Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Na drugim stopniu kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA poszerzany i pogłębiany jest dotychczasowy profil kształcenia i nabywania zawodowych kompetencji analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Kontynuowana jest ponadto trójdyscyplinarność kierunku (wynikająca z połączenia ekonomii z matematyką i informatyką) co sprawia, że absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do trafnego wnioskowania i umiejętnego syntetyzowania zdobytej wiedzy szczegółowej w praktycznych analizach procesów gospodarczych i ich prognozowaniu zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym, a towarzyszące temu umiejętności i kompetencje z informatyki ekonomicznej predysponują absolwenta do projektowania, programowania, wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi w biznesie oraz administrowania sieciami komputerowymi.

ATUTY KIERUNKU:

 • zaawansowana wiedza o modelowaniu i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych, w tym procesów finansowych wspomagających decyzje polityki państwa, na dowolnym poziomie gospodarki,
 • unikatowa wiedza o procesach podejmowania decyzji, ich optymalizacji w warunkach ryzyka i niepewności, zwłaszcza na poziomie podmiotów gospodarczych, 
 • specjalistyczna wiedza z informatyki użytkowej wykorzystywana w bankowości elektronicznej i zarządzaniu biznesem, 
 • możliwość kształtowania własnej ścieżki naukowego rozwoju poprzez wybór modułów i tych z bogatej oferty zajęć, które odpowiadają własnemu, ale zobiektywizowanemu postrzeganiu rzeczywistości i własnym zainteresowaniom,
 • wysoka konkurencyjność absolwenta Informatyki i ekonometrii na krajowym rynku pracy wobec kontrkandydatów wywodzących się z innych kierunków studiów wynikająca ze swobodnego wyboru oferowanych modułów specjalnościowych w połączeniu z wiedzą analityczną oraz znajomością specjalistycznej terminologii w języku angielskim.

SPECJALNOŚCI:

 • Analityka gospodarcza
 • Informatyka

Plany studiów dostępne są na stronie

WIEDZA UZYSKANA PRZEZ ABSOLWENTA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW II STOPNIA:

 • zna terminologię używaną w ekonomii i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych na poziomie rozszerzonym,
 • ma szeroką wiedzę z zakresu innych nauk społecznych (filozofii i rachunkowości) i ich relacji do ekonomii,
 • jest w stanie zdefiniować problem decyzyjny, analizować źródła i specyfikę czynników ryzyka wpływających na wyniki podejmowanych decyzji, wskazać powiązania logiczne w procesie decyzyjnym oraz kryteria decyzyjne;
 • rozróżnia segmenty rynku finansowego, identyfikuje różne modele kapitalizacji, objaśnia i dobiera metody amortyzacji kredytów, rozróżnia rodzaje inwestycji,
 • poprawnie objaśnia sformalizowane zależności ekonomiczne,
 • opanował procesy i systemy informatyczne związane z biznesem, a w tym projektowanie procesów komunikacji w niewielkich sieciach komputerowych i zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi, budowa modeli procesów biznesowych i symulacyjne eksperymentowanie czy też bankowość elektroniczna i wykorzystanie multimediów. 

W KONSEKWENCJI NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI M.IN.:

 • integrować wiedzę z różnych dyscyplin nauki i stosować ją w rozwiązywaniu konkretnych problemów badawczych na poziomie strategicznym, operacyjnym czy decyzyjnym, w tym także w zakresie wprowadzania innowacji w sposobach działania danego podmiotu,
 • konstruować model symulacyjny w przeprowadzanym eksperymencie statystycznym lub optymalizacyjnym,
 • sformalizować (w języku matematyki i ekonometrii) zapis złożonego problemu ekonomicznego, dobrać właściwe metody analityczne jego rozwiązania, wykorzystać stosowne oprogramowanie (MS Excel bądź profesjonalny pakiet statystyczno-ekonometryczny IBM SPSS, STATISTICA), a następnie wszechstronnie, syntetycznie, krytycznie i komunikatywnie zinterpretować uzyskane wyniki,
 • prowadzić samodzielnie ekonometryczne analizy procesów gospodarczych determinujących zmienne finansowe, rozróżniać segmenty rynku finansowego, rodzaje inwestycji, identyfikować różne modele kapitalizacji, objaśniać i dobierać metody amortyzacji kredytów,
 • w języku informatyki definiować procesy biznesowe, na utworzonym modelu systemu przeprowadzać wymagane eksperymenty symulacyjne, opracować metodę zarządzania przedsięwzięciem informatycznym, wykorzystać wizualizację informacji biznesowych oraz eksploatować narzędzia CASE.

NABYTE PRZEZ ABSOLWENTA POSTAWY I KOMPETENCJE SPOŁECZNE OBEJMUJĄ M.IN.:

 • samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność w zakresie powierzonych zadań oraz świadomość konsekwencji popełnionych błędów,
 • umiejętność komunikowania się i zdolność do pracy w zespole,
 • zdolność do krytycznej oceny poziomu własnej wiedzy i umiejętności,
 • świadomość konieczności ustawicznego doskonalenia się i poszerzania wiedzy oraz aktywność w podnoszeniu swojego profesjonalizmu.

Nabyte postawy i kompetencje społeczne wraz z umiejętnościami zastosowań wysokiej klasy narzędzi ilościowych w pełni uprawniają absolwenta kierunku Informatyka i ekonometria do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu społeczno-gospodarczym. Jest bowiem dobrze przygotowany do pracy zawodowej we wszystkich podmiotach gospodarki i z powodzeniem radzi sobie zarówno jako właściciel firmy, jak i pracujący na stanowiskach:

 • kierowniczych i menedżerskich (zwłaszcza finansowych) firm, instytucji i urzędów wszystkich szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej), 
 • samodzielnego analityka ekonomicznego, statystycznego i finansowego w centrach podejmowania decyzji lub firmach konsultingowych i outsourcingowych, w agencjach marketingowych, urzędach statystycznych, ośrodkach przetwarzania informacji, w bankach, instytucjach finansowych, instytucjach nadzoru ubezpieczeniowego, towarzystwach/firmach ubezpieczeniowych,

w tym w tak interesujących i prestiżowych zawodach jak: analityk statystyczny i analityk informacji ekonomicznej, doradca i analityk finansowy, makler giełdowy, logistyk zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, Chief Information Officer w biznesie oraz administracji rządowej i samorządowej, lider informatycznych zespołów projektowych, konsultant i analityk systemowy, audytor systemów informacyjnych, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych.

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

 • studia trwają 2 lata (4 semestry),
 • forma studiów: studia stacjonarne 
 • poziom studiów: II stopień,
 • limit przyjęć na studia stacjonarne: 60 osób, 
 • studia kończą się egzaminem magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł magistra. Naukę może kontynuować na studiach trzeciego (doktoranckich), studiach podyplomowych i kursach.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź