Poniedziałek, 27 marca 2017, tydzień nieparzysty (13)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

SOCJOLOGIA

Studia doktoranckie socjologii  wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. Są przeznaczone dla absolwentów studiów II stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie socjologii i dyscyplin pokrewnych, metodologii badań społecznych, pracy naukowej i dydaktycznej, jak również pogłębiają wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań i analiz. Studia doktoranckie socjologii  kształtują w absolwentach postawy obywatelskie i kompetencje społeczne, przejawiające się w świadomym pełnieniu roli uczonego, nauczyciela akademickiego oraz zaangażowanego obywatela we współczesnym społeczeństwie.

ZASADY I TERMINY REKRUTACJIWYMAGANE DOKUMENTYOPIEKUNOWIE NAUKOWIPROGRAM STUDIÓWIMFORMACJE PRAKTYCZNE

Terminy rekrutacji

Kandydaci na Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Doktoranckie Socjologii powinni zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ  na stronie www.rekrutacja.uni.lodz.pl

w terminie 4 maja - 31 sierpnia 2016r.

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście!) w terminie 1 – 7 września 2016r.

w Dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (pok. D 106),

ul. POW 3/5 w godz. 9:00 – 14:00, tel. 635-53-58

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się

23 września 2016r. o godz. 9:00 (sala A129)


Zasady rekrutacji na Stacjonarne studia Doktoranckie Socjologii w roku akademickim 2016/2017

 1.  Rekrutacja prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną, działającą w podstawowej jednostce organizacyjnej. Komisję powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. W skład komisji wchodzą z urzędu: Prodziekan ds. organizacji studiów i programów kształcenia jako jej przewodniczący, kierownik studiów doktoranckich oraz co najmniej jeden pracownik naukowy z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. W obradach komisji rekrutacyjnej, w charakterze obserwatora, ma prawo uczestniczyć przedstawiciel właściwego organu samorządu doktorantów.
 2.  Termin i warunki rekrutacji podawane są do wiadomości publicznej w formie ogłoszeń prasowych, informacji wywieszonej w siedzibie oraz zamieszczonej na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.
 3.  Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów oraz laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT w okresie trwania dofinasowania projektu.
 4. Kandydat na studia doktoranckie obowiązkowo dokonuje rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).
 5. Kandydat na studia doktoranckie zobowiązany jest złożyć wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.
 6. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydata oraz rozmowę kwalifikacyjną z      kandydatami.
 7. W rezultacie postępowania rekrutacyjnego powstanie ranking kandydatów. Maksymalna liczba uzyskanych punktów         wynosi 100, przyznanych według algorytmu zawartego w poniższym zestawieniu:

 

Cechy kandydata

Waga- max.

1

Średnia ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich; -5,00- 4,76 - 30 pkt.;4,75-4,51-20 pkt.;4,50-4,00-10 pkt.; poniżej  4,00- 0 pkt.

30 pkt.

1a

Laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT

30 pkt.

2

Udokumentowana aktywność publikacyjna

(liczba i jakość publikacji o charakterze naukowym wg klasyfikacji MNiSzW)

20 pkt.

3

Znajomość języków obcych udokumentowana certyfikatem

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego) do Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1200)

 

10 pkt.

3

Uczestnictwo w konferencjach z referatami w ramach działalności w kołach naukowych w tym:

potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym i co najmniej jeden wygłoszony referat w ramach działalności w kole naukowym

(potwierdzony przez organizatorów) – 10 pkt.

 

potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym  -5 pkt.

 

10 pkt.

4

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

30   kt.

 8.  Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie miejsc w rankingu.

 

 

 Zasady rekrutacji na  Niestacjonarne Studia Doktoranckie Socjologii

 1.  Rekrutacja prowadzona jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, której skład określa Dziekan Wydziału. W skład komisji wchodzi z urzędu Prodziekan ds. organizacji studiów i programów kształcenia jako jej przewodniczący oraz kierownik studiów doktoranckich. W obradach komisji rekrutacyjnej, w charakterze obserwatora, ma prawo uczestniczyć przedstawiciel właściwego organu samorządu doktorantów.
 2. Termin i warunki rekrutacji podawane są do wiadomości publicznej w formie ogłoszeń prasowych, informacji wywieszanej w siedzibie oraz zamieszczonej na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.
 3. Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów oraz laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT.
 4. Kandydat na studia doktoranckie obowiązkowo dokonuje rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).
 5. Kandydat na studia doktoranckie zobowiązany jest złożyć wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.
 6. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
 7. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie miejsc w rankingu.

 

Szczegółowe zasady i terminy  rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Łódzkim określa załącznik do Uchwał Senatu nr  609  i 610 z dnia 11.04.2016r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne W Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2015/2016 określa Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10.05.2016r. (załącznik do Zarządzenia Rektora nr 81)

Kandydat na studia doktoranckie zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem:

 • kierunku
 • trybu studiów: stacjonarne
 • oraz czy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia ze stypendium doktoranckim/ bez stypendium, jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium, winien złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego/dotacji projakościowej

b) CV

c) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych oraz suplement

d) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów (średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich)

e) deklaracja mobilności

f) wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania i 2 zdjęcia

g) informacje o znajomości języków obcych poświadczone certyfikatami

h) opis zainteresowań naukowych kandydata

i) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o:

-  publikacjach: kserokopie stron tytułowych publikacji i spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone; publikacje powinny mieć afiliację (uczelnia, wydział, katedra/zakład), a jeżeli nie mają należy dołączyć oświadczenie o afiliacji (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje mieszczące się w obrębie dyscypliny socjologia);

- publikacje przyjęte do druku, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydawnictwa z informacją o afiliacji jak wyżej;

- oświadczenie o dorobku naukowo-badawczym

- aktywnym (z wygłoszonym referatem) udziale w konferencjach naukowych potwierdzone zaświadczeniem organizatorów;

- aktywności w kole naukowym poświadczone przez opiekuna naukowego koła;

j) opinia samodzielnego pracownika naukowego z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

k) (opcjonalnie) dokumentacja związana z przyznaniem statusu laureata konkursu DIAMENTOWY GRANT.

Wykaz dokumentów do postępowania rekrutacyjnego

Obszary zainteresowań   i tematyka badawcza samodzielnych pracowników naukowych

 

prof. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska

socjologia gospodarki (socjologiczne problemy przedsiębiorczości, gospodarka nieformalna, rynek pracy, socjologiczne problemy transformacji polskiej gospodarki, socjologiczne problemy współczesnego kapitalizmu). Socjologia pracy i organizacji; problemy humanizacji pracy we współczesnym kapitalizmie; elastyczne formy zatrudnienia; zarządzanie kapitałem ludzkim; socjologia edukacji (wpływ szkolnictwa na rozwój społeczno-gospodarczy, funkcjonowanie szkolnictwa wyższego i system nauki)

e-mail: edukacja@uni.lodz.pl  tel. 042 635 40 77, Katedra Socjologii Edukacji

 

dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ

e-mail: chomczynski@gmail.com 042 635 52 38

042 635 52 63 Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

 

dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ

komunikacja społeczna, komunikowanie publiczne i masowe (opinia publiczna, demokracja i komunikowanie, retoryka publiczna, strefa publiczna), komunikacja międzykulturowa i międzynarodowa (stereotypy i uprzedzenia, rasizm, antysemityzm, „mowa nienawiści”, konflikt i przemoc), socjologia interakcji oraz biografie i światy społeczne, komunikowanie w nauce (wiedza i nauka, dyskursy naukowe, „społeczeństwo wiedzy”, socjologia wiedzy, socjologia nauki)  jakościowe metody badań społecznych, współczesne teorie socjologiczne

e-mail: marek_czyzewski@uni.lodz.pl  tel. 42 635 53 74

42 635 52 52 Zakład Badań Komunikacji Społecznej

 

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ

socjologia i antropologia wizualna, rozumiana jako zestaw technik badawczych, ale także jako refleksja teoretyczna nad kulturą wizualną. Fotografia i jej społeczne zastosowania z jednej strony oraz fotografia jako narzędzie badawcze z drugiej,  biograficznie zorientowana socjologia sztuki, polegająca na wykorzystaniu metody wywiadu biograficznego lub narracyjnego w obszarze badań nad światem artystycznym; badania nad  współczesną emigracją zogniskowane na fenomenie migracji polskich artystów, ich procesów adaptacyjnych oraz strategii budowania karier w nowych miejscach osiedlenia.

e-mail: tomasz.ferenc@wp.pl tel. 042 635 55 40

042 635 40 77 Katedra Socjologii Sztuki

 

dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas

socjologia jakościowa: problematyka biedy i wykluczenia społecznego, analizy zubożałych sąsiedztw, zastosowanie metody biograficznej w badaniach z udziałem zbiorowości zmarginalizowanych i straumatyzowanych, socjologia ról społecznych i tożsamości, analizy funkcjonowania instytucji i organizacji pomocowych

e-mail: agrondas@uni.lodz.pl tel. 042 635 55 34

042 635 52 51  Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

 

dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ

współczesne problemy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych, w ujęciu globalnym (perspektywa UE, kraju), regionalnym, lokalnym i oraz ich mikrostrukturalne aspekty.; sposoby przeciwdziałania im i ich przezwyciężania – perspektywa radzenia sobie jednostek, rodzin i zbiorowości nimi dotkniętych z uwzględnieniem sieci kontaktów formalnych i nieformalnych, oraz działań podejmowanych w skali regionów, krajów, UE; obszar analiz dotyczy jakości życia i podziałów społecznych w kontekście sytuacji jednostek, grup na rynku pracy, ich kondycji materialnej w kontekście współczesnych procesów pauperyzacji, decyzji migracyjnych, i szerzej zjawisk wykluczenia społecznego; podejście metodologiczne – badania prowadzone w paradygmacie ilościowym i jakościowym z zastosowaniem różnych technik zbierania i opracowywania danych

e-mail: leder@interia.pl  tel. 042 635 51 36

042 635 52 51 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

 

dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ

metodologia: badania biograficzne, historia mówiona;

problematyka: badanie procesów biograficznych i społecznych, światy społeczne i biografia, tożsamość zbiorowa, pamięć zbiorowa i biograficzna

e-mail: kajakaz@uni.lodz.pl  tel. 042 635 53 18 Katedra Socjologii Kultury

 

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

socjologia interakcji, socjologia jakościowa, socjologia pracy, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia gospodarki, socjologia religii, interakcjonizm symboliczny

e-mail: krzysztof.konecki@gmail.com   tel. 042 635 52 55

 042 635 52 63 Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

 

dr hab. Anna Kubiak, prof. UŁ

metody badań społecznych (metodologia badań sondażowych, badania opinii publicznej), transformacja ustrojowa w Polsce, korupcja jako problem społeczny

e-mail: anna1.kubiak@neostrada.pl  tel. 042 635 55 24

 042 635 51 32 Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

 

dr hab. Jolanta Lisek-Michalska

e-mail: jolanta_lisek@wp.pl tel. 042 635 52 71

042 635 555 31 Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

 

dr hab. Andrzej Majer, prof. UŁ

miasta globalne - miasta lokalne, świat społeczny małego miasta, miejski i podmiejski styl życia

e-mail: amajer@lodz.home.pl  

tel. 042 635 50 36 Katedra Socjologii Wsi i Miasta

 

dr hab. Ewa Malinowska

przemiany kulturowego modelu współczesnego społeczeństwa, utrwalanie i/lub erozja porządku patriarchalnego, rekonstrukcja i funkcjonowanie porządku demokratycznego, socjologia płci i rodziny – gender studies, kulturowe konstrukty płci (kulturowy ideał osobowości oraz role społeczne kobiety i mężczyzny), patriarchat – model a empiryczne wzory patriarchatu;

nierówność i zmiany społecznego statusu kobiet i mężczyzn,  zmiany wzorów relacji społecznych między kategoriami płci,  płaszczyzny i przejawy społecznych nierówności kobiet i mężczyzn,  pro-egalitarne ruchy społeczne (odkrywane konflikty społeczne, przeciwnicy, cele i strategie działania); zwłaszcza ruch feministyczny i ruch mężczyzn, przemiany społecznej tożsamości płci (mężczyzn i kobiet) we współczesnym społeczeństwie

Powyższa tematyka dotyczyć może kwestii lokalnych (polskich), a także może posiadać kontekst europejski i globalny

e-mail: ewamal@uni.lodz.pl  tel. 042 635 55 57

042 635 52 56 Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych

 

 

prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska

kultura i sztuka (artyści, odbiorcy, instytucje), socjologia francuska, ruchy społeczne, badania wizualne

e-mail: anna.matuchniak@wp.pl 042 635 55 41

042 635 40 77 Katedra Socjologii Sztuki

 

 

dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. UŁ

problemy kontroli społecznej, dewiacji, zachowania anormatywne i ich konsekwencje, outsiderzy i dewianci w społeczeństwie, stygmatyzacja, uprzedzenia i stereotypy
e-mail: esting@uni.lodz.pl  tel. 042 635 50 36

 042 635 52 56 Katedra Socjologii Wsi i Miasta

 

dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

socjologia rodziny, socjologia niepełnosprawności, socjologia dzieciństwa, prawa dziecka, mediacje

e-mail: gmlerman@uni.lodz.pl tel. 042 635 55 34

042 635 552 51 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

 

dr hab. Andrzej Piotrowski

e-mail: apiotr@uni.lodz.pl  tel. 042 635 55 19

 042 635 52 52 Zakład Badań Kultury Europejskiej

 

dr hab. Ewa Rokicka, prof. UŁ

socjologia struktur społecznych, kapitał ludzki, ruchliwość społeczna (kariery społeczno-zawodowe), nierówności społeczne (wymiar ekonomiczny, społeczny, polityczny i kulturowy), jakość życia

e-mail: rokicka@uni.lodz.pl  tel. 042 635 53 12

 042 635 52 51 Katedra Socjologii Ogólnej

 

dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ

socjologia zbiorowości terytorialnych, kapitał społeczny, partycypacja społeczno-polityczna e-mail: socwim@uni.lodz.pl  tel. 042 635 52 62 

042 635 52 56 Katedra Socjologii Wsi i Miasta

 

 

dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ

badania z pogranicza demografii, gerontologii społecznej, polityki społecznej i socjologii rodziny. Badania te odnoszą się do szeroko rozumianych długookresowych konsekwencji procesu starzenia się ludności i przemian wielkości, struktury i funkcji rodziny;

zagadnienia badawcze to: starzenie się ludności z uwzględnieniem dualnego charakteru tego procesu, ludzie bardzo starzy, aktywizacja osób starszych i aktywizacja zawodowa osób na przedpolu starości, dyskryminacja ze względu na wiek, relacje międzypokoleniowe w rodzinie i w społeczeństwie, nietradycyjne formy życia rodzinnego, przemiany funkcji małżeństwa, opieka rodzinna nad osobami niepełnosprawnymi.

e-mail: pies@uni.lodz.pl  tel. 042 635 53 13

042 635 52 51 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

 

 

 

 

prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

socjologia polityki (aktywność społeczno-polityczna, populizm polityczny, marketing wyborczy, ideologie, doktryny polityczne a programy wyborcze, paradoksy demokracji), społeczeństwo obywatelskie, socjologia moralności (systemy wartości młodzieży standardy etyczne w zawodach medycznych, biznesowych) socjologia pracy ( kontekst humanizacyjny i etyczny, społeczna odpowiedzialność biznesu), socjologia zawodów ( zawody profesjonalne), systemy wartości młodzieży

e-mail: dduraj@uni.lodz.pl tel. 042 635 50 93

tel. 042 635 55 31 Katedra Socjologii Polityki i Moralności

 

 

prof.  dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

socjologia problemów społecznych, socjologia dzieciństwa, socjologia rodziny, polityka społeczna, socjologia struktur społecznych

e-mail: zsoul@uni.lodz.pl  tel. 042 635 52 58

042 635 52 51 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

 

Kierownik Studiów Doktoranckich Socjologii

Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak – Duraj

pokój: A 121
tel.:42 635 55 31
e-mail: dduraj@uni.lodz.pl


Szczegółowych informacji udziela Sekcja Studiów III Stopnia

mgr Aleksandra Sulwińska-Kuraś
z-ca kierownika dziekanatu

email: aleksandra.sulwinskakuras@uni.lodz.pl

(pokój D-106)
godziny przyjęć: 9.00 - 15.00
studia doktoranckie ekonomii i socjologii (stacjonarne i niestacjonarne)
tel. +48 42-635-5358
fax +48 42-635-4025

 

Wydziałowa Komisja ds. Kwalifikacji na Studia Doktoranckie

1. prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

2. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ

3. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki

4. dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw. UŁ

5. prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska

6. dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ

7. dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ

8. dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź