Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PRACA SOCJALNA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

PRACA SOCJALNA

Kierunek jest umiejscowiony w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk społecznych. PRACA SOCJALNA jest ściśle związana z innymi dyscyplinami obszaru nauk społecznych: z  socjologią, pedagogiką, psychologia, polityką społeczną, a także prawem, ekonomią, zarządzaniem. Korzysta z różnych koncepcji teoretycznych umożliwiających interpretację analizowanych zjawisk. Praca Socjalna mając profil ogólno akademicki jest dyscypliną łączącą bardzo mocno teorię z praktyką działania służb społecznych i lokalnej administracji publicznej oraz kształci pracowników, zdolnych do wykorzystywania wiedzy teoretycznej w działaniach prowadzonych z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Celem kierunku Praca Socjalna studia I stopnia jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i przekształcania rzeczywistości społecznej w celu przeciwdziałania powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego oraz zwiększania integracji społecznej społeczności lokalnej, regionu i kraju.

ATUTY KIERUNKU:

 • kształci na poziomie europejskim profesjonalistów stanowiących podstawowy trzon kadry w instytucjach pomocowych, nastawionych na wysokie osiągnięcia, innowacyjność i współpracę w zakresie budowy nowoczesnych systemów wsparcia jednostek, grup i zbiorowości zagrożonych dyskryminacją, ubóstwem, transmisją problemów społecznych i procesami ekskluzywnymi,
 • stałe dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się wymogów rynku pracy dla absolwentów kierunku,
 • treść i zakres oferty edukacyjnej opiera się na wynikach projektów badawczych, w których udział biorą studenci kierunku,
 • studenci przejawiają aktywność własną poprzez udział w programach wymiany międzynarodowej, działania w kołach naukowych, udział w konferencjach lokalnych i krajowych,
 • cele programu i kierunkowe efekty kształcenia mają charakter oryginalny, specyficzny dla proponowanego kierunku, natomiast obszarowe efekty kształcenia zbieżne są z efektami dla kierunków z zakresu nauk społecznych realizowanych w Uniwersytecie Łódzkim.

MODUŁY SPECJALIZACYJNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • Praca z rodziną i asystentura rodzinna
 • Praca ze społecznością lokalną
 • Zarządzanie pomocą w cyklu życia

    

Zarządzanie pomocą w cyklu życia 

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Wprowadzenie do pracy socjalnej, Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, Metodyka pracy socjalnej, Problemy i zagrożenia społeczne, Zarządzanie projektami społecznymi, Wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego, Instytucje pomocy społecznej sektora publicznego.

Plany studiów dostępne są na stronie

ABOLWENT KIERUNKU PRACA SOCJALNA:

 • posiada podstawową wiedzę z zakresu pracy socjalnej, obejmującą pojęcia, teorie i metodologię, która umożliwia rozumienie specyfiki pracy socjalnej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami,
 • jest świadomy społeczno-ekonomicznego kontekstu indywidualnych i grupowych zachowań ludzkich, istnienia i źródeł nierówności społecznych oraz działań instytucji i organizacji zmierzających do przeciwdziałania ich skutkom,
 • potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w celu przeprowadzenia prostych analiz społecznych służących zdiagnozowaniu środowiska, w ramach którego działa, z zachowaniem zasad etycznych i prawnych,
 • posiada umiejętność pracy zespołowej oraz komunikowania się z innymi partnerami i szerszym otoczeniem społecznym,
 • umie przygotowywać i uczestniczyć w projektach służących rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i etyczne,
 • wykazuje zainteresowanie problemami społecznymi i ma poczucie odpowiedzialności za działania własne, zespołu, w ramach którego pracuje oraz wobec osób i zbiorowości, na rzecz których działa,
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz w organizacjach publicznych i prywatnych na stanowiskach wymagających podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania pracy socjalnej jako profesji, a także niezbędnych kompetencji do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych w ramach obowiązującego prawa i kodeksu etycznego,
 • rozumie potrzebę systematycznego podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia,
 • jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy.

ABSOLWENCI KIERUNKU PRACA SOCJALNA MOGĄ BYĆ ZATRUDNIENI W:

 • sektorze usług społecznych (m.in. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, domach dziecka, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych),
 • prywatnych firmach świadczących usługi społeczne,
 • organizacjach pozarządowych.

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 60
Orientacyjny limit miejsc studia niestacjonarne: 35
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
język polski, WOS, historia 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
język polski, WOS, historia


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

Opłata za zajęcia w przypadku studiów niestacjonarnych - 3800 zł uiszczana jest przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w ustalonych terminach.  Studentom, którzy całość czesnego wpłacą do 15 października przysługuje 5% bonifikata. Wpłacając czesne w dwóch ratach do 15 października i 25 lutego, student może ubiegać się o 2,5% bonifikatę. Istnieje również możliwość zapłaty za zajęcia w 7 ratach: 15 października; 15 listopada; 15 grudnia; 25 lutego; 15 marca; 15 kwietnia; 15 maja.

 • studia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limity przyjęć na studia stacjonarne: 60 miejsc,
 • limity przyjęć na studia niestacjonarne: 35 miejsc,
 • uzyskany dyplom: studia kończą się egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów, w szczególności z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i prawnych, studiach podyplomowych i kursach,
 • studia niestacjonarne - wysokość czesnego 3 800 PLN za rok.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź