Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 - Wybór kierunku studiów.
Wszystkie kierunki studiów oferowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ dostępne są na stronie Wydziału w zakładce oferta kształcenia: studia I stopnia (licencjackie), studia II stopnia (magisterskie).


Krok 2 - Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji.


Krok 3 - Wypełnienie formularza rejestracyjnego
w systemie elektronicznej rekrutacji.


Krok 4 - Wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego lub oceny z dyplomu z ukończonych wcześniej studiów
(dotyczy kandydatów na studia II stopnia) w systemie elektronicznej rekrutacji.
Wprowadzając wyniki z matur należy dokładnie sprawdzić, które przedmioty są wymagane i w jakich kategoriach przy wybranym kierunku studiów. Informacja taka dostępna jest w zakładce zasady przyjęć na studia. Więcej informacji znajduje się w zakładce Zasady przyjęć i sposób przeliczania punktów.
 

Krok 5 - Zeskanowanie zdjęcia i przesłanie go do systemu elektronicznej rekrutacji.
Zdjęcie musi spełniać wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych.
 

Krok 6 - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniego kierunku po zalogowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji.

Kwotę 70 zł (wysokość opłaty za postepowanie rekrutacyjne określa Zarządzenie nr 91 Rektora UŁ z dnia 13.04.2018 należy wpłacić na wygenerowany przez system rekrutacyjny indywidualny numer konta. Można to zrobić zarówno na poczcie, jak i przelewem internetowym (termin pojawienia się opłaty na koncie to od 3 dni do 2 tygodni, w  zależy od formy płatności). Wpłatę należy podpiąć pod wybrany kierunek. Zgodnie z Uchwałą Senatu z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, natomiast wnioskować o zwolnienie z opłat mogą kandydaci na studia finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje w przypadkach określonych w Zarządzeniu nr 91 Rektora UŁ z dnia 13.04.2018 §1 pkt.5

 Krok 7 - Sprawdzenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłaszane są na stronie internetowej rekrutacji i na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata.
 

Krok 8 - Złożenie wymaganych dokumentów w miejscu i terminie wskazanym w systemie elektronicznej rekrutacji lub tutaj.

wymagane dokumenty na studia  I stopnia (załącznik)

wymagane dokumenty na studia  II stopnia (załącznik)

Dokumenty może złożyć osoba trzecia bez upoważnienia. 

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.

W przypadku skorzystania z opcji wysłania dokumentów pocztą, najlepiej wysłać je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź, pokój A-22 z dopiskiem REKRUTACJA, kierunkiem i stopniem studiów.
Jeżeli dokumenty składa osoba trzecia należy pamiętać, aby dokładnie sprawdzić czy po wydrukowaniu formularza oraz oświadczenia nie ma żadnych błędów i osobiście podpisać wymienione dokumenty
 

Krok 9 - Odebranie decyzji o przyjęciu na studia.
Po upływie terminu składania przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu zgodności tych dokumentów z danymi wprowadzonymi przez kandydata do systemu elektronicznej rekrutacji, lista osób przyjętych na studia ogłaszana jest w internecie. O ostatecznym wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci powiadamiani są również pisemnie. Decyzja o przyjęciu na studia doręczana jest za pokwitowaniem przez pocztę na adres do korespondencji podany przez kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji.

Załącznik do uchwały nr 391 Senatu UŁ z dnia 17 listopada 2014 r.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim

Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa tryb postępowania rekrutacyjnego na studia: stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) jednolite magisterskie, pierwszego stopnia  oraz drugiego stopnia, zwane dalej studiami, kandydatów, którzy w dniu przystąpienia
do postępowania rekrutacyjnego są obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Zasady postępowania rekrutacyjnego kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Rekrutacja na studia prowadzona jest z uwzględnieniem zasad przyjęć na poszczególne kierunki/specjalności studiów, zwane dalej zasadami przyjęć oraz w terminach określonych odrębną uchwałą Senatu UŁ.

§ 2

1. Przyjęcie kandydatów odbywa się w drodze postępowania rekrutacyjnego opisanego w ust. 2, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

a) zgromadzenie danych o kandydatach na studia;

b) postępowanie kwalifikacyjne, o ile jest przewidziane dla danego kierunku/specjalności studiów i ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

c) złożenie przez kandydata dokumentów określonych w zasadach przyjęć;

d) ustalenie listy kandydatów przyjętych na studia;

e) wydanie decyzji administracyjnych w przedmiocie rekrutacji.

§ 3

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

2. Sposób powoływania oraz skład wydziałowych komisji rekrutacyjnych regulują odrębne przepisy.

3. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor UŁ. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest wyznaczony przez Rektora UŁ prorektor.

4. Obsługę administracyjną Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Rektor UŁ za pośrednictwem Centrum Obsługi Studenta, a wydziałowych komisji rekrutacyjnych – właściwy kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

§ 4

1. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a) kompletowanie dokumentów kandydatów;

b) przeprowadzanie postepowania kwalifikacyjnego;

c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach związanych z rekrutacją;

d) występowanie do Rektora UŁ z wnioskami, o których mowa w § 8 ust. 1, 3 i 4.

2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

Obowiązki kandydatów na studia

§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznej rekrutacji.

2. Kandydaci dokonują rejestracji i wybierają kierunek studiów w systemie elektronicznej rekrutacji w terminie określonym odrębną uchwałą Senatu UŁ.

3. W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat ma obowiązek:

a) dokonania rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji;

b) wprowadzenia do systemu elektronicznej rekrutacji wyników ze świadectwa maturalnego lub wyników ukończonych wcześniej studiów, a także wyników olimpiad lub innych konkursów zwalniających z postępowania kwalifikacyjnego,

c) wybrania kierunku lub kierunków studiów;

d) śledzenia na bieżąco postępowania rekrutacyjnego, zapoznawania się z ogłaszanymi przez komisje rekrutacyjne wynikami rekrutacji, w tym sprawdzania terminów egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych, jeżeli dotyczą kandydata, zapoznawania się z listami osób zakwalifikowanych;

e) złożenia dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia.

4. Jeżeli kandydat w systemie elektronicznej rekrutacji podał świadomie nieprawdziwe dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego, a także olimpiad lub innych konkursów zwalniających z postępowania kwalifikacyjnego, wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

5. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną.

6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że kierunek, na który zarejestrował się kandydat nie zostanie uruchomiony w danym roku akademickim.

7. Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty.

8. Z opłaty rekrutacyjnej mogą być zwolnieni kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym środków uzyskanych w ramach realizacji programów, o których mowa w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

9. Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor UŁ w drodze zarządzenia.

10. Formy pomocy osobom niepełnosprawnym w czasie postępowania rekrutacyjnego ustalane są indywidualnie na wniosek kandydata przez wydziałową komisję rekrutacyjną za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych. Wniosek powinien być zgłoszony nie później niż na 14 dni przed datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Postępowania kwalifikacyjne

§ 6

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

1) ustalenie, czy kandydat spełnia warunki stawiane kandydatom na dany kierunek/specjalność studiów;

2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub innej formy postępowania kwalifikacyjnego ustalonej w zasadach przyjęć;

3) ustalenie liczby punktów, które kandydat zdobył w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z przyjętym w zasadach przyjęć sposobem przeliczania wyników egzaminu dojrzałości, olimpiad lub innych konkursów, ocen uzyskanych na dyplomie ukończenia studiów, wyników egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub innej formy postępowania kwalifikacyjnego;

4) ustalenie, że kandydat zwolniony jest w całości lub części z postępowania kwalifikacyjnego na podstawie odrębnych przepisów;

5) ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek/specjalność studiów. 

§ 7

1. Po upływie terminu rejestracji lub po terminie ostatniego egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub innej formy postępowania kwalifikacyjnego, o ile jest ona przewidziana zasadami przyjęć, wydziałowa komisja rekrutacyjna, w ramach limitu miejsc, ustalonego dla danego kierunku/specjalności, dokonuje w pierwszej kolejności kwalifikacji kandydatów zwolnionych z postępowania kwalifikacyjnego na podstawie uchwały Senatu UŁ dotyczącej uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, a następnie dokonuje kwalifikacji kandydatów według liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc, z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 4.

2. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dla wszystkich kandydatów zostaje utworzona jedna lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek/specjalność studiów.

3. Po ustaleniu listy, o której mowa w ust. 2, wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza ją w systemie elektronicznej rekrutacji oraz na tablicach ogłoszeń właściwych podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

4. Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego kończy się:

a) w przypadku studiów stacjonarnych – ogłoszeniem list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

b) w przypadku studiów niestacjonarnych – ogłoszeniem list osób przyjętych na studia.

  1. Kandydat, który kwestionuje wynik postępowania kwalifikacyjnego, może zgłosić wydziałowej komisji rekrutacyjnej uwagi w terminie 3 dni od ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 2.
  2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają wymagane dokumenty w terminie i miejscu wskazanych odrębną uchwałą Senatu UŁ. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność studiów.
  3. Po upływie terminu składania przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
    na określony kierunek/specjalność wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu zgodności tych dokumentów z danymi wprowadzonymi przez kandydata do systemu elektronicznej rekrutacji, sporządza się listę osób przyjętych na studia. Listę ogłasza się w internecie oraz na tablicach ogłoszeń właściwych podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

§ 8

1. Jeżeli po upływie terminu rejestracji liczba kandydatów jest niższa niż określne zasadami przyjęć minimum pozwalające na uruchomienie studiów na danym kierunku/specjalności, wydziałowa komisja rekrutacyjna może, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przedłużyć termin rejestracji do czasu zgłoszenia się liczby kandydatów niezbędnej do uruchomienia kierunku/specjalności studiów, nie dłużej jednak niż do 30 września danego roku, albo zwrócić się do Rektora UŁ z wnioskiem o zamknięcie rekrutacji i nieuruchamianie studiów na danym kierunku.

2. Jeżeli po upływie terminu rejestracji liczba kandydatów jest mniejsza niż przyjęty w zasadach przyjęć limit miejsc na danym kierunku/specjalności studiów, a większa niż minimum kandydatów potrzebne do jego uruchomienia, wydziałowa komisja rekrutacyjna
może sporządzić listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przystąpić do dalszych czynności postępowania rekrutacyjnego, prowadząc dalej postępowanie kwalifikacyjne
aż do wypełnienia limitu miejsc. 

3. Rektor UŁ, na wniosek wydziałowej komisji rekrutacyjnej, może wyrazić zgodę na uruchomienie kierunku/specjalności studiów, na które liczba kandydatów po upływie terminu rejestracji nie przekroczyła minimum niezbędnego do ich uruchomienia. Rektor podejmuje decyzję w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku. Po przyjęciu kandydatów w tym trybie wydziałowa komisja rekrutacyjna może w dalszym ciągu prowadzić postępowanie kwalifikacyjne.

4. Jeżeli po upływie terminu rejestracji liczba kandydatów jest większa niż przewidziany dla danego kierunku/specjalności studiów limit miejsc, wydziałowa komisja rekrutacyjna, za zgodą Rektora UŁ, może zakwalifikować do przyjęcia liczbę kandydatów przekraczającą ten limit. Rektor UŁ podejmuje decyzję w tej sprawie w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

§ 9

1. W przypadku, gdy na studia stacjonarne dokumenty złoży mniej osób niż przewidziany limit przyjęć dla danego kierunku/specjalności studiów, wydziałowa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o poszerzeniu rankingu w celu uzupełnienia liczby przyjętych osób. W takiej sytuacji komisja kontaktuje się z kandydatami telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez wiadomość na koncie kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji lub za pomocą innych środków komunikacji.

2. W przypadku, gdy dokumenty na studia stacjonarne złoży mniej osób niż ustalony limit miejsc na dany kierunek/specjalność studiów, a poszerzenie rankingu nie jest możliwe, wydziałowa komisja rekrutacyjna, w celu wypełnienia limitu miejscu, może podjąć decyzję o uruchomieniu kolejnej rekrutacji na dany kierunek/specjalność studiów.

§ 10

1. Po ustaleniu listy osób przyjętych na studia wydziałowa komisja rekrutacyjna informuje kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, doręcza się za pokwitowaniem na adres korespondencyjny podany przez kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji. Decyzja może również zostać odebrana osobiście przez kandydata.

3. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

4. Podstawą odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

5. Niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stwierdza w drodze postanowienia. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

§ 11

Zasady ustalania rankingu kandydatów oraz formy przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego regulują zasady przyjęć na studia określone odrębną uchwałą Senatu UŁ.

§ 12

1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole powinny być potwierdzone podpisami wszystkich osób wchodzących w skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

2. Protokół sporządza się również z każdego posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na portalu rekrutacja.uni.lodz.pl.

  • bez kolejek i papierowych formularzy
  • rejestrujesz się i aktywujesz własny profil
  • zyskujesz czas i dostęp do informacji

Szczegółowych informacji udziela Wydziałowa Sekcja Rekrutacji.

mgr Małgorzata Śliwińska
tel.: (48) 42 6355132
email: rekrutes@uni.lodz.pl
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 91-214 Łódź
pok. A-22 (parter)

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź