Środa, 15 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

Powrót do listy kierunków

Uniwersytet Łódzki jako pierwsza uczelnia w Polsce utworzył studia na autorskim kierunku BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE, dzięki połączeniu doświadczeń Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w badaniach i dydaktyce w zakresie finansów i informatyki, a także ekonomii, statystyki, ekonometrii i socjologii. Na studiach II stopnia uwzględniane są także dyscypliny nauk o zarządzaniu i prawa. Studia drugiego stopnia stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia na tym kierunku (od kandydatów wymagane jest uprzednie osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia dla studiów I stopnia). W programie szczególny nacisk położono na umiejętność pozyskiwania i analizy danych.

Studia drugiego stopnia na kierunku ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, umożliwiają lepsze zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, a także wzbogacają wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ilościowych służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.
Zawarte w programie studiów przedmioty dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności, przydatnych zwłaszcza w działalności w wielokulturowym otoczeniu międzynarodowym. Studia umożliwiają także wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w międzynarodowym środowisku pracy.

Studia drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej oraz podejmowania decyzji. Studia zapewniają wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne przede wszystkim dla osób, które zamierzają pracować na różnych stanowiskach w gospodarce, w szczególności dla menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Ale ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia wiedzę i kompetencje pozwalające znaleźć ciekawe zatrudnienie niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego.

Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ prowadzony jest przez Instytut Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Program studiów drugiego stopnia jest skomponowany z modułów przedmiotów ogólnoekonomicznych i narzędziowych, modułów przedmiotów kierunkowych oraz modułów przedmiotów do wyboru, w tym specjalnościowych. Przy określaniu treści programowych uwzględniono fakt otwartości dostępu do studiów magisterskich zarówno dla osób, które kontynuują kształcenie w zakresie finansów i rachunkowości i chcą przejść na poziom bardziej zaawansowany, jak i osób, które są absolwentami innych kierunków i dopiero rozpoczynają kształcenie na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Program studiów jest tak opracowany, by umożliwić studentom zarówno zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i dać szansę na zdobycie praktycznych umiejętności i wykreowanie postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy w sektorze przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz finansów publicznych.

Studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA koncentrują się na badaniu wzajemnych współzależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Umożliwiają zdobycie specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego. Doświadczona kadra dydaktyczna, szerokie moduły zajęć terenowych i praktycznych wraz z aktywnie działającymi kołami naukowymi umożliwiają rozwój własnych zainteresowań oraz łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Na drugim stopniu kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA poszerzany i pogłębiany jest dotychczasowy profil kształcenia i nabywania zawodowych kompetencji analityków systemów ekonomicznych i informatycznych.

Kontynuowana jest ponadto trójdyscyplinarność kierunku (wynikająca z połączenia ekonomii z matematyką i informatyką) co sprawia, że absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do trafnego wnioskowania i umiejętnego syntetyzowania zdobytej wiedzy szczegółowej w praktycznych analizach procesów gospodarczych i ich prognozowaniu zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym, a towarzyszące temu umiejętności i kompetencje z informatyki ekonomicznej predysponują absolwenta do projektowania, programowania, wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi w biznesie oraz administrowania sieciami komputerowymi.

Studia drugiego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem specyfiki procesów deweloperskich. Absolwenci potrafią rozpoznać i analizować procesy zachodzące na rynkach nieruchomości, wyjaśnić ich przyczyny, mechanizm zmian, skalę i konsekwencje.

Absolwenci kierunku posiadają umiejętności niezbędne dla przygotowania analiz rynku nieruchomości dla potrzeb: podejmowania decyzji inwestycyjnych przez deweloperów i inwestorów, wyceny, zarządzania, obrotu i szeroko rozumianego doradztwa na rynku nieruchomości.

Kierunek LOGISTYKA prowadzony  jest przez Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki. Treści programowe uwzględniają wieloaspektowy charakter logistyki, można je podzielić na pewne bloki. Pierwszy koncentruje się na problemach zarządzania podmiotami gospodarczymi zarówno w ujęciu globalnym, jak też w odniesieniu do zagadnień typowych dla logistyki oraz zagadnień szczegółowych, jak zarządzanie projektem, kapitałem czy wartością przedsiębiorstwa. Blok drugi tworzą treści odnoszące się do logistyki, ze zwróceniem uwagi na problemy inwestycji, marketingu, ubezpieczeń, spedycji w ujęciu międzynarodowym oraz specyfiki logistyki miejskiej. Blok trzeci poświęcony jest zaawansowanym metodom ilościowym mającym zastosowanie w rozwiązywaniu problemów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Studia drugiego stopnia na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE prowadzone są na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Program studiów jest skomponowany z modułów przedmiotów ogólnoekonomicznych, kierunkowych oraz modułów przedmiotów do wyboru, w tym specjalnościowych. Studia drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze pozwalają absolwentowi zdobyć poszerzoną wiedzę w zakresie funkcjonowania rynków, podmiotów gospodarczych i instytucji w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną i pogłębioną (w stosunku do studiów pierwszego stopnia) wiedzę w zakresie teorii i praktyki gospodarki międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego.

Studia II stopnia na kierunku POLITYKA SPOŁECZNA przygotowują absolwenta do wykonywania zawodu specjalisty z zakresu polityki społecznej. Program studiów umożliwia poznanie i wyjaśnienie procesów gospodarczych i politycznych współczesnego społeczeństwa oraz związanych z tym najważniejszych problemów społecznych. Studia służą praktycznemu przygotowaniu do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Program studiów jest realizowany wspólnie przez dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji.

PRACA SOCJALNA jest umiejscowiona w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk społecznych, jest ściśle związana z innymi dyscyplinami obszaru nauk społecznych: socjologią, pedagogiką, psychologia, polityką społeczną, a także prawem, ekonomia, zarządzaniem. Korzysta z różnych koncepcji teoretycznych umożliwiających interpretację analizowanych zjawisk. Praca Socjalna mając profil ogólno akademicki jest dyscypliną łączącą teorię z praktyką działania służb społecznych i lokalnej administracji publicznej oraz kształci pracowników, zdolnych do wykorzystywania wiedzy teoretycznej w działaniach prowadzonych z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Celem kierunku Praca Socjalna jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i zmieniania rzeczywistości społecznej, zmierzające do przeciwdziałania powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego oraz zwiększania integracji społecznej społeczności lokalnej, regionu i kraju.

Rewitalizacja i odnowa miast staje się coraz poważniejszym wyzwaniem współczesnych społeczeństw. Procesy te wymagają kompleksowych, zintegrowanych i wielkoskalowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzennej. Jeżeli efekty takich działań mają być trwałe, ci którzy je wprowadzają muszą posiadać wiedzę i umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze. Takiej wiedzy i umiejętności nie oferują dotychczasowe programy nauczania. Kierunek Rewitalizacja miast jest unikatowym wyjściem naprzeciw potrzebom rynku pracy i nowych wyzwań przed jakimi stają władze samorządowe miast Polski.

Studia drugiego stopnia na kierunku RYNEK FINANSOWY pozwalają na uzyskanie specjalnej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych, pozwalają na poznanie i stosowanie przez studentów szczegółowych metod badawczych oraz rozwój umiejętności specjalnych – związanych z dziedziną nauki jaką jest rynek finansowy. Przekazana w trakcie studiów wiedza  daje absolwentowi kierunku RYNEK FINANSOWY szansę na zdobycie praktycznych umiejętności i wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w określonych segmentach rynku pracy związanych z rynkiem kapitałowym.

SOCJOLOGIA należy do obszaru i dziedziny nauk społecznych i jest ściśle związaną z wieloma dyscyplinami tego obszaru nauk, głównie z psychologia, polityka społeczną, ekonomią, zarządzaniem. Korzysta z różnych koncepcji teoretycznych umożliwiających interpretację zjawisk społecznych. Socjologia ma profil ogólnoakademicki i jest dyscypliną łączącą teorię z praktyką społeczną w zakresie działania instytucji  administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, a także biznesu i kultury. Kształci pracowników w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej do diagnozowania i wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych na poziomie krajowym i lokalnym. Celem kierunku Socjologia jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i wyjaśniania rzeczywistości społecznej.


Legenda:


Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź