Środa, 15 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

Studia podyplomowe

W dzisiejszych czasach kluczem do samorealizacji i zapewnieniem sobie stabilnej przyszłości zawodowej jest zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz poszerzanie kwalifikacji zawodowych. Studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym są adresowane do tych osób, które pragną aktualizować swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania i doskonalić się zawodowo, ale również są propozycją dla tych, którzy chcą się przekwalifikować i zmienić profil zawodowy. Nasz wydział proponuje bogatą ofertę studiów podyplomowych, promując jednocześnie ideę kształcenia przez całe życie. Nasze studia spełniają wysokie europejskie standardy tak, by spełnić oczekiwania tych osób, które aktywnie kształtują swoją ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o wymogi współczesnego rynku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi propozycjami studiów i do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® – level I), organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu w programie CFA® (Chartered Financial Analyst®)[1] oraz osób zatrudnionych w instytucjach związanych z finansami, zarządzaniem i inwestycjami (takimi jak: banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe). Adresatami mogą być także osoby posiadające doświadczenie w finansach np. maklerzy czy doradcy inwestycyjni, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji.  Studia można traktować jako kurs CFA (kurs na egzamin CFA). Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Aby zostać słuchaczem studiów nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, jednakże są one szczególnie kierowane do osób posiadające doświadczenie w finansach, np. maklerzy, doradcy inwestycyjni, doradcy klienta, pracownicy banków, audytorzy, biegli rewidenci, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji, a także absolwenci kierunków ekonomicznych, finansowych, zarządzania, matematycznych, nauk ścisłych, prawa.

Krótka charakterystyka programu

Program studiów koncentruje się na zagadnieniach: analizy inwestycji, analizy finansowej, standardach etycznych w procesie i środowisku inwestycyjnym, wycenie i działaniu instrumentów finansowych, instrumentach pochodnych, ekonomii, finansów przedsiębiorstw, inwestycji alternatywnych. Program studiów Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® – level I) skupia się na dostarczeniu podstawowej wiedzy o narzędziach inwestycyjnych stosowanych na rynkach finansowych oraz wiedzy o standardach etycznych i zasadach profesjonalizmu w środowisku inwestycyjnym i finansowym. Program ten odpowiada zagadnieniom egzaminacyjnym I poziomu (level I exam) egzaminu programu CFA. Program studiów bazuje na programie zawartym w Candidate Body of Knowledge (CBOK) (Level I) z Programu CFA. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i polskim (dostosowane do poziomu znajomości języka angielskiego przez kandydatów), podyktowane jest to specyfiką egzaminu programu CFA zdawanego w języku angielskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zakres  tematyczny

Podstawowym celem kształcenia na studiach podyplomowych Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® – level I) jest przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych słuchaczy studiów oraz przygotują kandydatów do zdania egzaminu CFA.

Zakres tematyczny i wstępny terminarz spotkań:

 

 Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć (przede wszystkim ćwiczeń konwersatoryjnych), prowadzonych w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów.  Miejsce odbywania zajęć - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia. Słuchacz musi zdobyć 30 punktów ECTS aby uzyskać efekty kształcenia.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr Tomasz Schabek. Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ posiadający doświadczenie praktyczne i teoretyczne w zakresie tematyki studiów. Kierownik studiów zdał egzaminy I oraz II stopnia programu CFA.

Koszty

Koszt uczestnictwa 3 500 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

Wpłaty należy dokonać na rachunek zamieszczony w umowie. Każdy słuchacz ma swój indywidualny numer konta bankowego.

Wymagane dokumenty

1)       Podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (pobierz: Podanie do Dziekana) [wersja papierowa]

2)       Odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych [wersja papierowa]

3)       Kwestionariusz osobowy (pobierz: Kwestionariusz osobowy) [wersja papierowa oraz elektroniczna na: agata.gniadkowska@uni.lodz.pl

4)       1 fotografia (format 3,5 x 4,5 cm) [wersja papierowa]

5)       Dowód wpłaty czesnego (lub pierwszej raty) na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna) [wersja papierowa]

6)       Formularz rekrutacyjny (rekrutacja on-line) i informacje do ewentualnej faktury   [wersja elektroniczna, link: https://goo.gl/forms/mkhPmWEXk8YC3xPz2]

7)       Zobowiązanie do pokrycia kosztów udziału w studiach podyplomowych [wersja papierowa]  (pobierz: Zobowiązanie)

Wersje papierowe należy dostarczyć na poniższy adres, wersje elektroniczne – jak wskazano powyżej.

Rekrutacja

Kierownik studiów podyplomowych ogłasza szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zajęć.

Przyjęcia na studia podyplomowe  Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® – level I)  następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych w oparciu o ustalone kryteria (ukończone studia wyższe oraz złożenie wymaganych dokumentów). W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.

Termin składania dokumentów:  od 1 maja do 30 listopada br.

Miejsce składania dokumentów i kontakt

Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43

Pok. A413

Telefon: +48 600 249 397

Dr Agata Gniadkowska-Szymańska (agata.gniadkowska@uni.lodz.pl ) +48 600 249 397)

Kierownik: dr Tomasz Schabek (tschabek@uni.lodz.pl +48 889 162 263)

Termin składania dokumentów:  od 1 maja do 30 listopada br.

Liczba miejsc: minimum 30, maksimum 120 (decyduje kolejność zgłoszeń oraz znajomość jęz. angielskiego).

Strona studiów: http://kurscfa.uni.lodz.pl

 [1] CFA® and (Chartered Financial Analyst®) are registered trademarks owned by CFA Institute. We identify CFA Institute as the administrator of the CFA Program, the CIPM Program, and the Investment Foundations™ Program; and identify CFA Institute as the grantor of the CFA and CIPM designations and the Investment Foundations Certificate. Studying in this specific program will not guarantee acceptance into or passage of any of CFA Institute’s programs. This program is not affiliated with, sponsored, or approved by CFA Institute.

 

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia oraz pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny.

 Krótka charakterystyka programu

Celem studiów podyplomowych Asystent rodziny jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w tym zakresie.

Program studiów podyplomowych gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w zakresie udzielania pomocy rodzinom wieloproblemowym przez osoby podejmujące pracę asystenta rodziny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz.887) oraz aktów wykonawczych (Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. nr 272, poz. 1608).

 Zakres  tematyczny

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania rodziny oraz uregulowań dotyczących pieczy zastępczej, psychologii rozwojowej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny w tym praktyczne umiejętności diagnozowania środowiska rodziny wieloproblemowej oraz opracowania i realizacji planu pomocy rodzinie na poziomie socjalnym, społecznym, wychowawczym, zawodowym. Zajęcia warsztatowe przyczynią się do zwiększenia kompetencji słuchaczy w zakresie udzielania pomocy i wsparcia poszczególnym członkom rodziny, motywowania rodziny do współpracy i zmiany trudnej sytuacji, negocjacji i mediacji w rodzinie, prowadzenia edukacji rodzin z zakresu ról społecznych, zachowań prozdrowotnych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, budowania sieci wsparcia dla rodziny w środowisku lokalnym. Słuchacze zostaną także wyposażeni w praktyczne umiejętności prowadzenia pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych. Integralną częścią programu studiów będą praktyki zawodowe realizowane w instytucjach prowadzących pracę socjalną z rodziną.

W toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności kluczowe dla efektywnej realizacji zadań asystenta rodziny.

Wykładane m.in. przedmioty: 

 • Elementy prawa rodzinnego, opiekuńczego, cywilnego, karnego, administracyjnego
 • Instytucje pieczy zastępczej
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Problemy w rodzinie
 • Sieci wsparcia rodziny w środowisku lokalnym
 • Metodyka pracy asystenta w rodzinie wieloproblemowej
 • Wsparcie rodziny z niepełnosprawnością
 • Etyczne aspekty pracy asystenta rodziny
 • Mediacje rodzinne
 • Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • Edukacja zdrowotna
 • Interwencja kryzysowa

 Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 290 godzin (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty ). Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia.

 Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr Grażyna Mikołajczyk-Lerman. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy Instytutu Socjologii  UŁ oraz specjaliści z zakresu pomocy społecznej, psychologowie, prawnicy.

 Koszty

 Koszt uczestnictwa: 2 250 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

 Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie (format 3,5 – 4,5 cm)
 • Informacje do faktury

 Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe „Asystent rodziny” następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

 Termin składania dokumentów:  do 31 października br.

Liczba miejsc: 30

 Kontakt

 Uniwersytet Łódzki,

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Instytut Socjologii,

Sekretariat Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS,

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

pok. A114; tel. 42 635 52 51, fax 42 635 53 09,

e-mail: ksoul@uni.lodz.pl

osoba do kontaktu: mgr Beata Gambrych-Naze

 

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Analityka finansowa w przedsiębiorstwie adresowane są do osób, które pragną zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie w procesach decyzyjnych, przeprowadzania analizy finansowej  przedsiębiorstwa, strategii podatkowej.

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do przedsiębiorców i menedżerów oraz pracowników działów analitycznych, działów finansowo-księgowych. Studia skierowane są również do osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku analityka finansowego lub wykwalifikowanego pracownika służb finansowych podmiotów gospodarczych.

 Krótka charakterystyka programu

 Studia Podyplomowe Analityka finansowa w przedsiębiorstwie umożliwiają słuchaczom pozyskanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy finansowej, która jest fundamentalnym elementem systemu zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami.

Program studiów  umożliwia pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w konkurencyjnej gospodarce rynkowej oraz pozwala zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie pozyskiwania , interpretowania, analizowania i oceniania danych finansowych charakteryzujących przedsiębiorstwa, a także wyciągania wniosków z dokonanych analiz i formułowania opinii stanowiących podstawę do podejmowania bieżących i strategicznych decyzji zarządczych. Studia przygotowują do samodzielnego i efektywnego wykonywania pracy na stanowisku analityka finansowego i stanowiskach pokrewnych.

 Zakres  tematyczny

 Celem studiów podyplomowych  Analityka finansowa w przedsiębiorstwie jest poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy finansowej i powiązanych z nią zagadnień. Uzyskanie tych efektów kształcenia jest niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa zarówno w obszarze diagnostycznym jak i tworzenie programów rozwoju biznesu.

Dla realizacji tak sformułowanego celu w programie studiów podyplomowych przygotowane zostały przedmioty dotyczące:

- uwarunkowań konkurencyjnych przedsiębiorstw,

- makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstw,

- finansów przedsiębiorstw,

- rachunkowości i analizy finansowej,

- rynku finansowego i rodzajów ryzyka,

- audytu.

Cechą specyficzną programu Studiów jest rozpatrywanie zagadnień szczegółowych związanych z zarządzaniem finansowym z makroekonomicznym otoczeniem przedsiębiorstw oraz wyeksponowanie praktycznych metod i narzędzi analityki finansowej dającej podstawy budowania przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa.

Absolwent Studiów będzie dysponował szerokim zakresem wiedzy i zdobędzie nowe umiejętności i kompetencje analityka finansowego, co podniesie jego konkurencyjność na rynku pracy.

 Czas trwania

 Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 232 godziny (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia konwersatoryjne). Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 Świadectwo ukończenia

 Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminów przewidzianych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy końcowej z tematyki analizy finansowej lub pokrewnej.

 Wykładowcy

 Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy Instytutu Finansów UŁ oraz praktycy i eksperci związani z różnymi sferami życia gospodarczego.

 Koszty

 Koszt uczestnictwa: 5 700 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

 Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie (format 3,5 – 4,5 cm)
 • Dowód wpłaty czesnego (lub pierwszej raty) na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
 • Informacje do faktury

 Rekrutacja

 Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe „Analityka finansowa w przedsiębiorstwie” następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

 Termin składania dokumentów:  od 1 czerwca do 30 września br.

Liczba miejsc:  25

 Kontakt

Instytut Finansów

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

90-214 Łódź, ul Rewolucji 1905 r nr 39

Pok T314

Tel 42 635 51 89

E-mail: kfib@uni.lodz.pl

Studia Podyplomowe Audyt i Kontrola Wewnętrzna prowadzone na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym są wpisane na listę zalecanych przez Europejską Konfederację Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA) jednostek promujących i profesjonalnie kształcących z zakresu audytu wewnętrznego (University Network, www.eciia.eu/university).

Adresaci studiów

Studia adresowane są przede wszystkim do

 • osób odpowiedzialnych za stworzenie i prowadzenie komórek audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej / zarządczej,
 • audytorów wewnętrznych, audytorów zewnętrznych oraz osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianą kontrolą chcących podnieść swoje kwalifikacje,
 • menedżerów chcących usprawnić efektywność zarządzanych organizacji,
 • osób zainteresowanych pozyskaniem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem osób przygotowujących się do egzaminów certyfikacyjnych (CIA i CGAP),
 • osób, posiadających dwuletnią praktykę w audycie wewnętrznym, którzy dzięki ukończeniu Studiów będą mogli świadczyć usługi audytu wewnętrznego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r. Dz. U. 157 poz.1240 Art. 286).

Słuchaczami Studiów mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie, zarówno licencjackie jak i magisterskie (bez względu na kierunek).

Krótka charakterystyka programu:

Celem Studiów jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowaną wiedzę i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Uczestnictwo w Studiach da możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Zakres tematyczny studiów:

 • Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny – aspekty teoretyczne
  • Kontrola i system kontroli wewnętrznej
  • Podstawy audytu wewnętrznego
  • Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w audycie
 • Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny – aspekty praktyczne
  • Zajęcia praktyczne z audytu wewnętrznego
  • Elementy egzaminu CIA, CGAP
  • Audyt funduszy unijnych
  • Audyt informatyczny i ochrona informacji niejawnych
  • Audyt instytucji finansowych
 • Blok rachunkowy i analityczny
  • Wprowadzenie do rachunkowości
  • Rachunkowość budżetowa
  • Rachunkowość zarządcza
  • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Otoczenie prawne i gospodarcze współczesnych organizacji
  • Finanse publiczne
  • Prawo administracyjne
  • Prawo gospodarcze
  • Zamówienia publiczne
  • Kompetencje menedżerskie i zarządzanie zasobami pracy
 • Seminarium

Czas trwania studiów:

Studia obejmują 250 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty, niedziele) co ok. dwa tygodnie.

Świadectwo ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia Studiów jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminów przewidzianych planem Studiów oraz napisanie i obrona pracy końcowej.

Wykładowcy:

Kierownikiem Studiów jest prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego, eksperci oraz audytorzy wewnętrzni związani z różnymi sferami życia gospodarczego.

Koszty:

Opłata za Studia wynosi 5 700 PLN (możliwość rozłożenia na raty).

Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia (format 3,5 x 4,5)

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc – min. 30.
Termin składania dokumentów do 30 wrzesnia br.

Instytut Finansów
ul. Rewolucji 1905r. 39, 90-214 Łódź, pok. T 107
tel.: 042 635 51 89,  042 633 39 85
email: kfib@uni.lodz.pl

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Certyfikowany kierownik projektów skierowane są do osób odpowiedzialnych za realizację projektów, członków zarządów przedsiębiorstw i organizacji, liderów zespołów, sponsorów, członków biur projektów, dla absolwentów wszystkich typów studiów, w tym przede wszystkim ekonomicznych oraz technicznych. Studia są uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy nabytej na studiach i uporządkowaniem doświadczenia uzyskanego w pracy zawodowej.

Absolwent studiów podyplomowych Certyfikowany kierownik projektów jest przygotowany do samodzielnego przejmowania ról w trakcie realizacji projektów. Potrafi efektywnie współdziałać w złożonych procesach projektowych. Potrafi zaplanować, realizować, kontrolować realizację projektów. Absolwent ma praktyczną umiejętność rozpoznawania i reagowania na ryzyka przy realizacji projektów.

 Krótka charakterystyka programu

Studia podyplomowe Certyfikowany kierownik projektów prowadzone są na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studia są realizowane przy współpracy z firmami: Altcom Akademia S.A. i EBN Polska sp. z o.o.

Certyfikowany kierownik projektów - studia podyplomowe wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów podyplomowych spełniają wymogi określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do nauk społecznych.

Studia podyplomowe Certyfikowany kierownik projektów obejmują szereg dyscyplin z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych: ekonomia, psychologia, zarządzanie. Studia oparte są o zajęcia o charakterze praktycznym, podczas których słuchacze zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej. Dodatkowym atutem w ramach studiów jest możliwość przystąpienia do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat PRINCE2® Foundation (egzamin finansowany w ramach opłaty). Studia podyplomowe pozwalają także przygotować się merytorycznie do egzaminów na certyfikaty: AgilePM® Foundation oraz M_o_R® Foundation (egzaminy nie są uwzględnione w ramach studiów).

Zakres  tematyczny

Wiedza

Absolwent studiów podyplomowych Certyfikowany kierownik projektów:

 • zna terminologię używaną w dziedzinie zarządzania i ekonomii niezbędną do wykonywania ról w procesie zarządzania
 • ma wiedzę o procesach zachodzących w trakcie realizacji projektu
 • posiada pogłębioną wiedzę o skutecznym zarządzaniu zmierzającym do osiągnięcia celu
 • ma wiedzę o metodyce zarządzania projektami Prince2 ®
 • ma wiedzę o metodyce zarządzania projektami AgilePM®
 • ma zaawansowaną wiedzę na temat zarządzania ryzykiem
 • ma wiedzę o tworzeniu harmonogramu kosztów w projektach
 • zna metody kontroli kosztów
 • ma wiedzę o skutecznej komunikacji międzyludzkiej i motywowaniu ludzi

Umiejętności:

Absolwent studiów podyplomowych Certyfikowany kierownik projektów:

 • potrafi podjąć działania zmierzające do przygotowania projektu
 • posiada umiejętności skutecznej komunikacji w projekcie
 • potrafi skutecznie reagować na niestandardowe sytuacje zaistniałe w trakcie realizacji projektu
 • potrafi przygotować harmonogram kosztów
 • potrafi zastosować wybrane narzędzia motywowania ludzi
 • potrafi zastosować model zarządzania ryzykiem
 • potrafi zarządzać projektem zgodnie z metodyką Prince2®

Kompetencje:

Absolwent studiów podyplomowych Certyfikowany kierownik projektów:

 • potrafi inicjować przygotowanie projektu oraz realizować go zgodnie z metodykami
 • potrafi organizować pracę zespołu zarządzającego
 • potrafi efektywnie współpracować z kadrą zarządzającą projektem i interesariuszami
 • potrafi harmonogramować koszty oraz je kontrolować

 Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin (wykłady, ćwiczenia). Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia. Ocena na świadectwie będzie średnią ocen z praktycznych zaliczeń oraz egzaminów co gwarantować ma wysoki poziom kształcenia praktycznego na kierunku.

 Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest mgr Agata Wieczorek. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego  UŁ .

Zajęcia będą prowadzone również przez praktyków z uprawnieniami do prowadzenia certyfikowanych szkoleń i przeprowadzania egzaminów akredytowanych przez APMG (Association for Project Management Group). Studia obejmują jeden egzamin (Prince2® Foundation) oraz przygotowanie do dwóch kolejnych (AgilePM® i M_o_R®), do których student może przystąpić dobrowolnie płacąc dodatkowe koszty egzaminu.

 Koszty

 Koszt uczestnictwa 6 800 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

 Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty na Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów. Przyjęcia na studia podyplomowe Certyfikowany kierownik projektów następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych w oparciu o ustalone kryteria (ukończone studia wyższe, złożenie wymaganych dokumentów). W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia. 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • dowód wpłaty czesnego (lub pierwszej raty) na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 fotografie o rozmiarach 3,5 x 4,5cm

 Miejsce składania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 41.

Pok. A421 tel. (42) 635 53 63

E ‘mail kei@uni.lodz.pl

 Termin składania dokumentów:  do 30 września br.

Liczba miejsc 27 (minimalna 19)

 Kontakt

 Mgr. Agata Wieczorek, agatka.wieczorek@interia.pl tel 42 635 51 64

 

Adresaci studiów

 Adresatami są absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków, zainteresowani praktyką coachingu i mentoringu organizacyjnego, biznesowego. Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową i planujące pracę w charakterze niezależnych specjalistów, coachów, mentorów i konsultantów jak i pracujący już specjaliści HR, dyrektorzy, managerowie i pracownicy działów kadr, działów szkoleń i rozwoju, koordynatorzy projektów, kierownicy i koordynatorzy zespołów, trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy i konsultanci chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

 Krótka charakterystyka programu

 Studia w sposób unikalny łączą rozległą wiedzę naukową z wypracowanymi narzędziami praktyki.  W ramach kształcenia rozwijane są zarówno indywidulane kompetencje uczestników niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych.  Uczestnicy zostają gruntownie przygotowani do wspierania rozwoju kadr biznesu, szczegółowo poznają specyfikę coachingu i mentoringu, zakres ich zastosowania i możliwości, przechodzą warsztat projektowania narzędzi,  prowadzenia sesji, wdrażania projektów rozwojowych.

Integralną częścią programu są dwa moduły oparte o metodykę CoachWise™ zaprojektowaną na potrzeby biznesu. CoachWise Coaching Essentials™ to moduł akredytowany w International Coach Federation (ICF) natomiast CoachWise Mentoring  Essentials™ opiera się na standardach edukacyjnych European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Mentoring Association (IAM).

Więcej na stronie studiów: www.coach-mentor.edu.pl

 Zakres tematyczny

 Blok kompetencji podstawowych

 • Socjologia i psychologia zmiany
 • Cele i zadania rozwojowe
 • Budowanie relacji i Kontrakty
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań
 • Praca z różnymi osobowościami
 • Metody badania potrzeb rozwojowych
 • Metody ewaluacji
 • Projekty i realizacja sesji
 • Wykorzystanie i projektowanie narzędzi
 • Realizacja projektów rozwojowych w HR
 • Wdrażanie coachingu i mentoringu w organizacjach
 • Executive coaching i senior mentoring
 • Rozwój osobisty – praca z ciałem i głosem

Blok coachingu

 • Idea i podstawy coachingu. Struktura spotkania coachingowego
 • Tworzenie wizji i wspieranie koncepcji klienta
 • Praca z wartościami i motywacją
 • Praca z przekonaniami i przełamywanie impasu
 • Coaching managerski i coachingowy styl zarządzania
 • CoachWise Coaching Essentials™

Blok mentoringu

 • Idee i podstawy mentoringu. Struktura spotkania mentoringowego
 • Standardy profesji mentora i najlepsze praktyki z firm
 • Zarządzanie wiedzą w organizacjach
 • Rozwój talentu, uwalnianie geniuszu
 • Kompetencyjna kultura organizacyjna
 • Budowanie autorytetu mentora
 • CoachWise Mentoring  Essentials™

 Czas trwania

 Studia obejmują 246 godzin warsztatowych zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) nie częściej niż co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-17.00.

 Świadectwo ukończenia i certyfikaty

Absolwenci mają możliwość jednoczesnego zdobycia czterech dokumentów potwierdzających zdobyte kompetencje. Po zaliczeniu obu semestrów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego,  zaliczenie modułów CoachWise pozwala zdobyć akredytowane certyfikaty CoachWise Coaching & Mentoring Essentials™, natomiast zdanie egzaminu praktycznego umożliwia dodatkowe uzyskanie certyfikatu kompetencji specjalistycznych.

 Wykładowcy

 Kadra studiów została tak dobrana, aby przekazywana wiedza była osadzona w praktyce i odniesiona do nauki. Wśród wykładowców znajdują się praktycy, akredytowani coachowie i mentorzy, certyfikowani trenerzy biznesu, HR managerowie z dużym doświadczeniem organizacyjnym oraz naukowcy specjalizujący się w tematyce programów rozwojowych, kultur organizacyjnych i zarządzania talentami. Wykładowcy reprezentują także różne środowiska profesjonalne będąc członkami i posiadając certyfikaty m. in. International Coach Federation (ICF), European Mentoring & Coaching Council, CoachWise Coaching Center, Erickson Collage, Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik.  

 Koszty

 Koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry, łącznie z modułami CoachWiseoraz 30 zł opłata za świadectwo ukończenia studiów pod koniec studiów. Opłata może być rozłożona na dwie raty.

 Rekrutacja

 Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe „Coaching i mentoring organizacyjny” następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

 Termin składania dokumentów: do 30 września br.

 Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 • odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia (format 3,5 x 4,5)

 Miejsce składania dokumentów:

 Dokumenty można przesyłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres: 


Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 z dopiskiem Studia CiM

 W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów:


- do Sekretariatu Studium, pokój  A 230 - odponiedziałku do  piątku w godzinach 10.00-13.00


- lub pozostawiając w Sekretariacie Instytutu Socjologii, pokój A128 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem Studia CiM

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod telefonem: +48 501028692

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca na studiach. W tym celu należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres:  studia@coach-mentor.edu.pl zawierające imię, nazwisko kandydata i numer telefonu.

 Kierownik studiów

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki

 Sekretariat studiów

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
tel. (42) 635 52 63


www.coach-mentor.edu.pl

e-mail: studia@coach-mentor.edu.pl

Koordynacja merytoryczna:

Łukasz Marciniak l.t.marciniak@gmail.com kom.:+48 501028692

 

 

Adresaci studiów

Studia adresowane są do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

Kandydaci winni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia. Studia są kierowane do absolwentów szkół wyższych różnych kierunków, a w szczególności kierunków socjologii, pracy socjalnej, polityki społecznej, prawa, psychologii, pedagogiki.

Krótka charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych „Diagnoza dziecka i jego rodziny – perspektyw interdyscyplinarna”  jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą różnych perspektyw ujmowania rodziny oraz dzieci i młodzieży, problemów występujących w rodzinach, zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych, regulacji prawnych dotyczących rodziny i dzieci, prawnych aspektów funkcjonowania rodziny i dziecka, uregulowań dotyczących opieki zastępczej. Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą metod i technik diagnozowania społecznego, diagnostyki wychowawczej oraz metodyki projektowej.  Zajęcia warsztatowe przyczynią się do zwiększenia kompetencji w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów. Integralną częścią programu studiów będą hospitacje instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz opracowanie projektu socjalnego. W toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności kluczowe dla pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach wspierania rodziny niewydolnych wychowawczo a także w zakresie  tworzenia i inicjowania działań wspierających dzieci i rodziny.

Studia obejmują 180 godzin dydaktycznych pogrupowanych według następujących modułów:

 1. Rodzina i dzieci w różnych dyscyplinach naukowych
 2. Metodyka diagnozowania społecznego
 3. Prawne aspekty funkcjonowania rodziny, dzieci i postępowania wobec nieletnich
 4. Problemy w rodzinie i zagrożenia dla dzieci i młodzieży
 5. Asysta rodzinna i interwencja kryzysowa
 6. Projektowanie socjalne w działalności wspierającej rodzinę i dzieci.

Czas trwania

Studia obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty, niedziele) co dwa tygodnie. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr Grażyna Mikołajczyk-Lerman. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego.

Świadectwo ukończenie

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminu końcowego.

Koszty

Opłata za studia wynosi około 2200 zł

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy
 • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5cm
 • inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji

Termin składania dokumentów: do 31 października br.

Kontakt

Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
pok. A114
tel. 42 635 52 51, fax 42 635 53 09
e-mail: ksoul@uni.lodz.pl

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Finanse międzynarodowe w biznesie skierowane są do:

-        absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich), bez względu na profil ukończonych studiów,

-        pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą poszerzyć zakres posiadanych umiejętności o   wybrane aspekty praktyczne z zakresu finansów międzynarodowych w przedsiębiorstwie, które prowadzi handel z zagranicą, ponosi ryzyko kursowe, ubezpiecza dokonywane transakcje, itp.,

-        osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe,

-        pracowników działów finansowo-księgowych,

-        osób zainteresowanych omawianą podczas studiów problematyką.

Z uwagi na praktyczny charakter studiów, ich uczestnicy powinni dysponować podstawową praktyczną lub/i teoretyczną wiedzą z zakresu finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych.

Krótka charakterystyka programu

Zachodzące w gospodarce światowej procesy globalizacji i integracji powodują, że umiejętności i kompetencje odnoszące się wyłącznie do funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym stają się niewystarczające wobec odmiennych i bardziej złożonych uwarunkowań działania podmiotów na rynkach międzynarodowych. Rośnie liczba przedsiębiorstw podejmujących  działalność biznesową za granicą. Jej rodzaje mogą być bardzo różne – eksport/import towarów i usług, obecność handlowa na rynkach zagranicznych, szukanie źródeł finansowania na rynkach zagranicznych, itp. Studia podyplomowe Finanse międzynarodowe w biznesie stanowią unikatową w skali Polski ofertę edukacyjną, będącą odpowiedzią na zachodzące zmiany i wynikającą z nich chęć uzupełnienia posiadanych kwalifikacji o aspekty międzynarodowe.

Głównym celem tych studiów jest poszerzenie wiedzy i wzbogacenie praktycznych umiejętności uczestników studiów w obszarach dotyczących międzynarodowych finansów przedsiębiorstw i  inwestowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

Zajęcia na studiach prowadzone są nie tylko przez kadrę akademicką, ale również przez praktyków życia gospodarczego (pracujących w bankach, funduszach, firmach inwestycyjnych).

Program studiów został skonsultowany z przedstawicielami pracodawców, w tym z AVALLON Sp. z o.o. (www.avallon.pl).

Zakres  tematyczny

Program kształcenia studiów podyplomowych Finanse międzynarodowe w biznesie ma charakter praktyczny, zaś oferowane zajęcia nakierowane są na umożliwienie ich uczestnikom zdobycia pożądanych i cenionych na rynku pracy umiejętności z zakresu:

 • Zarządzania finansami przedsiębiorstw w aspekcie międzynarodowym
 • Zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie (instrumenty i strategie)
 • Zarządzania ryzykiem kredytowym
 • Rachunkowości zarządczej w biznesie międzynarodowym
 • Rozliczeń międzynarodowych (związanych z transakcjami handlowymi)
 • Analizy finansowej prowadzonej w programie Excel
 • Ubezpieczeń w obrocie międzynarodowym
 • Inwestycji finansowych dokonywanych przez przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych

Studia rozpoczynają dwa wykłady wprowadzające (łącznie 28 godzin zajęć), pozostałe zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie warsztatów (ćwiczeń konwersatoryjnych), w trakcie których uczestnicy studiów analizują studia przypadków (case studies). Na początku zajęć przekazywana jest wiedza na temat danego zagadnienia, a następnie uczestnicy rozwiązują i analizują konkretne problemy dotyczące tego zagadnienia (learning by doing).

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym. Łączny wymiar zajęć dydaktycznych to 200 godzin.

Zajęcia odbywają się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w trybie niestacjonarnym (soboty, niedziele), co ok. 2 tygodnie.

Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Finanse międzynarodowe w biznesie jest osiągnięcie wszystkich założonych w Programie Kształcenia efektów kształcenia poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia przez słuchacza do egzaminu końcowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń wymaganych w programie kształcenia. Ocena na świadectwie składa się z dwóch części: 30% oceny stanowi średnia ocen uzyskanych w toku studiów, 70% stanowi ocena uzyskana z egzaminu końcowego. Z każdego przedmiotu znajdującego się w planie zajęć, a także z egzaminu końcowego, uczestnik studiów musi uzyskać ocenę co najmniej dostateczną.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ.

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, a także doświadczeni praktycy życia gospodarczego.

Koszty

Koszt uczestnictwa: 4 000 zł .

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie (format 3,5 – 4,5 cm)
 • Dowód wpłaty czesnego na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
 • Informacje do faktury

Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe Finanse międzynarodowe w biznesie następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

Warunkiem minimalnym, który musi spełniać osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia  podyplomowe Finanse międzynarodowe w biznesie, jest posiadanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej I stopnia (poziom licencjatu).

W przypadku nieprzyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

Termin składania dokumentów:  1 czerwca -  30 września br.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie studiów.

Liczba miejsc:  25

Kontakt

mgr Małgorzata Litwa 

tel. 42 635 52 09,  mlitwa@uni.lodz.pl 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

Ul. P.O.W 3/5

www.katedramsg.uni.lodz.pl

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Finanse w praktyce adresowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków nieekonomicznych zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem własnych kwalifikacji w obszarze funkcjonowania rynku usług finansowych, jak również do innych osób chcących uporządkować i ugruntować swoją wiedzę o finansach i jej praktycznym wykorzystaniu. Studia skierowane są dla osób nie posiadających wiedzy i doświadczenia w  obszarze finansów.

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie, zarówno licencjackie jak i magisterskie (dowolnego kierunku).

 Krótka charakterystyka programu

Studia podyplomowe Finanse w praktyce mają na celu prezentację i analizę relacji zachodzących pomiędzy instytucjami finansowymi a ich klientami na rynku finansowym.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do praktycznego wykorzystania wiedzy z finansów w pracy w przedsiębiorstwie, prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i podejmowaniu prywatnych decyzji finansowych.

Zakres  tematyczny

Studia Podyplomowe Finanse w praktyce organizowane przez Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego umożliwiają słuchaczom pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu finansów, w szczególności w zakresie operacji i transakcji na rynku usług finansowych. Proces kształcenia na Studiach Podyplomowych Finanse w praktyce zapewnia słuchaczom pozyskanie wiedzy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do świadomego i sprawnego funkcjonowania na rynku usług finansowych, w tym do podejmowania decyzji finansowych. Szczególny nacisk położony jest na proces decyzyjny w transakcjach i operacjach finansowych między różnymi uczestnikami rynku usług finansowych. Zajęcia obejmują szeroki zakres tematyczny dotyczący operacji finansowych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, prawa finansowego, aspektów i rozliczeń podatkowych, zbierania i analizy danych finansowych. W bloku zajęć dotyczących rachunkowości słuchacze będą mieli możliwość zaznajomienia się z obsługą zintegrowanego systemu informatycznego SAP.

Wykładane przedmioty to m.in.

 • System finansowy i ochrona konsumenta
 • Analiza decyzji finansowych
 • Alternatywne formy inwestowania
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Ewidencja rozliczeń w ZUS
 • Uruchamianie działalności i biznes plan
 • Rozliczenia podatkowe
 • Decyzje kredytowe
 • Decyzje ubezpieczeniowe
 • Prawo finansowe
 • Wycena i wykorzystanie instrumentów finansowych

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 200 godzin (wykłady + ćwiczenia). Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz napisanie pracy końcowej.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr hab. Iwona D. Czechowska, prof. nadzw. UŁ.  Opiekę organizacyjną nad studiami sprawuje dr Joanna Stawska. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo - dydaktyczni Instytutu Finansów UŁ posiadający doświadczenia praktyczne w zarządzaniu finansami.

Koszty

Koszt uczestnictwa: 1 850 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

 Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie (format 3,5 – 4,5 cm)
 • Dowód wpłaty czesnego (lub pierwszej raty) na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
 • Informacje do faktury

Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe Finanse w praktyce następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nie przyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

Dokumenty należy składać w Sekretariacie studiów.

Termin składania dokumentów:  do 30 września br.

Liczba miejsc:  od 35

 Kontakt

Instytut Finansów UŁ
ul. Rewolucji 1905r. 39, 90-214 Łódź, pok. T 314
tel.: 42 635 51 89,
email: kfib@uni.lodz.pl

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Handel zagraniczny w praktyce skierowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich), bez względu na profil ukończonych studiów;
 • osób posiadających praktyczną i/lub teoretyczną wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, ekonomii, zarządzania i marketingu, obsługi klienta, handlu międzynarodowego, które chcą poszerzyć zakres posiadanych kompetencji i umiejętności o wybrane aspekty z zakresu realizacji transakcji handlu zagranicznego w praktyce;
 • pracowników oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą poszerzyć zakres posiadanych umiejętności o wybrane aspekty praktyczne z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym;
 • wszystkich osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe, dzięki zdobyciu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, efektywnego badania rynków zagranicznych, specyfiki marketingu międzynarodowego, zasad przygotowania, zabezpieczania i rozliczania transakcji w obrocie międzynarodowym.

Z uwagi na praktyczny charakter studiów, ich uczestnicy powinni dysponować podstawową praktyczną lub/i teoretyczną wiedzą dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw.

Krótka charakterystyka programu

Studia podyplomowe Handel zagraniczny w praktyce prowadzone są na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, stanowią unikatową ofertę edukacyjną na rynku krajowym.

Głównym celem studiów podyplomowych Handel zagraniczny w praktyce jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności uczestników studiów w obszarach marketingu i zarządzania międzynarodowego oraz konkretnych zasad realizacji transakcji handlowych, a także procesów inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie warsztatów (ćwiczeń konwersatoryjnych, w trakcie których uczestnicy studiów analizują konkretne studia przypadków (case studies), badają wieloaspektowo możliwość podjęcia, metody realizacji oraz opłacalność konkretnych transakcji.

W toku studiów słuchacze nabywają konkretną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące:

 • umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, z uwzględnieniem metod wejścia na rynki, sposobów budowania silnej pozycji rynkowej, zasad współpracy z konkurentami i władzami lokalnymi,  uwarunkowań kulturowych etc.;
 • efektywnego badania rynków zagranicznych;
 • specyfiki marketingu międzynarodowego, w tym kreacji wizerunku firmy, promocji eksportu, zasad budowania marki lokalnie rozpoznawalnej, współpracy z podmiotami lokalnymi;
 • zasad przygotowania, zabezpieczania i rozliczania transakcji w obrocie międzynarodowym
 • analizy strategicznej, badania opłacalności transakcji z uwzględnieniem zasad podpisywania, negocjowania i realizacji umów.

Głównym celem studiów jest poszerzenie wiedzy i wzbogacenie praktycznych umiejętności uczestników studiów w wymienionych obszarach, służące kompetentnemu rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach związanych z realizacją transakcji handlu zagranicznego – praca na case studies zgłaszanych przez słuchaczy.

Zajęcia na studiach prowadzone są nie tylko przez kadrę akademicką, ale również przez praktyków życia gospodarczego reprezentujących różne obszary branżowe.

Zakres  tematyczny

Oferowany zakres tematyczny dotyczy stricte  handlu zagranicznego w praktyce, czyli najważniejszych aspektów zarządzania całym złożonym procesem obrotu na rynkach międzynarodowych. Program studiów został skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli rynku pracy, w tym m.in. przedstawicieli małych i średnich firm skutecznie lokujących swoje produkty na rynku międzynarodowym. Wykorzystano doświadczenia i sugestie przedstawicieli różnych sektorów w tym m.in. branży odzieżowej, chemicznej, maszyn i urządzeń, spożywczej. Zajęcia będą wzbogacone o te doświadczenia jak i udział praktyków biznesu.

Program kształcenia studiów podyplomowych Handel zagraniczny w praktyce ma charakter praktyczny, zaś oferowane zajęcia nakierowane są na umożliwienie ich uczestnikom zdobycia pożądanych i cenionych na rynku pracy umiejętności z zakresu:

 • przedsiębiorczości i ekonomii w aspekcie międzynarodowym;
 • marketingu międzynarodowego (instrumentów, strategii, badania rynków, kreacji wizerunku, promocji eksportu);
 • prawa i zwyczajów w handlu, a następnie działalności na poszczególnych rynkach;
 • rozliczeń międzynarodowych (związanych z transakcjami handlowymi);
 • analizy finansowej (prowadzonej w programie Excel) i strategicznej;
 • transportu, spedycji i ubezpieczeń w obrocie międzynarodowym;
 • dotacji unijnych, usług biznesowych.

Studia rozpoczynają dwa wykłady wprowadzające (łącznie 36 godzin zajęć), pozostałe zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie warsztatów (ćwiczeń konwersatoryjnych, 82% godzin zajęć), w trakcie których uczestnicy studiów analizują studia przypadków (case studies). Na początku zajęć przekazywana jest wiedza na temat danego zagadnienia, a następnie uczestnicy rozwiązują i analizują konkretne problemy dotyczące tego zagadnienia (learning by doing). Szczegółowe informacje dotyczące tematyki zajęć znajdują się w siatce studiów.

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym.

Łączny wymiar zajęć dydaktycznych to 200 godzin.

Zajęcia odbywają się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w trybie niestacjonarnym (soboty, niedziele), co ok. 2 tygodnie.

Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Handel zagraniczny w praktyce jest osiągnięcie wszystkich założonych w Programie Kształcenia efektów kształcenia poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia przez słuchacza do egzaminu końcowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń wymaganych w programie kształcenia. Ocena na świadectwie składa się z dwóch części: 30% oceny stanowi średnia ocen uzyskanych w toku studiów, 70% stanowi ocena uzyskana z egzaminu końcowego. Z każdego przedmiotu znajdującego się w planie zajęć, a także z egzaminu końcowego, uczestnik studiów musi uzyskać ocenę co najmniej dostateczną.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. nadzw. UŁ.

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, a także doświadczeni praktycy życia gospodarczego.

Koszty

Koszt uczestnictwa: 4 000 zł .

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie (format 3,5 – 4,5 cm)
 • Dowód wpłaty czesnego na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
 • Informacje do faktury

Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe Handel zagraniczny w praktyce następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

Warunkiem minimalnym, który musi spełniać osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe Handel zagraniczny w praktyce jest posiadanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej I stopnia (poziom licencjatu).

W przypadku nie przyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.

Termin składania dokumentów:  do 30 września br.

Liczba miejsc:  25

Kontakt

Ewa Saganowska

tel. 42 635 52 09,  instytutgm@uni.lodz.pl 

Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

Ul. P.O.W 3/5

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Joga i zarządzanie emocjami w biznesie adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych praktyką nowoczesnego kierowania ludźmi. Mogą to być zarówno osoby obejmujące już stanowiska kierownicze (od poziomu wykonawczego do zarządczego), jak i pracownicy firm mający ambicje zawodowe związane z objęciem stanowisk zarządczych. Skorzystają na nich dyrektorzy, menadżerowie, kierownicy i koordynatorzy zespołów, liderzy projektów, jak również mentorzy, konsultanci i trenerzy biznesu chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę. Kandydaci nie powinni mieć problemów ze zdrowiem (problemy sercowe, krążenia oraz problemy neurologiczne) ze względu na ćwiczenia fizyczne i oddechowe podczas studiów.

Krótka charakterystyka programu

Studia ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji związanych z miękkim aspektem zarządzania, to jest z kształtowaniem polityki zarządzania kapitałem ludzkim w aspekcie zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem. Ich celem jest doskonalenie kompetencji u osób pracujących na stanowiskach kierowniczych i w usługach jak i osób planujących awans zawodowy i objęcie stanowiska związanego z kierowaniem zespołem. Nacisk położony jest na trzy obszary tematyczne kluczowe dla budowania całościowej postawy nowoczesnego pracownika/kierownika: zarządzanie emocjami, kierowanie emocjami u innych, zarządzanie emocjami na poziomie organizacji. Kształcenie w zakresie wymienionych obszarów gwarantuje pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod kierowania emocjami, jak i pozyskanie szerszego oglądu problematyki i technik radzenia sobie ze stresem.

Zakres  tematyczny

Podstawowym celem studiów jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w organizacjach. Studia mają nie tylko dostarczać uczestnikom specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, ale także wypracować świadomość roli i odpowiedzialności pracownika i kierownika współczesnych organizacji/korporacji.

Szczegółowe efekty kształcenia:

Wiedza

W efekcie zrealizowanych zajęć słuchacz studiów:

 • posiada teoretyczną wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi zarządzania emocjami i radzenie sobie ze stresem
 • zna definicje i główne czynniki stresu w sytuacji pracy
 • posiada wiedzę socjologiczną i psychologiczną na temat emocji
 • zna definicje przywództwa opartego na wartościach oraz pracy zespołowej
 • posiada wiedzę na temat ćwiczeń fizycznych hatha - jogi
 • posiada wiedzę na temat ćwiczeń oddechowych – pranajama
 • posiada wiedzę dotyczącą praktyk medytacyjnych
 • posiada wiedzę na temat innowacyjnych form zarządzania emocjami zaczerpniętych z kultury wschodniej

Umiejętności

W efekcie zrealizowanych zajęć słuchacz studiów potrafi:

 • definiować własne etapy rozwoju na ścieżce praktyki hatha - jogi
 • efektywnie komunikować o swoich problemach emocjonalnych
 • diagnozować poziom stresu swoich pracowników i kierować nim zgodnie z indywidualnymi nastawieniami
 • zastosować poszczególne narzędzia radzenia sobie z emocjami w praktyce zawodowej
 • prowadzić negocjacje nastawione na współpracę i partnerstwo
 • radzić sobie ze własnym stresem i znać techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • rozpoznawać emocje i relacje panujące w zespole i umiejętnie sterować nimi
 • budować zaangażowanie w zespole
 • prowadzić rozmowy z pracownikami w duchu kooperacji i współpracy w zespole
 • zastosować narzędzia kierowania w oparciu o wartości

Postawy/Kompetencje społeczne

W efekcie zrealizowanych zajęć słuchacz studia wypracuje następujące postawy/kompetencje:

 • rozwinięcie świadomości swojego wpływu na tworzenie proefektywnościowej kultury emocjonalnej w organizacji
 • zrozumienie odpowiedzialności organizacyjnej i etycznej jaka wiąże się z rolą kierownika
 • zrozumienie istoty bycia autorytetem dla swoich podwładnych i swoich współpracowników
 • rozwinięcie kompetencji społecznych związanych z tworzeniem kultury pracy zespołowej i komunikowaniem
 • nabycie świadomości i znaczenia własnych wartości i ich przełożenia na praktykę zawodową.

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 213 godzin (wykłady, ćwiczenia). Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia. Ocena na świadectwie będzie średnią ocen z praktycznych zaliczeń oraz egzaminów co gwarantować ma wysoki poziom kształcenia praktycznego na kierunku.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Krzysztof Konecki. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy Instytutu Socjologii  UŁ oraz praktycy.

Koszty

Koszt uczestnictwa 5 500 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
  • dowód wpłaty czesnego (lub pierwszej raty) na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 fotografie o rozmiarach 3,5 x 4,5cm
 • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (może być to lekarz pierwszego kontaktu)

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytut Socjologii

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

pok. A230

Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty na Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zajęć.

Przyjęcia na studia podyplomowe Joga i zarządzanie emocjami w biznesie następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych w oparciu o ustalone kryteria (ukończone studia wyższe, złożenie wymaganych dokumentów). W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia. 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5cm
 • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (może być to lekarz pierwszego kontaktu)

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytut Socjologii

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

pok. A230

Termin składania dokumentów:  do 31 października br.

Liczba miejsc 15

Kontakt

Uniwersytet Łódzki,

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 

Sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytut Socjologii

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

pok. A230

tel. 42 635 52 63, 42 635 52 55

e-mail: socprzem@uni.lodz.pl

mgr Łukasz Marciniak, email: l.t.marciniak@gmail.com

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego skierowane są do osób chcących nabyć umiejętności świadomego i efektywnego kreowania swojego wizerunku publicznego. Odbiorcami są osoby, dla których sposób prezencji, prowadzenia wystąpień publicznych, prowadzenia publicznych dyskusji, występowania w mediach jest kluczowy dla rozwoju kariery. Do grupy tej należy zaliczyć: przedstawicieli biznesu, działaczy organizacji publicznych, polityków, osób odpowiedzialnych za wizerunek instytucji i osób, osób występujących publicznie, w tym nauczycieli i wykładowców szkół wyższych.

 Krótka charakterystyka programu

Studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego prowadzone są na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studia są realizowane przy współpracy z firmą EBN Polska sp. z o.o., która zapewnia wykwalifikowanych wykładowców z przedmiotów nieekonomicznych.

Studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego obejmują dyscypliny z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych: nauk o mediach, ekonomii, psychologii i zarządzania. Studia mają przede wszystkim charakter praktyczny, dając możliwość nauczenia się konkretnych umiejętności niezbędnych w karierze zawodowej oraz polityczno-społecznej.

Absolwent studiów podyplomowych Kształtowanie wizerunku publicznego jest przygotowany do samodzielnego, profesjonalnego przygotowania i prezentowania wystąpień publicznych zarówno przed audytorium, jak i w mediach. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające świadomie kreować wizerunek medialny. Posiada umiejętność skutecznej komunikacji.

Zakres  tematyczny

 Wiedza:

Absolwent studiów podyplomowych Kształtowanie wizerunku publicznego:

 • zna terminologię używaną w zakresie public relations i kształtowania wizerunku
 • ma wiedzę o retoryce i erystyce
 • posiada pogłębioną wiedzę o sposobach skutecznej komunikacji społecznej
 • ma wiedzę o sposobach kreowania wizerunku medialnego
 • zna podstawy dziennikarstwa
 • zna znaczenie kształtowania wizerunku publicznego dla biznesu

Umiejętności:

Absolwent studiów podyplomowych Kształtowanie wizerunku publicznego:

 • potrafi profesjonalnie przygotować wystąpienie publiczne
 • posiada umiejętności świadomego kształtowania swojego wyglądu i zachowania w ramach budowania wizerunku publicznego
 • potrafi skutecznie reagować na ataki medialne
 • potrafi radzić sobie ze stresem w trakcie wystąpień publicznych

Kompetencje:

Absolwent studiów podyplomowych Kształtowanie wizerunku publicznego:

 • potrafi świadomie kreować swój wizerunek publiczny uwzględniając: treść, sposób swojej wypowiedzi oraz wygląd
 • potrafi przygotować i przedstawić profesjonalne wystąpienie publiczne
 • potrafi skutecznie komunikować się na forum publicznym, w tym w mediach

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 182 godzin (wykłady, ćwiczenia). Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Świadectwo ukończenia

 Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia. Ocena na świadectwie będzie średnią ocen z praktycznych zaliczeń oraz egzaminów co gwarantować ma wysoki poziom kształcenia praktycznego na kierunku.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest mgr Agata Wieczorek. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego  UŁ oraz praktycy.

 Koszty

Koszt uczestnictwa 5 400 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

 Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty na Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, Przyjęcia na studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych w oparciu o ustalone kryteria (ukończone studia wyższe, złożenie wymaganych dokumentów). W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia. 

 Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • dowód wpłaty czesnego (lub pierwszej raty) na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 fotografie o rozmiarach 3,5 x 4,5cm

 Miejsce składania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 41.

Pok. A421 tel. (42) 635 53 63

E ‘mail kei@uni.lodz.pl

Termin składania dokumentów:  do 30 września br.

Liczba miejsc 20

 Kontakt

 Mgr Agata Wieczorek, agatka.wieczorek@interia.pl tel 42 635 51 64

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych prowadzone są na zamówienie Narodowego Banku Polskiego w 17 ośrodkach akademickich w Polsce. Narodowy Bank Polski określa ramowe wymogi programowe studiów oraz zasady zaliczania. Studia kierowane są do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących w sektorze administracji publicznej i nauczycieli.

Krótka charakterystyka programu

Głównym celem studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych w zakresie zasad funkcjonowania strefy euro oraz procesu wykształcania się wspólnej europejskiej waluty.

Absolwenci studiów będą dysponowali wiedzą umożliwiającą im zrozumienie procesów zachodzących obecnie w strefie euro i weryfikację potencjalnych kosztów i korzyści wiążących się z przystąpieniem Polski do strefy.

Za cele dodatkowe studiów należy uznać:

 • przekazanie wiedzy w zakresie warunków i konsekwencji przystąpienia krajów, ze

         szczególnym uwzględnieniem Polski, do Unii Gospodarczo-Walutowej i zastąpienia

         waluty narodowej przez euro,

 • wyjaśnienie przyczyn obecnej sytuacji gospodarczej krajów strefy euro.
Celem studiów jest także zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej funkcjonowania  strefy euro wśród osób, które są naturalnym środowiskiem (zawodowym i rodzinnym) absolwentów studiów, a także wykreowanie postaw otwartości i zrozumienia wobec procesów pogłębiania integracji zachodzących w ramach Unii Europejskiej.

 Zakres  tematyczny

Program studiów jest skomponowany z przedmiotów ogólnoekonomicznych, narzędziowych i kierunkowych. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w strefie euro i w gospodarce światowej, w tym procesów globalizacji i integracji. Podczas studiów przekazywana jest wiedza wpisująca się w nurt najnowszego dorobku naukowego zarówno krajowego, jak i światowego.

Studia wzbogacone są także o zajęcia o charakterze praktycznym, podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej (np. Akademia Thomson Reuters - umiejętność poszukiwania danych w serwisie Thomson Reuters i dokonywania różnorodnych analiz przy wykorzystaniu tych danych, zarządzanie ryzykiem kursowym).

Program studiów tworzą bloki tematyczne, na które składają się ułożone sekwencyjnie zajęcia. Można je podzielić na zajęcia dotyczące:

 • Podstaw integracji gospodarczej i monetarnej,
 • Polityk prowadzonych w ramach UGW,
 • Rynków finansowych UGW,
 • Kosztów i korzyści wiążących się z przystąpieniem kraju do strefy euro,
 • Perspektyw integracji walutowej.

 Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin (wykłady + ćwiczenia). Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. W cyklu dydaktycznym przewidzianych jest 12 zjazdów (12 sobót po 8 godz. i 12 niedziel po 6 lub 8 godzin).

Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia, zdanie kolokwium po 1 semestrze, przygotowanie pracy końcowej liczącej co najmniej 20 stron (przygotowanej w 2-osobowych zespołach) i zdanie egzaminu końcowego.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest prof. zw. dr hab. Janusz Bilski. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo - dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego i innych uczelni krajowych a także  zaproszeni praktycy.

Koszty

Koszt uczestnictwa: 300 zł . Studia współfinansowane przez Narodowy Bank Polski.

 Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów - oryginał do wglądu komisji
 • Zobowiązanie do zapłaty
 • Kwestionariusz osobowy
 • 1 fotografia (format 3,5 – 4,5 cm)
 • Ankieta rekrutacyjna

Wzory dokumentów (podanie do Kierownika, kwestionariusz, zobowiazanie do zapłaty) znajdują się na stronie www.katedramsg.uni.lodz.pl w zakładce "dokumenty do pobrania". Ankieta do wypełnienia w sekretariacie studiów.

Rekrutacja

Podstawą kwalifikacji są:

- listy motywacyjne, który przekonywująco przedstawia sposób propagowania wiedzy o strefie euro w otoczeniu absolwenta

oraz, w drugiej kolejności

-  oceny z licencjatu lub magisterium (wszystkie kierunki, preferowane będą kierunki ekonomiczne)


Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia muszą dodatkowo  przedstawić list motywacyjny, w którym wskażą w jaki sposób zamierzają przekazywać uzyskane efekty kształcenia kolejnym odbiorcom. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych,   pierwszeństwo mają osoby przynależące do zdefiniowanych grup docelowych. W razie przekroczenia przez osoby przynależące do zdefiniowanych grup docelowych limitu 50 miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne polegające na konkursie dyplomów oraz analizie uzasadnienia chęci uczestnictwa w studiach zawartego w listach motywacyjnych kandydatów, przeprowadzone przez powołaną w tym celu komisję.  

            Warunkiem minimalnym, który musi spełniać osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych jest posiadanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej I stopnia (poziom licencjatu), przy czym w pierwszej kolejności preferowani będą absolwenci kierunków ekonomicznych, w szczególności: nauczyciele, pracownicy administracji publicznej, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowani w rozwój edukacji ekonomicznej

W przypadku nie przyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

Termin składania dokumentów: do 30 września br.

Liczba miejsc:  50

 Kontakt

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

ul. P.O.W. 3/5      90-255  Łódź

Joanna Gwarda-Żurańska  Tel.  42 635 52 10  jgwarda@uni.lodz.pl

 

 

Adresaci studiów

 Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych związanych z obszarem coachingu życiowego zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową  i planujące pracę w charakterze life-coachów, niezależnych specjalistów - doradców personalnych i zawodowych, trenerów, jak również psychologów i socjologów chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę. Mogą być także inspiracją do dalszego rozwoju i zmian dla osób pragnących progresu we własnym życiu.

 Krótka charakterystyka programu

 Studia ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania  rozwoju kompetencji społecznych jak i na doskonalenie umiejętności interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty. Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych. Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.

Nacisk położony jest na przekazanie specjalistycznej wiedzy, wypracowanie umiejętności związanych z pracą z ludźmi i wykreowanie postawy pro-aktywnej, wspierającej realizację życiowych celów i ambicji. Kształcenie w tym zakresie daje więc zarówno możliwość pozyskania nowoczesnych narzędzi przydatnych w praktyce zawodowej, jak i we własnym życiu. Integralną częścią programu jest szkolenie oparte na modelu Transforming Communication™, warsztatu kreowania przestrzeni współpracy i porozumienia.

Więcej informacji na stronie studiów: www.life-coaching.edu.pl

Zakres tematyczny

 BLOK – WIEDZA I POSTAWA COACHA

1. Idea life-coachingu. Kompetencje i postawa coacha

2.Obszar psychoterapii a coaching

3.Psychologia rozwoju – etapy życia i zmiany

4.Teoria gier międzyludzkich w coachingu

5. Socjologia emocji

6. Problemy etyczne w praktyce life coachingowej

7. System rodzinny

BLOK – UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

1.Budowanie relacji coachingowej

2.Aktywne słuchanie i zadawanie pytań

3.Cele i zadania rozwojowe

4.Tworzenie wizji i wspieranie koncepcji klienta

5.Praca z wartościami i motywacją

6.Praca z przekonaniami i przełamywanie impasu

7.Praca z tożsamością klienta

8.Warsztat pracy z emocjami w coachingu

9.Transforming Communication™

10.Wykorzystanie kart Points of You

BLOK – OBSZARY W LIFE COACHINGU

1. Coaching związków i relacji

2. Coaching kariery

3. Coaching rodzicielski

4. Wellness coaching i wspieranie balansu praca-życie

BLOK – ROZWÓJ OSOBISTY I PRAKTYKA

1. Praca z ciałem i oddechem

2. Warsztat rozwoju osobistego

3. Projekty Life-Coachingu

 Czas trwania

Studia obejmują 237godzin warsztatowych zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) nie częściej niż co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-17.00.

 Świadectwo ukończenia i certyfikaty

Absolwenci mają możliwość jednoczesnego zdobycia trzech dokumentów potwierdzających zdobyte kompetencje. Po zaliczeniu obu semestrów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego,  zaliczenie modułu Transforming Communication pozwala zdobyć certyfikat Transforming Communications™, natomiast zdanie egzaminu praktycznego umożliwia dodatkowe uzyskanie certyfikatu kompetencji specjalistycznych.

 Wykładowcy

Kadra studiów została tak dobrana, aby przekazywana wiedza była osadzona w praktyce i odniesiona do nauki. Wśród wykładowców znajdują się praktycy, akredytowani coachowie i specjaliści z dziedzin związanych z life-coachingiem, certyfikowani trenerzy oraz naukowcy specjalizujący się w tematyce programów rozwojowych, psychologii i socjologii emocji. Wykładowcy reprezentują także różne środowiska profesjonalne będąc członkami i posiadając certyfikaty m. in. International Coach Federation (ICF), European Mentoring & Coaching Council, CoachWise Coaching Center, Erickson Collage, Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik.  

 Koszty

Koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry, łącznie z modułem Transforming Communications,oraz 30 zł pod koniec studiów opłata za świadectwo ukończenia studiów.

Opłata za studia może być rozłożona na dwie raty.

 Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe „Metody wspierania relacji międzyludzkich – coaching życiowy” następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

Termin składania dokumentów:  do 30 września br.

Wymagane dokumenty

podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

 • odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia (format 3,5 x 4,5)

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres: 


Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 z dopiskiem Studia Life-Coaching

W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów:


- do Sekretariatu Studiów, pokój  A 230 - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00


- lub pozostawiając w Sekretariacie Instytutu Socjologii, pokój A128 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem Studia Life-Coaching

Obowiązuje kolejność skladania dokumentów. Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca na studiach. W tym celu należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres:  studia@life-coaching.edu.pl zawierające imię, nazwisko kandydata i numer telefonu.

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod telefonem: +48 501028692

Kierownik studiów

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki

Sekretariat studiów

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
tel. (42) 635 52 63


www.life-coaching.edu.pl

e-mail: studia@life-coaching.edu.pl

Koordynacja merytoryczna:

Łukasz Marciniak l.t.marciniak@gmail.com kom.: +48 501028692

 

 

Adresaci studiów

 Studia podyplomowe Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie skierowane są do osób chcących profesjonalnie prowadzić szkolenia biznesowe, trenerów i szkoleniowców, kadry menedżerskiej, w tym odpowiedzialnej za szkolenia i rozwój pracowników, dla absolwentów wszystkich typów studiów, w tym przede wszystkim ekonomicznych, nauczycieli i wykładowców szkół wyższych.

Absolwent studiów podyplomowych Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie jest przygotowany do samodzielnego, profesjonalnego stworzenia i zrealizowania procesu szkoleniowego. Potrafi zbadać zapotrzebowanie na szkolenia, dobrać tematy oraz odpowiednie narzędzia służące realizacji rozwoju odbiorców. Absolwent ma umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych na zajęciach. Dysponuje wiedzą o prawnych aspektach przygotowywania programów szkoleniowych oraz ekonomicznych efektach rozwoju kapitału ludzkiego.

 Krótka charakterystyka programu

 Studia podyplomowe Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie obejmują szereg dyscyplin z zakresu nauk społecznych: ekonomia, psychologia, zarządzanie, prawo. Studia wzbogacone są w dużej mierze o zajęcia o charakterze praktycznym, podczas których słuchacze zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej.

Absolwent studiów podyplomowych Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie jest przygotowany do samodzielnego, profesjonalnego stworzenia i zrealizowania procesu szkoleniowego. Potrafi zbadać zapotrzebowanie na szkolenia, dobrać tematy oraz odpowiednie narzędzia służące realizacji rozwoju odbiorców. Absolwent ma umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych na zajęciach. Dysponuje wiedzą o prawnych aspektach przygotowywania programów szkoleniowych oraz ekonomicznych efektach rozwoju kapitału ludzkiego.

 Zakres  tematyczny

 Wiedza:

Absolwent studiów podyplomowych Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie:

 • zna terminologię używaną w dziedzinie psychologii i ekonomii niezbędną w zakresie prac trenera biznesu
 • ma wiedzę o procesach uczenia się dorosłych
 • posiada pogłębioną wiedzę o kompetencjach społecznych
 • ma zaawansowaną wiedzę na temat praw autorskich i pokrewnych
 • ma wiedzę o roli kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie
 • zna podstawowe zasady projektowania szkoleń
 • ma wiedzę o procesach grupowych zachodzących w trakcie szkoleń

Umiejętności:

Absolwent studiów podyplomowych Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie:

 • potrafi przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych
 • posiada umiejętności współpracy z kadrą zarządzającą procesami rozwoju pracowników w przedsiębiorstwach
 • potrafi skutecznie reagować na niestandardowe sytuacje zaistniałe w trakcie szkoleń
 • potrafi przygotować program szkoleń dostosowany do potrzeb odbiorcy
 • potrafi zastosować wybrane narzędzia i metody pracy trenerskiej
 • potrafi zastosować przepisy prawa w zakresie ochrony praw autorskich
 • potrafi przeprowadzić ewaluację poprowadzonych szkoleń

 Kompetencje:

Absolwent studiów podyplomowych Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie:

 • potrafi inicjować działania w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkoleniowe w oparciu o dostępne zasoby
 • potrafi organizować pracę i szkolenia w oparciu o przygotowany plan
 • potrafi efektywnie współpracować z kadrą zarządzającą kompetencjami pracowników w przedsiębiorstwach
 • potrafi współtworzyć programy szkoleniowe w oparciu o zapotrzebowanie odbiorców

Czas trwania

 Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 185 godzin (wykłady, ćwiczenia). Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 Świadectwo ukończenia

 Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia. Ocena na świadectwie będzie średnią ocen z praktycznych zaliczeń oraz egzaminów co gwarantować ma wysoki poziom kształcenia praktycznego na kierunku.

Wykładowcy

 Kierownikiem studiów jest mgr Agata Wieczorek. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego  UŁ .

Podstawę programu nauczenia stanowi proces dydaktyczny realizowany na najwyższym poziomie przez trenerów biznesu z wieloletnim stażem. Zajęcia w przeważającej części są warsztatowe, co pozwala na przekazywanie studentom praktycznych umiejętności.

 Koszty

 Koszt uczestnictwa 5 420 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

Rekrutacja

 Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty na Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, Przyjęcia na studia podyplomowe Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych w oparciu o ustalone kryteria (ukończone studia wyższe, złożenie wymaganych dokumentów). W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.       

 Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
  • dowód wpłaty czesnego (lub pierwszej raty) na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 fotografie o rozmiarach 3,5 x 4,5cm

 Miejsce składania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 41.

Pok. A421 tel. (42) 635 53 63

E ‘mail kei@uni.lodz.pl

Termin składania dokumentów:  do 15 września br.

Liczba miejsc 20

 Kontakt

 Mgr. Agata Wieczorek, agatka.wieczorek@interia.pl tel 42 635 51 64

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji kierowane są w szczególności do kadr administracji samorządowej i organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnego. Mogą w nich wziąć udział również inne osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji w zakresie realizacji i koordynacji zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych.

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie, zarówno licencjackie jak i magisterskie (bez względu na kierunek)

Krótka charakterystyka programu

Procesy rewitalizacji nie tylko wpisują się w koncepcję rozwoju kraju, ale stanowią priorytet działania rządu i istotny mechanizm realizacji polityki rozwoju w samorządzie terytorialnym. Składowymi systemu wsparcia rewitalizacji w Polsce są m.in. ustawa o rewitalizacji, Narodowy Plan Rewitalizacji oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rewitalizacja stanowi też komponent Krajowej Polityki Miejskiej. Przyjęta w październiku 2015 roku  ustawa o rewitalizacji ma regulować sposób jej prowadzenia w polskich gminach, nadać przedsięwzięciom rewitalizacyjnym zintegrowany, zorientowany na cele społeczne charakter, spowodować wzrost znaczenia partycypacji społecznej w procesach planowania i wdrażania projektów rewitalizacyjnych. Zgodne z nowym ujęciem, rewitalizacja powinna stanowić kompleksową i wieloaspektową interwencję. Ma ona oznaczać zespół działań ukierunkowanych na pełne przywrócenie do życia zdegenerowanego  obszaru tak, aby wyraźnie poprawić jakość życia jego mieszkańców. Ważnym celem interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy oraz aktywizacji i integracji społecznej (w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji). Wobec wejścia w życie ustawy, a także przeznaczenia znacznych środków finansowych na rewitalizację w bieżącym okresie programowania polityki strukturalnej UE, konieczna jest wszechstronna edukacja kadr, tak aby spowodować zerwanie z postrzeganiem rewitalizacji jako nieskoordynowanego zbioru oderwanych od siebie działań o charakterze remontowym. Niezbędne jest szerzenie wiedzy w zakresie rozwiązań legislacyjnych, modelowych i pilotażowych programów rewitalizacyjnych, czy instrumentów organizacyjnych umożliwiających koordynację programów rewitalizacji z gminnymi dokumentami planowania przestrzennego, samorządową polityką społeczną, mieszkaniową czy lokalnymi strategiami rozwoju. Konieczne jest kształtowanie umiejętności w zakresie budowy partnerstwa lokalnego, kooperacji z interesariuszami sektora publicznego, obywatelskiego i prywatnego, a także z mieszkańcami. Studia podyplomowe Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji stanowią odpowiedź na zaprezentowane powyżej wyzwania.

Zakres  tematyczny

Studia kształtują umiejętności istotne dla przygotowania i wdrażania programów rewitalizacji. Studenci zyskują nowe kompetencje oraz wiedzę dotyczącą urbanistycznego, gospodarczego, społecznego, jak i organizacyjnego wymiaru rewitalizacji.

 Wiedza:

W wyniku uczestnictwa w zajęciach absolwent studiów posiada:

 • aktualną wiedzę dotyczącą miast: ich rozwoju, problemów, upadku oraz ewolucji polityki miejskiej
 • aktualną wiedzę w zakresie instytucjonalno - prawnego kontekstu rewitalizacji
 • kompleksową wiedzę na temat samorządowej polityki społecznej: jej instytucji, narzędzi, celów i metod działania
 • kompleksową wiedzę na temat gospodarki miejskiej i jej komponentów
 • wiedzę dotyczącą procesów społecznych zachodzących w przestrzeni miejskiej
 • wszechstronną wiedzę z zakresu samorządowego zarządzania publicznego, w szczególności koncepcji governance i jej instrumentarium
 • wiedzę z dziedziny społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej
 • kompleksową wiedzę na temat społeczno – kulturowych aspektów rewitalizacji
 • kompleksową wiedzę z zakresu organizowania i zarządzania przedsięwzięciem rewitalizacyjnym
 • wiedzę o skutecznym kształtowaniu standardów kompetencyjnych menedżerów zespołów i liderów

Umiejętności:

W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent studiów posiada:

 • zdolność do profesjonalnej diagnozy, zrozumienia i krytycznej analizy złożonych problemów miejskich
 • umiejętność rozwiązywania tych problemów w strategiczny i twórczy sposób, antycypowania ich występowania i zarządzania ryzykiem z nimi związanym
 • umiejętność organizowania środowiska współpracy interesariuszy zaangażowanych w rewitalizację, w tym umiejętność przeprowadzania analizy interesariuszy, zorganizowania i prowadzenia partnerstwa lokalnego
 • umiejętność projektowania działań rewitalizacyjnych w obszarze społeczno-kulturowym
 • umiejętność zorganizowania i koordynowania procesów partycypacji obywatelskiej w rewitalizacji, w tym umiejętność wdrożenia różnych metod włączania mieszkańców w proces rewitalizacji
 • zdolność projektowania poszczególnych etapów zarządzania projektem rewitalizacyjnym
 • praktyczne umiejętności kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów i przeciwdziałania nim

Postawy/Kompetencje:

W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent:

 • rozumie interdyscyplinarność i zintegrowany charakter procesów rewitalizacji
 • rozumie rangę i znaczenie celów społecznych rewitalizacji, a także ich powiązanie ze sferą gospodarczą i urbanistyczną
 • posiada świadomość konieczności współdziałania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych miasta
 • jest  wrażliwy na aktualne problemy społeczne miasta
 • jest otwarty na nowe rozwiązania w zakresie integracji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców
 • posiada wrażliwość na konieczność wiązania zarządzania projektami z pozostałymi aspektami rewitalizacji
 • nabywa postawę postępowania zgodnie z zasadami etyki
 • rozumie znaczenie dialogu i negocjacji w procesach rewitalizacji

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują łącznie 280 godzin. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela), zazwyczaj co dwa tygodnie. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i przygotowanie oraz obronę końcowego projektu grupowego.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr Justyna Przywojska. Opiekę organizacyjną nad Studiami sprawuje dr Justyna Przywojska. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy naukowo - dydaktyczni Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ .

Koszty

Koszt uczestnictwa: 3 600 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

 Wymagane dokumenty

•          Podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

•          Odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

•          Kwestionariusz osobowy

•          2 fotografie (format 3,5 – 4,5 cm)

•          Dowód wpłaty czesnego (lub pierwszej raty) na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)

•          Informacje do faktury

Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Dokumenty należy składać do Sekretariatu studiów. W przypadku nie przyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

Liczba miejsc – min. 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów do dnia 31 października br.

Kontakt

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
90-214 Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
tel.: +48 42 635 52 44
fax: +48 42 635 53 04
e-mail: kpips@uni.lodz.pl
www.kpips.uni.lodz.pl

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych i licencjackich.

Krótka charakterystyka programu

Celem studiów jest uzupełnienie wykształcenia osób chcących rozszerzyć swoje umiejętności związane z pracą w zakresie public relations bądź osób, które takie działania chcą rozpocząć. Wiedza oferowana w ramach studiów odnosi się do praktycznych sytuacji i wymagań występujących w roli menedżera public relations oraz innych menedżerów, w których pracy niezbędne są umiejętności stosowania różnych instrumentów komunikowania i public.

Zakres tematyczny

 • Trening negocjacji z
 • Podstawowe pojęcia i historia PR
 • Jak kierować i prowadzić konferencje prasowe ?
 • Sponsoring
 • Kształtowanie wizerunku firmy i tożsamości organizacyjnej
 • PR w Internecie
 • Etyka w PR
 • Podstawy reklamy
 • Retoryka
 • Metody i techniki badania przebiegu procesów komunikowania i PR
 • Public Relations w komunikacji z pracownikami firmy
 • Pisanie i redagowanie tekstów w PR
 • Prezentacja siebie
 • Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej
 • Promowanie wizerunku firmy w mass-mediach
 • Działalność agencji PR
 • Zachowania asertywne, uległe
 • Twórcze myślenie
 • Podstawy marketingu
 • Prawo prasowe
 • Monitorowanie mediów
 • Podstawy savoir –vivr’u

Czas trwania

Studia obejmują 230 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty – niedziele) co dwa tygodnie. Orientacyjny czas trwania zajęć: sobota 9.00-17.00, niedziela 9.00-15.00.

Świadectwo ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i złożenie przewidzianych planem studiów egzaminów. Ocena na świadectwie będzie średnią z ocen z egzaminów.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Krzysztof Konecki, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, badacz kultury organizacji. Pozostali wykładowcy to zarówno pracownicy akademicy, jak i praktycy: pracownicy agencji PR-owskich, dziennikarze prasowi, telewizyjni, radiowi, rzecznicy prasowi oraz trenerzy.

Koszty

Opłata za studia wynosi w przybliżeniu 4 800 PLN (rozłożona jest na dwie raty).

Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 • odpis dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia (format 3,5 x 4,5)

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc – min. 20, max. 30.

Termin składania dokumentów:  do 31 pażdziernika br.

Kontakt

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź,
tel.: 042 635 52 63
email: socprzem@uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje na temat studiów znajdują się na stronie: http://www.soc-org.edu.pl/PL/main/studium_PR.php

RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych, prawnych,  i humanistycznych studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia, planujących podjąć pracę w instytucjach resocjalizacyjnych, w warunkach  izolacji, bądź pracujących  w tego typu instytucjach  .

Krótka charakterystyka programu

Studia mają charakter doskonalący, umożliwiają nabycie specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu  resocjalizacji, prawa, socjologii, psychologii i innych dyscyplin  w zakresie potrzebnym do pracy zawodowej, wykonywanej na rzecz osadzonych w zakładach karnych, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach poprawczych. Z uwagi na specyfikę potrzeb i sposobów  pracy, absolwent studiów będzie miał okazję zetknąć się z przedmiotami ukierunkowanymi na uświadomienie mu owej specyfiki oraz przedmiotami dostarczającymi wiedzy i umiejętności, jak najlepiej uwzględniających ową specyfikę w swej codziennej pracy.

Zakres  tematyczny

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie podstawową wiedzę w zakresie  socjologii, resocjalizacji, instytucji totalnych, prawa, psychologii klinicznej i psychopatologii, obejmującą pojęcia, teorie i metodologię funkcjonowania  osób odbywających kary izolacyjne, która umożliwi mu rozumienie  funkcjonowania zjawisk społecznych w specyficznej sytuacji warunków izolacyjnych. Będzie potrafił prognozować konkretne procesy i zjawiska  społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi stosowanych w instytucjach izolacyjnych oraz kierować grupą rozwiązującą konkretne zadania będące konsekwencją uczestnictwa w szczególnym typie instytucji i organizacji;

Wykładane m.in. przedmioty: 

 • Elementy prawa karnego
 • Prawo rodzinne i nieletnich
 • Teoretyczne podstawy resocjalizacji
 • Etyka służb publicznych w instytucjach izolacyjnych
 • Socjologia instytucji totalnych i przestępczości
 • Problematyka uzależnień
 • Mediacje, negocjacje, komunikacja społeczna w warunkach izolacyjnych
 • Resocjalizacja nieletnich
 • Polityka penitencjarna i kryminalna w Polsce
 • Zarządzanie ryzykiem w zakładach izolacyjnych
 • Granice praw i wolności człowieka w warunkach izolacyjnych

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 237 godzin (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty ). Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr hab. Elżbieta Michałowska, prof.nadzw. UŁ Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy Instytutu Socjologii  UŁ oraz prawnicy, specjaliści z zakresu prawa karnego, psychologowie, kuratorzy sądowi, dyrektorzy zakładów karnych.

Koszty

Koszt uczestnictwa: 4000 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • Odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)

Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe „Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych” następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

Termin składania dokumentów:  do 31 października br.

Liczba miejsc 35-50

Kontakt

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UniwersytetU Łódzkiego
Instytut Socjologii
Katedra Socjologii  Wsi i Miasta, 
ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź,
budynek D, p. A 114
tel.: 0-42 635 52 56
e-mail:  socwim@uni.lodz.pl
osoba do kontaktu: mgr  Urszula Budzałek

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Rynek nieruchomości – wycena kierowane są do osób, które chcą zajmować się profesjonalnie wyceną nieruchomości (kandydaci na rzeczoznawców majątkowych), którzy w obszarze zawodowym powinni znać zasady wyceny nieruchomości, współpracują z rzeczoznawcami (np. pracownicy sektora bankowego i ubezpieczeniowego), interesują się problematyką wartości nieruchomości (są właścicielami nieruchomości, chcą inwestować, są deweloperami), do zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Ścieżkę dojścia do zawodu oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U, 1997 Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami (art. 177 oraz 191.1-193.4).

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych, po ukończeniu co najmniej pierwszego stopnia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny oraz odbycie praktyk dyplomowych (mając dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Krótka charakterystyka programu

Celem studiów podyplomowych Rynek nieruchomości – wycena jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wyceny nieruchomości. Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, (Dz. U. 2014 poz. 826).

Program obejmuje m.in. regulacje prawne w zakresie gospodarowania nieruchomościami, ekonomiczne i prawne zasady wyceny nieruchomości, podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej, funkcjonowania rynku nieruchomości, elementy wiedzy technicznej, leśnictwa, rolnictwa, teoretyczne i praktyczne zasady wyceny nieruchomości.

Minimum programowe: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/826/1

Zakres tematyczny

 • Część ogólna prawa cywilnego – 8 godz.
 • Podstawy prawa rzeczowego – 12 godz.
 • Podstawy prawa zobowiązań – 8 godz.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego – 4 godz.
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego – 4 godz.
 • Źródła informacji o nieruchomościach – 10 godz.
 • Gospodarka przestrzenna – 6 godz.
 • Gospodarka nieruchomościami – 12 godz.
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze – 10 godz.
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna – 4 godz.
 • Ochrona danych osobowych – 2 godz.
 • Zamówienia publiczne- 4 godz.
 • Podstawy ekonomii – 6 godz.
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości – 8 godz.
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji – 8 godz.
 • Elementy finansów i bankowości – 6 godz.
 • Podstawy matematyki finansowej – 6 godz.
 • Podstawy statystyki i ekonometrii – 10 godz.
 • Elementy rachunkowości – 4 godz.
 • Podstawy budownictwa – 10 godz.
 • Przegląd technologii w budownictwie – 6 godz.
 • Proces inwestycyjny w budownictwie – 4 godz.
 • Eksploatacja nieruchomości – 6 godz.
 • Podstawy kosztorysowania – 4 godz.
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego – 4 godz.
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych – 2 godz.
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego – 2 godz.
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości – 4 godz.
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny – 6 godz.
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości – 26 godz.
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych – 10 godz.
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych – 10 godz.
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami – 8 godz.
 • Wycena gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych – 6 godz.
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości  specjalnych- 22 godz.
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością – 4 godz.
 • Wycena masowa – 2 godz.
 • Dokumentacja procesu wyceny – 4 godz.
 • Doradztwo na rynku nieruchomości – 4 godz.
 • Seminarium – 10 godz.

Czas trwania

Studia obejmują 286 godzin zajęć dydaktycznych oraz comiesięczne konsultacje Kierownika Studiów. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się co dwa lub trzy tygodnie w piątki

( godz. 16.00-20.15) oraz w soboty i w niedziele (godz. 9.00-16.00).

Wstępny terminarz spotkań:

 1. 26-27-28 października 2018 r.
 2. 16-17-18 listopada 2018 r.
 3. 30 listopada 01-02 grudnia 2018 r.
 4. 14-15-16 grudnia 2018 r.
 5. 11-12-13 stycznia 2019 r.
 6. 25-26-27 stycznia 2019 r.
 7. 08-09-10 lutego 2019 r.
 8. 01-02-03 marca 2019 r.
 9. 08-09-10 marca 2019
 10. 29-30-31 marca 2019 r.
 11. 05-06-07 kwietnia 2019 r.
 12. 26-27-28 kwietnia 2019 r.
 13. 10-11-12-13 maja 2019 r.
 14. 24-25-26 maja 2019 r.
 15. 31 maja 01-02 czerwca 2019 r.
 16. 15 czerwca 2019 r. - egzamin
 17. 29 czerwca 2019 r. – egzamin poprawkowy      

Świadectwo ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Rynek nieruchomości – wycena jest uzyskanie pozytywnych ocen z  egzaminu końcowego, sprawdzającego wiedzę z przedmiotów realizowanych w ramach studiów, jak również uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej, przygotowywanej w ramach seminarium. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego.  Na świadectwie ukończenia studiów umieszczona będzie klauzula o zrealizowaniu minimum programowego ustanowionego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r.

Świadectwo uprawnia do przystąpienia do praktyk dyplomowych. Organizatorzy studiów nie zapewniają praktyk.

Po odbyciu praktyk absolwenci studiów mają prawo ubiegać się o uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości przed Komisją Kwalifikacyjną, powołaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów podyplomowych jest prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak. Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści praktycy oraz teoretycy zajmujący się problematyką wyceny: obok pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, pracownicy innych wyższych uczelni z całej Polski, eksperci z Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych.

Koszt

Opłata za studia wynosi 4 600 PLN  (rozłożona jest na dwie raty).

Pierwsza rata do 31.10.2018 r.

Druga rata do 31.01.2019 r.

Opłata obejmuje materiały dydaktyczne.

Wpłaty należy na rachunek zamieszczony w umowie. Każdy słuchacz ma swój indywidualny numer konta bankowego.

Dzięki projektowi "Strefa RozwoYou" realizowanemu przez HRP GROUP oraz  Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego istnieje możliwość dofinansowania do 80% wartości studiów podyplomowych znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych. Konkurs ten skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego. Więcej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania uzyskacie Państwo w Sekretariacie Studiów Podyplomowych tel. 575-511-813 oraz u operatorów.

.

Wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego,
 • ksero dowodu osobistego,
 • pozostałe dokumenty tj. podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kwestionariusz osobowy, zobowiązanie do pokrycia kosztów udziału w studiach podyplomowych są dostępne na stronie Katedry Inwestycji i Nieruchomości UŁ w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE : www.kin.uni.lodz.pl

Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe Rynek nieruchomości - wycena następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nie przyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

Rekrutacja on-line:

Rynek Nieruchomości - Wycena:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMZbdpIBkr9xIEu_nxuPfButSVCfdGgfFy88Zr8g1IjlFB1w/viewform?c=0&w=1

Dokumenty należy przesłać pocztą lub składać osobiście:

Sekretariat Studiów Podyplomowych "Rynek Nieruchomości - Wycena"

ul. POW 3/5

90-255 Łódź

pok. B – 303/ D-113

Rekrutacja na studia rozpocznie sie dnia 01 lutego 2018 r. i trwać będzie do wyczerpania się limitu miejsc, najpóźniej do 30 września 2018 r.

Liczba miejsc: 50

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Elżbieta Hryniewicz

email: elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl

telefon:  575-511-813

telefon : 42-635-51-90

Dodatkowe informacje na stronie www.kin.uni.lodz.pl

 Adresaci studiów

Studia podyplomowe Skuteczny kierownik sektora publicznego, organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do kadry kierowniczej sektora publicznego, zainteresowanej rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach, będącej absolwentami studiów  pierwszego lub drugiego stopnia a także dedykowane są osobom, które pretendują do stanowisk kierowniczych.

Krótka charakterystyka programu

Studia podyplomowe Skuteczny kierownik sektora publicznego ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności zawodowych kadry kierowniczej zatrudnionej w organizacjach sektora publicznego (przede wszystkim poprzez aktywny udział słuchaczy w zajęciach konwersatoryjnych/warsztatowych). Zajęcia obejmują szerokie spektrum zagadnień praktycznych, dotyczących:

 • kształtowania i zarządzania procesami komunikacji między pracownikami /z pracownikami w organizacji sektora publicznego;
 • stosowania metod pobudzających motywację /zaangażowanie pracowników (także poprzez rozwiązania w zakresie systemów wynagrodzeń);
 • zarządzania rozwiązywaniem konfliktów;
 • kształtowaniem rozwoju zawodowego swojego i pracowników (poprzez stosowanie nowoczesnych metod rozwoju pracownika tj. coachingu/mentoringu);
 • stosowania kreatywnych technik rozwiązywania problemów;
 • integrowania pracowników wokół celów organizacji/komórki organizacyjnej;
 • przeprowadzania zmian organizacyjnych i ocen pracowniczych;
 • zarządzania zespołami pracowniczymi/projektowymi (w tym także zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo);
 • przeciwdziałania przyczynom i skutkom wypalenia zawodowego;
 • budowy i zarządzania modelami kompetencyjnymi;
 • polityki awansów;
 • kształtowania kultury emocjonalnej.

Pozyskana wiedza praktyczna pozwoli na podwyższenie kompetencji zawodowych, umożliwiających efektywną pracę na różnego rodzaju stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym, a tym samym umiejętność kształtowania własnego rozwoju zawodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zakres  tematyczny

Podstawowym celem kształcenia na studiach podyplomowych Skuteczny kierownik sektora publicznego jest przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które to podniosą poziom kompetencji zawodowych kadry kierowniczej organizacji sektora publicznego, niezbędnych do sprawnej i efektywnej pracy na stanowiskach kierowniczych w  tychże organizacjach.

Szczegółowe efekty kształcenia:

Wiedza

W efekcie zrealizowanych zajęć absolwent studiów:

 • posiada wiedzę w zakresie efektywnych stylów kierowania pracownikami;
 • zna zasady szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej (w tym także zarządzania emocjami własnymi oraz podwładnych);
 • dysponuje wiedzą w zakresie zasad, technik i typowych błędów oceny okresowej (także zasad przeprowadzania rozmowy po ocenie okresowej);
 • ma wiedzę w zakresie zasad organizacji pracy i Polityki w zakresie awansów podległych pracowników;
 • posiada wiedzę zakresie tworzenia i funkcjonowania modeli kompetencyjnych;
 • zna metody zarządzania karierą zawodową (w szczególności zasady prowadzenia coachingu i mentoringu);
 • prowadzi coaching pracowniczy;
 • posiada wiedzę w zakresie metod zarządzania  konfliktami;
 • zna objawy i metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, stresowi czy pracoholizmowi;
 • posiada wiedzę w zakresie zarządzania  zespołami zadaniowymi/projektowymi;
 • zna różnego rodzaju metody kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • posiada wiedzę w zakresie zarządzania zmianą w organizacji;
 • zna techniki motywowania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wynagradzania.

Umiejętności

W efekcie zrealizowanych zajęć absolwent studiów umie:

 • praktycznie zastosować techniki motywowania i budowania zaangażowania podległych pracowników;
 • organizować proces pracy podwładnych (także w ramach zespołów zadaniowych/projektowych)
 • zarządzać pracownikami zróżnicowanymi wiekowo;
 • zarządzać strategią kształtowania karier zawodowych podwładnych;
 • efektywnie komunikować się w ramach całej organizacji;
 • zarządzać i wprowadzać zmiany organizacyjne;
 • kształtować procesy w zakresie polityki awansowania;
 • zarządzać modelami kompetencyjnymi podległych pracowników.

Postawy/Kompetencje

W efekcie zrealizowanych zajęć absolwent studiów wypracuje następujące postawy/kompetencje:

 • ma świadomość konieczności podmiotowego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • jest otwarty na zmiany i nowe rozwiązania w zakresie pracy wykonywanej na swoim stanowisku pracy (stanowiskach pracy swoich podwładnych);
 • ma świadomość znaczenia efektywnego zarządzani zespołami  zadaniowych/projektowych pod kątem efektywnego funkcjonowania całej organizacji;
 • kształtuje w sposób świadomy swój (swoich pracowników) rozwój i karierę zawodową;
 • rozumie znaczenie komunikacji, w tym rozumienia i kształtowania swoich (podwładnych) emocji w procesie pracy;
 • posiada wrażliwość  pod kątem zarządzania pracownikami z różnych kategorii wiekowych;
 • ma świadomość konieczności przyjmowania takich zachowań, które w sposób pozytywny będą kształtowały wizerunek organizacji w otoczeniu zewnętrznym;
 • ocenia efekty pracy swoich pracowników w sposób obiektywny, przekazuje im kompleksową informację zwrotną na ich temat.

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć (przede wszystkim ćwiczeń konwersatoryjnych), prowadzonych w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów. Miejsce odbywania zajęć - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia. Słuchacz musi zdobyć 30 punktów ECTS aby uzyskać efekty kształcenia.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr hab. Beata Pawłowska. Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy Katedry Pracy i Polityki Społecznej oraz Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ posiadający doświadczenie praktyczne i teoretyczne w zakresie tematyki tych studiów.

Koszty

Koszt uczestnictwa 4 600 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

Rekrutacja

Kierownik studiów podyplomowych ogłasza szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zajęć.

Przyjęcia na studia podyplomowe  Skuteczny kierownik sektora publicznego - następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych w oparciu o ustalone kryteria (ukończone studia wyższe oraz złożenie wymaganych dokumentów). W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.              

Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • 1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5cm;
 • potwierdzenie dokonania płatności.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania (Instytut Socjologii)

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

pok. A230

Termin składania dokumentów:  do 30 września br.

Liczba miejsc 30 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Kontakt

mgr Alicja Sobolewska

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania                      

Instytut Socjologii                                                                    

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny                                    

Uniwersytet Łódzki                                                                 

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 41/43                            

pok. A230                                                                                   

telefon: +48 42 635 52 63                                                      

e-mail: socprzem@uni.lodz.pl

 

 

 

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Skuteczny pracownik sektora publicznego, organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do pracowników sektora publicznego, będących absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia,  zainteresowanych rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach.

Krótka charakterystyka programu

Studia podyplomowe ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników sektora publicznego (przede wszystkim poprzez aktywny udział słuchaczy w zajęciach konwersatoryjnych/warsztatowych). Zajęcia obejmują szerokie spektrum zagadnień praktycznych, dotyczących:

 • doskonalenia swoich relacji interpersonalnych w kontaktach z współpracownikami, przełożonymi czy klientami;
 • przeciwdziałania różnym czynnikom przyczyniającym się do wypalenia zawodowego [m.in. stres, pracoholizm];
 • umiejętności  rozwiązywania konfliktów;
 • doskonalenia technik pracy w ramach zespołu pracowniczego/zespołu projektowego;
 • kształtowania rozwoju zawodowego, a także kariery zawodowej;
 • oddziaływania na wizerunek swojej organizacji;
 • rozumienia i kształtowania modelu kompetencji;
 • zachowania się w przypadku zmian organizacyjnych czy przeprowadzania oceny okresowej;
 • technik organizacji swojego miejsca pracy;
 • kształtowania motywacji własnej;
 • zarządzania swoją inteligencją emocjonalną;
 • komunikacji i współpracy z pracownikami w różnych kategorii wiekowych w swoim środowisku pracy.

Pozyskana wiedza praktyczna pozwoli na podwyższenie kompetencji zawodowych, umożliwiających efektywną pracę na różnego rodzaju stanowiskach pracy w organizacjach sektora publicznego, a tym samym umiejętność kształtowania własnego rozwoju zawodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zakres  tematyczny

Podstawowym celem kształcenia na studiach podyplomowych Skuteczny pracownik sektora publicznego jest przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w organizacjach sektora publicznego, niezbędnych do sprawnej i efektywnej pracy na stanowiskach pracy specyficznych dla tego sektora.

Szczegółowe efekty kształcenia:

Wiedza

W efekcie zrealizowanych zajęć absolwent studiów:

 • posiada wiedzę z zakresu obsługi klienta;
 • zna zasady szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej (w tym także dotyczącej kształtowania swoich emocji);
 • dysponuje wiedzą w zakresie zasad, technik, typowych błędów oceny okresowej [także zasad przeprowadzania rozmowy po ocenie okresowej;
 • ma wiedzę w zakresie zasad organizacji swojej pracy;
 • posiada wiedzę zakresie funkcjonowania modeli kompetencyjnych;
 • zna metody zarządzania własną karierą zawodową;
 • posiada wiedzę w zakresie metod identyfikacji i rozwiązywania  konfliktów;
 • zna objawy i metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, stresowi czy pracoholizmowi;
 • posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania zespołów zadaniowych/projektowych;
 • ma wiedzę w zakresie działań na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji w której pracownik pracuje;
 • zna różnego rodzaju metody kreatywnego rozwiązywania problemów.

Umiejętności

W efekcie zrealizowanych zajęć absolwent studiów umie:

 •  zarządzać umiejętnie swoimi  kompetencjami i karierą zawodową;
 • stosować efektywne metody obsługi klienta;
 • przeciwdziałać swojemu wypaleniu zawodowemu, stresowi czy pracoholizmowi;
 • efektywnie komunikować się (ze współpracownikami/przełożonymi)  oraz wykonywać zadania w ramach zespołów zadaniowych/projektowych;
 • przeciwdziałać powstawaniu konfliktów lub minimalizować  ich skutki;
 • tworzyć poprzez różnego rodzaju działania pozytywny wizerunek organizacji na zewnątrz;
 • efektywnie organizować swój czas pracy oraz  stosować kreatywne metody rozwiązywania problemów.

Postawy/Kompetencje

W efekcie zrealizowanych zajęć absolwent studiów wypracuje następujące postawy/kompetencje:

 • jest otwarty na zmiany i nowe rozwiązania w zakresie pracy wykonywanej na swoim stanowisku pracy;
 • ma świadomość znaczenia efektywnej pracy  w zespołach zadaniowych/projektowych pod kątem efektywnego funkcjonowania całej organizacji;
 • kształtuje w sposób świadomy swój rozwój i karierę zawodową;
 • rozumie znaczenie komunikacji  (w tym rozumienia i kształtowania swoich emocji) w procesie pracy;
 • posiada wrażliwość  pod kątem współpracy z osobami w innym wieku;
 • ma świadomość konieczności przyjmowania takich zachowań, które w sposób pozytywny będą kształtowały wizerunek organizacji w otoczeniu zewnętrznym.                

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć (przede wszystkim ćwiczeń konwersatoryjnych), prowadzonych w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów. Miejsce odbywania zajęć - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

Świadectwo ukończenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia. Słuchacz musi zdobyć 30 punktów ECTS aby uzyskać efekty kształcenia.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr Piotr Oleksiak. Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy Katedry Pracy i Polityki Społecznej oraz Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ posiadający doświadczenie praktyczne i teoretyczne w zakresie tematyki tych studiów.

Koszty

Koszt uczestnictwa 4 600 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty).

Rekrutacja

Kierownik studiów podyplomowych ogłasza szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zajęć.

Przyjęcia na studia podyplomowe – Skuteczny pracownik sektora publicznego - następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych w oparciu o ustalone kryteria (ukończone studia wyższe oraz złożenie wymaganych dokumentów). W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.             

Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • 1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5cm;
 • potwierdzenie dokonania płatności.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Katedry Pracy i Polityki Społecznej (Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki)

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 39

pok. T208

Termin składania dokumentów:  do 30 września br.

Liczba miejsc 30 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Kontakt

Mgr Monika Wolska-Bryl

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 39

Budynek T, pok. T 208

Tel. +48 42 635 52 44

e ‘mail: kpips@uni.lodz.pl

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych i licencjackich. Wskazane jest doświadczenie zawodowe.

Krótka charakterystyka programu

Głównym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przećwiczenie wiedzy szczegółowej w trakcie ćwiczeń. Zajęcia obejmują w sumie ponad 200 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa semestry. Program zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. „miękkim” zarządzaniem zasobami ludzkimi. Słuchacze zapoznają się z głównymi funkcjami wydziałów zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz głównymi technikami zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze otrzymają materiały do ćwiczeń, z pomocą których będą mogli samodzielnie tworzyć narzędzia, przydatne w swojej dalszej pracy. Pod koniec studiów słuchacze powinni rozumieć pojęcia i procedury stosowane w zakresie prognozowania i planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji pracowników, ocen pracowniczych, szkoleń pracowników etc. Powinni umieć także zastosować w praktyce pewne techniki i procedury zarządzania potencjałem społecznym. Wykładowcy to pracownicy akademiccy, a w większości pracownicy działów personalnych, konsultanci firm doradztwa personalnego oraz trenerzy.

Zakres tematyczny

 • Metody i techniki badania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie
 • Konflikty w pracy i techniki ich rozwiązywania
 • Trening negocjacyjny
 • Public Relations w komunikacji z pracownikami firmy
 • Socjologia organizacji – kierowanie i zarządzanie organizacjami
 • Socjologia pracy zespołowej
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Przygotowanie i wdrożenie strategii personalnej
 • Planowanie i analiza efektywności szkoleń pracowniczych
 • Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej
 • Systemy oceny pracowników
 • Motywowanie pracowników – uwarunkowania psychospołeczne
 • Prawo pracy
 • Coaching i mentoring pracowniczy
 • Współpraca z agencjami doradztwa personalnego
 • ZZL w praktyce

Czas trwania

Studia obejmują ponad 200 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty – niedziele), zwykle co dwa tygodnie. Orientacyjny czas trwania zajęć: sobota 9.00–17.00, niedziela 9.00–17.00

Inne informacje:

Termin składania dokumentów i rozpoczęcia zajęć:

 • rekrutacja jesienna - od czerwca do września (przerwa urlopowa w sierpniu) br., rozpoczęcie zajęć w październiku
 • rekrutacja wiosenna - od grudnia do lutego br., rozpoczęcie zajęć w marcu

Świadectwo ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i złożenie przewidzianych planem studiów egzaminów. Ocena na świadectwie jest średnią z ocen z egzaminów.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest socjolog – prof. dr hab. Krzysztof Konecki, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor pierwszej w Polsce książki zajmującej się analizą pracy headhunterów. Badacz kultury organizacji, autor programu Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Kupieckiej oraz współautor programu specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi na kierunku Socjologia. Wykładowcy to pracownicy akademicy, a w większości praktycy, pracownicy działów personalnych, konsultanci firm doradztwa personalnego oraz trenerzy.

Koszty

Opłata za studia wynosi 4 600 PLN (może być rozłożona na dwie raty).

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 • odpis dyplomu
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie http://www.eksoc.uni.lodz.pl)
 • 2 zdjęcia (format 3,5 x 4,5)

Liczba miejsc: 30

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

Termin składania dokumentów: od 1 czerwca do 25 września br.

Kontakt

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź,
tel.: +48 42 635 52 63
fax: +48 42 635 53 09 (z dopiskiem KSOiZ) email: socprzem@uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje na temat studiów znajdują się na stronie: http://www.soc-org.edu.pl/PL/main/studium_ZZL.php

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem uważności (mindfulness) zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Skierowane są do nauczycieli wszystkich stopni nauczania, pedagogów, psychologów, trenerów interpersonalnych i socjologów chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę, jak również do wszystkich osób pracujących lub planujących pracę edukacyjną z dziećmi lub młodzieżą.

Nie jest wymagane doświadczenie w zakresie treningu Mindfulness, wszystkiego nauczysz się na studiach.

 Krótka charakterystyka programu

Podyplomowe Studia „Mindfulness w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży” są odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie rozwijaniem uważności i nowego rodzaju kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży.

Podstawowym założeniem studium jest tworzenie kompetencji związanych z rozwijaniem osobistej uważności i koncentracji, a także redukcją stresu i budowaniem więzi społecznych opartych na empatii u dzieci, młodzieży i dorosłych – w trakcie procesów edukacyjnych.

Mindfulness jest niezwykle skutecznym narzędziem pozwalającym na redukcję stresu, poprawę koncentracji, rozwijanie osobistej uważności i poczucia godności. Jest zbiorem praktyk opracowanych i przebadanych naukowo przez amerykańskiego profesora Jona Kabat Zinn’a. Jest również treningiem uwagi przybierającym formę świeckiej praktyki medytacji – jako ćwiczenia kontemplacji.

Tłumaczony na język polski w najprostszej wersji będzie oznaczać uważność, jednak w pełnym rozumieniu Mindfulness to także obecność i pełnia umysłu.

Więcej informacja na stronie: www.studiamindfulness.edu.pl

Zakres  tematyczny

I BLOK TEMATYCZNY – PROPEDEUTYKA WIEDZY O MINDFULNESS

Teoretyczne, filozoficzne i psychologiczne podstawy nurtu Mindfulness.

Historyczne odniesienia treningu Mindfulness do psychologii buddyjskiej.

Mindfulness w świetle współczesnej psychologii.

Biomedyczne podstawy treningu Mindfulness, neuroplastyczność mózgu – wpływ treningu Mindfulness na organizm i zdrowie człowieka w świetle badań naukowych.

Badania naukowe nad zastosowaniami Mindfulness ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prozdrowotnych, rozwojowych i edukacyjnych.

II BLOK TEMATYCZNY – PODSTAWY TRENIGU MINDFULNESS JAKO KOMPETENCJI SPOŁECZNEJ

MBSR – Mindfulness based Stress Reduction – podstawowy program reducji stresu poprzez trening Mindfulness, który powstał w latach 70 tych XX wieku w Klinice Stresu przy Uniwersytecie Medycznym w Worcester/Massachusetts  USA, opracowany przez zespół specjalistów pod kierunkiem Profesora Jona Kabat-Zinna – założyciela Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society / University of Massachusetts.

Postawa Mindfulness a szczególnie radzenie sobie ze stresem, kryzysami i wypaleniem. Zastępowanie nawykowych zautomatyzowanych reakcji w trudnych sytuacjach życiowych świadomymi działaniami, będącymi adekwatną odpowiedzią na zaistniałą sytuację.

Daje to niezależność od okoliczności zewnętrznych, stabilność emocjonalną oraz odporność na uzależnienia i przemoc.

MODUŁ III METODYKA TRENINGU MINDFULNESS

Specyfika różnych elementów treningu Mindfulness.

Uważna praca z ciałem –  obserwacja oddechu, skanowanie ciała, praktyka uważnego ruchu

Uważna praca z umysłem i emocjami – świadome zarządzanie uwagą, obserwacja aktywności umysłu,  uspokajanie gonitwy myśli, radzenie sobie z emocjami w kontekście aktywności umysłu.

Uważność w podejmowaniu decyzji i działaniu.

Budowanie relacji w oparciu o uważność, zasady uważnej komunikacji.

Warunki skuteczności treningu mindfulness; zasady realizacji poszczególnych ćwiczeń.

Adekwatność treningu do wieku praktyka.

MODUŁ IV – MINDFULNESS JAKO KOMPETENCJA NAUCZYCIELA

Mindfulness w procesach edukacyjnych.

Kompetencje osobiste i zawodowe nauczyciela oparte na treningu Mindfulness.

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli poprzez trening Mindfulness.

Kompetencje nauczyciela oparte na uważności w pracy z uczniami jako istotny czynnik w rozwoju uważności wśród uczniów.

Zagadnienia oceniania i wsparcia  rozwoju kompetencji osobistych uczniów a samoświadomość i uważność nauczyciela.

MODUŁ V – PROGRAM ROZWOJU MINDFULNESS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mindfulness dla uczniów – przegląd specjalistycznych programów w Europie i USA.

Rozwój uważności uczniów w warunkach polskiej szkoły.

Program rozwoju Mindfulness dla uczniów z podziałem na grupy wiekowe – Uważna Szkoła.

Praca metodami Mindfulness  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

MODUŁ VI – PROMOCJA MINDFULNESS W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ

Mindfulness w planie pracy placówki edukacyjnej.

Mindfulness jako podstawa bezpiecznego klimatu szkoły, opartego na szacunku i życzliwości

Kompleksowy program promocji Mindfulness w warunkach polskiej szkoły, włączanie Mindfulness do szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych.

Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi uważności zarówno wśród dorosłych – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi jak i wśród uczniów, niezależnie od ich wieku i poziomu edukacji.

Rola i zadania Promotora Mindfulness w Edukacji.

Czas trwania

 Studia obejmują ponad 200 godzin warsztatowych zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) nie częściej niż co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-17.00.

Świadectwo ukończenia i certyfikaty

Absolwenci mają możliwość jednoczesnego zdobycia trzech dokumentów potwierdzających zdobyte kompetencje. Po zaliczeniu obu semestrów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego, odbycie 8-tygodniowego kursu redukcji stresu opartej na uważności w ramach programu studiów poświadczone jest dyplomem MBSR™, natomiast zdanie egzaminu praktycznego umożliwia uzyskanie certyfikatu Promotora Mindfulness w Edukacji wydawanego przez PRK oraz POLIM.

Wykładowcy

Kadra studiów została tak dobrana, aby przekazywana wiedza była osadzona w praktyce i odniesiona do nauki. Wśród wykładowców znajdują się specjaliści, certyfikowani nauczyciele Mindfulness, pedagodzy, trenerzy oraz naukowcy specjalizujący się w tematyce programów rozwojowych, psychologii i socjologii relacji. Wykładowcy reprezentują także różne środowiska profesjonalne będąc członkami stowarzyszeń i organizacji. Przede wszystkim są praktykami pragnącymi podzielić się swoją wiedzą i wierzącymi, że promocja idei Mindfulness pozwoli zmienić świat na lepszy.

 Koszty

 Koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry, łącznie z 8-tygodniowym kursem MBSRoraz 30 zł opłata za świadectwo ukończenia studiów pod koniec studiów. Opłata może być rozłożona na dwie raty.

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 200 godzin (wykłady, ćwiczenia). Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Rekrutacja

 Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.

Termin składania dokumentów: do 30 września br.

Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 • odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/licencjackiego
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia

 Miejsce składania dokumentów:

 Dokumenty można przesyłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres: 


Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 z dopiskiem Studia Mindfulness w Edukacji

 W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów:


- do Sekretariatu Studiów, pokój  A 230 – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00


- lub pozostawiając w Sekretariacie Instytutu Socjologii, pokój A128 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem Studia Mindfulness w Edukacji

Obowiązuje kolejność składania dokumentów. Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca na studiach. W tym celu należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres: studia@studiamindfulness.edu.pl zawierające imię, nazwisko kandydata i numer telefonu.

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod telefonem: +48 508098116  

 Kierownik studiów

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki

 Sekretariat studiów

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki tel. (42) 635 52 63

Strona: www.studiamindfulness.edu.pl

e-mail: studia@studiamindfulness.edu.pl

Koordynacja merytoryczna:

Sylwia Rogala-Marciniak s.rogala.marciniak@gmail.com kom: +48 508098116  

Pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Krótka charakterystyka programu

Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych do zrealizowania zarówno w fazie przygotowania jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tak od strony zamawiających jak i wykonawców (oferentów). Program obejmuje problematykę wszystkich rynków zamówień publicznych, tzn. rynku dostaw, usług oraz robót budowlanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ostatnią ustawą nowelizacyjną oraz praktycznych konsekwencji tych zmian.

Zakres tematyczny

Tematyka studiów obejmuje wszystkie rozwiązania systemu zamówień publicznych, które
w stanie prawnym po ostatniej nowelizacji ustawy, wynikają zarówno z ustawy P.z.p. jak
i rozporządzeń wykonawczych oraz aktów prawnych funkcjonalnie związanych z tą ustawą.

 Program studiów przewiduje m.in. szesnastogodzinne warsztaty informatyczne, których celem jest zapoznanie słuchaczy z informatycznymi rozwiązaniami stosowanymi  w systemie  zamówień publicznych w tym z problematyką stosowania podpisu elektronicznego, aukcji i licytacji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz przygotowanie do wejścia w życie pełnej elektronizacji systemu zamówień publicznych.

Zajęcia prowadzone będą przez starannie dobraną kadrę składającą się z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, kadry kierowniczej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych wykładowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach.

Czas trwania

Studia obejmują 224 godziny zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty - niedziele) co dwa tygodnie. Orientacyjny czas trwania zajęć: sobota, niedziela 9.00 – 16.00.

Świadectwo ukończenia

Ocena na świadectwie będzie wynikać z oceny pracy końcowej oraz egzaminów semestralnych. Ponieważ polski system zamówień publicznych nie wygenerował jak dotąd odrębnych uprawnień do wykonywania czynności zawodowych, a zatem również ukończone studiów nie będzie związane z ich nadaniem.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów  jest dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw. UŁ. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ, dyrektorzy podstawowych komórek funkcjonalnych Urzędu Zamówień Publicznych oraz najwybitniejsi specjaliści z zakresu problematyki zamówień publicznych w Polsce.

Koszty

Szacowany koszt studiów: 4500,- zł (rozłożony  na dwie raty).

Rekrutacja

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe Zamówienia publiczne następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nie przyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.  

Rekrutacja na studia rozpocznie się dnia 7 maja 2018 roku i trwać będzie do wyczerpania się limitu miejsc, najpóźniej do 30 września 2018 roku.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc : 50

Wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu lub poświadczona przez Sekretariat Katedry kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego

 • ksero dowodu osobistego

 • podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

 • kwestionariusz osobowy

 • zobowiązanie do pokrycia kosztów udziału w studiach podyplomowych

  (dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Katedry Inwestycji i Nieruchomości UŁ - www.kin.uni.lodz.pl

Dokumenty można przesyłać pocztą lub składać osobiście:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Sekretariat studiów podyplomowych: Zamówienia publiczne
ul. POW 3/5
90-255 Łódź,
pok. B303/ D113

Kontakt:
mgr Monika Lubiatowska tel. 662-478-273
e-mail: monika.lubiatowska@uni.lodz.pl

Komplet dokumentów można składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pokój  D-113 w wyznaczonych poniżej terminach:


12 maja (sobota) – godz. 9.30-12.30

26 maja (sobota) – godz. 9.30-12.30

9 czerwca (sobota) – godz. 9.30-12.30

lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca na studiach. W tym celu należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres:  monika.lubiatowska@uni.lodz.pl zawierające: imię i nazwisko kandydata i numer telefonu.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych,  instytutów naukowych PAN oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców). Słuchacze powinni posiadać podstawową wiedzę ekonomiczną.

Krótka charakterystyka programu

Studia obejmują szereg dyscyplin z zakresu nauk społecznych: ekonomię, zarządzanie, finanse, prawo. Wzbogacone są one także o zajęcia o charakterze praktycznym, podczas których słuchacze zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej. Ponadto w programie studiów przewidziane jest 24-godzinne szkolenie z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, kończące się egzaminem umożliwiającym zdobycie międzynarodowego certyfikatu. Dodatkowo dla słuchaczy przygotowano inne atrakcyjne aktywności, jak choćby wizytę w jednym z centrów transferu technologii w Niemczech lub możliwość wyjazdu do słynnego ośrodka CERN w Genewie (dla najlepszych studentów).

Zakres tematyczny studiów:

 1. Podstawy zarządzania projektami
 2. Przygotowanie projektu badawczego
 3. Praktyczne sposoby aplikowania - warsztat
 4. Zarządzanie finansami w projekcie
 5. Wybrane zakresy zarządzania w projektach badawczych
 6. Zamówienia oraz sposoby zawierania umów
 7. Monitoring i ewaluacja w projektach badawczo-rozwojowych
 8. Warsztaty z praktykami - dobre praktyki w projektach
 9. Przedsiębiorstwa naukowców - praktyczne aspekty zakładania firmy
 10. Podstawy księgowości dla firm spin off/spin out
 11. Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie i prawa pokrewne
 12. Analiza finansowa przedsiębiorstw i tworzenie biznes planu
 13. Komercjalizacja badań i działania marketingowe
 14. Warsztaty - kompetencje miękkie w zarządzaniu projektem
 15. Warsztaty z praktykami - dobre praktyki w komercjalizacji badań
 16. Seminarium

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry ( 224 godziny dydaktyczne). Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Świadectwo ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów i zaliczeń oraz obrona pracy końcowej.

Wykładowcy

Kierownikiem studiów jest dr Paweł Kaczorowski. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego i praktycy.

Koszty

10 500 zł

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy,
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • dwa egzemplarze podpisanej umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych ramach projektu "Profesjonalne kadry sektora B+R",
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis albo poświadczona przez UŁ lub notariusza kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 3 fotografie o rozmiarach 3,5x4,5 cm,
 • kserokopia dowodu osobistego.

 Ilość miejsc:  minimum 25 osób

Termin składania dokumentów:  do 30 września br.

Kontakt

dr Paweł Kaczorowski

Instytut Ekonomii
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
90-214 Łódź
pokój A 315
e-mail: pekacz@uni.lodz.pl

tel. (48 42) 635-51-59

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Czas trwania studiów:

Studium obejmuje minimum 200 godzin zajęć dydaktycznych. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty - niedziele) raz lub dwa razy w miesiącu. Orientacyjny czas trwania zajęć: sobota, niedziela 9.00–16.00.

Szacowany koszt studiów:

3900 zł (rozłożony na dwie raty)

Dofinansowanie studiów:

Dzięki projektowi „Strefa RozwoYou” realizowanemu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, HR Group i Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego istnieje możliwość dofinansowania do 80% wartości studiów podyplomowych znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych. Konkurs ten skierowany jest dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego. Więcej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania uzyskacie Państwo w Sekretariacie Studiów Podyplomowych tel. 575-511-813

 

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do osób, które chcą zajmować się profesjonalnie zarządzaniem nieruchomościami (chcą zostać zarządcami nieruchomości), które w obszarze zawodowym powinny znać zasady zarządzania nieruchomościami, współpracują z zarządcami (np. pracownicy firm posiadających własne zasoby nieruchomości, podmiotów zarządzających nieruchomościami, sektora publicznego i ubezpieczeniowego), interesują się problematyką zarządzania nieruchomościami (są właścicielami nieruchomości, chcą inwestować, są deweloperami).

Krótka charakterystyka programu:

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych z tytułem licencjata lub magistra. Program studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku i wymagania odbiorców formułowane w środowisku zawodowym związanym z rynkiem nieruchomości. Program ten kieruje się ku oczekiwanemu przez zainteresowanych nowoczesnemu podejściu do pracy i zastosowaniu innowacyjnych narzędzi, takich jak facility services i facility management.

Atutem studiów jest duży udział w programie przedmiotów o charakterze praktycznym. Uzupełnieniem i podsumowaniem poszczególnych bloków tematycznych są zajęcia o charakterze case study doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych zagadnień.

Studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami objęte zostały patronatem „Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych”.

Weryfikacja efektów kształcenia:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego, obejmującego przedmioty realizowane w ramach studiów, jak również uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, przygotowywanej w ramach seminarium.

Wykładowcy:

Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści praktycy oraz teoretycy zajmujący się problematyką zarządzania nieruchomościami: obok pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, pracownicy innych wyższych uczelni z całej Polski, eksperci rekomendowani przez „Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.”

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego,
 • ksero dowodu osobistego,
 • pozostałe dokumenty tj. podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kwestionariusz osobowy, zobowiązanie do pokrycia kosztów udziału w studiach podyplomowych są dostępne na stronie Katedry Inwestycji i Nieruchomości UŁ w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE : www.kin.uni.lodz.pl

Rekrutacja:

Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nie przyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.

Rekrutacja na studia rozpocznie się dnia 15 marca 2018 roku i trwać będzie do wyczerpania się limitu miejsc, najpóźniej do 30 września 2018 roku.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc : 50

Wstępny terminarz spotkań:

I.  27-28 października 2018 r.

II. 17-18 listopada 2018 r.

III. 01-02 grudnia 2018 r.

IV. 15-16 grudnia 2018 r.

V. 12-13 stycznia 2019 r.

VI. 26-27 stycznia 2019 r.

VII. 09-10 lutego 2019 r.

VIII. 02-03 marca 2019 r.

IX. 30-31 marca 2019 r.

X. 27-28 kwietnia 2019 r.

XI. 12-13 maja 2019 r.

XII. 25-26 maja 2019 r.

XIII. 01-02 czerwca 2019 r.

XIV. 15 czerwca 2019 r. – egzamin, seminarium

XV. 29 czerwca 2019 r. - egzamin poprawkowy

Rekrutacja on-line:

Zarządzanie nieruchomościami:

https://goo.gl/forms/QSeBzUC7UKweCdy22

Dokumenty należy przesłać pocztą lub składać osobiście:

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych "Zarządzanie nieruchomościami"

ul. POW 3/5

90-255 Łódź

pok. B – 303/ D-113

Rekrutacja na studia rozpocznie się dnia 02 kwietnia 2018 r. i trwać będzie do wyczerpania się limitu miejsc, najpóźniej do 30 września

2018 r.

Liczba miejsc: 50

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Elżbieta Hryniewicz

email: elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl

telefon:  575-511-813

telefon : 42-635-51-90

Dodatkowe informacje na stronie www.kin.uni.lodz.pl

 

Kierownik studiów podyplomowych:

mgr Katarzyna Olbińska

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie przez uważność adresowane są do managerów każdego szczebla zarządzania, liderów zespołów, specjalistów i koordynatorów, konsultantów, trenerów zarządzania, właścicieli firm czy działalności jednoosobowych, coachów i mentorów, absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji związanych z obszarem uważności zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej.

 Krótka charakterystyka programu

Ideą powstania studiów jest szerzenie wiedzy i rozwój umiejętności zarządzania ludźmi i organizacjami poprzez rozwój samoświadomości i uważności – swojej, współpracowników oraz partnerów biznesowych.

Poszukujemy drogi do nowego sposobu postrzegania, nowej wizji życia i zarządzania. Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju wyzwaniom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca rzeczywistość, będziemy potrzebowali nowego typu organizacji, czyli form bardziej zorientowanych na zapewnienie poczucia sensu, możliwości rozwoju swojej tożsamości, działania zgodnie z wartościami. Czy jesteśmy w stanie tworzyć organizacje wolne od patologii, biurokracji, wewnętrznych kłótni? Wolne od stresu i zawodowego wypalenia? Wolne od rezygnacji, niechęci i apatii? Czy jest możliwe nauczenie się takiego sposobu zarządzania, który czyni prace produktywną, sensowną i dającą spełnienie?

Uważność w zarządzaniu sprawdza się i przynosi zaskakujące rezultaty dla biznesu. Wśród globalnych organizacji stawiających na zarządzanie przez uważność oraz rozwijanie świadomej obecności u swoich pracowników warto wskazać liderów takich jak Apple, McKinsey, Procter & Gamble, Aetna, General Mills, Genetech, eBay. Firmy te wdrożyły i rozwijają zarówno regularne kursy uważności i podnoszenia samoświadomości dla swoich pracowników jak również programy doskonalenia przywództwa opartego na uważności. Dla wielu z tych organizacji, zastosowanie uważności otworzyło zupełnie nowy etap w podejściu do zarządzania. Google na przykład uruchomił w 2012 roku szkołę uważnego przywództwa biznesowego pod nazwą Search Inside Yourself Leadership Institute.

Więcej informacja na stronie: www.mindful-management.edu.pl

Zakres  tematyczny

Uważność (Mindfulness) to metoda rozwoju świadomej obecności dzięki której znacząco redukuje się stres, poczucie wypalenia, presja czy nerwowość działania.  A jak pokazuje praktyka i liczne badania, to właśnie stan emocjonalny pracownika oddziałuje w największym stopniu na poziom zaangażowania w pracy, koncentrację w działaniu, popełniane błędy i efektywność radzenia sobie z nimi oraz konfliktowość w relacjach indywidualnych i zespołowych.

Nasze studia to jednak znacznie więcej niż tylko nauka Uważności (mindfulness) jako osobistej kompetencji. Poprzez rozwijanie innych kompetencji przyszłości takich jak myślenie intuicyjne, praktyka holistyczna i systemowa, głęboka samoświadomość i introspekcja, uczestnicy studiów zostają przygotowani do innowacyjnego rozwijania relacji z otoczeniem biznesowym oraz do zainicjowania transformacji w swoich zespołach, działach czy całych organizacjach. Posiadając rozległą wiedzę i kompetencje do planowania i wdrażania zmian w sposobie działania organizacji, możliwe staje się nie tylko przejście na wyższy poziom rozwoju firmy, ale także wypracowanie zupełnie nowego modelu przywództwa, wzrostu i efektywności biznesowej.

Nasz model kształcenia opiera się na równoczesnym wspieraniu rozwoju uczestników w trzech aspektach: osobistym, społecznym i organizacyjnym. Poprzez własne doświadczenie i transformację, uczestnicy studiów stają się gotowi do uważnego przewodzenia innym, a następnie do przekształcania istniejących w firmie rozwiązań i docelowo wykreowania nowego modelu biznesowego opartego na pogłębionej samoświadomości.

Tak zbudowany program opiera się na trzech Filarach

Filar 1

to przedmioty i kursy w programie służące indywidualnej transformacji, osiąganiu równowagi emocjonalnej, pogłębianiu uważności, obecności i szerokiej perspektywy postrzegania.

Na tym etapie ważne podstawy merytoryczne:

Trening Redukcji Stresu (MBSR)

Pobudzanie intuicji w działaniu

Idea i podstawy mentoringu

Joga i praktyka uważności

Zaawansowane kompetencje w biznesie

Filar 2

to warsztaty dostarczające metod i narzędzi zarządzania opartego na uważności, w tym:

Uważna komunikacja z otoczeniem

Systemowe ujmowanie problemów

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie zmianą w ujęciu Theory U

U.Lab Coaching w pracy z otoczeniem

Team-coaching i zarządzanie kompetencjami w zespole

Design thinking w projektowaniu zmian

Filar 3

to zajęcia przygotowujące i wspierające wdrażanie zmian we własnych organizacjach i/ lub działaniach biznesowych:

Nowy paradygmat zarządzania w organizacjach

Wartości społeczne w zarządzaniu organizacją

Model Turkusowy (Teal) w biznesie

Innowacje organizacyjne i samozarządzanie w organizacjach

Projekty wdrożeniowe ZpU

Czas trwania

 Studia obejmują ponad 200 godzin warsztatowych zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) nie częściej niż co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-17.00.

 Świadectwo ukończenia i certyfikaty

Absolwenci mają możliwość jednoczesnego zdobycia trzech dokumentów potwierdzających zdobyte kompetencje. Po zaliczeniu obu semestrów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego, odbycie 8-tygodniowego kursu redukcji stresu opartej na uważności w ramach programu studiów poświadczone jest dyplomem MBSR™, natomiast zdanie egzaminu praktycznego umożliwia uzyskanie certyfikatu Uważnego Lidera wydawanego przez PRK.

Wykładowcy

Kadra studiów została tak dobrana, aby przekazywana wiedza była osadzona w praktyce i odniesiona do nauki. Wśród wykładowców znajdują się specjaliści, certyfikowani nauczyciele Mindfulness, konsultanci i managerowie innowacyjnego zarządzania, certyfikowanie trenerzy oraz naukowcy. Wykładowcy reprezentują także różne środowiska profesjonalne będąc członkami stowarzyszeń i organizacji. Przede wszystkim są praktykami pragnącymi podzielić się swoją wiedzą i wierzącymi, że promocja idei Uważności w zarządzaniu pozwoli zmieniać biznes na lepszy.

 Koszty

 Koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry, łącznie z 8-tygodniowym kursem MBSRoraz 30 zł opłata za świadectwo ukończenia studiów pod koniec studiów. Opłata może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 3.250 zł płatna do 5 października 2017 r., druga - 3.250 zł płatna do końca lutego 2018 r.

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 200 godzin (wykłady, ćwiczenia). Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. 

Rekrutacja

 Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin składania dokumentów, co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.

Termin składania dokumentów: do 30 września br.

Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 • odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/licencjackiego
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia

 Miejsce składania dokumentów:

 Dokumenty można przesyłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres: 


Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 z dopiskiem Studia Zarządzanie przez Uważność

 W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów:


- do Sekretariatu Studiów, pokój A 230 – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00


- lub pozostawiając w Sekretariacie Instytutu Socjologii, pokój A128 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem Studia Zarządzanie przez Uważność

Obowiązuje kolejność skladania dokumentów. Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca na studiach. W tym celu należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres: studia@mindful-management.edu.pl zawierające imię, nazwisko kandydata i numer telefonu.

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod telefonem: +48 501028692  

 Kierownik studiów

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki

 Sekretariat studiów

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki tel. (42) 635 52 63

Strona: www.mindful-management.edu.pl

e-mail: studia@mindful-management.edu.pl 

Koordynacja merytoryczna:

Dr Łukasz Marciniak l.t.marciniak@gmail.com kom: +48 501028692  

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź