Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

SOCJOLOGIA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

SOCJOLOGIA

SOCJOLOGIA należy do obszaru i dziedziny nauk społecznych i jest ściśle związaną z wieloma dyscyplinami tego obszaru nauk, głównie z psychologia, polityka społeczną, ekonomią, zarządzaniem. Korzysta z różnych koncepcji teoretycznych umożliwiających interpretację zjawisk społecznych. Socjologia ma profil ogólno akademicki i jest dyscypliną łączącą teorię z praktyką społeczną w zakresie działania instytucji  administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, a także biznesu i kultury. Kształci pracowników w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej do diagnozowania i wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych na poziomie krajowym i lokalnym. Celem kierunku Socjologia jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i wyjaśniania rzeczywistości społecznej.

ATUTY KIERUNKU:

 • kierunek kształci na poziomie europejskim przyszłych profesjonalistów nastawionych na wysokie osiągnięcia, innowacyjność i współpracę w zakresie kreowania nowoczesnych systemów zapewniających uwzględnianie kapitału ludzkiego w zarządzaniu opartym na wiedzy,
 • oferta edukacyjna jest systematycznie dostosowywana do zmieniających się wymogów rynku pracy dla absolwentów kierunku poprzez moduły do wyboru,
 • treść i zakres oferty edukacyjnej opiera się na wynikach projektów badawczych prowadzonych w Instytucie Socjologii, w których udział biorą studenci kierunku,
 • studenci maja okazję do przejawiania aktywności własnej poprzez udział w programach wymiany międzynarodowej, działanie w kołach naukowych, udział w konferencjach lokalnych i krajowych,
 • cele programu i kierunkowe efekty kształcenia mają charakter oryginalny, specyficzny dla proponowanego kierunku, a obszarowe efekty kształcenia zbieżne są z efektami dla kierunków z zakresu nauk społecznych realizowanych w Uniwersytecie Łódzkim.

SPECJALNOŚCI i najważniejsze przemioty:

 • Codzienność w płynnej nowoczesności (Jednostka i społeczeństwo w epoce płynnej nowoczesności, Socjologia i filozofia codzienności)
 • Komunikowanie, media i kultura współczesna (Dyskurs publiczny, Media i komunikowanie masowe)
 • Kultura, sztuka, kultura medialna (Instytucje kultury, Wprowadzenie do wiedzy o sztuce – kultura artystyczna)
 • Liderzy w środowisku lokalnym. Psychospołeczne i systemowe podstawy działania (Społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny w środowisku lokalnym, Metody i techniki Public Relations w środowisku lokalnym i regionalnym – marketing i promocja jednostek terytorialnych)
 • Metodologiczno-badawczy (Badania opinii publicznej – teoria i praktyka, Badania fokusowe)
 • Polityka równości i zarządzanie różnorodnością w instytucjach i organizacjach (Równość społeczna – utopia czy wyzwanie współczesnej demokracji , Marginalizacja i wykluczenie społeczne)
 • Socjologia Organizacji i Zarządzania (Współczesne problemy socjologii zarządzania, Socjologia działań i procesów ekonomicznych)
 • Społeczny wymiar polityki (Współczesne doktryny polityczne, Marketing polityczny)
 • Szanse i zagrożenia społeczne dla jednostek i zbiorowości w zmieniającym się świecie (Społeczno-demograficzne dylematy współczesnego świata, Zagrożenia i szanse w sferze społecznej).

Plany studiów dostępne są na stronie

 

ABSOLWENT KIERUNKU SOCJOLOGIA:

 • posiada podstawową wiedzę z zakresu socjologii, obejmującą pojęcia, teorie i metodologię, która umożliwia rozumienie specyfiki socjologii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami,
 • zna, potrafi wybrać i zastosować metody i narzędzia badawcze pozwalające opisać i interpretować zjawiska i procesy oraz tendencje i kierunki przemian,
 • potrafi sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy dla potrzeb decyzyjnych przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury,
 • wykazuje samodzielność i odpowiedzialność w zakresie powierzonych mu zadań oraz świadomość skutków popełnianych błędów,
 • jest kreatywny w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań,
 • posiada kompetencje porozumiewania się z otoczeniem, pracy w grupie, kreowania właściwych relacji społecznych,
 • jest krytyczny wobec własnej wiedzy oraz umiejętności, otwarty i wrażliwy na otaczający świat,
 • rozumie potrzebę systematycznego podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia,
 • jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy.

ABSOLWENCI KIERUNKU SOCJOLOGIA MOGĄ BYĆ ZATRUDNIENI W:

 • instytucjach o charakterze diagnostycznym, planistycznym,
 • jednostkach administracji rządowej, samorządowej wszystkich szczebli, oraz w organizacjach typu non-profit na stanowiskach operacyjnych,
 • instytucjach społecznych, kulturalnych i w organizacjach formalnych,
 • instytucjach prowadzących badania społeczne

lub prowadzić własną działalność w społecznościach lokalnych i regionalnych.


REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 60
Orientacyjny limit miejsc studia niestacjonarne: 35
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
język polski, WOS, historia 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
język polski, WOS, historia


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

Opłata za zajęcia w przypadku studiów niestacjonarnych - 3800 zł uiszczana jest przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w ustalonych terminach.  Studentom, którzy całość czesnego wpłacą do 15 października przysługuje 5% bonifikata. Wpłacając czesne w dwóch ratach do 15 października i 25 lutego, student może ubiegać się o 2,5% bonifikatę. Istnieje również możliwość zapłaty za zajęcia w 7 ratach: 15 października; 15 listopada; 15 grudnia; 25 lutego; 15 marca; 15 kwietnia; 15 maja.


 • studia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limity przyjęć na studia stacjonarne: 60 miejsc,
 • limity przyjęć na studia niestacjonarne: 35 miejsc,
 • studia kończą się egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów, w szczególności z zakresu nauk społecznych, i humanistycznych, na studiach podyplomowych i kursach,
 • studia niestacjonarne - wysokość czesnego 3 800 PLN za rok

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź