Sobota, 23 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKU UZYSKANE KOMEPTENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Studia drugiego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem specyfiki procesów deweloperskich. Absolwenci potrafią rozpoznać i analizować procesy zachodzące na rynkach nieruchomości, wyjaśnić ich przyczyny, mechanizm zmian, skalę i konsekwencje.
Absolwenci kierunku posiadają umiejętności niezbędne dla przygotowania analiz rynku nieruchomości dla potrzeb: podejmowania decyzji inwestycyjnych przez deweloperów i inwestorów, wyceny, zarządzania, obrotu i szeroko rozumianego doradztwa na rynku nieruchomości.

ATUTY KIERUNKU:

 • kierunek INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI oferuje unikatowy program zajęć, odwzorowujący trendy edukacyjne  w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich,
 • studia umożliwiają uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności zapewniających szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia,
 • zajęcia prowadzone są przez cenioną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego z bogatym doświadczeniem zawodowym na rynku nieruchomości.

SPECJALNOŚCI

W ramach kierunku nie funkcjonują specjalności, w programie studiów można jednak wyodrębnić następujące obszary tematyczne:

 • rynki nieruchomości,
 • finansowanie inwestycji na rynkach nieruchomości,
 • mieszkalnictwo,
 • doradztwo na rynku nieruchomości.

Plany studiów dostępne są na stronie

W RAMACH WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ ABSOLWENT:

 • rozumie specyfikę nieruchomości jako przedmiotu inwestowania i zarządzania,
 • zna mechanizmy funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku nieruchomości, obopólne związki sektora nieruchomości z rynkiem finansowym i z gospodarką w skali mezo i makro,
 • posiada pogłębioną wiedzę objaśniającą determinanty procesów ekonomicznych i społecznych, rządzące nimi prawidłowości oraz relacje pomiędzy ich uczestnikami, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu uwarunkowań instytucjonalnych na funkcjonowanie sektora nieruchomości,
 • dostrzega wzajemne relacje zachodzące pomiędzy podejmowanymi decyzjami inwestycyjnymi a gospodarowaniem przestrzenią,
 • rozumie zasady kreowania i określania wartości nieruchomości, rolę interwencjonizmu publicznego na rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem rynku mieszkaniowego.

W RAMACH ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT:

 • potrafi zastosować zaawansowane metody i narzędzia pozwalające na analizę zjawisk i procesów w obrębie rynków inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości,
 • potrafi opracować prognozy i symulacje procesów zachodzących na rynkach inwestycyjnych na potrzeby doradztwa na rynku nieruchomości,
 • posiada umiejętność przygotowania interdyscyplinarnych opracowań na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości,
 • potrafi wykorzystywać w praktyce informacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego i potencjału rozwojowego lokalnych rynków nieruchomości.

 W RAMACH NABYWANYCH KOMPETENCJI ABSOLWENT:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwoju własnych kompetencji,
 • potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
 • staje się świadomym uczestnikiem procesu rozwoju lokalnego i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki zjawisk i procesów obserwowanych i indukowanych na rynku nieruchomości,
 • potrafi organizować i koordynować pracę w grupie, kreatywnie poszukiwać rozwiązań konkretnych problemów.

UKOŃCZENIE STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI STWARZA ABSOLWENTOWI SZEROKIE MOŻLIWOŚCI PRZYSZŁEGO ZATRUDNIENIA W:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości,
 • organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego,
 •  biurach pośrednictwa obrotu,
 • jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach posiadających własne zasoby nieruchomości,
 • bankach, instytucjach finansowych, konsultingowych,
 • międzynarodowych firmach doradczych na rynku nieruchomości oraz innych instytucjach otoczenia biznesu.

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

 

 • studia II stopnia  trwają 2 lata (4 semestry),
 • forma studiów: stacjonarne,
 • poziom studiów: II stopień,
 • limit przyjęć na studia: 60 osób,
 • studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim, po zaliczeniu którego absolwent uzyskuje tytuł magistra i może podjąć naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), kursach i studiach podyplomowych.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź