Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) to kierunek o profilu ekonomicznym. Kształci specjalistów w zakresie biznesu i finansów międzynarodowych na jednej z trzech specjalności:

 • biznes na rynku międzynarodowym
 • finanse i inwestycje międzynarodowe
 • przedsiębiorstwo na międzynarodowych rynkach finansowych

Oferta dydaktyczna obejmuje szereg przedmiotów związanych z funkcjonowaniem gospodarki światowej, finansów międzynarodowych (rynków walutowych, giełd, funduszy) oraz korporacji transnarodowych (zarządzania i marketingu, budowania globalnych sieci biznesowych, metod analizy strategicznej).

Cechą, która w sposób jednoznaczny wyróżnia kierunek MSG spośród innych kierunków ekonomicznych jest położenie w programie zajęć szczególnego nacisku na międzynarodowy wymiar funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków i gospodarek.

ATUTY KIERUNKU

 • Kierunek nowoczesny:
  • analiza bieżących zjawisk gospodarczych;
  • zajęcia prowadzone z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej;
  • program studiów oparty na wzorcach międzynarodowych
 • Kierunek praktyczny:
  • zajęcia dostosowane do oczekiwań rynku pracy, programy kształcenia opracowane we współpracy z praktykami przygotowują do pracy na konkretnych stanowiskach;  
  • nacisk położony na zajęcia praktyczne w formie konwersatoriów, case study i spotkań z praktykami;
  • program studiów łączy ujęcie makro- i mikroekonomiczne, „twarde” finanse i „miękkie” aspekty kulturowe w biznesie.
 • Kierunek unikatowy oryginalna oferta m.in.:
  • Akademia Thomson Reuters
  • Dealing Room – arbitraż walutowy
  • fuzje i przejęcia – case study
  • korporacje transnarodowe – analiza sieciowa, strategie marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i inwestycje
  • praktyczne przygotowanie do prowadzenia biznesu w otoczeniu międzynarodowym – logistyka, ubezpieczenia, promocja, rozliczenia, aspekty kulturowe,
 • Kierunkiem opiekują się dwie katedry:
  • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  • Katedra Wymiany Międzynarodowej.

 

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Finanse międzynarodowe, Rynki finansowe, Transakcje i rozliczenia w obrocie międzynarodowym, Marketing międzynarodowy, Zarządzanie międzynarodowe, Negocjacje w biznesie międzynarodowym, Logistyka, Dealing Room, Akademia Thomson Reuters.

Plany studiów dostępne są na stronie

Więcej na stronie: www.msg.uni.lodz.pl


W obszarze wiedzy:

 • zna zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym,
 • zna zasady funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa działającego na rynku międzynarodowym,
 • zna podstawowe metody i narzędzia, w tym narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych pozwalające opisywać i analizować podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku międzynarodowym,
 • posiada podstawową wiedzę o gospodarce światowej i międzynarodowych stosunkach gospodarczych (w tym szczególnie finansowych) oraz procesie zmian zachodzących w otoczeniu międzynarodowym,
 • zna zasady zarządzania podmiotem gospodarczym na rynku międzynarodowym, w tym dotyczące koncepcji i narzędzi marketingowych wykorzystywanych w zarządzaniu,
 • dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej,
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą finansowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zasad rachunkowości oraz rozliczeń międzynarodowych,
 • potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne, analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych,

w ramach zdobytych umiejętności:

 • potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów gospodarczych zachodzących w gospodarce światowej, potrafi interpretować dane statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne z tego zakresu, a także prognozować procesy i zjawiska gospodarcze,
 • potrafi wykorzystywać podstawowe metody i narzędzia, w tym narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych oraz narzędzia marketingowe w celu diagnozowania procesów gospodarczych i na tej podstawie podejmować właściwe decyzji ekonomiczne,
 • potrafi zawierać i realizować transakcje handlowe na rynku międzynarodowym, potrafi wybrać i zastosować odpowiednią formę rozliczenia transakcji, analizować i oceniać przebieg transakcji,
 • potrafi efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji grupowych zadań projektowych dotyczących funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych w warunkach postępującego umiędzynarodawiania działalności gospodarczej i pogłębiania procesów integracyjnych,

w ramach nabytych kompetencji:

 • ma świadomość ważności postępowania w życiu zawodowym w sposób profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur i kierowania się społeczną odpowiedzialnością biznesu,
 • ma umiejętności praktyczne pozwalające podjąć aktywność zawodową w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych ukierunkowanych zarówno na działalność handlowo-usługową, jak i funkcjonujących na rynkach międzynarodowych.

STUDIA NA KIERUNKU MSG OTWIERAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W:

 • polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • instytucjach sektora finansowego (bankach komercyjnych, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich),
 • korporacjach transnarodowych,
 • organizacjach międzynarodowych (WTO, Rada Europy, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Bank Światowy, MFW)
 • międzynarodowych instytucjach consultingowych (Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, J.P. Morgan),
 • administracji państwowej i samorządowej (Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne, Urzędy: Marszałkowskie, Wojewódzkie, Gmin i Powiatów, itp.) 
 • instytucjach sektora publicznego działających na rynkach międzynarodowych oraz w organizacjach międzynarodowych,
 • placówkach naukowo – badawczych, mediach i instytucjach lokalnych

Absolwenci MSG posiadają także odpowiednie przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy działającej na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych.

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 90
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

 • studia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: studia stacjonarne,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limit przyjęć studia stacjonarne: 90 osób,
 • studia kończą się egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Może także rozpocząć studia magisterskie w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Dla absolwenta studiów pierwszego stopnia otwarte są studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska
tel.: (48) 42 6355132
email: rekrutes@uni.lodz.pl
ul. Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214 Łódź
pokój E006 (Centrum Informatyczno-Ekonometryczne)

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź