Piątek, 20 kwietnia 2018, tydzień parzysty (16)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

SOCJOLOGIA

Studia doktoranckie socjologii  wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. Są przeznaczone dla absolwentów studiów II stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie socjologii i dyscyplin pokrewnych, metodologii badań społecznych, pracy naukowej i dydaktycznej, jak również pogłębiają wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań i analiz. Studia doktoranckie socjologii  kształtują w absolwentach postawy obywatelskie i kompetencje społeczne, przejawiające się w świadomym pełnieniu roli uczonego, nauczyciela akademickiego oraz zaangażowanego obywatela we współczesnym społeczeństwie.

Efekty kształcenia dla Studiów Doktoranckich Socjologii

ZASADY I TERMINY REKRUTACJIWYMAGANE DOKUMENTYOPIEKUNOWIE NAUKOWIPROGRAM STUDIÓWIMFORMACJE PRAKTYCZNE

Terminy rekrutacji

Kandydaci na Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Doktoranckie Socjologii powinni zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ  na stronie www.rekrutacja.uni.lodz.pl

w terminie 9 maja - 19 września 2017r.

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście!) w terminie 4 – 20 września 2017r.

w Centrum Nauki i Spraw Pracownika Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (pok. D 102),

ul. POW 3/5 w godz. 9:00 – 14:00, tel. 635-53-55

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się

22 września 2017r. o godz. 9:00 (sala A129)


Zasady rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie Socjologii w roku akademickim 2017/2018

 1. Rekrutacja prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną, działającą w podstawowej jednostce organizacyjnej. Komisję powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. W skład komisji wchodzą z urzędu: Prodziekan ds. organizacji studiów i programów kształcenia jako jej przewodniczący, kierownik studiów doktoranckich oraz co najmniej jeden pracownik naukowy z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. W obradach komisji rekrutacyjnej, w charakterze obserwatora, ma prawo uczestniczyć przedstawiciel właściwego organu samorządu doktorantów.
 2. Termin i warunki rekrutacji podawane są do wiadomości publicznej w formie ogłoszeń prasowych, informacji wywieszonej w siedzibie oraz zamieszczonej na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego dotyczy rekrutacja.
 3.  Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów oraz laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT w okresie trwania dofinasowania projektu.
 4. Kandydat na studia doktoranckie obowiązkowo dokonuje rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).
 5. Kandydat na studia doktoranckie obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem:

 • kierunku
 • trybu studiów: stacjonarne
 • oraz czy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia ze stypendium doktoranckim/ bez stypendium, jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium, winien złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

b) kserokopia dowodu osobistego,

c) CV,

d) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych oraz suplement,

e) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów (średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),

f) wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania i 2 zdjęcia,

g) informacje o znajomości języków obcych poświadczone certyfikatami,

h) opis zainteresowań naukowych kandydata,

i) przedstawienie koncepcji pracy doktorskiej (jeśli jest to praca związana z badaniami empirycznymi to również dołączona powinna być koncepcja badawcza), tj.:

 • temat pracy,
 • uzasadnienie wyboru tematu pracy,
 • jaką perspektywę teoretyczną i metodologiczną kandydat przyjmuje w badaniu,
 • pytania problemowe na które doktorant chce odpowiedzieć,
 • główne hipotezy badawcze (jeśli są możliwe do sformułowania w danej fazie przygotowań do analiz i badania),
 • jeśli jest to praca o charakterze empirycznym należy przedstawić metody i techniki badawcze oraz analityczne, które doktorant chce zastosować w badaniu i analizie danych empirycznych,
 • Podstawowa literatura dotycząca przedmiotu badań i analiz.

Koncepcja powinna być opisana na 3 – 5 stronach.

j) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o:

-  publikacjach: kserokopie stron tytułowych publikacji i spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone; strona na numerem ISNN lub ISBN, informacja o recenzencie;  publikacje powinny mieć afiliację (uczelnia, wydział, katedra/zakład), a jeżeli nie mają należy dołączyć oświadczenie o afiliacji (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje mieszczące się w obrębie dyscypliny socjologia),

-  publikacje przyjęte do druku, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydawnictwa z informacją o afiliacji jak wyżej oraz informację i ISSN lub ISBN

- aktywnym (z wygłoszonym referatem) udziale w konferencjach naukowych potwierdzone zaświadczeniem organizatorów,

-  aktywności w kole naukowym poświadczone przez opiekuna naukowego koła.

k) opinia samodzielnego pracownika naukowego z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego,

l) (opcjonalnie) dokumentacją związaną z przyznaniem statusu laureata konkursu DIAMENTOWY GRANT.

6. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydata oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, która przeprowadzona zostanie   zarówno w języku polskim jak i angielskim.

7. W rezultacie postępowania rekrutacyjnego powstanie ranking kandydatów. Maksymalna liczba uzyskanych punktów wynosi 105, przyznanych według algorytmu zawartego w poniższym zestawieniu:

 

Cechy kandydata

Waga- max.

1

Średnia ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich; -5,00- 4,76 - 30 pkt.;4,75-4,51-20 pkt.;4,50-4,00-10 pkt.; poniżej  4,00- 0 pkt.

30 pkt.

1a

Laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT

30 pkt.

2

Udokumentowana aktywność publikacyjna

(liczba i jakość publikacji o charakterze naukowym wg klasyfikacji MNiSzW)

20 pkt.

3

Znajomość języków obcych udokumentowana certyfikatem

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego) do Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 (Dz.U. 2016 poz. 1586)

 

10 pkt.

5.

Uczestnictwo w konferencjach z referatami w ramach działalności w kołach naukowych w tym:

potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym i co najmniej jeden wygłoszony referat w ramach działalności w kole naukowym

(potwierdzony przez organizatorów) – 10 pkt.

potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym  -5 pkt.

10 pkt.

6.

Przestawienie koncepcji doktorskiej (jeśli jest to praca związana z badaniami empirycznymi to również dołączona powinna być koncepcja badawcza)

5 pkt.

7.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

30   pkt.

 

8. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie miejsc w rankingu.

 

Zasady rekrutacji na niestacjonarne studia doktoranckie Socjologii w roku akademickim 2017/2018 

 1. Rekrutacja prowadzona jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, której skład określa Dziekan Wydziału. W skład komisji wchodzi z urzędu Prodziekan ds. organizacji studiów i programów kształcenia jako jej przewodniczący oraz kierownik studiów doktoranckich ekonomii. W obradach komisji rekrutacyjnej, w charakterze obserwatora, ma prawo uczestniczyć przedstawiciel właściwego organu samorządu doktorantów.
 2. Termin i warunki rekrutacji podawane są do wiadomości publicznej w formie ogłoszeń prasowych, informacji wywieszanej w siedzibie oraz zamieszczonej na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego dotyczy rekrutacja.
 3. Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów oraz laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT.
 4. Kandydat na studia doktoranckie obowiązkowo dokonuje rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).
 5. Kandydat na studia doktoranckie obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem:

 • kierunku
 • trybu studiów: niestacjonarne

b) kserokopia dowodu osobistego,

c) CV,

d) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych oraz suplement,

e) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów (średnia ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),

f) wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania i 2 zdjęcia,

g) informacje o znajomości języków obcych poświadczone certyfikatami,

h) opis zainteresowań naukowych kandydata,

i) przedstawienie koncepcji pracy doktorskiej (jeśli jest to praca związana z badaniami empirycznymi to również dołączona powinna być koncepcja badawcza) tj.:

 • temat pracy,
 • uzasadnienie wyboru tematu pracy,
 • jaką perspektywę teoretyczną i metodologiczną kandydat przyjmuje w badaniu,
 • pytania problemowe na które doktorant chce odpowiedzieć,
 • główne hipotezy badawcze (jeśli są możliwe do sformułowania w danej fazie przygotowań do analiz i badania),
 • jeśli jest to praca o charakterze empirycznym należy przedstawić metody i techniki badawcze oraz analityczne, które doktorant chce zastosować w badaniu i analizie danych empirycznych,
 • podstawowa literatura dotycząca przedmiotu badań i analiz.

Koncepcja powinna być opisana na 3 – 5 stronach.

j) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o:

-  publikacjach: kserokopie stron tytułowych publikacji i spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone; strona z numerem ISNN, lub ISBN, informacja o recenzencie; publikacje powinny mieć afiliację (uczelnia, wydział, katedra/zakład), a jeżeli nie mają należy dołączyć oświadczenie o afiliacji (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje mieszczące się w obrębie dyscypliny socjologia),

- publikacje przyjęte do druku, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydawnictwa z informacją o afiliacji jak wyżej oraz z informacją o ISSN i ISBN,

- aktywnym (z wygłoszonym referatem) udziale w konferencjach naukowych potwierdzone zaświadczeniem organizatorów,

- aktywności w kole naukowym poświadczone przez opiekuna naukowego koła,

k) opinia samodzielnego pracownika naukowego z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego,

l) (opcjonalnie) dokumentację związaną z przyznaniem statusu laureata konkursu DIAMENTOWY GRANT.

6. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.

7. W rezultacie postępowania rekrutacyjnego powstanie ranking kandydatów. Maksymalna liczba uzyskanych punktów wynosi 105, przyznanych według algorytmu zawartego w poniższym zestawieniu:

 

Cechy kandydata

Waga- max.

1

Średnia ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich; -5,00- 4,76 - 30 pkt.;4,75-4,51-20 pkt.;4,50-4,00-10 pkt.; poniżej  4,00- 0 pkt.

30 pkt.

1a

Laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT

30 pkt.

2

Udokumentowana aktywność publikacyjna

(liczba i jakość publikacji o charakterze naukowym wg klasyfikacji MNiSzW)

20 pkt.

3

Znajomość języków obcych udokumentowana certyfikatem

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego) do Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 (Dz.U. 2016 poz. 1586)

 

10 pkt.

5.

Uczestnictwo w konferencjach z referatami w ramach działalności w kołach naukowych w tym:

potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym i co najmniej jeden wygłoszony referat w ramach działalności w kole naukowym

(potwierdzony przez organizatorów) – 10 pkt.

potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym  -5 pkt.

10 pkt.

6.

Przestawienie koncepcji doktorskiej (jeśli jest to praca związana z badaniami empirycznymi to również dołączona powinna być koncepcja badawcza)

5 pkt.

7.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

30   pkt.8. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie miejsc w rankingu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i terminów rekrutacji określa załącznik nr 88 oraz 87

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2017/2018 określa załączni do Zarządzania Rektora nr 99
 

Kandydat na studia doktoranckie zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem:

 • kierunku
 • trybu studiów: stacjonarne
 • oraz czy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia ze stypendium doktoranckim/ bez stypendium, jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium, winien złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego/dotacji projakościowej

b) CV

c) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych oraz suplement

d) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów (średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich)

e) deklaracja mobilności

f) wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania i 2 zdjęcia

g) informacje o znajomości języków obcych poświadczone certyfikatami

h) opis zainteresowań naukowych kandydata

i) przedstawienie koncepcji pracy doktorskiej (jeśli jest to praca związana z badaniami empirycznymi to również dołączona powinna być koncepcja badawcza)

j) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o:

-  publikacjach: kserokopie stron tytułowych publikacji i spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone; publikacje powinny mieć afiliację (uczelnia, wydział, katedra/zakład), a jeżeli nie mają należy dołączyć oświadczenie o afiliacji (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje mieszczące się w obrębie dyscypliny socjologia);

- publikacje przyjęte do druku, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydawnictwa z informacją o afiliacji jak wyżej;

- oświadczenie o dorobku naukowo-badawczym

- aktywnym (z wygłoszonym referatem) udziale w konferencjach naukowych potwierdzone zaświadczeniem organizatorów;

- aktywności w kole naukowym poświadczone przez opiekuna naukowego koła;

k) opinia samodzielnego pracownika naukowego z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

l) (opcjonalnie) dokumentacja związana z przyznaniem statusu laureata konkursu DIAMENTOWY GRANT.

Wykaz dokumentów do postępowania rekrutacyjnego

Obszary zainteresowań   i tematyka badawcza samodzielnych pracowników naukowych

 

prof. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska

socjologia gospodarki (socjologiczne problemy przedsiębiorczości, gospodarka nieformalna, rynek pracy, socjologiczne problemy transformacji polskiej gospodarki, socjologiczne problemy współczesnego kapitalizmu). Socjologia pracy i organizacji; problemy humanizacji pracy we współczesnym kapitalizmie; elastyczne formy zatrudnienia; zarządzanie kapitałem ludzkim; socjologia edukacji (wpływ szkolnictwa na rozwój społeczno-gospodarczy, funkcjonowanie szkolnictwa wyższego i system nauki)

e-mail: edukacja@uni.lodz.pl  tel. 042 635 40 77, Katedra Socjologii Edukacji

 

dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ

socjologia dewiacji; instytucje totalne (instytucje korekcyjne dla dorosłych i nieletnich; mobbing; kultura organizacyjna; socjologia emocji; zarządzanie zasobami ludzkimi; etnografia socjologiczna, jakościowe badania terenowe

e-mail: chomczynski@gmail.com 042 635 52 38

042 635 52 63 Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

 

dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ

komunikacja społeczna, komunikowanie publiczne i masowe (opinia publiczna, demokracja i komunikowanie, retoryka publiczna, strefa publiczna), komunikacja międzykulturowa i międzynarodowa (stereotypy i uprzedzenia, rasizm, antysemityzm, „mowa nienawiści”, konflikt i przemoc), socjologia interakcji oraz biografie i światy społeczne, komunikowanie w nauce (wiedza i nauka, dyskursy naukowe, „społeczeństwo wiedzy”, socjologia wiedzy, socjologia nauki)  jakościowe metody badań społecznych, współczesne teorie socjologiczne

e-mail: marek_czyzewski@uni.lodz.pl  tel. 42 635 53 74

42 635 52 52 Zakład Badań Komunikacji Społecznej

 

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ

socjologia i antropologia wizualna, rozumiana jako zestaw technik badawczych, ale także jako refleksja teoretyczna nad kulturą wizualną. Fotografia i jej społeczne zastosowania z jednej strony oraz fotografia jako narzędzie badawcze z drugiej,  biograficznie zorientowana socjologia sztuki, polegająca na wykorzystaniu metody wywiadu biograficznego lub narracyjnego w obszarze badań nad światem artystycznym; badania nad  współczesną emigracją zogniskowane na fenomenie migracji polskich artystów, ich procesów adaptacyjnych oraz strategii budowania karier w nowych miejscach osiedlenia.

e-mail: tomasz.ferenc@wp.pl tel. 042 635 55 40

042 635 40 77 Katedra Socjologii Sztuki

 

dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ

socjologia jakościowa: problematyka biedy i wykluczenia społecznego, analizy zubożałych sąsiedztw, zastosowanie metody biograficznej w badaniach z udziałem zbiorowości zmarginalizowanych i straumatyzowanych, socjologia ról społecznych i tożsamości, analizy funkcjonowania instytucji i organizacji pomocowych

e-mail: agrondas@uni.lodz.pl tel. 042 635 55 34

042 635 52 51  Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

 

dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ

współczesne problemy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych, w ujęciu globalnym (perspektywa UE, kraju), regionalnym, lokalnym i oraz ich mikrostrukturalne aspekty.; sposoby przeciwdziałania im i ich przezwyciężania – perspektywa radzenia sobie jednostek, rodzin i zbiorowości nimi dotkniętych z uwzględnieniem sieci kontaktów formalnych i nieformalnych, oraz działań podejmowanych w skali regionów, krajów, UE; obszar analiz dotyczy jakości życia i podziałów społecznych w kontekście sytuacji jednostek, grup na rynku pracy, ich kondycji materialnej w kontekście współczesnych procesów pauperyzacji, decyzji migracyjnych, i szerzej zjawisk wykluczenia społecznego; podejście metodologiczne – badania prowadzone w paradygmacie ilościowym i jakościowym z zastosowaniem różnych technik zbierania i opracowywania danych

e-mail: leder@interia.pl  tel. 042 635 51 36

042 635 52 51 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

 

dr hab. Anna Kacperczyk

e-mail      042 635 50 96

042 635 51 31 Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

 

dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ

metodologia: badania biograficzne, historia mówiona;

problematyka: badanie procesów biograficznych i społecznych, światy społeczne i biografia, tożsamość zbiorowa, pamięć zbiorowa i biograficzna

e-mail: kajakaz@uni.lodz.pl  tel. 042 635 53 18 Katedra Socjologii Kultury

 

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

socjologia interakcji, socjologia jakościowa, socjologia pracy, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia gospodarki, socjologia religii, interakcjonizm symboliczny

e-mail: krzysztof.konecki@gmail.com   tel. 042 635 52 55

 042 635 52 63 Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

 

 

dr hab. Jolanta Lisek-Michalska

metodologia prowadzenia badań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem badań jakościowych realizowanych metodą FGI (focus group interview).

W kwestiach merytorycznych zagadnienia szeroko rozumianej partycypacji społecznej seniorów

e-mail: jolanta_lisek@wp.pl tel. 042 635 52 71

042 635 555 31 Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

 

dr hab. Alicja Łaska-Formejster

zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej problematyki zdrowia w perspektywie społecznej (socjologii medycyny; zdrowia i choroby, bioetyki oraz biopolityki), etyki gospodarczej i kapitału normatywnego. Szeroka perspektywa dotyczy przede wszystkim możliwych płaszczyzn analizy obejmujących ujęcia społeczno-etyczno-gospodarczo-polityczne (wybrane problemy społeczne i bioetyczne warto rozważać uwzględniając wykładnię zarówno społeczną, prawną, gospodarczą, polityczną, jak i etyczną).

e-mail: aformejster@o2.pl, tel. 042 635 55 32

042 635 51 31 Katedra Socjologii Polityki i Moralności

 

 dr hab. Ewa Malinowska

przemiany kulturowego modelu współczesnego społeczeństwa, utrwalanie i/lub erozja porządku patriarchalnego, rekonstrukcja i funkcjonowanie porządku demokratycznego, socjologia płci i rodziny – gender studies, kulturowe konstrukty płci (kulturowy ideał osobowości oraz role społeczne kobiety i mężczyzny), patriarchat – model a empiryczne wzory patriarchatu; nierówność i zmiany społecznego statusu kobiet i mężczyzn,  zmiany wzorów relacji społecznych między kategoriami płci,  płaszczyzny i przejawy społecznych nierówności kobiet i mężczyzn,  pro-egalitarne ruchy społeczne (odkrywane konflikty społeczne, przeciwnicy, cele i strategie działania); zwłaszcza ruch feministyczny i ruch mężczyzn, przemiany społecznej tożsamości płci (mężczyzn i kobiet) we współczesnym społeczeństwie. Powyższa tematyka dotyczyć może kwestii lokalnych (polskich), a także może posiadać kontekst europejski i globalny

e-mail: ewamal@uni.lodz.pl  tel. 042 635 55 57

042 635 52 56 Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych

 

 prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska

kultura i sztuka (artyści, odbiorcy, instytucje), socjologia francuska, ruchy społeczne, badania wizualne

e-mail: anna.matuchniak@wp.pl 042 635 55 41

042 635 40 77 Katedra Socjologii Sztuki

 

 dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. UŁ

problemy kontroli społecznej, dewiacji, zachowania anormatywne i ich konsekwencje, outsiderzy i dewianci w społeczeństwie, stygmatyzacja, uprzedzenia i stereotypy
e-mail: esting@uni.lodz.pl  tel. 042 635 50 36

 042 635 52 56 Katedra Socjologii Wsi i Miasta

 

dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, prof. UŁ

socjologia rodziny, socjologia niepełnosprawności, socjologia dzieciństwa, prawa dziecka, mediacje

e-mail: gmlerman@uni.lodz.pl tel. 042 635 55 34

042 635 552 51 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

 

dr hab. Beata Pawłowska

socjologia emocji, socjologia pracy oraz socjologia organizacji i zarządzania; badania przy zastosowaniu metod jakościowych, w tym z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej

e-mail: pawlowska.beata@gmail.com, tel. 042 635 53 38

042 635 52 63 Katedra Organizacji i Zarządzania

 

 dr hab. Ewa Rokicka, prof. UŁ

socjologia struktur społecznych, kapitał ludzki, ruchliwość społeczna (kariery społeczno-zawodowe), nierówności społeczne (wymiar ekonomiczny, społeczny, polityczny i kulturowy), jakość życia

e-mail: rokicka@uni.lodz.pl  tel. 042 635 53 12

 042 635 52 51 Katedra Socjologii Ogólnej

 

dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ

socjologia zbiorowości terytorialnych, kapitał społeczny, partycypacja społeczno-polityczna

e-mail: socwim@uni.lodz.pl  tel. 042 635 52 62 

042 635 52 56 Katedra Socjologii Wsi i Miasta

 

 dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ

badania z pogranicza demografii, gerontologii społecznej, polityki społecznej i socjologii rodziny. Badania te odnoszą się do szeroko rozumianych długookresowych konsekwencji procesu starzenia się ludności i przemian wielkości, struktury i funkcji rodziny; zagadnienia badawcze to: starzenie się ludności z uwzględnieniem dualnego charakteru tego procesu, ludzie bardzo starzy, aktywizacja osób starszych i aktywizacja zawodowa osób na przedpolu starości, dyskryminacja ze względu na wiek, relacje międzypokoleniowe w rodzinie i w społeczeństwie, nietradycyjne formy życia rodzinnego, przemiany funkcji małżeństwa, opieka rodzinna nad osobami niepełnosprawnymi.

e-mail: pies@uni.lodz.pl  tel. 042 635 53 13

042 635 52 51 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

 

 prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

socjologia polityki (aktywność społeczno-polityczna, populizm polityczny, marketing wyborczy, ideologie, doktryny polityczne a programy wyborcze, paradoksy demokracji), społeczeństwo obywatelskie, socjologia moralności (systemy wartości młodzieży standardy etyczne w zawodach medycznych, biznesowych) socjologia pracy ( kontekst humanizacyjny i etyczny, społeczna odpowiedzialność biznesu), socjologia zawodów ( zawody profesjonalne), systemy wartości młodzieży

e-mail: dduraj@uni.lodz.pl tel. 042 635 50 93

tel. 042 635 55 31 Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Kierownik Studiów Doktoranckich Socjologii

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ

pokój: A 223
tel.:42 635 50 92
e-mail: tomasz.ferenc@wp.pl


Szczegółowych informacji udziela Centrum Nauki i Spraw Pracownika

mgr Aleksandra Sulwińska-Kuraś
email: aleksandra.sulwinskakuras@uni.lodz.pl

(pokój D-102)
godziny przyjęć: 9.00 - 15.00
studia doktoranckie ekonomii i socjologii (stacjonarne i niestacjonarne)
tel. +48 42-635-5355
fax +48 42-635-4025

 

Wydziałowa Komisja ds. Kwalifikacji na Studia Doktoranckie

1. prof. dr hab. Krzysztof Konecki

2. dr hab. Piotr Szukalski prof.  UŁ

3. dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ

4. prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska

5. dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ

6. dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ

7. dr hab. Ewa Malinowska

8. dr hab. Paweł Starosta, prof.  UŁ

przedstawiciel doktorantów - mgr Michał Zaremba

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź