Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

EKONOMIA

Studia doktoranckie wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. Są przeznaczone dla absolwentów studiów II stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie ekonomii i dyscyplin pokrewnych, metodologii pracy naukowej i dydaktycznej, jak również pogłębioną wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań naukowych. Ponadto, studia doktoranckie ekonomii kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, przejawiające się w świadomym pełnieniu roli uczonego i nauczyciela akademickiego we współczesnym społeczeństwie.

Efekty kształcenia dla Studiów Doktoranckich Ekonomii

ZASADY I TERMINY REKRUTACJIWYMAGANE DOKUMENTYOPIEKUNOWIE NAUKOWIPROGRAM STUDIÓWIMFORMACJE PRAKTYCZNE

Terminy rekrutacji

Kandydaci na Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Doktoranckie Ekonomii powinni zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ  na stronie www.rekrutacja.uni.lodz.pl 

w terminie 9 maja - 7 września 2018 r.

Wymagane dokumenty należy składać  w terminie 3 – 7 września 2018r.

w Centrum Nauki i Spraw Pracownika Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (pok. C 143),

ul. POW 3/5 w godz. 9:00 – 14:00, tel. 635-53-55

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 20 września 2018r. o godzinie:

  9.00 – Stacjonarne Studia Doktoranckie Ekonomii, sala A426

16.00 – Niestacjonarne Studia Doktoranckie Ekonomii, sala A426

 

Zasady rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie Ekonomii w roku akademickim 2018/2019

 1. Rekrutacja prowadzona jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, której skład powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. W skład komisji wchodzą: kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jako przewodniczący komisji, kierownik studiów doktoranckich ekonomii oraz co najmniej jeden pracownik naukowym z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. W obradach komisji rekrutacyjnej, w charakterze obserwatora, ma prawo uczestniczyć przedstawiciel właściwego organu samorządu doktorantów.
 2. Termin i warunki rekrutacji podawane są do wiadomości publicznej w formie ogłoszeń prasowych, informacji wywieszanej w siedzibie oraz zamieszczonej na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, przynajmniej na 5 miesięcy przed terminem rozpoczęcia zajęć.
 3. Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów oraz laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT w okresie trwania dofinansowania projektu.
 4. Kandydat na studia doktoranckie obowiązkowo dokonuje rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).
 5. Kandydat na studia doktoranckie obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

      a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem:

 • kierunku
 • trybu studiów: stacjonarne
 • oraz czy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia ze stypendium doktoranckim/ bez stypendium, jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium, winien złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

         b) CV

         c) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych oraz  suplement

        d) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów (średnia ze studiów   

            pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich)

        e) wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania i 2   zdjęcia

       f) informacje o znajomości języka angielskiego poświadczona certyfikatami

       g) opis zainteresowań naukowych kandydata

       h) przedstawienie koncepcji pracy doktorskiej (jeśli jest to praca związana z badaniami empirycznymi to również     

          dołączona powinna być koncepcja badawcza) tj.:

 • temat pracy,
 • uzasadnienie wyboru tematu pracy,
 • jaką perspektywę teoretyczną i metodologiczną kandydat przyjmuje w badaniu,
 • pytania problemowe na które doktorant chce odpowiedzieć,
 • główne hipotezy badawcze (jeśli są możliwe do sformułowania w danej fazie przygotowań do badania),
 • jeśli jest to praca o charakterze empirycznym należy przedstawić metody i techniki badawcze oraz analityczne, które doktorant chce zastosować w badaniu i analizie danych empirycznych,
 • podstawowa literatura dotycząca przedmiotu badań i analiz.

       Koncepcja powinna być opisana na 3 – 5 stronach.

        i)  udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o:

-        publikacjach: kserokopie stron tytułowych publikacji i spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone, strona z numerem ISNN lub ISBN, informacją o recenzencie; publikacje powinny mieć afiliację (uczelnia, wydział, katedra/zakład), a jeżeli nie mają - należy dołączyć oświadczenie o afiliacji (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje z dziedziny nauk ekonomicznych);

-         publikacjach przyjętych do druku, potwierdzonych zaświadczeniem wydawnictwa z informacją o afiliacji jak wyżej oraz informacja o ISNN lub ISBN (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje z dziedziny nauk ekonomicznych);

-        aktywnym (z wygłoszonym referatem) udziale w konferencjach naukowych potwierdzone zaświadczeniem organizatorów;

-        aktywności w kole naukowym poświadczone, przez opiekuna naukowego koła.

      j) opinia samodzielnego pracownika naukowego z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową  kandydata na studia doktoranckie w przypadku pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego,

    k) (opcjonalnie) dokumentację związaną z przyznaniem statusu laureata konkursu DIAMENTOWY GRANT.

      6. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną z

          kandydatami przeprowadzona   zarówno w języku polskim jak i angielskim.

     7.  W rezultacie postępowania rekrutacyjnego powstanie ranking kandydatów. Maksymalna liczba uzyskanych punktów

          wynosi 105, przyznanych według algorytmu zawartego w poniższym zestawieniu:

 

Cechy kandydata

Maksymalna ilość punktów

1

Średnia ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich; -5,00- 4,76 - 30 pkt.;4,75-4,51-20 pkt.;4,50-4,00-10 pkt.; poniżej  4,00- 0 pkt.

30 pkt.

1a

Laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT

30 pkt.

2

Udokumentowana aktywność publikacyjna

(liczba i jakość publikacji o charakterze naukowym wg klasyfikacji MNiSzW)

20 pkt.

3

Znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego) do Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r.(Dz.U. 2018, poz. 261)

10 pkt.

4.

Uczestnictwo w konferencjach z referatami w ramach działalności w kołach naukowych w tym:

potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym i co najmniej jeden wygłoszony referat w ramach działalności w kole naukowym

(potwierdzony przez organizatorów) – 10 pkt.

potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym  -5 pkt.

10 pkt.

5.

Przedstawienie koncepcji doktorskiej (jeśli jest to praca związana z badaniami empirycznymi to również dołączona powinna być koncepcja badawcza)

5 pkt.

6.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

30   pkt.

    8. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie miejsc w rankingu.

 

 

Zasady rekrutacji na niestacjonarne studia doktoranckie Ekonomii w roku akademickim 2018/2019

 1. Rekrutacja prowadzona jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, której skład powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. W skład komisji wchodzą: kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jako przewodniczący komisji, kierownik studiów doktoranckich ekonomii oraz co najmniej jeden pracownik naukowym z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. W obradach komisji rekrutacyjnej, w charakterze obserwatora, ma prawo uczestniczyć przedstawiciel właściwego organu samorządu doktorantów.
 2. Termin i warunki rekrutacji podawane są do wiadomości publicznej w formie ogłoszeń prasowych, informacji wywieszanej w siedzibie oraz zamieszczonej na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, przynajmniej na 5 miesięcy przed terminem rozpoczęcia zajęć.
 3. Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów oraz laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT.
 4. Kandydat na studia doktoranckie obowiązkowo dokonuje rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).
 5. Kandydat na studia doktoranckie obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

       a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem:

 • kierunku
 • trybu studiów: niestacjonarne

       b) CV

      c) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych oraz suplement

      d) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów (średnia ze studiów pierwszego i

          drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich)

      e) wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania i 2 zdjęcia

      f) informacje o znajomości języków obcych poświadczone certyfikatami

      g) opis zainteresowań naukowych kandydata

      h) przedstawienie koncepcji pracy doktorskiej (jeśli jest to praca związana z badaniami empirycznymi to również dołączona

          powinna być koncepcja badawcza) tj.:

 • temat pracy,
 • uzasadnienie wyboru tematu pracy,
 • jaką perspektywę teoretyczną i metodologiczną kandydat przyjmuje w badaniu,
 • pytania problemowe na które doktorant chce odpowiedzieć,
 • główne hipotezy badawcze (jeśli są możliwe do sformułowania w danej fazie przygotowań do badania),
 • jeśli jest to praca o charakterze empirycznym należy przedstawić metody i techniki badawcze oraz analityczne, które doktorant chce zastosować w badaniu i analizie danych empirycznych,
 • podstawowa literatura dotycząca przedmiotu badań i analiz.

       Koncepcja powinna być opisana na 3 – 5 stronach.

       i) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o:

-          publikacjach: kserokopie stron tytułowych publikacji i spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone; strona z numerem ISNN, lub ISBN, informacja o recenzencie; publikacje powinny mieć afiliację (uczelnia, wydział, katedra/zakład), a jeżeli nie mają - należy dołączyć oświadczenie o afiliacji (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje z dziedziny nauk ekonomicznych);

-         publikacjach przyjętych do druku, potwierdzonych zaświadczeniem wydawnictwa z informacją o afiliacji jak wyżej oraz z informacją o ISSN i ISBN (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje z dziedziny nauk ekonomicznych);

-        aktywnym (z wygłoszonym referatem) udziale w konferencjach naukowych potwierdzone zaświadczeniem organizatorów;

-        aktywności w kole naukowym poświadczone, przez opiekuna naukowego koła;

j) opinia samodzielnego pracownika naukowego z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

k) (opcjonalnie) dokumentację związaną z przyznaniem statusu laureata konkursu DIAMENTOWY GRANT.

      6. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną z

       kandydatami.

      7.  W rezultacie postępowania rekrutacyjnego powstanie ranking kandydatów.   Maksymalna liczba uzyskanych punktów

         wynosi 105, przyznanych według algorytmu zawartego w poniższym zestawieniu:

 

Cechy kandydata

Maksymalna ilość punktów

1

Średnia ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich; -5,00- 4,76 - 30 pkt.;4,75-4,51-20 pkt.;4,50-4,00-10 pkt.; poniżej  4,00- 0 pkt.

30 pkt.

1a

Laureaci konkursu DIAMENTOWY GRANT

30 pkt.

2

Udokumentowana aktywność publikacyjna

(liczba i jakość publikacji o charakterze naukowym wg klasyfikacji MNiSzW)

20 pkt.

3

Znajomość języków obcych udokumentowana certyfikatem

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego) do Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 261)

10 pkt.

4.

Uczestnictwo w konferencjach z referatami w ramach działalności w kołach naukowych w tym:

potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym i co najmniej jeden wygłoszony referat w ramach działalności w kole naukowym

(potwierdzony przez organizatorów) – 10 pkt.

potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym  -5 pkt.

10 pkt.

5.

Przedstawienie koncepcji doktorskiej (jeśli jest to praca związana z badaniami empirycznymi to również dołączona powinna być koncepcja badawcza)

5 pkt.

6.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

30 pkt.

 8. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie miejsc w rankingu

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i terminów rekrutacji określa załącznik nr 207 oraz 208

Wysokość oplat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 określona została w Zarządzeniu Rektora UŁ nr 97

Kandydat na studia doktoranckie zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem:

 • kierunku
 • trybu studiów: stacjonarne/niestacjonarne
 • oraz czy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia ze stypendium doktoranckim/ bez stypendium, jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium, winien złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego/dotacji projakościowej

b) CV

c) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych oraz suplement

d) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów (średnia ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich)

e) deklaracja mobilności

f) wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania i 2 zdjęcia

g) informacje o znajomości języków obcych poświadczone certyfikatami

h) opis zainteresowań naukowych kandydata

i) przedstawienie koncepcji pracy doktorskiej (jeśli jest to praca związana z badaniami empirycznymi to również dołączona powinna być koncepcja badawcza)

j) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o:

-        publikacjach: kserokopie stron tytułowych publikacji i spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone; publikacje powinny mieć afiliację (uczelnia, wydział, katedra/zakład), a jeżeli nie mają - należy dołączyć oświadczenie o afiliacji (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje mieszczące się w obrębie dyscypliny ekonomia);

-         publikacjach przyjętych do druku, potwierdzonych zaświadczeniem wydawnictwa z informacją o afiliacji jak wyżej;

-         oświadczenie o dorobku naukowo-badawczym

-        aktywnym (z wygłoszonym referatem) udziale w konferencjach naukowych potwierdzone zaświadczeniem organizatorów;

-        aktywności w kole naukowym poświadczone, przez opiekuna naukowego koła.

k) opinia samodzielnego pracownika naukowego z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

l) (opcjonalnie) dokumentację związaną z przyznaniem statusu laureata konkursu DIAMENTOWY GRANT.

Wykaz dokumentów do postępowania rekrutacyjnego

Obszary zainteresowań   i tematyka badawcza samodzielnych pracowników naukowych

 

dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ

ekonometria stosowana i modelowanie makroekonomiczne, polityka pieniężna, inflacja, wzrost gospodarczy, mikroekonometria, prognozowanie gospodarcze

e-mail: pawel@baranowski.edu.pl , tel. 042 635 52 47

042 635 52 48 Katedra Ekonometrii

 

dr hab. Jacek Białek, prof. UŁ

teoria i praktyka indeksów statystycznych, pomiar inflacji i obciążenia CPI; otwarte fundusze emerytalne (pomiar efektywności i ryzyka)

e-mail: jbialek@uni.lodz.pl, tel. 042 635 53 35

042 635 51 82 Katedra Metod Statystycznych

 

dr hab. Joanna Bogołębska, prof. UŁ

e-mail: joannabogolebska@wp.pl, tel. 042 635 55 28

międzynarodowy system walutowy, międzynarodowe stosunki gospodarcze i walutowe

042 635 52 09 Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 

dr hab. Janusz Brzeszczyński, prof. UŁ

e-mail: janusz.brzeszczynski@northumbria.ac.uk, tel. 042 635 51 04

042 635 52 83 Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

 

dr hab. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, prof. UŁ

usługi zdrowotne - zarządzanie i ekonomika, marketing usług, marketingowo-logistyczna obsługa klienta

e-mail:  agnieszka.bukowska-piestrzynska@wp.pl tel. 042 635 55 14

042 635 51 61 Katedra Funkcjonowania Gospodarki

 

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ

ekonomika ochrony środowiska, makroekonomia, polityka ekonomiczna, zarządzanie środowiskowe, problemy rozwoju, problemy integracji europejskiej

e-mail: malbur@uni.lodz.pl tel. 042 635 50 74

042 635 51 62 Katedra Ekonomii Rozwoju

 

dr hab. Dorota Burzyńska, prof. UŁ

e-mail: dorota.burzynska@uni.lodz.pl tel. 042 635 52 82

042 635 51 89 Katedra Finansów i Rachunkowości MSP

 

dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. UŁ

kredytowanie przedsiębiorstw, alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej, gospodarka finansowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, finanse grup kapitałowych

e-mail: agnieszka.czajkowska@uni.lodz.pl tel. 042 635 53 29

042 635 51 89 Zakład Finansów Korporacji

 

dr hab. Iwona Czechowska, prof. UŁ

bankowość, rynki finansowe

e-mail: dorota.czechowska@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 36

042 635 51 89 Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

 

dr hab. Barbara Dańska-Borsiak, prof. UŁ

zastosowanie metod ekonometrycznych i statystycznych w analizach ekonomicznych; ekonometria panelowa, modelowanie regionalne

e-mail: danska@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 14

042 635 51 83 Katedra Ekonometrii Przestrzennej

 

dr hab. Natasza  Duraj, prof. UŁ

finanse przedsiębiorstwa; bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa; bezpieczeństwo funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa; analiza ekonomiczna i analiza finansowa spółek kapitałowych; formy prawno- organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; strategie i metody oceny efektywności inwestycji przedsiębiorstwa; zastosowanie sprawozdań finansowych w tworzeniu i realizacji strategii finansowych przedsiębiorstwa; formy i metody zarządzania rozwojem przedsiębiorstw; przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym; strategie zapobiegania przestępstwom finansowym w obrocie gospodarczym; prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej (w tym dla osób władających językiem rosyjskim); prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy (w tym dla osób władających jęz. ukraińskim)

e-mail: durajnatasza@gmail.com tel. 042 635 52 38

042 635 52 39 Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

 

dr hab. Edyta Dworak, prof. UŁ

e-mail: dworake@gmail.com tel. 042 635 51 49

042 635 51 58 Katedra Mikroekonomii

 

prof. dr hab. Jerzy Gajdka

finanse przedsiębiorstw, rynek kapitałowy

e-mail: jgajdka@uni.lodz.pl

042 635 52 83 Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

 

dr hab. Patryk Gałuszka

e-mail: galuszka@uni.lodz.pl, 042 635 51 54

 042 635 51 61 Katedra Funkcjonowania Gospodarki

 

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź

historia myśli ekonomicznej, współczesna myśl ekonomiczna. Liberalizm, makro- i mikroekonomia

e-mail: janina@legiedz.com tel. 042 635 55 17

042 635 51 58 Katedra Makroekonomii

 

dr hab. Maria Grzelak, prof. UŁ

metody statystyczne i ich aplikacje w badaniach społecznych i ekonomicznych, zwłaszcza w zakresie: gospodarki żywnościowej, innowacyjności gospodarki i jej segmentów oraz gospodarki opartej na wiedzy

e-mail: mgrzel@wp.pl tel. 042 635 51 73

042 635 48 31 Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

 

dr hab. Beata Guziejewska, prof.

finanse publiczne

e-mail: beata.guziejewska@uni.lodz.pl tel. 042 635 53 20

042 635 51 89 Katedra Finansów Publicznych

 

dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ

finanse publiczne, finanse jednostek samorządu terytorialnego, partnerstwo publiczno-prywatne

e-mail: dagmara.hajdys@uni.lodz.pl tel. 042 635 53 22

042 635 51 89 Katedra Finansów Publicznych

 

dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ

finanse międzynarodowe, międzynarodowy system walutowy

e-mail: mjanicka.uni@gmail.com, tel. 042 635 55 27, 042 635 52 09

 

dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ

metody analizy rozkładów dochodów i ich koncepcji

e-mail: jedrzej@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 76

042 635 51 82 Katedra Metod Statystycznych

 

dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska, prof. UŁ

e-mail: m_medelska@tlen.pl, 042 635 52 13

042 635 52 12 Katedra Logistyki

 

dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ

makromodelowanie i prognozowanie gospodarki Polski; empiryczne analizy handlu zagranicznego i pozostałych składników bilansu płatniczego; modelowanie i prognozowanie kursów walutowych, cen i płac; modelowanie procesów produkcyjnych; ekonometryczne analizy maroekonomicznych zależności długo- i krótkookresowych

e-mail: emfrok@uni.lodz.pl, tel. 042 635 50 61

042 635 55 22 Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

 

dr hab. Iwona Konarzewska

metody optymalizacji decyzji ekonomicznych (badania operacyjne); symulacja stochastyczna; Statystyczne metody analizy danych wielowymiarowych; zastosowania metod statystycznych, ekonometrycznych i optymalizacyjnych do analizy ryzyka i prowadzenia badań porównawczych w zakresie problemów ekonomicznych i finansowych (w tym analiz rynku kapitałowego) oraz w logistyce

e-mail: I_konarzewska@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 85

042 635 51 75 Katedra Badań Operacyjnych

 

dr hab. Jerzy Korzeniewski, prof. UŁ

metody selekcji zmiennych w analizie skupień – nowe procedury

e-mail: jurkor@wp.pl tel. 042 635 51 78

042 635 51 82 Katedra Metod Statystycznych

 

dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ

partycypacja finansowa, własność pracownicza, przedsiębiorczość, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie zmianami, demokracja przemysłowa, partycypacja pośrednia i bezpośrednia, spółdzielnie pracownicze

e-mail: maciejka@uni.lodz.pl 042 635 55 13

042 635 53 63 Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

 

dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ

polityka fiskalna, dochody i wydatki publiczne, podatki i deficyt budżetowy

e-mail: piotr_krajewski@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 65

042 635 51 58 Katedra Makroekonomii

 

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ

rozwój zrównoważony, ekonomia ekologiczna, ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, społeczna odpowiedzialność biznesu

e-mail: kronenbe@uni.lodz.pl, 042 635 53 53

042 635 52 10 Katedra Wymiany Międzynarodowej

 

dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UŁ

e-mail: jkrzyszkowski@uni.lodz.pl  tel. 042 635 53 76

 042 635 52 44 Katedra Pracy i Polityki Społecznej

 

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

ekonomika nieruchomości, ekonomika rozwoju miast, ekonomika budownictwa, ekonomika inwestycji i nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami

e-mail: ewkuchar@uni.lodz.pl tel. 042 635 50 64

042 635 51 90 Katedra Inwestycji i Nieruchomości

 

dr hab. Leszek Kucharsk, prof. UŁ

ekonomia rynku pracy, makroekonomia

e-mail: lekuchar@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 42

042 51 58 Katedra Makroekonomii

 

dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

przedsiębiorczość (w tym: procesy przedsiębiorcze, intencje przedsiębiorcze, sposobności przedsiębiorcze – ang. entrepreneurial opportunities, efektuacja, sposób myślenia i zachowanie przedsiębiorców, rozwój przedsiębiorczości jako koncepcji naukowej, edukacja z zakresu przedsiębiorczości, wiedza przedsiębiorcza, rola doświadczenia w procesach przedsiębiorczych) specyfika sektora MSP (formy finansowania sektora, kondycja finansowa MSP, specyfika funkcjonowania i konkurencyjność sektora, mikrokredyty, crowdfunding, umiędzynarodowienie sektora MSP, MSP typu born globals)

e-mail: agnieszka.kurczewska@uni.lodz.pl,

42 635 5161Katedra Funkcjonowania Gospodarki

 

dr  hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ

ewaluacja programów i polityk unijnych; metody ewaluacji wpływu środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy;  zastosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych w naukach społecznych;  metody pomiaru zjawiska konwergencji

e-mail: ekusidel@uni.lodz.pl, tel. 042 635 51 91

042 635 51 83 Katedra Ekonometrii Przestrzennej

 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

makroekonomia, ekonomia rynku pracy, rynek pracy a procesy integracyjne w gospodarce polskiej

e-mail: ekwiatk@uni.lodz.pl tel. 042 635 55 16

042 635 51 58 Katedra Makroekonomii

 

dr hab. Iwona Laskowska, prof. UŁ

zastosowanie metod ilościowych w analizach zjawisk ekonomicznych i społecznych, analizy sektora ochrony zdrowia, rozwój regionalny i jego uwarunkowania, analizy i prognozy rynku pracy, ekonometria przestrzenna i analiza danych panelowych

e-mail: ilaskow@uni.lodz.pl, 042 635 51 31

042 635 51 90 Katedra Ekonometrii Przestrzennej

 

dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. UŁ

e-mail: krzys@uni.lodz.pl tel. 042 635 55 12

042 635 51 62 Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

 

dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ

polityka fiskalna, makroekonomia, ekonometria metody ilościowe, badania rynku

e-mail: mackiewicz@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 65

042 635 51 61 Katedra Funkcjonowania Gospodarki


dr hab. Michał Majsterek, prof. UŁ

ekonometria

e-mail: emfmim@uni.lodz.pl tel. 042 635 50 61

042 635 55 22 Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

 

prof. dr hab. Monika Marcinkowska

bankowość, rachunkowość instytucji finansowych

e-mail: monika.marcinkowska@uni.lodz.pl tel. 042 635 53 41

 042 635 53 40 Zakład Bankowości

 

dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ

historia gospodarcza

e-mail: paramat@wp.pl tel. 042 635 50 58

042 635 51 60 Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

 

dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ

rynek finansowy, fundusze inwestycyjne i emerytalne, pasywne i aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, efektywność informacyjna rynku kapitałowego, indeksy finansowe

e-mail: miziolek@uni.lodz.pl tel. 042 635 55 28

042 635 52 09 Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 

dr hab. Tomasz Motowidlak, prof. UŁ

inwestycje bezpośrednie w Polsce i w gospodarce światowej, kraje rozwijające się w gospodarce światowej

e-mail: tmotowid@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 38

042 635 52 12 Zakład Analiz i Prognoz Handlu Światowego

 

dr hab. Urszula Motowidlak

e-mail: umotowidlak@onet.eu  tel. 042 635 55 27

042 635 52 09 Katedra Logistyki

 

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ

regionalny wymiar procesów innowacji

e-mail: olanow@uni.lodz.pl tel. 042 635 53 24

042 66 55 750 Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

 

dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ

finanse przedsiębiorstw, rynek finansowy, bankowość, finanse behawioralne, polityka ekonomiczna

e-mail: radoslaw.pastusiak@uni.lodz.pl, tel. 042 635 52 07

042 635 51 89 Zakład Finansów Korporacji

 

dr hab. Dorota Pekasiewicz, prof. UŁ

e-mail: pekasiewicz@uni.lodz.pl tel. 042 635 50 60

042 635 51 82 Katedra Metod Statystycznych

 

prof. dr hab. Ryszard Piasecki

ekonomia międzynarodowa, globalizacja, międzynarodowe stosunki gospodarcze, teoria rozwoju gospodarczego

e-mail: ryszard_p@poczta.onet.pl tel. 042 635 51 63

042 635 51 62 Katedra Ekonomii Rozwoju

 

dr hab. Mariusz Plich, prof. UŁ

ekonometria, analiza input-output, modelowanie makroekonomiczne i sektorowe, modelowanie ekonomiczno-ekologiczne, ekonometria, statystyka

e-mail: plich@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 15

042 635 51 81 Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych

 

dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ

analiza makroekonomiczna na szczeblu gałęziowym, metody input-output, wielosektorowe modele gospodarki narodowej, analiza wymiany międzynarodowej

e-mail: micprz@uni.lodz.pl tel. 042 635 50 20

042 635 51 81 Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych


dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk

e-mail: anna.rogozinska@uni.lodz.pl,  tel. 042 635 50 90

042 635 52 44 Katedra Pracy i Polityki Społecznej

współczesne koncepcje i metody oraz strategiczne i międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, wysoko efektywne systemy pracy, zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach polskiej gospodarki rynkowej,  problemy rynku pracy, rozwój  kapitału ludzkiego,  zarządzanie talentami, systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach bankowych, zarządzanie kontraktem psychologicznym i relacjami w organizacji, postawy i zachowania organizacyjne, innowacyjność, proaktywność, kultura organizacyjna, przywództwo, wydajność i efektywność pracy, zaangażowanie w pracę, zagadnienia work-life balance i workplace civility.

dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. UŁ

działalność korporacji transnarodowych, wpływ procesów globalizacji i liberalizacji na międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia międzynarodowa, rozwój sieci biznesowych, zarządzanie międzynarodowe, implementacja zasad społecznej odpowiedzialności i zarządzania zrównoważonego

e-mail: magdalena_rosinska@uni.lodz.pl, tel. 042 635 55 27

042 635 52 09 Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 

dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

informatyka, statystyka matematyczna

e-mail: agrossa@uni.lodz.pl tel. 042 635 55 39

042 635 48 31 Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

 

dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ

ekonomia miejska i regionalna, zastosowanie ekonomii instytucjonalnej w wyjaśnianiu procesów rozwoju lokalnego i regionalnego (np. alternatywne w stosunku do PKB miary wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego, znaczenie dóbr publicznych w miastach i regionach, itp.), polityka gospodarcza i zarządzanie w samorządzie terytorialnym

e-mail: mariusz.sokolowicz@uni.lodz.pl , tel. 42 635 53 26

42 665 57 50, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

 

dr hab. Agata Szczukocka, prof. UŁ

e-mail: agata@statystyk.eu tel. 042 635 50 60

042 635 51 82 Katedra Metod Statystycznych

 

dr hab. Anna Szymańska, prof. UŁ

ubezpieczenia oraz ocena ryzyka ubezpieczeniowego, metody ilościowe w ubezpieczeniach,  statystyka ubezpieczeniowa i matematyka aktuarialna, ubezpieczenia komunikacyjne

e-mail: szymanska@uni.lodz.pl, tel. 042 635 50-86

042 635 53 40 Katedra Ubezpieczeń

 

dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ

mikroekonomia, teoria przedsiębiorstw, nadzór korporacyjny

e-mail: piotrur@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 64

042 635 53 63 Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

 

dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ

tematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie pracownikami dojrzałymi, generacje w miejscu pracy, starzenie się społeczeństwa

e-mail: olczak@uni.lodz.pl tel. 042 635 50 90

042 635 52 44 Katedra Pracy i Polityki Społecznej

 

dr hab. Piotr Wdowiński, prof. UŁ

estymacja i symulacja wielorównaniowych modeli ekonometrycznych, teorie i modele kursów walutowych, modele gospodarki narodowej, makroekonomiczne skutki regulacji kapitałowych i płynnościowych w sektorze bankowym

e-mail: piotrw@uni.lodz.pl tel. 042 635 50 83

042 635 52 48 Katedra Ekonometrii

 

prof. dr hab. Aleksander Welfe

ekonometria, ekonometria stosowana, makromodelowanie

e-mail: emfalw@uni.lodz.pl,

042 635 55 22 Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

 

dr hab. Justyna Wiktorowicz

e-mail:  justynawiktorowicz@uni.lodz.pl, tel. 042 635 53 34

042 635 48 31 Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

 

prof. dr hab. Janina Witkowska

gospodarka światowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa

e-mail: janwit@uni.lodz.pl, tel. 042 635 51 50

042 635 51 62 Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

 

prof. dr hab. Zofia Wysokińska

finanse międzynarodowe, gospodarka światowa, integracja europejska, międzynarodowe stosunki gospodarcze, organizacje ponadnarodowe

e-mail: zofwys@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 50

042 635 51 62 Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

 

dr hab. Radosław Zajdel, prof. UŁ

e-mail: radoslaw.zajdel@uni.lodz.pl  tel. 042 635 52 31

042 635 52 31 Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ

instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich

e-mail: mzaleczna@uni.lodz.pl tel. 042 635 51 68

042 635 51 90 Katedra Inwestycji i Nieruchomości

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich Ekonomii

 dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ

pokój: A325
tel.: 42 635 55 13
e-mail: maciejka@uni.lodz.pl

 

Szczegółowych informacji udziela Centrum Nauki i Spraw Pracownika

mgr Aleksandra Sulwińska-Kuraś

email: aleksandra.kuras@uni.lodz.pl

(pokój C143)
studia doktoranckie ekonomii i socjologii (stacjonarne i niestacjonarne)
tel. +48 42-635-53- 55
fax +48 42-635-4025


Wydziałowa Komisja ds. Kwalifikacji na Studia Doktoranckie

1. dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ

2. dr inż. hab. Jacek Białek, prof. UŁ

3. dr hab. Joanna Bogołębska, prof. UŁ

4. prof. dr hab. Jerzy Gajdka

5. dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ

6. dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ

7. dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ

8. dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ

9. dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ

10. dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ

11. dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ

12. dr hab. Piotr Wdowiński, prof. UŁ

13. prof. dr hab. Janina Witkowska

przedstawiciel doktorantów - mgr Michał Zaremba

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź