Piątek, 25 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATY INFORMACJE PRAKTYCZNE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA koncentrują się na badaniu wzajemnych współzależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Umożliwiają zdobycie specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego. Doświadczona kadra dydaktyczna, szerokie moduły zajęć terenowych i praktycznych wraz z aktywnie działającymi kołami naukowymi umożliwiają rozwój własnych zainteresowań oraz łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi.

ATUTY KIERUNKU:

 • interdyscyplinarny i elastyczny system kształcenia dopasowany do zainteresowań studentów oraz do potrzeb rynku,
 • współpraca dydaktyczna i naukowa z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi dająca możliwość wyjazdów na studia i staże,
 • możliwość pogłębiania swoich zainteresowań w kołach naukowych działających w ramach kierunku Gospodarka Przestrzenna – SPATIUM

Kierunek otrzymał ocenę wyrózniającą PKA w roku 2017 w kategorii Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Plany studiów dostępne są na stronie

WIEDZA ABSOLWENTA:

 • absolwent potrafi rozpoznać i scharakteryzować procesy zmian struktur społecznych, gospodarczych i przestrzennych oraz opisać i wytłumaczyć ich przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje,
 • potrafi wskazać współzależności i sprzężenia zwrotne zachodzące między różnymi aspektami działalności człowieka oraz rozpoznać mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi i podmiotów gospodarczych w przestrzeni,
 • posiada rozszerzoną wiedzę na temat metod ilościowych i jakościowych pozwalających opisać i interpretować zjawiska i procesy oraz tendencje i kierunki zmian w wymiarze lokalnym, regionalnym, globalnym,
 • zna specjalistyczną terminologię używaną w ekonomii i zna możliwości jej zastosowania w obszarze nauk społecznych.


UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, umiejącego m.in. analizować współczesne zjawiska i trendy w skali lokalnej, regionalnej i europejskiej oraz łączyć dążenia społeczne z wymaganiami zrównoważonego rozwoju,
 • potrafi formułować wizje i plany rozwoju miast i regionów w kontekście gospodarki opartej na wiedzy z uwzględnieniem specyfiki miast i regionów (planowania, celów, strategii i narzędzi rozwoju),
 • potrafi prowadzić interdyscyplinarne analizy przestrzenne oraz opracować prognozy i symulacje różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi,
 • posiada umiejętności inicjatora i organizatora życia społecznego potrafiącego współpracować z lokalną społecznością,
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania analiz społeczno-gospodarczych oraz publicznych wystąpień w języku polskim i obcym.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • absolwent nabywa kompetencje analityczne, metodologiczne oraz społeczne istotne z perspektywy współczesnej gospodarki oraz przyszłych pracodawców,
 • rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwoju własnych kompetencji oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
 • wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością oraz zdolnością do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, a także otwartością na zmiany zachodzące w otoczeniu,
 • potrafi organizować i koordynować pracę w grupie nad rozwiązaniem konkretnego problemu oraz potrafi wziąć odpowiedzialność za powierzone mu zadania,
 • staje się świadomym i aktywnym aktorem rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego.

ABSOLWENCI SĄ PRZYGOTOWANI DO PRACY W:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej, 
 • organizacjach pozarządowych, 
 • pracowniach projektowych, 
 • przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, 
 • agencjach rozwoju, 
 • firmach konsultingowych, doradczych i zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych, 
 • firmach otoczenia biznesu, 
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, 
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, 
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • mają również kompetencje do pełnienia roli lidera lokalnego, doradcy i negocjatora w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej.

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 90
Orientacyjny limit miejsc studia niestacjonarne: 35
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

OPŁATY:

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

Opłata za studia niestacjonarne - 4200 zł uiszczana jest przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w ustalonych terminach.  Studentom, którzy całość czesnego wpłacą do 15 października przysługuje 5% bonifikata. Wpłacając czesne w dwóch ratach do 15 października i 25 lutego, student może ubiegać się o 2,5% bonifikatę. Istnieje również możliwość zapłaty za zajęcia w 7 ratach: 15 października; 15 listopada; 15 grudnia; 25 lutego; 15 marca; 15 kwietnia; 15 maja.

 • czas trwania: 2 lata (4 semestry),
 • forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne,
 • poziom studiów: II stopień,
 • limit przyjęć na studia stacjonarne: 90 osób,
 • limit przyjęć na studia niestacjonarne: 35 osób, 
 • studia kończą się egzaminem magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł magistra, a po ukończeniu studiów ma możliwość kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i kursach,
 • studia niestacjonarne - wysokość czesnego 4 200 PLN za rok.

KONTAKT:

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź