Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

LOGISTYKA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

LOGISTYKA

Kierunek LOGISTYKA prowadzony jest przez Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, czyli dyscyplin stanowiących fundament dla analizy funkcjonowania dowolnego podmiotu w gospodarce. Na tym tle prezentowana jest logistyka, z uwzględnieniem zarówno teoretycznych aspektów charakteryzujących jej istotę, jak też aplikacje rozwiązań systemowych. Ważną rolę w programie odgrywają treści związane z opisem i zastosowaniem sformalizowanych metod wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie przedsięwzięć logistycznych. Nie mniej ważne jest poznanie systemów informatycznych usprawniających funkcjonowanie sfery logistyki w pojedynczym przedsiębiorstwie lub też umożliwiających organizowanie ścisłej współpracy podmiotów tworzących łańcuch dostaw.

ATUTY KIERUNKU:

 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ma kadrę naukowo-dydaktyczną charakteryzującą się głęboką wiedzą w zakresie makro i mikroekonomii, co skutkuje dobrą umiejętnością prowadzenia analiz ekonomicznych przez studentów,
 • ważnym aspektem logistycznego ujęcia procesów gospodarczych jest optymalizacja wielu podejmowanych decyzji; specyfiką programu kształcenia na kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym jest wyeksponowanie metod optymalizacyjnych,
 • dużą wagę przywiązuje się też do innych metod ilościowych pozwalających na przewidywanie sytuacji na rynku dóbr i usług, co jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw.

SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne)

 • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
 • Logistyka transgraniczna
 • Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 SPECJALNOŚCI (studia niestacjonarne):

 • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
 • Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Plany studiów dostępne są na stronie

 

WIEDZA - ABSOLWENT:

 • ma podstawową wiedzę o systemach logistycznych i ich roli w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych,
 • zna metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania danych niezbędnych do analizy funkcjonowania podmiotów gospodarczych w powiązaniu z ich otoczeniem,
 • ma podstawową wiedzę na temat ewolucji rozwiązań stosowanych w obszarze logistyki oraz zna konsekwencje tych zmian.


UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka potrafi:

 • obserwować, interpretować i analizować zjawiska i procesy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów logistycznych,
 • właściwie dobrać i zastosować narzędzia i metody badawcze w celu diagnozowania, analizy, oceny oraz prognozowania zjawisk i procesów logistycznych,
 • proponować rozwiązania konkretnych problemów logistycznych, przewidywać przebieg i skutki ich implementacji w praktyce gospodarczej,
 • precyzyjnie i spójnie formułować opinie dotyczące wybranych zagadnień z obszaru logistyki.

KOMPETENCJE - ABSOLWENT:

 • dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą poszukując optymalnych rozwiązań,
 • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych,
 • wskazuje aktywność w poszukiwaniu i realizacji przedsięwzięć usprawniających funkcjonowanie organizacji,
 • jest przygotowany do aktywnego działania w podmiotach i instytucjach funkcjonujących w sferze logistyki.

ABSOLWENT KIERUNKU LOGISTYKA MOŻE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE W:

 

Absolwenci kierunku Logistyka są przygotowani do podjęcia aktywności zawodowej o charakterze logistycznym w poszczególnych sferach logistyki, między innymi na stanowisku:

 • specjalisty ds. zarządzania zapasami,
 • specjalisty ds. zarządzania przepływami magazynowymi,
 • specjalisty ds. transportu i obsługi floty,
 • specjalisty ds. obsługi zamówień,
 • specjalisty ds. obsługi klienta,
 • spedytora krajowego i międzynarodowego,

zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, przedsiębiorstwach należących do sektora Transport-Spedycja-Logistyka, oraz jednostkach administracyjnych sektora publicznego, nie wykluczając podjęcia własnej działalności biznesowej.

Ukończenie studiów I stopnia, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, zwiększa szanse zaistnienia na rynku pracy, a także pozwala na proces dalszego kształcenia i kontynuowania nauki na II stopniu.


REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 120
Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 90
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, WOS, historia, geografia, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, WOS, historia, geografia, informatyka


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r.pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

Opłata za zajęcia w przypadku studiów niestacjonarnych - 3800 zł uiszczana jest przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w ustalonych terminach.  Studentom, którzy całość czesnego wpłacą do 15 października przysługuje 5% bonifikata. Wpłacając czesne w dwóch ratach do 15 października i 25 lutego, student może ubiegać się o 2,5% bonifikatę. Istnieje również możliwość zapłaty za zajęcia w 7 ratach: 15 października; 15 listopada; 15 grudnia; 25 lutego; 15 marca; 15 kwietnia; 15 maja.

 • studia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limit przyjęć na studia stacjonarne: 120 miejsc,
 • limit przyjęć na studia niestacjonarne: 90 miejsc,
 • studia kończą się egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych i kursach,
 • studia niestacjonarne - wysokość czesnego 3 800 PLN za rok.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź