Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZASADY PRZYJĘĆ

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 -kategorie przedmiotów                                                              STUDIA I STOPNIA STACJONARNE
L.P. KIERUNKI  KATEGORIA PRZEDMIOTU 1  
1 analityka gospodarcza matematyka
2 bankowość i finanse cyfrowe język angielski
3 ekonomia  jezyk obcy nowożytny
4 ekonomia, studia w jęz. ang jezyk obcy nowożytny
5 ekonomia ekobiznes jezyk obcy nowożytny
6 ekonomia ekobiznes w jęz.ang. jezyk obcy nowożytny
7 ekonomia miasta zrównoważonego jezyk obcy nowożytny
8 finanse i rachunkowość jezyk obcy nowożytny
9 finanse międzynarodowe język angielski
10 gospodarka przestrzenna jezyk obcy nowożytny
11 informatyka jezyk obcy nowożytny
12 informatyka i ekonometria jezyk obcy nowożytny
13 inwestycje i nieruchomości jezyk obcy nowożytny
14 logistyka jezyk obcy nowożytny
15 międzynarodowe stosunki gospodarcze jezyk obcy nowożytny
16 praca socjalna jezyk obcy nowożytny
17 rynek finansowy jezyk obcy nowożytny
18 socjologia jezyk obcy nowożytny
     
L.P. KIERUNKI  KATEGORIA PRZEDMIOTU 2
1 analityka gospodarcza geografia, historia,informatyka,jęz.angielski,WOS
2 bankowość i finanse cyfrowe informatyka,matematyka
3 ekonomia  geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
4 ekonomia, studia w jęz. ang geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
5 ekonomia ekobiznes geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
6 ekonomia ekobiznes w jęz.ang. geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
7 ekonomia miasta zrównoważonego geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
8 finanse i rachunkowość geografia, historia,informatyka,matematyka
9 finanse międzynarodowe geografia,informatyka,matematyka
10 gospodarka przestrzenna geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
11 informatyka geografia,informatyka,matematyka
12 informatyka i ekonometria fizyka,geografia,informatyka,matematyka
13 inwestycje i nieruchomości geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
14 logistyka geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
15 międzynarodowe stosunki gospodarcze geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
16 praca socjalna historia, język polski,WOS
17 rynek finansowy geografia, historia,informatyka,matematyka
18 socjologia historia, język polski,WOS
     
L.P. KIERUNKI  KATEGORIA PRZEDMIOTU 3
1 analityka gospodarcza geografia, historia,informatyka,jęz.angielski,WOS
2 bankowość i finanse cyfrowe fizyka,geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
3 ekonomia  geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
4 ekonomia, studia w jęz. ang geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
5 ekonomia ekobiznes biologia,chemia,geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
6 ekonomia ekobiznes w jęz.ang. biologia,chemia,geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
7 ekonomia miasta zrównoważonego geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
8 finanse i rachunkowość geografia, historia,informatyka,matematyka
9 finanse międzynarodowe fizyka,historia,geografia,informatyka,matematyka
10 gospodarka przestrzenna geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
11 informatyka geografia,informatyka,matematyka
12 informatyka i ekonometria fizyka,geografia,informatyka,matematyka
13 inwestycje i nieruchomości geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
14 logistyka geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
15 międzynarodowe stosunki gospodarcze geografia, historia,informatyka,matematyka,WOS
16 praca socjalna historia, język polski,WOS
17 rynek finansowy geografia, historia,informatyka,matematyka
18 socjologia historia, język polski,WOS

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymujących się nową maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.
Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego z egzaminu maturalnego z określonych przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca wynik na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

Kategorie przedmiotów:

kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik  z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości.   Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.

kategoria "2" -  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.  

kategoria "3" -  do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.

Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach - do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko raz - w sposób korzystniejszy dla kandydata. 

Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego podany jest w tabeli poniżej (przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych). Część egzaminu z  przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przedmiotu. 

Przeliczniki:


Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego

1

Do przeliczenia uwzględniony jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

1,5 4 5

2

Do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

1 3 3,75

3

Do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek

0,5 1 1,25

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów legitymujących się starą maturą polega na obliczeniu punktów za oceny z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.

Do kwalifikacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z określonych w zasadach przedmiotów ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w  kategoriach 1-3, uwzględniająca oceny z egzaminu maturalnego oraz przeliczniki za każdy przedmiot

Kategorie przedmiotów:

kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. 

kategoria "2" -  do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.   

kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwie oceny z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwie oceny (ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będą uwzględniane te oceny, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Jeżeli z danego przedmiotu kandydat posiada oceny z egzaminu ustnego i pisemnego do przeliczenia mogą zostać wzięte pod uwagę obie oceny.  Posiadanie ocen z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. 

Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach,  do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko w jednej kategorii z pierwszeństwem dla kategorii wymaganych (1 i 2), w sposób korzystniejszy dla kandydata. Przedmiot uwzględniony  do przeliczenia w kategorii 1 albo 2 nie może być ponownie uwzględniony w kategorii 3.   

Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego dwujęzycznego podany jest w tabeli poniżej.
W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu maturalnego na podstawie posiadanego certyfikatu językowego lub tytułu laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego – otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu, której zwolnienie dotyczy. 


Przeliczniki:

Przedmioty kategorii 1

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 400
Bardzo dobra 312
Dobra 223
Dostateczna 134
Dopuszczająca 45
Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów
Bardzo dobra 400
Dobra 223
Dostateczna 45

 

Przedmioty kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 300
Bardzo dobra 233
Dobra 165
Dostateczna 98
Dopuszczająca 30
Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów
Bardzo dobra 300
Dobra 165
Dostateczna 30

 

Przedmioty kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 100
Bardzo dobra 79
Dobra 58
Dostateczna 37
Dopuszczająca 15
Skala ocen od 5 do 3
Ocena  Liczba punktów
 Bardzo dobra  100
Dobra  58 
Dostateczna  15 


Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej 

Przedmioty kategorii 1

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 500
Bardzo dobra 413
Dobra 325
Dostateczna 238
Dopuszczająca 150
Skala ocen od 5 do 3
Ocena  Liczba punktów
 Bardzo dobra  500
Dobra  325
Dostateczna  150 

 

Przedmioty kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 375
Bardzo dobra 310
Dobra 244
Dostateczna 179
Dopuszczająca 113
Skala ocen od 5 do 3
Ocena  Liczba punktów
 Bardzo dobra 375
Dobra  244
Dostateczna  113

 

Przedmioty kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 125
Bardzo dobra 107
Dobra 89
Dostateczna 71
Dopuszczająca 53
Skala ocen od 5 do 3
Ocena  Liczba punktów
 Bardzo dobra 125
Dobra  89
Dostateczna  53

Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
Jeśli na danym kierunku /specjalności stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki nowej matury dla odpowiedniego poziomu.

Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
SL PP
7 100%
6 86%
5 72%
4 58%
3 44%
2 30%
1 0%
Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
HL PR
7 100%
6 85%
5 70%
4 55%
3 40%
2 25%
1 10%
  1. W czasie trwania elektronicznej rejestracji kandydaci wraz z kopią dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ich tłumaczeniem na język polski składają dodatkowo wniosek o wskazanie przedmiotów i określenie ocen ze świadectwa maturalnego, które będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na wskazany kierunek.
  2. Osoby, które nie posiadają na świadectwie dojrzałości wyników z egzaminów równorzędnych z egzaminami polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą być kwalifikowane na podstawie innych wyników dokumentujących na świadectwie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek. Decyzję o uznaniu przedmiotów oraz przypisaniu im ocen podejmuje Dziekan lub Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, stosuje się skale ocen określone w § 5 ust. 7; oceny wpisywane są do systemu rekrutacyjnego przez pracowników COSiD-RiTS .
  4. Oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 3 przeliczane są zgodnie z zasadami starej matury określonymi w § 5 niniejszej uchwały.
  5. Dokumenty, o których mowa w ust.1 składane są przez obywateli polskich – w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów, a przez cudzoziemców – w Biurze Współpracy z Zagranicą. Jednostki te, po zakwalifikowaniu przez komisje rekrutacyjne kandydatów do przyjęcia na wybrany kierunek, przekazują komplet dokumentów sekretarzowi właściwej komisji.
  6. Zasady postępowania określone w ust. 1-5 obowiązują również w przypadku dyplomów zagranicznych w zakresie ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź