lodz.pl/lbd/Default.aspx#docid=5684

Kto może się ubiegać o ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Uniwersytet Łódzki?

Uniwersytet Łódzki zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składki na ubezpieczenie za studenta/doktoranta, który:

 • ukończył 26 rok życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia jako członek rodziny ubezpieczonego opłacającego składkę lub za którego jest opłacana składka (np. rodzica lub współmałżonka);
 • nie ukończył 26 roku życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiada rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego);
 • nie pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym, nie prowadzi działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem społecznym;
 • nie jest zatrudniony na umowę zlecenie;
 • nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego;
 • nie pobiera stypendium sportowego;
 • nie pobiera renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego lub gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej;
 • nie jest uprawniony do pobierania świadczeń alimentacyjnych;
 • nie jest osobą bezrobotną;
 • nie jest rolnikiem ani pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z pozostałych tytułów wymienionych w art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r.

Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego reguluje Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. oraz Zarządzenie Rektora UŁ nr 89 z dnia 20.06.2011 r.

Co należy zrobić i kiedy, aby skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?

Aby student/doktorant mógł być zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki do ubezpieczenia zdrowotnego musi stawić się osobiście w dziekanacie kierunkowym w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 roku życia w celu wypełnienia druku ZZA i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Niezgłoszenie się w terminie powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta i obciążenie finansowe studenta/doktoranta za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Obowiązki ubezpieczonego

Student/doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Łódzki, ma obowiązek:

 • zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny (współmałżonka, dziecko itd.), którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu;

W przypadku, jeśli osoba zgłaszana przez Uniwersytet Łódzki do ubezpieczenia zdrowotnego lub którykolwiek ze zgłaszanych członków rodziny ma orzeczony stopień niepełnosprawności, student/doktorant zobowiązany jest dostarczyć do kierunkowego dziekanatu dokument potwierdzający ten fakt (do wglądu).

 • poinformować osobiście pracownika kierunkowego dziekanatu o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (np. stosunku pracy) w ciągu 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej;

W celu zgłoszenia powstania innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego należy wypełnić

 • poinformować osobiście pracownika kierunkowego dziekanatu o zmianie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego (zmiany: numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwiska, kodu tytułu ubezpieczenia, adresu zamieszkania, oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia) – swoich lub zgłoszonych członków rodziny – w ciągu 7 dni od daty zmiany lub uzyskania dokumentu potwierdzającego ten fakt, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W celu zgłoszenia zmian danych osobowych należy wypełnić Druk zgłoszeniowy zmiany danych do ubezpieczenia zdrowotnego ZIUA

Zaświadczenie o opłacaniu składek

Zaświadczenie o opłacaniu składek na prośbę studenta/doktoranta wystawia kierunkowy dziekanat oraz poświadcza je Centrum Obsługi Studenta Rekrutacja i Tok Studiów, ul. Lindleya 3, pokój 5a. lub wydruk RMUA wydany przez Dział Płac UŁ, ul. Lindleya 3, pokój 103a.

W przypadku nie przedstawienia dokumentu w placówce opieki medycznej świadczenie jest udzielane na koszt studenta/doktoranta.

Szkolenie z BHP w UŁ

(podstawa prawna: Zarządzenie Rektora UŁ  nr 155 z dnia 28.09.2012 r.)

 1. Szkolenie BHP i jego zaliczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line) na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus https://moodle.uni.lodz.pl.
  • kurs "Szkolenie z BHP - materiały szkoleniowe",
  • kurs "OSH course - informationals materials".

Szkolenie z BHP jest obowiązkowe i polega na samodzielnej pracy bez udziału nauczycieli akademickich.

 1. Do odbycia szkolenia BHP są zobowiązani wszyscy studenci i doktoranci:
  • rozpoczynający naukę w Uniwersytecie Łódzkim na pierwszym semestrze studiów;
  • przeniesieni do UŁ z innych uczelni na wyższe semestry nauki (nie jest honorowane szkolenie, które zostało odbyte poza UŁ)
 2. Nie ma możliwości "przepisania" zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już szkolenie BHP w UŁ) - zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do szkolenia. Dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta oraz przyjętych w ramach programu Erasmus, Mobility i in. programów wymiany.
 3. Studenci i doktoranci odbywają szkolenie BHP w semestrze, który jest ich pierwszym semestrem nauki w UŁ. Student, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku studiów, obowiązany jest odbyć szkolenie w zakresie bhp na kierunku, na którym szkolenie to ma najszerszy zakres.
 4. Studentów i doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ obowiązuje zakres materiału szkoleniowego Szkolenie z BHP w UŁ:
  • Moduł I – Wybrane regulacje prawne.
  • Moduł II – Warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia uczelni.
  • Moduł III – Postępowanie w razie wypadku studenta (doktoranta), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Moduł IV – Zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska.
 5. Logowanie na platformie e-learningowej https://moodle.uni.lodz.pl odbywa się poprzez Centralny System Uwierzytelniania, czyli tak, jak do USOSweb (ta sama nazwa użytkownika i hasło).
 6. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy podejść do testu sprawdzającego zamieszczonego na platformie e-learningowej. Szkolenie BHP kończy test złożony z pytań jednokrotnego wyboru. By zaliczyć szkolenie należy uzyskać co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.  Kurs: Test_BHP_IV_2016/2017; Kod dostępu do testu: ES97.
 7. Ostateczny termin odbycia szkolenia BHP upływa: 30.11 dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze zimowym, 30.04 dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim. Po tym terminie platforma zostaje zablokowana. W uzasadnionych przypadkach może być wyznaczony dodatkowy termin zaliczenia.
 8. Odbycie szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego semestru studiów. Wobec studentów, którzy w wymaganym terminie nie odbyli szkolenia BHP i nie zaliczyli testu z wynikiem pozytywnym mają zastosowanie przepisy Regulaminu studiów i Regulaminu studiów doktoranckich dotyczące zaliczania semestru.
 9. Zaliczenie szkolenia BHP generowane jest automatycznie w systemie USOS. Protokoły zbiorcze są drukowane i podpisywane, a następnie przesyłane przez upoważnionych pracowników Inspektoratu BHP UŁ.
 10. W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do Inspektoratu BHP w UŁ (bhp@uni.lodz.pl).
 11. W sprawach technicznych (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy)  należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ e-mail: helpdesk@uni.lodz.pl

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź