Poniedziałek, 24 kwietnia 2017, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

SOCJOLOGIA

Studia doktoranckie socjologii  wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. Są przeznaczone dla absolwentów studiów II stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie socjologii i dyscyplin pokrewnych, metodologii badań społecznych, pracy naukowej i dydaktycznej, jak również pogłębiają wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań i analiz. Studia doktoranckie socjologii  kształtują w absolwentach postawy obywatelskie i kompetencje społeczne, przejawiające się w świadomym pełnieniu roli uczonego, nauczyciela akademickiego oraz zaangażowanego obywatela we współczesnym społeczeństwie.

ZASADY I TERMINY REKRUTACJIWYMAGANE DOKUMENTYOPIEKUNOWIE NAUKOWIPROGRAM STUDIÓWIMFORMACJE PRAKTYCZNE

Kandydat na studia doktoranckie zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem:

  • kierunku
  • trybu studiów: stacjonarne
  • oraz czy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia ze stypendium doktoranckim/ bez stypendium, jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium, winien złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego/dotacji projakościowej

b) CV

c) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych oraz suplement

d) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów (średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich)

e) deklaracja mobilności

f) wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania i 2 zdjęcia

g) informacje o znajomości języków obcych poświadczone certyfikatami

h) opis zainteresowań naukowych kandydata

i) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o:

-  publikacjach: kserokopie stron tytułowych publikacji i spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone; publikacje powinny mieć afiliację (uczelnia, wydział, katedra/zakład), a jeżeli nie mają należy dołączyć oświadczenie o afiliacji (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje mieszczące się w obrębie dyscypliny socjologia);

- publikacje przyjęte do druku, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydawnictwa z informacją o afiliacji jak wyżej;

- oświadczenie o dorobku naukowo-badawczym

- aktywnym (z wygłoszonym referatem) udziale w konferencjach naukowych potwierdzone zaświadczeniem organizatorów;

- aktywności w kole naukowym poświadczone przez opiekuna naukowego koła;

j) opinia samodzielnego pracownika naukowego z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

k) (opcjonalnie) dokumentacja związana z przyznaniem statusu laureata konkursu DIAMENTOWY GRANT.

Wykaz dokumentów do postępowania rekrutacyjnego

Kierownik Studiów Doktoranckich Socjologii

Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak – Duraj

pokój: A 121
tel.:42 635 55 31
e-mail: dduraj@uni.lodz.pl


Szczegółowych informacji udziela Centrum Nauki i Spraw Pracownika

mgr Aleksandra Sulwińska-Kuraś
email: aleksandra.sulwinskakuras@uni.lodz.pl

(pokój D-107)
godziny przyjęć: 9.00 - 15.00
studia doktoranckie ekonomii i socjologii (stacjonarne i niestacjonarne)
tel. +48 42-635-5359
fax +48 42-635-4025

 

Wydziałowa Komisja ds. Kwalifikacji na Studia Doktoranckie

1. prof. dr hab. Krzysztof Konecki

2. dr hab. Piotr Szukalski prof.  UŁ

3. dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas

4. prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska

5. dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ

6. dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ

7. dr hab. Ewa Malinowska

8. dr hab. Paweł Starosta, prof.  UŁ

przedstawiciel doktorantów - mgr Michał Zaremba

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź